Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SŁOWNIK EKOLOGICZNY DICTIONARY OF ECOLOGY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SŁOWNIK EKOLOGICZNY DICTIONARY OF ECOLOGY"— Zapis prezentacji:

1 SŁOWNIK EKOLOGICZNY DICTIONARY OF ECOLOGY
Zespół Szkól Ekonomicznych Sosnowiec 2008 Polska / Poland

2 Ekologia - ecology nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami is the scientific study of the distribution and abundance of life and the interactions between organisms and their environment.

3 Recykling - recycling jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. is the reprocessing of old materials into new products, with the aims of preventing the waste of potentially useful materials, reducing the consumption of fresh raw materials and reducing energy usage, and thereby lowering greenhouse gas emissions compared to virgin production

4 Odpady - Waste to przedmioty oraz substancje stałe, substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały Waste, rubbish, trash, garbage, or junk is unwanted or undesired material

5 Odpady komunalne Municipal waste Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na skład i charakter są odpadami podobnymi do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

6 Odpady komunalne Municipal waste
Municipal waste - waste generated by households and the waste does not contain hazardous waste from other waste producers which, because of the composition and character are similar to the management of waste generated in households

7 Odpady promieniotwórcze
Radioactive waste Odpady promieniotwórcze – odpady stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze lub skażone tymi substancjami. Radioactive waste is a waste product containing radioactive material. It is usually the product of a nuclear process such as nuclear fission.

8 Zasada 3R Principle 3R Zasada 3R: Reduce, Reuse, Recycle, promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów. Spolszczone: zasada 3 U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj The principle of 3Rs: Reduce, Reuse, Recycle, promotes a healthy lifestyle for the environment, consumption of goods and waste treatment.

9 Zasada 3R Principle 3R Pierwszy czasownik (unikaj) przypomina o możliwości zmniejszenia ilości generowanych odpadów poprzez ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów - unikaj kupowanie zbędnych lub niepotrzebnych rzeczy, unikaj towarów nadmiernie opakowanych (niepotrzebnie nadmiernie opakowanych).

10 Zasada 3R Principle 3R The first verb (reduce) recalls the possibility of reducing the amount of waste generated by reducing the consumption of unnecessary products - avoid buying unnecessary or unwanted things, avoid over-packaged goods (needlessly over-packaged).

11 Zasada 3R Principle 3R Drugi (użyj ponownie) przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktów powszechnie uznanych za jednorazowe, co zmniejsza skalę zanieczyszczeń środowiska, powstałych zarówno wskutek efektów ubocznych produkcji jak i akumulacji śmieci. Odnosi się do propozycji ponownego, wielokrotnego wykorzystania towarów, czasem w zupełnie nowym przeznaczeniu.

12 Zasada 3R Principle 3R The second (reuse) refers to possible re-use of commonly recognized as disposable, which reduces the scale of environmental pollution arising as a result of side effects of both production and accumulation of rubbish. Refers to the proposed re-, re-use of goods, sometimes in a completely new destiny.

13 Zasada 3R Principle 3R Trzeci czasownik (oddaj do odzysku / recykluj) mówi co należy zrobić w sytuacji, gdy nie można zrezygnować z produktu, a powstałego z niego odpadu nie da się wykorzystać ponownie: należy go wrzucić do odpowiedniego pojemnika celem ponownego wykorzystania w produkcji.

14 Zasada 3R Principle 3R The third verb (recycle) tells what to do when you can not opt out of the product, resulting from the waste can not be used again: it should be thrown into a suitable container for further use in the production

15 Zasada 3R Principle 3R Kolejność czasowników nie jest w tym zwrocie przypadkowa. Największe korzyści dla środowiska niesie ograniczanie nadmiernej konsumpcji oraz wielokrotne użycie - czyli jak najpóźniejsze uznanie produktu za odpad. Ich racjonalne przetwarzanie pomaga ograniczyć obciążenia środowiska związane z pozyskaniem produktu z surowców pierwotnych i akumulacją śmieci.

16 Zasada 3R Principle 3R Ordering the Verbs is not coincidental that phrase. Greatest benefit to you for World Environment brings reduce excessive consumption and multiple use. Their rational process helps to limit the load of environmental insults enlarge link related to obtaining the product from the original raw materials and the accumulation of garbage link.

