Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PLATFORMA.NET mgr inż. Tomasz Gawron.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PLATFORMA.NET mgr inż. Tomasz Gawron."— Zapis prezentacji:

1 PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PLATFORMA.NET mgr inż. Tomasz Gawron

2 Czym jest.NET Platforma nie związana z językiem programowania Środowisko uruchomieniowe (CLR) Biblioteka klas (BCL) Jezyk pośredni (MSIL) Automatyczne zarządzanie: Kodem Pamięcią Wyjątkami Implementacje OpenSource (Mono, Rotor) 2 Platformy Technologiczne 2012

3 Cele i charakterystyka Platformy Technologiczne 2012 3 Trzy główne elementy: Framewerk Produkty (MS Windows, MS Office, Visual Studio, …) Usługi Unifikacja API Zabezpieczenia unikalną częścią platformy Uproszczone wytwarzanie i instalowanie aplikacji XML jako metajęzyk

4 Zadada działania Platformy Technologiczne 2012 4

5 Stos platformy Platformy Technologiczne 2012 5

6 Windows 8 Platformy Technologiczne 2012 6

7 Historia platformy Platformy Technologiczne 2012 7 WersjaData wydania 1.02002-02-13 1.12003-04-24 2.02005-11-07 3.02006-11-06 3.52007-11-19 4.02010-04-12 4.52012-08-15

8 C# - ewolucja Platformy Technologiczne 2012 8

9 Elementy platformy.NET Platformy Technologiczne 2012 9 Common Language Runtime środowisko wykonawcze odpowiedzialne za lokalizowanie, wczytywanie oraz zarządzanie typami.NET. Common Language Infrastructure Common Type System (CTS) - standard obejmujący sposób reprezentacji typów danych w pamięci komputera Common Language Specification (CLS) - zbiór zasad i reguł, które musi spełnić język programowania aby współpracować z CLI Common Intermediate Language język pośredni (MSIL) składający się z niezależnego od procesora zestawu rozkazów, do którego kompilowane są wszystkie programy korzystające ze środowiska.NET Metadane

10 Common Language Runtime Platformy Technologiczne 2012 10 Zarządzanie kodem (uruchamianie i nadzór nad jego wykonywaniem) Izolowanie obszarów pamięci przydzielonych poszczególnym aplikacjom Konwersja języka pośredniego IL do kodu maszynowego Zarządzanie pamięcią (w przypadku obiektów zarządzanych) Dostęp do metadanych (rozszerzonej informacji o typach) Stosowanie zabezpieczeń dostępu kodu do zasobów, Weryfikacja zgodności typów, Obsługa wyjątków i przekazywanie ich pomiędzy różnymi językami programowania, Obsługa współpracy pomiędzy kodem zarządzanym, obiektami COM i starszymi bibliotekami DLL, Automatyzacja tworzenia obiektów, Usługi związane z tworzeniem oprogramowania (debugowanie, profilowanie itp.)

11 CLI – standard ECMA Platformy Technologiczne 2012 11 Zgłoszony wspólnie przez Micosoft, Intel i HP w 2000 roku

12 CLI – Common Type System Platformy Technologiczne 2012 12 Zarządzanie typami danych Podział na dwie grupy: Typy wartościowe (value type) : Prymitywy (bool, char, int, float…), struktury (struct), emumeratory (enum) umieszczane na stosie bezpośrednio zawierają dane każda zmienna ma swoją kopię nie mogą zawierać null-i Typy referencyjne (reference type) klasy, tablice, delegaty, interfejsy umieszczane na stercie zmienna zawiera referencję do danych wiele zmiennych może odnosić się do jednego obiektu – operacje na jednej zmiennej mogą mieć wpływ na drugą cykl życia zarządzany przez Garbage Collector

13 CLI – Common Language Specification Platformy Technologiczne 2012 13 Zestaw zasad umożliwiających współpracę pomiędzy językami Trzy główne elementy: Framework Biblioteka zawierająca kod zgodny z specyfikacją CLS Consumer Język programowania lub narzędzie zaprojektowane aby dać dostęp do cech dostarczonych przez Framework zgodny z CLS Extender Język programowania lub narzędzie zaprojektowane, aby umożliwić wykorzystanie i rozszerzanie Frameworku zgodnego z specyfikacją CLS

