Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 1 Bazy danych i inżynieria oprogramowania Kazimierz Subieta Instytut Podstaw Informatyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 1 Bazy danych i inżynieria oprogramowania Kazimierz Subieta Instytut Podstaw Informatyki."— Zapis prezentacji:

1 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 1 Bazy danych i inżynieria oprogramowania Kazimierz Subieta Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykład 12: Wprowadzenie do standardu ODMG, część 6: Wiązanie do C++

2 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 2 ODMG 2.0: Wiązanie do C++ - charakterystyka Standardowy język C++, + ODL/OML (Object Manipulation Language) Luźne powiązanie OQL z C++ (takie samo jak SQL z językiem programowania); zapytania są traktowane jako ciągi znaków w programie C++, ze wszystkimi znanymi wadami tego rozwiązania (impedance mismatch) Zunifikowany system typów zarówno dla C++ jak i dla bazy danych Rozszerza C++ poprzez przeładowywanie operatorów ODL/OML respektuje składnię i semantykę języka bazowego Rozszerza system klas języka C++ o klasy obiektów trwałych Koncepcja sprytnych wskaźników (smart pointers): każda klasa trwała T ma podporządkowaną klasę d_Ref zawierającą wskaźniki do obiektów klasy T, które działają jak normalne wskaźniki C++. OML: zestaw metod do tworzenia, usuwania, modyfikacji, tworzenia referencji, obsługi związków, itp. Identyczne traktowanie trwałych i tymczasowych obiektów (ale zapytania i transakcje stosuje się tylko do obiektów trwałych). OML: zestaw metod do obsługi kolekcji (zbiorów, wielo-zbiorów, list, tablic), dość niskiego poziomu w porównaniu z językami zapytań

3 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 3 Co to jest niezgodność impedancji? Zespół chorobowo-paranoidalny powstający w wyniku eklektycznego, formalnego połaczenia języka zapytań z językiem programowania, np. SQL+C. Świat komercyjny godzi się z tą paranoją; ba, uważa ją za osiągnięcie technologii relacyjnej. Typowe objawy: Leczenie: Odrzucenie fałszywych hura-optymistycznych komercyjnych stereotypów Budowa pełnego języka programowania bezszwowo zintegrowanego z językiem zapytań Budowa bramek z języka zapytań do języka programowania (a nie odwrotnie) Niezgodność składni: programista ma do czynienia z dwoma stylami Niezgodność paradygmatów języków i ich semantyki Niezgodność pragmatyki użycia i stylu myślenia programisty Niezgodność faz i mechanizmów wiązania (wczesne vs. późne) Niezgodność przestrzeni nazw i reguł zakresu (m.in. trudności z rekursją) Niezgodność schematów iteracyjnych Niezgodność systemu typów (SQL nie podlega statycznej kontroli typów) Niezgodność w zakresie traktowania cechy trwałości danych Niezgodność w zakresie środków programowania ogólnego (generic) Niezgodność w zakresie metod transmisji parametrów Mimo ideologicznych deklaracji, ODMG nie rusza tego problemu...

4 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 4 Założenia projektowe wiązania do C++ Zunifikowany system typów dla trwałych i ulotnych danych. (K.S. Niestety, w przypadku ODL i C++ pełna unifikacja jest niemożliwa, np. ze względu na kolekcje i związki.) Wiązanie do specyficznego języka programowania uwzględnia jego składnię i semantykę. (K.S. Bzdurna tautologia, w języku programowania nie da się zapisać nic, co wykracza poza jego składnię i semantykę.) Specjalne klasy, których wystąpienia mogą być zarówno trwałe jak i ulotne. Koncepcja sprytnych wskaźników(smart pointers), które można deklarować dla każdej takiej klasy: dla klasy/typu T, typ sprytnego wskaźnika jest d_Ref d_Ref profWsk; d_Ref wydzRef;... profWsk -> promuje(Maciej Kret); wydzRef = profWsk ->pracuje_na;

5 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 5 Podstawowa architektura wiązania Deklaracje w ODL Preprocesor C++ ODL (rozwinięcie makrosów) Wygenerowane pliki nagłówkowe C++ (.h) i inne pliki źródłowe Pliki źródłowe w C++ i pliki nagłówkowe napisane przez użytkownika z użyciem OML Kompilator C++ Metadane ODBMS Baza danych Pliki runtime OSZBD Pliki do konsolidacji (object code) Konsolidator (linker) Wykonywalna aplikacja Runtime OSZBD

6 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 6 Odwzorowanie elementów modelu ODMG na C++ Typy obiektów i literali odwzorowują się na klasy C++. Zagnieżdżony obiekt jest traktowany jako literal. Struktura ODMG odwzorowuje się na struct lub class w C++ Generatory typów kolekcji (set, bag, list,...) są odwzorowane jako klasy szablonowe (template classes) w C++. Typy kolekcji są reprezentowane jako klasy kolekcji; podobnie dla wystąpień. template class : public d_Collection {...}; class Statek{...} d_Set > Linia_Indyjska; d_Set jest klasą szablonową dla zbiorów d_Set > jest klasa dla zbioru statków Linia_Indyjska jest konkretną kolekcją (referencji). Tylko maniak C++ może twierdzić, że podane notacje są prościutkie...

