Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYPADKI Z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WYNIKAJACA Z USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM Obserwujemy systematyczny wzrost ruchu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYPADKI Z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WYNIKAJACA Z USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM Obserwujemy systematyczny wzrost ruchu."— Zapis prezentacji:

1 WYPADKI Z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WYNIKAJACA Z USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM Obserwujemy systematyczny wzrost ruchu motoryzacyjnego na polskich drogach przy ograniczonej możliwości doskonalenia infrastruktury komunikacyjnej. To przyczynia się do szybkiego wzrostu wypadków w ruchu drogowym w Polsce, zwłaszcza z udziałem dzieci i młodzieży.     W Polsce wszystkie dzieci od siódmego roku życia mają ustawowy obowiązek uczęszczania do szkoły. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym od tego też wieku stają się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Mogą samodzielnie korzystać z dróg w charakterze pieszych. Droga dziecka do szkoły staje się więc ważnym problemem komunikacyjnym i edukacyjnym. Na drodze obowiązuje zasada ograniczonego zaufania, ale dzieci nie potrafią w pełni ocenić tego, co dzieje się na drodze. Przechodząc przez jezdnię lub ulicę, za każdym razem narażone są na niebezpieczeństwo. Zachowanie dzieci jest spontaniczne; bawiąc się zapominają o wszystkim. Chcąc odzyskać piłkę, widząc kolegę, przebiegają na drugą stronę jezdni nie zważając na nic. kom. Waldemar Pieniowski Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

2 Zgodnie z przepisami dzieci mają prawo
Codziennie około 5 milionów dzieci w wieku szkolnym wychodzi na polskie drogi. Zgodnie z przepisami dzieci mają prawo do samodzielnego wychodzenia na drogi publiczne po ukończeniu siódmego roku życia (art. 43 PRD). W wieku 10 lat mogą one otrzymać kartę rowerową i 13 lat kartę motorowerową (art. 96 PRD). Art. 43. 1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.   2. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.   3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.   Art. 96. (361) 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:   1) rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;  2) motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;  3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba uprawniona ukończyła 15 lat.  2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.   3. Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, a kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego - osoba, która ukończyła 13 lat.   Art. 97. (362) 2. (364) Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej. 2a. (365) Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.

3 Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych należą:
nagłe wtargnięcie na jezdnię, - zabawy na jezdniach i poboczach drogi, - brak opieki nad dzieckiem znajdującym się na drodze, - wypadnięcie z pojazdu, - wyjście zza przedmiotów stałych ( zza stojącego samochodu), - wsiadanie i wysiadanie z pojazdu w trakcie jazdy, Większość wypadków zdarza się na drogach pozamiejskich i to dość często na prostych odcinkach, a w miastach - na przejściach dla pieszych, przystankach komunikacji publicznej, skrzyżowaniach. Bezpieczne uczestnictwo dziecka w ruchu drogowym jest uzależnione od jego rozwoju psychicznego i fizycznego. Od reakcji jego mózgu, układu nerwowego oraz zmysłów na bodźce zewnętrzne umożliwiające racjonalne zachowanie w każdej sytuacji.

4 Ważnymi czynnikami, które wpływają na długość czasu reakcji uczestnika ruchu drogowego są:
ostrość widzenia, pole widzenia, prawidłowe ocenianie odległości, rozróżnianie barw, a także odporność oczu na zmęczenie. Czytaj pierwsze tekst z notatek !!!!!!!!! 1 . Wrażenia, zwłaszcza wzrokowe i słuchowe są jednym z podstawowych elementów poznawczych. Od momentu zobaczenia lub usłyszenia pojazdu do podjęcia decyzji i wykonania określonych ruchów upływa zwykle pewien czas. Jest to czas reakcji.