14 Common Intermediate Language Platformy Technologiczne 2012 14 Język pośredni (CIL) jest niezależnym od procesora zestawem rozkazów, do którego kompilowane są wszystkie programy korzystające ze środowiska.NET. Zawiera instrukcje niezbędne do ładowania, przechowywania i inicjalizowania obiektów oraz do wywoływania ich metod. Wraz z metadanymi i wspólnym systemem typów, MSIL pozwala na pełną integrację pomiędzy różnymi językami programowania. Kod skompilowany do języka IL jest wejściem do kompilatora JIT (Just-In-Time Compilation) przekształcającego go w kod maszynowy. Kod jest kodem zarządzanym

15 CIL – kompilacja JIT Platformy Technologiczne 2012 15 CIL jest kompilowany do kodu procesora podczas wykonywania programu Point pt; pt = new Point(); pt.x = 200; pt.y = 300; C# // Point pt = new Point();.locals init ([0] class Point pt) newobj instance void Point::.ctor() stloc.0 // pt.x = 200; ldloc.0 ldc.i4 0xc8 stfld int32 Point::x // pt.y = 300; ldloc.0 ldc.i4 0x12c stfld int32 Point::y IL call FD5B0AD8 ; allocate mov ecx, eax ; ecx == pt call dword ptr ds:[003E5144h] ; pt.ctor mov dword ptr [ecx+4], 0C8h ; pt.x = 200 mov dword ptr [ecx+8], 12Ch ; pt.y = 300 Intel x86 dev-time compile run-time compile CIL

16 CIL - przykład Platformy Technologiczne 2012 16 IL_006e: ldloc.s V_4 IL_0070: ldloc.1 IL_0071: ldelema [System.Drawing]System.Drawing.Color IL_0076: ldloc.0 IL_0077: ldloc.1 IL_0078: ldarg.1 IL_0079: sub IL_007a: ldloc.2 IL_007b: callvirt instance valuetype [System.Drawing]System.Drawing.Color [System.Drawing]System.Drawing.Bitmap::GetPixel(int32, int32) IL_0080: stobj [System.Drawing]System.Drawing.Color IL_0085: ldloc.1 IL_0086: ldc.i4.1 IL_0087: sub IL_0088: stloc.1 IL_0089: ldloc.1 IL_008a: ldarg.1 IL_008b: bge.s IL_006e

17 Podzespoły - Assemblies Platformy Technologiczne 2012 17 Logiczne bloki, skompilowane do kodu pośredniego IL, z których buduje się aplikacje.NET Zawierają kod w języku IL oraz metadane Wersjonowane Opisywane przez 2 rodzaje metadanych: manifest Nazwa podzespołu Numer wersji Podpis cyfrowy Lista uprawnień metadane indywidualne

18 Assemblies - metadane Platformy Technologiczne 2012 18 Metadane typów - szczegółowy opis typów zdefiniowanych w kodzie zarządzanym, z którym są związane. Opis ten przechowywany jest w tym samym pliku, w którym znajduje się kod CIL. Informacje zawierają: Opis typów nazwę typu zasięg typu (publiczny lub w granicach podzespołu) nazwę typu, po którym dziedziczy opisywany typ implementowane interfejsy implementowane metody udostępniane właściwości obsługiwane zdarzenia Atrybuty – dodatkowe informacje o elementach kodu atrybuty mają określone nazwy i funkcje, definiowane przez różne części środowiska.NET Framework mogą one służyć do sterowania sposobem wykonywania kodu, opisać wymagania bezpieczeństwa class A {... } class B {... } Prog.cs class C {... } Lib.cs csc Prog.cs,Lib.cs metadata CIL code of A CIL code of B CIL code of C Prog.exe loader manifest

19 Assemblies Platformy Technologiczne 2012 19 Po skompilowaniu do kodu IL, zarządzany kod jest częścią podzespołu podzespół zawiera jedną lub wiele DLLs or EXEs Podzespoły mogą być używane jako prywatne albo współdzielone Podzespół prywatny jest instalowany poprzez kopiowanie do folderu nie wymagane jest umieszczenie w rejestrze Są podstawą bezpieczeństwa kodu Pobierany kod może mieć przydzielone uprawnienia

20 Strong-Named Assemblies Platformy Technologiczne 2012 20 Składają się z: Nazwy Wersji Klucza i podpisu Pozwalają na zapewnienie unikalności w obrębie maszyny poprzez podpis Gwarantują liniowość wytwarzania – tylko właściciel klucza może opublikować kolejną wersję Wspomagają bezpieczeństwo – poprzez niezmienność podpisu