7 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 7 Odwzorowanie elementów modelu ODMG na C++ Nazwane operacje modelu obiektowego są odwzorowane na funkcje członkowskie C++ Dla pewnych operacji wiązanie do C++ daje alternatywne formy, z nazwą funkcji i z operatorem infixowym; np. d_Set::union_with ma również formę +=. Operacje zwracające wartości boolowskie są odwzorowane w funkcje zwracajace int. Operacje create i delete są odwzorowane jako konstruktory i destruktory C++. Listy i tablice sa odwzorowane na d_Varray (tablicę o zmiennej długości). Związki nie są bezpośrednio podtrzymywane przez C++. Zamiast tego, ODMG przewiduje specyficzne klasy szblonowe pozwalające na podwzorowanie związków. Związek jest zaimplementowany poprzez wskaźniki. Ekstensje i klucze nie są odwzorowywane. Nie można używać wielu nazw dla obiektu. Nie są odwzorowane funkcje administracyjne takie jak tworzenie BD lub indeksu. Wyjątki są obsługiwane poprzez standardowy mechanizm wyjątków C++.

8 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 8 extern const char _profesorowie[ ]; extern const char _opiekun[ ]; class Profesor : public d_Object { public: //własności: d_UShortwiek; d_UShortnr_ident; d_Stringnr_pokoju; d_Stringnazwisko; d_Rel_Ref wydz; d_Rel_Set doradza; //operacje: voidpromuje(); voidustala_Kurs( Kurs & ); private:... }; const char _profesorowie [ ] = profesorowie; const char _opiekun[ ] = opiekun; C++ ODL ODL zapisany w skladni C++ d_Rel_Ref - pojedynczy wskaźnik d_Rel_Set - zbiór wskaźników d_Rel_List - lista wskaźników Nazwa, zapisana jako ciąg znaków, ustalająca powiązanie odwrotne. Przesunięcie nazwy do pierwszej kategorii obywatelstwa, z fatalnymi skutkami dla mocnego typowania.

9 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 9 Jednokierunkowe związki Możliwe jest zadeklarowanie związku zdegenerowanego, prowadzącego tylko w jednym kierunku. Związek taki niczym nie różni się od wskaźnika. K.S. Aplikacja jest odpowiedzialna za spójne traktowanie takiego związku, tj. nie przewiduje się środków obrony przed zwisającymi wskaźnikami. struct Odpowiedzialny { d_Stringdział; d_Ref p; d_Dateod_kiedy; }; Wskaźnik/referencja do obiektu Pracownik class Zamówienie { public: d_Set >kto; d_Stringco; Odpowiedzialnykontakt; }; Zbiór wskaźnikow/referencji do obiektów Klient

10 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 10 C++ OML (1) Object Manipulation Language Założenie: o ile to możliwe, składnia operacji na trwałych obiektach powinna być taka sama, jak składnia operacji na obiektach ulotnych. K.S. Jak przyznaja sami autorzy ODMG, to załozenie na razie nie jest spełnione. A przecież wszyscy wiedzą, najbardziej trwałe są prowizorki... Obiekty mogą być tworzone (operator new), usuwane i modyfikowane. void * operator new(size_t size); void * operator new(size_t size, const d_Ref_Any &clustering, const char * typename ); void * operator new(size_t size, d_Database *database, const char * typename ); 1. 2. 3. 2 i 3 tworzą trwałe obiekty. Parametr clustering: obiekt jest tworzony blisko innego obiektu. Parametr size: przewidywany rozmiar reprezentacji obiektu (automatycznie wyznaczany z deklaracji klasy przez specjalna funkcję). Parametr typename: określa typ tworzonego obiektu (K.S. poprzez nazwę typu przekazywaną jako string, ze wszystkimi negatwnymi skutkami dla mocnego typowania) obj_ref. delete_object(); Usunięcie obiektu o zadanej referencji obj_ref.