5 Uwaga uczestnika ruchu drogowego powinna charakteryzować się takimi cechami jak:
podzielność, trwałość, przerzutowość. Czytaj pierwsze tekst z notatek !!!!!!!!! Dobry słuch również zapewnia bezpieczeństwo pieszemu oraz kierującemu pojazdem. Za pomocą słuchu można poznać rodzaj bodźca, ustalić jego kierunek, zlokalizować pochodzenie dźwięku. 2. Bardziej złożoną, a tym samym dokładniejszą informację o świecie dają spostrzeżenia, czyli procesy odzwierciedlania przedmiotów i zjawisk. W spostrzeganiu, wyborze i identyfikacji bodźców duże znaczenie ma uwaga. 3. Uwaga uczestnika ruchu drogowego powinna charakteryzować się takimi cechami jak: podzielność, trwałość, przerzutowość. 4. Uwaga jest potrzebna, aby uczestnik ruchu drogowego dokonał wyboru tylko tych bodźców, które są ważne dla danej sytuacji komunikacyjno- drogowej. Przewidywanie następstw na podstawie określonych przesłanek czyli wyobraźnia ma ważne znaczenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Czujność polegająca na gotowości do pokonania nagłych i niespodziewanych przeciwności na drodze ma tu nie mniejsze znaczenie. Dokładna obserwacja drogi i jej otoczenia, logiczne kojarzenie faktów uczy przewidywania.     Samopoczucie uczestnika ruchu drogowego, jego zdrowie fizyczne, warunki biometeorologiczne mają również ogromny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich znajdujących się na drodze.

6 Wymienione wyżej cechy psychiczne nie są jeszcze dostatecznie rozwinięte u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wolniej przebiega u nich proces spostrzegania, niewystarczająco odróżniają czynniki istotne od nieistotnych. Nie zawsze też potrafią informacje słowne przetransferować na czynności praktyczne. Wyobraźnia i myślenie przyczynowo-skutkowe nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięte. W wielu przypadkach opóźnienia w szybkim podejmowaniu właściwych decyzji wynikają z braku analizy i syntezy określonych zjawisk. Mimo, że z czasem zdolność spostrzegania i oceny sytuacji w ruchu drogowym ulega poprawie, to nierzadko dochodzi do przeceniania swoich możliwości i umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez chęć rywalizacji rówieśniczej, np. kto zdąży przebiec jezdnię przed jadącym pojazdem.

7 Dziecko jest dla rodziców największym skarbem, radością i nadzieją, dlatego starają się oni chronić je przed wszelkim niebezpieczeństwem. Wobec tego opieka rodzicielska jest tu szczególnie potrzebna. Zanim dziecko przyjdzie do szkoły to rodzice spełniają najważniejszą rolę w przygotowaniu swojej pociechy do uczestnictwa w ruchu drogowym. Oni bowiem są pierwszymi nauczycielami i mają największe możliwości oddziaływania. Najlepiej przecież znają swoje dziecko, jego mocne i słabe strony, rozumieją potrzeby, trudności, wyjaśniają problemy, odpowiadają na pytania, a przede wszystkim pokazują w jaki sposób należy zachowywać się na drodze.

8 Dlatego tak ważne jest racjonalne i konkretne współdziałanie dorosłych na rzecz powiększenia bezpieczeństwa dzieci, będących uczestnikami ruchu drogowego. W tym działaniu jest też określona rola dla każdego nauczyciela- bez względu na przygotowanie specjalistyczne i rodzaj prowadzonej pracy pedagogicznej. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowią wartość, o którą powinni się troszczyć wspólnie rodzice, nauczyciele i organizatorzy ruchu drogowego. Nauczyciele stają więc przed wyzwaniem nauczenia dzieci zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

9 kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za własne
życie i zdrowie, a także postawy partnerstwa, życzliwości i zrozumienia dla innych, którzy uczestniczą w ruchu drogowym, ustawiczne poszerzanie wiedzy na temat zasad i przepisów ruchu drogowego, poruszania się pojazdów w różnych warunkach, przyczyn wypadków na drodze, zasad organizacji ruchu, rozwijanie wyobraźni, myślenia przyczynowo- skutkowego, rozwijanie umiejętności i nawyków właściwego zachowania się na drodze, rozwijanie spostrzegawczości, orientacji czasowo- przestrzennej, która pozwala na właściwą ocenę odległości i prędkości nadjeżdżającego pojazdu. Czytaj pierwsze tekst z notatek !!!!!!!!! Mają obowiązek uczynić wszystko, aby nie stało się im nic złego nie tylko w budynku szkolnym, ale także w drodze do szkoły i ze szkoły do domu. Pracę w tej dziedzinie należy rozumieć bardzo szeroko, przede wszystkim jako:

