Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 4 Prowadzący: dr Paweł Drozda. Trzy typy instrukcji Wstawianie – INSERT INTO Usuwanie – DELETE FROM Aktualizacje - UPDATE dr Paweł Drozda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 4 Prowadzący: dr Paweł Drozda. Trzy typy instrukcji Wstawianie – INSERT INTO Usuwanie – DELETE FROM Aktualizacje - UPDATE dr Paweł Drozda."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 4 Prowadzący: dr Paweł Drozda

2 Trzy typy instrukcji Wstawianie – INSERT INTO Usuwanie – DELETE FROM Aktualizacje - UPDATE dr Paweł Drozda

3 INSERT INTO tabela VALUES (wart1, wart2, …, wartn); - polecenie wstawia do tabeli wartości war1, …, warn Ilość wartości = ilość atrybutów relacji Kolejność wartości odpowiada definicji tabeli dr Paweł Drozda

4 Tabela studenci(nrIndeksu, nazwisko, imię, adres, rok studiów) INSERT INTO Studenci values(123456, Kowal, Stefan, Akacjowa 4 Łódź, 5); dr Paweł Drozda

5 INSERT INTO tabela(pole1, pole2, …,polek) VALUES (wart1, wart2, …, wartk); Do pole1 wstawiana wart1 itd. Liczba pól nie musi być równa liczbie atrybutów relacji dr Paweł Drozda

6 Wykorzystana tabela z przykładu 1 INSERT INTO Studenci (rok, nrIndeksu, nazwisko) VALUES(2,321432,Kuś); Wynik: 321432KuśNULLNULL2 dr Paweł Drozda

7 Wstawiane wiersze jako wynik zapytania Przykład: INSERT INTO Studenci (Imie, Nazwisko, rok) SELECT imię, nazwisko,1 from Kandydaci; dr Paweł Drozda

8 DELETE FROM tabela [WHERE warunek]; Bez warunku – usuwa wszystkie krotki z tabeli Przykłady: DELETE FROM Studenci; DELETE FROM Studenci WHERE rok=5; dr Paweł Drozda

9 UPDATE tabela SET nowe wartości [WHERE warunek]; Nowe wartości w postaci atrybut=wartość Zmodyfikowane zostaną krotki spełniające warunek Przykład: UPDATE Studenci SET rok=rok+1 WHERE rok<5; UPDATE Pracownicy SET placa=placa+300 where stanowisko<>Dyrektor; dr Paweł Drozda

10 Wybieranie interesujących informacji z jednej lub wielu relacji Najprostsza postać: SELECT * FROM tabela – zwraca wszystkie krotki z tabeli Po SELECT są wymieniane wybrane atrybuty (* - oznacza wszystkie) Po FROM wymieniane są relacje, których dotyczy zapytanie dr Paweł Drozda

11 SELECT * FROM Tabela WHERE warunek; Zwracane wszystkie krotki spełniające warunek Przykład: IdImięNazwiskoPESELPensja 1JanTopa680103335461400 2MonikaStachura780222121213400 3MichałPosek870102345675400 4JanMara840812220002000 5AnnaRożek760129001282500 dr Paweł Drozda PRACOWNICY

12 IdImięNazwiskoPESELPensja 2MonikaStachura780222121213400 3MichałPosek870102345675400 dr Paweł Drozda SELECT * FROM Pracownicy WHERE pensja>3000; SELECT * FROM Pracownicy WHERE Nazwisko LIKE %ra% AND Pensja BETWEEN 1000 AND 2500; IdImięNazwiskoPESELPensja 4JanMara840812220002000

13 Porównywanie wartości za pomocą operatorów =,<>,,>=,<=, != Operacje arytmetyczne – podobnie jak na liczbach Operatory logiczne AND, OR i NOT Operatory LIKE, BETWEEN AND, IN dr Paweł Drozda

14 Przykład SELECT * FROM Pracownicy WHERE (imie NOT LIKE %M% OR imie IN (Jan,Monika)) AND id>=3; dr Paweł Drozda IdImięNazwiskoPESELPensja 4JanMara840812220002000 5AnnaRożek760129001282500

15 SELECT pole1, pole2,…,polen FROM Tabela; Wyświetla wybrane atrybuty dla poszczególnych krotek Przykład : SELECT imie, nazwisko FROM Pracownicy; dr Paweł Drozda ImięNazwisko JanTopa MonikaStachura MichałPosek JanMara AnnaRożek