17 classic smog results from large amounts of coal burning in an
Smog - Smog jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współdziałaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru. classic smog results from large amounts of coal burning in an area and is caused by a mixture of smoke and sulfur dioxide

18

19 produkcji przemysłowej,
Kwaśne deszcze - Acid rain opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych

20 Kwaśne deszcze - Acid rain
Acid rain is rain or any other form of precipitation that is unusually acidic. It has harmful effects on plants, aquatic animals and buildings. Acid rain is mostly caused by human emissions of sulfur and nitrogen compounds which react in the atmosphere to produce acids. In recent years, many governments have introduced laws to reduce these emissions.

21 Efekt cieplarniany - The greenhouse effect
zjawisko wywoływane przez atmosferę, w wyniku którego temperatura planety jest wyższa niż gdyby planeta nie posiadała atmosfery. Spowodowane jest ograniczeniem wypromieniowywania ciepła z jej powierzchni i dolnych warstw atmosfery w przestrzeń kosmiczną

22 Efekt cieplarniany - The greenhouse effect

23 Efekt cieplarniany - The greenhouse effect
is the process in which the emission of infrared radiation by the atmosphere warms a planet's surface. The name comes from an incorrect analogy with the warming of air inside a greenhouse compared to the air outside the greenhouse.

24 Efekt cieplarniany - The greenhouse effect

25 Zanieczyszczenia wód -Water pollution
niekorzystne zmiany właściwości wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych, organicznych, radioaktywnych, ciepła, które ograniczają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych.

26 Zanieczyszczenia wód -Water pollution
is a large set of adverse effects upon water bodies such as lakes, rivers, oceans, and groundwater caused by human activities

27 Składowisko odpadów - dump or tip
to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów is a site for the disposal of waste materials by burial and is the oldest form of waste treatment

28 Ścieki - Sewage to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub
zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp

29 Ścieki - Sewage is the mainly liquid waste containing some solids produced by humans which typically consists of washing water, faeces, urine, laundry waste and other material which goes down drains and toilets from households and industry

30 Utylizacja Use Utylizacja (łac. - wykorzystanie) wykorzystanie (potocznie także zniszczenie) surowców odpadowych lub materiałów, które straciły wartość użytkową, np. makulatury w papiernictwie, złomu w hutnictwie, fekalii do nawożenia.

31 Utylizacja Use Utilization (Latin - use) use (also commonly destruction) waste materials or materials that have lost value in use, such as waste paper in the paper industry, scrap in the steel industry, faeces for fertilizer.

32 Spalarnia - Incineration
Spalarnia, ekospalarnia - zakład zajmujący się utylizacją (spalaniem) odpadów komunalnych (śmieci). Jest ostatnim etapem ekologicznego systemu gospodarki odpadami. To najtańsze optymalne rozwiązanie, stosowane obecnie w większości europejskich krajów.

33 Spalarnia - Incineration
Incineration is a waste treatment technology that involves the combustion of organic materials and/or substances. Incineration and other high temperature waste treatment systems are described as "thermal treatment". Incineration of waste materials converts the waste into incinerator bottom ash, flue gases, particulates, and heat, which can in turn be used to generate electric power. The flue gases are cleaned of pollutants before they are dispersed in the atmosphere.

34 brand-new paper products.
Makulatura Waste-paper Makulatura - niepotrzebne lub zniszczone wyroby papiernicze, nadające się bezpośrednio do wtórnego wykorzystania w innych celach niż były przeznaczone pierwotnie lub nadające się jako jeden z surowców do produkcji nowego papieru. Waste –paper – useless or destroyed paper products which can be used for the second time to other purposes than originally, or which can be used as raw material to produce brand-new paper products.

35 Odzysk Recovery odzysk - wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania,

36 Odzysk Recovery recovery – all activities with no risk to life, health or environment connected with utilizing waste entirely or partly, or activities driving to isolating parts such as: substances, materials or energy from the waste, in order to use them again.

37 Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Treści projektu nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Narodowej Agencji w tej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności


Pobierz ppt "SŁOWNIK EKOLOGICZNY DICTIONARY OF ECOLOGY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google