10 Poznanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym wymaga przyswojenia przez dziecko pewnych definicji, rozumienia znaczenia znaków i sygnałów drogowych, a przede wszystkim nabycia umiejętności i nawyków prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drodze. Aby nauczanie przyniosło pożądany efekt należy kierować się zasadą stopniowania trudności oraz systematycznego utrwalania zdobytej wiedzy. Musimy nauczyć dzieci właściwych zachowań a zwłaszcza podejmowania decyzji w zależności od zaobserwowanej sytuacji na drodze. Konieczne jest rozwijanie ich zdolności poznawczych, uwagi, spostrzegawczości, orientacji czasowej oraz przestrzennej. Przydatne będzie tutaj stosowanie metod czynnościowych, które w szczególny sposób pozwalają oddziaływać na emocje oraz wpajać odpowiednie nawyki zachowań. Uczestniczenie w tego typu zajęciach oraz utrwalanie ich np. z rodzicami pozwoli dzieciom na zapamiętanie i utrwalenie prawidłowych systemów zachowań w różnych sytuacjach związanych z ruchem drogowym.

11     Zainteresowanie i zaciekawienie dziecka edukacją komunikacyjno- drogowa będzie pełniejsze dzięki zastosowaniu różnorodnych środków dydaktycznych. Spełniają one bardzo ważną rolę w procesie nauczania i uczenia się. Umożliwiają dziecku wielostronne i wielozmysłowe poznanie określonych praw, zjawisk, zmian zachodzących w środowisku. Dostarczają wielu bogatych wrażeń i spostrzeżeń, będących podstawą do myślenia, mówienia, wyciągania wniosków oraz działania. Powinno się je dobierać tak, aby oddziaływały na różne zmysły dziecka: słuch, wzrok. Powinny także inspirować do działania poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń i czynności. Wśród dzieci w wieku przedszkolnym zawrotną popularnością cieszy się akcja pod hasłem „Klub pancernika klika w fotelikach”. Tłumaczymy maluchom jak ważne jest dla ich bezpieczeństwa jeżdżenie w fotelikach. Na koniec każdej pogadanki wręczamy maskotki pancerników, które przystosowane są do przypinania na pasach bezpieczeństwa. Przypominają one maluchom o konieczności zapięcia pasa, po usadowieniu się w foteliku.

12 Analiza Stanu bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci do lat 14 oraz innych niechronionych uczestników ruchu na drogach województwa podkarpackiego w trzech kwartałach 2007r. Dynamiczny rozwój motoryzacji w okresie ostatnich dziesięciu lat powoduje stały wzrost natężenia ruchu w miastach, na drogach krajowych, wojewódzkich i lokalnych, przy czym ulega on dużym wahaniom sezonowym wynikającym z odmiennej struktury i charakterystyki ruchu w różnych porach roku. Należy zauważyć, że wraz z rozwojem motoryzacji równocześnie wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ten stan rzeczy nakłada na Policję w coraz większym stopniu potrzebę podejmowania działań zmierzających do podniesienia poziomu dyscypliny oraz kultury wśród uczestników ruchu drogowego. Niezwykle istotnym zagadnieniem w tym zakresie jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, ponieważ prowadzone analizy wskazują na znaczny udział tej grupy a w szczególności pieszych w zdarzeniach drogowych. Sytuacja taka wymaga stałego monitorowania pojawiających się zagrożeń i wypracowania przedsięwzięć zmierzających do ich minimalizacji.

13 Część ogólna Wypadki drogowe (ogółem) Wypadki Zabici Ranni
I-III kwartał 2006r. 1639 173 2140 I-III kwartał 2007r. 1655 178 2122 Według danych statystycznych w okresie trzech kwartałów 2007r. na drogach województwa podkarpackiego odnotowano wypadków drogowych w których śmierć poniosło 178 osób, z czego z udziałem pieszych odnotowano 469 zdarzeń drogowych, w których 67 osób poniosło śmierć, a 428 doznało obrażeń ciała.

14 Część ogólna Wypadki drogowe z udziałem pieszych
Liczba Zdarzeń Liczba wypadków Zabici Ranni I-III kwartał 2006r. 468 275 56 454 I-III kwartał 2007r. 469 219 67 428 Liczba ofiar śmiertelnych tj. – 67 wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 11 osób.