16 CONCAT(wyr1,wyr2,…,wyrN) łączy pola w jedno Wyr1 AS Wyr2 – jako nagłówek atrybutu Wyr2 Przykład: SELECT CONCAT(imie,,nazwisko) FROM Pracownicy WHERE pensja>5000; dr Paweł Drozda CONCAT(imie,,nazwisko) Michał Posek

17 Przykład SELECT CONCAT(imie,,nazwisko) AS Osoba, pensja/20 AS Dniówka FROM Pracownicy WHERE Id!=3 AND pensja>3000; dr Paweł Drozda OsobaDniówka Monika Stachura170

18 DISTINCT – różne wartości atrybutów ORDER BY pole1 [ASC/DESC], … – ustawia kolejność wyświetlania wyników rosnąco lub malejąco według kolejno wymienionych pól – domyślne ustawienie na rosnąco dr Paweł Drozda

19 SELECT DISTINCT Imie FROM Pracownicy; SELECT * FROM PRACOWNICY ORDER BY imie, placa DESC; dr Paweł Drozda Imię Jan Monika Michał Anna IdImięNazwiskoPESELPensja 5AnnaRożek760129001282500 4JanMara840812220002000 1JanTopa680103335461400 3MichałPosek870102345675400 2MonikaStachura780222121213400

20 Limit n1, [n2]– ogranicza liczbę wypisanych wyników Gdy podana jedna liczba n – wyświetlonych n wyników Select * From Pracownicy Order by imie limit 2; Gdy dwie liczby – pierwsza oznacza początek wypisania, druga liczbę wierszy Select Imie, Nazwisko from Pracownicy limit 3,2; dr Paweł Drozda IdImięNazwiskoPESELPensja 5AnnaRożek760129001282500 4JanMara840812220002000 IdImięNazwiskoPESELPensja 4JanMara840812220002000 5AnnaRożek760129001282500

21 Każda funkcja działa na zbiorach powstałych poprzez grupowanie względem jakiegoś wyrażenia Dla każdego zbioru zwraca jedną wartość Zadanie Znaleźć średnią ocen dla każdego studenta dr Paweł Drozda

22 NrIndeksuPrzedmiotOcena 12345Analiza3,5 12345Algebra4,5 12345PTO5 12345Bazy Danych5 54321Bazy Danych5 54321Algebra4 54321PTO3 66666Bazy Danych2 66666PTO3 NrIndeksuŚrednia 123454,5 543214 666662,5 średnia EGZAMIN

23 AVG – zwraca średnią COUNT – zlicza liczbę wystąpień MIN – zwraca wartość minimalną MAX – zwraca wartość maksymalną SUM – zwraca sumę GROUP BY pole – determinuje według którego pola następuje grupowanie HAVING warunek – ogranicza grupy to tych których wszystkie krotki spełniają nałożony warunek dr Paweł Drozda

24 SELECT NrIndeksu, AVG(Ocena) AS Średnia FROM Egzamin GROUP BY NrIndeksu; SELECT NrIndeksu, COUNT(Przedmioty) AS Ilosc zdawanych FROM Egzamin GROUP BY NrIndeksu ORDER BY NrIndeksu DESC; dr Paweł Drozda NrIndeksuIlosc zdawanych 666662 543213 123454

25 dr Paweł Drozda IdImięNazwiskoStanowiskoMiastoPensja 1JanTopaAsystentToruń1400 2MonikaStachuraManagerToruń3400 3MichałPosekDyrektorToruń5400 4JanMaraAsystentToruń2000 5AnnaRożekManagerOlsztyn2500 PRACOWNICY SELECT Stanowisko, MIN(Pensja) AS Minimalna, MAX(Pensja) AS Maksymalna FROM Pracownicy GROUP BY Stanowisko HAVING COUNT(distinct Miasto)>=2; - zwróci minimalną i maksymalną Płacę managera – jedyne stanowisko w dwóch różnych miastach

26 Potrzebne informacje z więcej niż jednej tabeli Rodzaje połączeń CROSS JOIN – iloczyn kartezjański JOIN ON operator równości – połączenie równościowe NATURAL JOIN, JOIN USING – połączenie naturalne JOIN ON dowolny operator – połączenie nierównościowe dr Paweł Drozda