11 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 11 C++ OML (2) obj-ref. mark_modified(); Zaznaczenie, że dany obiekt był zmodyfikowany. Pominięcie tej operacji spowoduje, że modyfikacje nie zostaną zapisane do bazy danych. W wielu przypadkach uzycie tej instrukcji nie jest potrzebne, ale czasami jest konieczne. K.S. Okropne... tryumf przesadnej troski o wydajność nad koncepcją i niezawodnością. Operacje na atrybutach - standardowe C++. profesor -> nr_ident = następny_id;Podstawienie; konieczne jest mark_modified. Zgodnie z konwencja ODMG, zagnieżdżone obiekty są traktowane jak atrybuty. Nazwy obiektów w bazie danych tworzą jedną płaska przestrzeń. Specjalne funkcje C++ do wyszukiwania obiektów zgodnie z ich nazwami.

12 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 12 Związki extern const char _ra[ ], _rb[ ]; class A {... d_Rel_Ref rb;...}; class B {... d_rel_Ref ra;...}; const char _ra[] = ra; const char _rb[] = rb; ab rbra Na razie obiekty a i b nie są powiązane. ab rbra a.rb = &b; Po takim podstawieniu powstaje związek oraz jego bliźniak a.rb.clear(); Obydwie referencje znikają, sytuacja wraca do poczatkowej. a.rb = &bb; a b rbra bb ra Referencja z a prowadzi do bb, ale automatycznie przestawiony zostaje także bliźniak Sprawa się nieco komplikuje dla powiązań 1:n i m:n

13 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 13 Klasy do obsługi kolekcji template class d_Collection : public d_Object { public... friend int operator ==( const d_Collection &cL, const d_Collection &cR );... unsigned long cardinality() const; intis_empty() const;... void insert_element( const T &elem); void remove_element( const T &elem);.... const T&select_element(const char *OQL_predicate) const;... }; Szereg operatorów, zapisanych wojskowym szyfrem C++, których przeznaczeniem jest umożliwienie dowolnych zleceń dotyczących kolekcji. Przykłady:

14 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 14 C++ OQL Generalna zasada: zapytania w OQL sa traktowane jako stringi przez pewien zestaw funkcji C++. K.S. Tego rodzaju załozenie musi implikować niezgodność impedancji. Optymalizacja zapytań jest niemożliwa podczas kompilacji; musi być przesunięta do fazy wykonania. template void d_oql_execute (d_OQL_Query &query, T &result ); Funkcja umożliwiająca wykonanie zapytania komunikowanego jako string. Ciąg znaków reprezentuający zapytanie w OQL może byc parametryzowany; parametry są poprzedzane znakiem $: d_OQL_Query q1( select p.nazwisko from Pracownik as p where p.zarobek > $1 and p.zawód = $2);... q1 << 10000 << referent; d_oql_execute(q1, BogaciReferenci); W nieco bardziej skomplikowanych sytuacjach sformułowanie zapytania z parametrami staje się bardzo skomplikowane.

15 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 15 ODMG 2.0: przykład w C++ class Profesor : Pracownik { d_Long pesel; d_String nazwisko; d_Short wiek; d_Ref pracuje_w; d_Rel_Ref prowadzi;.... void wystawia_ocene(...); void odwołuje_wykład(...); }.... d_Ref prof;.... prof -> nazwisko = Nowak; prof->wiek = 41; prof->wiek = prof->wiek + 1; prof->wystawia_ocene(...); class Profesor : Pracownik { d_Long pesel; d_String nazwisko; d_Short wiek; d_Ref pracuje_w; d_Rel_Ref prowadzi;.... void wystawia_ocene(...); void odwołuje_wykład(...); }.... d_Ref prof;.... prof -> nazwisko = Nowak; prof->wiek = 41; prof->wiek = prof->wiek + 1; prof->wystawia_ocene(...); d_Long, d_String, d_Ref,... typy trwałe z bazy danych d_Rel_Ref zbiór wskaźników trwałych

16 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 16 ODMG-93 C++: Schowek aplikacji Środowisko bazy danych Schowek aplikacji (pamięć operacyjna) konstruktor destruktor Czas deaktywacja aktywacja deaktywacja aktywacja mark_modified()

17 K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 17 Związki ze środowiskiem OMG ORB Istniejące dokumenty OMG nie przesądzają, jak obiektowe bazy danych mają być uwzględnione w środowisku OMG. Kluczowe tematy: Wydajność Rozproszenie i heterogeniczność OSZDB jako zarządca obiektów Wspólny skład obiektów OSZBD jako użytkownik ORB-a Klient BOA (BasicObject Adaptor) RPC dla dowolnego odwołania do obiektu (wolne) LOA (Library Object Adaptor) ODA (Object Database Adaptor) RPC dla pierwszego odwołania, utworzenie bezpośredniego wiązania do obiektu (szybkie) OSZBD ORB (Object Request Broker) (pośrednik w dostarczniu obiektów )


Pobierz ppt "K.Subieta. Bazy danych i inżynieria oprogramowania, Wykład 12, Folia 1 Bazy danych i inżynieria oprogramowania Kazimierz Subieta Instytut Podstaw Informatyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google