15 Zagadnienia szczegółowe Wypadki z dziećmi do lat 14
Wiek Ofiar Liczba ofiar 2006r. Liczba ofiar 2007r. Liczba zabitych Liczba rannych - 06 70 64 5 59 07 – 14 207 167 3 1 204 166 RAZEM 277 231 6 274 225 15- 17 139 153 2 4 137 149 18-24 544 549 39 37 505 518 25-39 576 552 42 41 534 514 40-59 486 499 50 53 436 448 60 plus 289 298 252 261 B/d 8 2,313 2.390 173 178 2,140 2,120 W analizowanym okresie, wśród ofiar wypadków dzieci w wieku do 14 lat stanowiły 9% ogółu ofiar wypadków zaistniałych na terenie woj. podkarpackiego, zanotowano wzrost o 3 liczby ofiar śmiertelnych w tej grupie wiekowej.

16 Zagadnienia szczegółowe Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.
-% ogólnej liczby ofiar Grupy Liczba ofiar 2006r. Liczba ofiar 2007r. Liczba zabitych Liczba rannych Motorowerzyści 51 (2%) 82 (3%) 3 (2%) 2 (1%) 48 (2%) 80 (4%) Piesi 496 (21%) 495 (21%) 56 (32%) 67 (37%) 454 (21%) 428 (19%) Rowerzyści 275 (12%) 238 (10%) 14 (8%) 261 (12%) 224 (10%) Motocykliści 77 (3%) 101(4%) 4 (2%) 73 (3%) 98 (4%) RAZEM 899 (38%) 916 (38%) 77 (44%) 86 (48%) 822 (38%) 830 (37%) Liczba ofiar wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego w rozbiciu na grupy, przedstawia się następująco: Jak wynika z powyższego zestawienia najbardziej zagrożona grupą są piesi uczestnicy ruchu drogowego, liczba zabitych w trzech kwartałach 2007r. wyniosła 67 osób co stanowi aż 37% wszystkich ofiar śmiertelnych wśród użytkowników dróg, w stosunku do 2006r. wzrosła o 11 osób, a rannych zmalała o 12.

17 Piesi-ofiary wypadków na terenie poszczególnych KMP/KPP woj
Piesi-ofiary wypadków na terenie poszczególnych KMP/KPP woj. podkarpackiego najwięcej ofiar wśród pieszych było na terenie KMP Rzeszów- 132, KMP Przemyśl-38, KPP Dębica-37, najmniej w KPP Ustrzyki Dolne- 4, KPP Lubaczów- 6, KPP Lesko-0, najwięcej pieszych poniosło śmierć na terenie KMP Rzeszów- 11,KMP Przemyśl-4, KPP Dębica-4, nie odnotowano wypadków ze skutkiem śmiertelnym na terenie KPP Ustrzyki Dolne, KPP Lubaczów, KPP Lesko,

18 Motorowerzyści-ofiary wypadków na terenie poszczególnych KMP/KPP woj
Motorowerzyści-ofiary wypadków na terenie poszczególnych KMP/KPP woj. podkarpackiego najwięcej ofiar wśród motorowerzystów było na terenie KMP Rzeszów- 17,KPP Strzyżów-10, najmniej na terenie KPP Lubaczów-1, KMP Tarnobrzeg-1 tylko w dwóch jednostkach odnotowano ofiary śmiertelne wśród motorowerzystów: KPP Jasło, KPP Dębica – po 1

19 Rowerzyści-ofiary wypadków na terenie poszczególnych KMP/KPP woj
Rowerzyści-ofiary wypadków na terenie poszczególnych KMP/KPP woj. podkarpackiego najwięcej ofiar wśród rowerzystów było na terenie KMP Rzeszów 51, KPP Przeworsk-19, KPP Dębica-18, najmniej na terenie KPP Sanok-1, KPP Jasło-3 najwięcej rowerzystów poniosło śmierć na terenie KPP Mielec-5,KPP Leżajsk-2, na terenie KPP Sanok, KPP Jasło- nie odnotowano wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

20 Motocykliści-ofiary wypadków na terenie poszczególnych KMP/KPP woj
Motocykliści-ofiary wypadków na terenie poszczególnych KMP/KPP woj. podkarpackiego najwięcej ofiar wśród motocyklistów było na terenie KMP Rzeszów-20, KMP Krosno 9, KPP Dębica-9, najmniej na terenie KPP Brzozów-1, KPP Strzyżów-2, Tylko w trzech jednostkach odnotowano ofiary śmiertelne wśród motocyklistów: KPP Nisko, KMP Tarnobrzeg, KPP Stalowa Wola- po 1.