21 Global Assembly Cache Platformy Technologiczne 2012 21 Umożliwia globalne rejestrowanie i zarządzanie bibliotekami dll C:\Windows\assembly gacutil.exe Różne aplikacje mogą korzystać z tej samej biblioteki GAC przechowuje różne wersje biblioteki (32-bit, 64- bit) Rozwiązuje problem dll hell Różne wersje tej samej biblioteki Problem w dostępie do właściwej wersji

22 Bezpieczeństwo w.NET Platformy Technologiczne 2012 22 Role Based Security Identity (tożsamość użytkownika) Principal (role użytkownika) Code Access Security Ograniczanie funkcjonalności kodu Ograniczanie wywołania kodu Identyfikacja kodu

23 Role Based Security Platformy Technologiczne 2012 23 Identity WindowsIdentity, GenericIdentity, IIdentity Principals WindowsPrincipal, GenericPrincipal, IPrincipal Możemy uzależnić wykonanie kodu od posiadanych przez użytkownika uprawnień

24 Code Access Security Platformy Technologiczne 2012 24 Operuje na uprawnieniach do kodu (FileIOPermission, UIPermission...) Można tworzyć własne zestawy uprawnień Na poziomie CLR tworzone są grupy kodu o identycznych uprawnieniach 4 poziomy uprawnień: Enterprise (cały kod zarządzany) Machine (cały kod zarządzany na komputerze) User (cały kod zarządzany powiązany z użytkownikiem) Application Domain (kod zarządzany w aplikacji hosta)

25 Biblioteki klas Platformy Technologiczne 2012 25 Elementy biblioteki klas.NET Framework, pogrupowane są za pomocą hierarchicznej struktury przestrzeni nazw (namespace) ok. 100 namespaces z około 2000 typów Umożliwiają dostęp do usług systemowych i zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły podstawę do tworzenia aplikacji, komponentów i kontrolek.NET

26 Użyteczne namespaces Platformy Technologiczne 2012 26 NamespaceOpis System Podstawowe klasy, które definiują najczęściej używane typy danych, zdarzenia, procedury obsługi zdarzeń, interfejsy, atrybuty i wyjątki. Inne klasy w tej przestrzeni nazw udostępniają usługi związane z konwersją typów danych, manipulowaniem parametrami metod, obliczeniami matematycznymi, zdalnym i lokalnym wywoływanie programów, zarządzaniem środowiskiem aplikacji, oraz nadzorowaniem zarządzanego i niezarządzanego kodu. System.Collections System Collection.Generic Definiują różne kolekcje obiektów - listy, kolejki, stos, słowniki, tablice skrótów System.IOPodstawowy dostęp i zarządzanie strumieniami danych. Zawiera typy umożliwiające synchroniczny i asynchroniczny odczyt i zapis do strumieni danych i plików. System.TextKodowanie znaków, konwersje znaków i manipulacje łańcuchami znaków System.DataDostęp i zarządzanie danymi i źródłami danych. Architektura dostępu do danych ADO.NET, umożliwia tworzenie komponentów, które pozwalają na wydajne zarządzanie danymi pochodzącymi z różnych źródeł. System.XMLZgodna ze standardami obsługa przetwarzania XMLa System.XML.SerializationSerializacja obiektów do postaci XML

27 Użyteczne namespaces Platformy Technologiczne 2012 27 NamespaceOpis System.NetUdostępnia proste interfejsy programistyczne dla wielu protokołów używanych we współczesnych sieciach. System.Runtime.SerializationKlasy używane do serializowania i deserializowania obiektów. System.ThreadingKlasy i interfejsy umożliwiające programowanie wielowątkowe. System.WebWsparcie dla zarządzania, komunikacji i projektowania serwerów i klientów oraz usług internetowych XML Web Services; m.i.: manipulacje plikami cookie, transfer plików, obsługę wyjątków, zarządzanie buforem wyjściowym, stanem sesji. System.ServiceModelBudowanie aplikacji rozproszonych za pomocą API WCF System.Windows.Forms Funkcje interfejsu użytkownika dla aplikacji działających pod kontrolą systemu Windows.

28 Visual Studio Platformy Technologiczne 2012 28

29 Visual Studio Platformy Technologiczne 2012 29

30 Dostępność narzędzi Platformy Technologiczne 2012 30 MSDNAA Bezpłatne wersje Express MS BizSpark (http://www.microsoft.com/bizspark/)http://www.microsoft.com/bizspark/ Implementacje OpenSource (http://www.mono-project.com)http://www.mono-project.com


Pobierz ppt "PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PLATFORMA.NET mgr inż. Tomasz Gawron."

Podobne prezentacje


Reklamy Google