27 Zwraca wszystkie kombinacje krotek z łączonych relacji Przykład: dr Paweł Drozda IdTytułCenaWydawca 1Lalka47PWN 2Potop34PTE 3Szwejk70PTE Książki IdIdKsiązk i Iloś ć Data 11208-03-01 23408-02-22 Zamówienia

28 SELECT Tytuł, Ilość FROM Książki CROSS JOIN Zamówienia; dr Paweł Drozda TytułIlość Potop2 Lalka2 Szwejk2 Lalka4 Potop4 Szwejk4

29 Bierze pod uwagę krotki, które spełniają wyrażenie po ON Przykład: SELECT Tytuł, Ilość FROM Książki JOIN Zamówienia ON Książki.id = Zamówienia.IdKsiazki dr Paweł Drozda TytułIlość Lalka2 Szwejk4

30 Bierze pod uwagę krotki mające tę samą nazwę w obu relacjach Przykład SELECT Tytuł, Ilość FROM Książki NATURAL JOIN Zamówienia; dr Paweł Drozda TytułIlość Lalka2 Potop4

31 Analogicznie do połączenia równościowego tyle, że warunek może być dowolny Przykład: SELECT Tytuł, Ilość FROM Książki JOIN Zamówienia ON Książki.id >= Zamówienia.id; dr Paweł Drozda TytułIlość Lalka2 Potop2 4 Szwejk2 4

32 Zwracane wszystkie krotki z wybranej relacji LEFT – zwraca wszystkie wystąpienia relacji po lewej stronie połączenia RIGHT - zwraca wszystkie wystąpienia relacji po prawej stronie połączenia FULL – zwraca wszystkie wystąpienia obu relacji SELECT atrybuty FROM tabela1 LEFT|RIGHT|FULL OUTER JOIN tabela2 on warunek| using (atrybut); dr Paweł Drozda

33 IdTytułCenaWydawca 1Lalka47PWN 2Potop34PTE 3Szwejk70PTE Książki IdIdKsiązk i Iloś ć Data 11208-03-01 23408-02-22 Zamówienia

34 dr Paweł Drozda TytułCenaIlość Lalka472 Potop344 Szwejk70NULL SELECT Tytuł, Cena, Ilość FROM Książki LEFT OUTER JOIN Zamówienia USING (Id); SELECT Tytuł, Cena, Ilość FROM Książki LEFT OUTER JOIN Zamówienia ON Książki.Id = Zamówienia.IdKsiążki; TytułCenaIlość Lalka472 Potop34NULL Szwejk704 IdTytułCenaIdKsiązk i IlośćData 1Lalka471208-03-01 2Potop343408-02-22 3Szwejk70NULL

35 Łączenie tabeli samej ze sobą Przykład: SELECT p.imie || || p.nazwisko as pracownik, s.nazwisko as szef FROM Pracownicy p JOIN Pracownicy s on p.id = s.id_szefa; Zapytanie dla każdego pracownika zwróci nazwisko szefa dr Paweł Drozda

36 idimienazwiskoid_szefa 1JacekBarcik2 2AnnaBaranNULL 3TomaszKwiecień2 Pracownicy p idimienazwiskoid_szefa 1JacekBarcik2 2AnnaBaranNULL 3TomaszKwiecień2 Pracownicy s idimienazwiskoid_szefaimienazwiskoid_szefa 1JacekBarcik2AnnaBaranNULL 2TomaszKwiecień2AnnaBaranNULL

37 Połączenie relacji z wcześniej połączonymi relacjami Przykład: SELECT k.nazwisko as Klient, t.nazwa as Produkt, t.cena * z.ilosc as Suma FROM (Klienci k JOIN Zamowienie z ON k.id_klienta = z.id_klienta) JOIN Towary t ON z.id_towaru = t.id_towaru; dr Paweł Drozda

38 idId_towaruId_klientailosc 1112 2134 3231 KlientProduktSuma BarcikPączek2.6 KwiecieńPączek5.2 KwiecieńChleb1.8 Id_klientanazwisko 1Barcik 2Baran 3Kwiecień Id_towarunazwacena 1Pącze k 1.3 2Chleb1.8 3Masło4.5 Klienci kTowary tZamówienia z


Pobierz ppt "Wykład 4 Prowadzący: dr Paweł Drozda. Trzy typy instrukcji Wstawianie – INSERT INTO Usuwanie – DELETE FROM Aktualizacje - UPDATE dr Paweł Drozda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google