21 Miejsce zdarzenia Analizie poddano m. in
Miejsce zdarzenia Analizie poddano m.in. zdarzenia zaistniałe w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego: Miejsce Liczba wypadków 2006r. Liczba wypadków 2007r. Liczba zabitych Liczba rannych Chodnik, droga dla pieszych 14 15 2 16 19 Pobocze 20 1 24 Przejście dla pieszych 119 97 8 6 121 98 Przystanek komunikacji publicznej 5 4 Skrzyżowanie 81 90 9 86

22 Miejsce zdarzenia Analizie poddano m. in
Miejsce zdarzenia Analizie poddano m.in. zdarzenia zaistniałe w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego: Miejsce Liczba wypadków 2006r. Liczba wypadków 2007r. Liczba zabitych Liczba rannych Chodnik, droga dla pieszych 14 15 2 16 19 Pobocze 20 1 24 Przejście dla pieszych 119 97 8 6 121 98 Przystanek komunikacji publicznej 5 4 Skrzyżowanie 81 90 9 86 Do najbardziej zagrożonych miejsc należą: skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem, zaistniało 90 wypadków, w których 9 osób poniosło śmierć a 86 doznało obrażeń ciała. przejście dla pieszych- zaistniało 97 wypadków, w których 6 osób poniosło śmierć, a 98 doznało obrażeń ciała

23 Przyczyny zdarzeń Przyczyna Liczba wypadków 2006r. Liczba wypadków
Liczba zabitych Liczba rannych Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 16 2 6 14 9 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadący pojazd 131 153 20 26 115 133 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 24 18 1 22 Przekraczanie jezdni miejscu niedozwolonym 10 Stanie na jezdni, leżenie 17 13 11 7 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 4 Zatrzymanie, cofniecie się tabela przedstawia przyczyny wypadków z winy pieszego

24 Przyczyny zdarzeń Przyczyna Liczba wypadków 2006r. Liczba wypadków
Liczba zabitych Liczba rannych Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 16 2 6 14 9 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadący pojazd 131 153 20 26 115 133 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 24 18 1 22 Przekraczanie jezdni miejscu niedozwolonym 10 Stanie na jezdni, leżenie 17 13 11 7 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 4 Zatrzymanie, cofniecie się Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadący pojazd. W analizowanym okresie zanotowano aż 153 (w 2006r.- 131) wypadki drogowe z winy pieszego, których główną przyczyną było wejście pieszego na jezdnię przed jadący pojazd (67% wypadków), w wyniku tylko tego zachowania 26 (w 2006r. – 20) osób poniosło śmierć, a 133 ( w 2006r.- 115) zostały ranne. Najwięcej tego typu wypadków odnotowano na terenie: KMP Rzeszów- 27, KPP Dębica-13 ,KPP Przeworsk -12 Najmniej : KPP Lubaczów-1KPP Ustrzyki Dolne-2 Również wejście pieszego na jezdnię przy czerwonym świetle było przyczyną 9 wypadków (w 2006r.- 4)- z czego 6 zaistniało na terenie KMP Rzeszów , na skutek czego 2 osoby poniosły śmierć (KMP Rzeszów-1, KPP Stalowa Wola-1), a 7 odniosło obrażenia ciała ( KMP Rzeszów-5, KPP Stalowa Wola-1, KPP Mielec-1).

25 Przyczyny zdarzeń Przyczyna Liczba wypadków 2006r. Liczba wypadków
Liczba zabitych Liczba rannych Z winy kierującego Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych 85 76 4 3 88 81 Nie udzielenie pierwszeństwa pieszemu 24 48 25 47 tabela przedstawia przyczyny wypadków z winy kierującego Najczęstszą przyczyną wypadków w korelacji pieszy-kierujący pojazdem jest nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych w wyniku czego doszło do 76 wypadków (w 2006r.-85), 3 osoby poniosły śmierć ( w 2006r. –4) a 81 zostało rannych ( w 2006r.- 88). Najwięcej wypadków spowodowanych nieprawidłowym przejeżdżaniem przejścia dla pieszych odnotowano na terenie: KMP Rzeszów -36 ( 40 rannych) KMP Krosno - 9 (10 rannych) KMP Przemyśl - 8 ( 8 rannych) Najwięcej wypadków spowodowanych nieudzieleniem pierwszeństwa pieszemu odnotowano na terenie: KMP Rzeszów-19 ( 1 zabity, 19 rannych) KMP Przemyśl –6 ( 6 rannych)

26 Bezpieczeństwo pieszych wg miesięcy roku
Miesiące Liczba zdarzeń 2006r. Liczba zdarzeń 2007r. Liczba zabitych Liczba rannych Styczeń 49 97 5 11 52 91 Luty 56 46 6 44 Marzec 60 47 8 53 43 Kwiecień 50 2 12 59 39 Maj 45 42 Czerwiec 51 48 Lipiec 38 7 37 Sierpień 41 10 Wrzesień 63 57 Najwięcej zdarzeń drogowych zaistniało w miesiącach: styczeń-97, kwiecień- 50 i wrzesień-57, także w tych miesiącach odnotowano największą liczbę zabitych pieszych tj.11, 12, 12.

27 Zjawisko nietrzeźwości wśród niechronionych uczestników ruchu (sprawcy zdarzeń drogowych).
Grupy Liczba zdarzeń 2006r. Liczba zdarzeń 2007r. Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych 2006r. Liczba rannych 2007r. Motorowerzyści 14 12 9 7 10 Piesi 81 90 52 58 13 11 40 53 Rowerzyści 42 34 17 1 18 Motocykliści 24 8 RAZEM 161 148 92 85 15 78 W analizowanym okresie Zanotowano wzrost liczby zdarzeń o 9 w tym wzrost liczby wypadków o 6, gdzie sprawcami byli nietrzeźwi piesi. III Wnioski. PDSUMOWUJĄC W porównaniu z analogicznym okresem roku 2006 na drogach województwa podkarpackiego nastąpił wzrost o 11 liczby zabitych pieszych, główną przyczyną było: nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem, przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych. Wzrosło zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, w tym w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego (chodnik, droga dla pieszych, pobocze, skrzyżowanie). W związku z powyższym miejsca te należy objąć szczególnym nadzorem w trakcie pełnienia służby. Niepokojąco wzrosła liczba wypadków oraz ofiar śmiertelnych wśród dzieci do lat 14, główną ich przyczyną było nagłe wtargnięcie dziecka na jezdnię, co świadczy o braku właściwej opieki ze strony dorosłych. Poprzez prowadzenie działań edukacyjno- profilaktycznych należy dążyć do podniesienia świadomości rodziców (opiekunów) w celu zwiększenia opieki nad dziećmi, m. in. w tym celu należy właściwie zadaniować dzielnicowych do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, ukierunkować na prowadzenie polityki informacyjnej o zagrożeniach oraz sposobach ich uniknięcia w podległych rejonach służbowych, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, W ramach codziennej służby dokonywanie lustracji dróg- stanu nawierzchni, oznakowania i oświetlenia oraz składanie w tym zakresie wniosków do Terenowych Zarządów Dróg. Wykorzystanie w większym stopniu posiadanych środków technicznych będących na wyposażeniu jednostki tj. videorejestratorów – w zakresie ujawnienia wykroczeń popełnianych przez pieszych względem kierujących i odwrotnie. Mając na uwadze, iż zdecydowana większość wypadków, w których uczestniczą piesi oraz inni niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, nie wynika z nieznajomości przepisów prawa, ale jest następstwem ich lekceważenia i braku poszanowania, należy podjąć długofalowe działania prewencyjno-edukacyjne przy użyciu stanów etatowych policji ruchu drogowego oraz prewencji danej jednostki mając na uwadze zwalczanie tego zjawiska, które powoduje największe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu na podległym służbowo terenie. Ponadto należy podejmować we własnym zakresie działa profilaktyczno-edukacyjne we współpracy z lokalnymi środkami masowego przekazu.


Pobierz ppt "WYPADKI Z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WYNIKAJACA Z USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM Obserwujemy systematyczny wzrost ruchu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google