Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak reprezentowane są pojęcia w mózgu i co z tego wynika. Włodzisław Duch Katedra Informatyki Stosowanej UMK Dept. of Computer Science, School of Comp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak reprezentowane są pojęcia w mózgu i co z tego wynika. Włodzisław Duch Katedra Informatyki Stosowanej UMK Dept. of Computer Science, School of Comp."— Zapis prezentacji:

1 Jak reprezentowane są pojęcia w mózgu i co z tego wynika. Włodzisław Duch Katedra Informatyki Stosowanej UMK Dept. of Computer Science, School of Comp. Engineering, Nanyang Technological University, Singapur Google: W Duch. Kraków 9-10.09.2010 Pojęcia. Od konceptualizacji do reprezentacji. Kraków 9-10.09.2010

2 Wielkie wyzwanie AI: język Dlaczego komputery tak słabo radzą sobie z językiem naturalnym? Oto próbka tłumaczenia maszynowego: Wygranej nie ma: FGNGB2701/LPRC GRATULACJE! Zwycięzca Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt poinformować Państwa o nagrodę który ukazał się 17 czerwca 2010.You niniejszym zatwierdzone w formie ryczałtu w wysokości US $ 1,000,000,00 (Milion dolarów) w gotówce kredytowej plik ref: ILP / 2010 Do pliku dla roszczenia, prosimy o kontakt z naszym działem roszczeń przez roszczeń agenta: Imię i nazwisko: Greg Pan Howard Test Turinga jest nadal zbyt trudny. Nagroda Loebnera: w stylu testu Turinga, od prawie 20 lat zawody botów i ludzi rozmawiających z sędziami, większość oparta na szablonach i dopasowaniu wzorców = oszustwo łatwo zauważyć, choć nie wszystkim...

3 Projekty NLP Open Mind Common Sense Project (MIT): projekt kolaboracyjny WWW, ponad 15 000 autorów, którzy wpisali ponad 710 000 faktów; wyniki posłużyły do utworzenia ConceptNet, bardzo dużej sieci semantycznej. Commonsense Computing @ MediaLab, MIT, miał stworzyć skalowalny system oparty na zdroworozsądkowej wiedzy, zbieranej z tekstów, zautomatyzowanych obserwacji i w projektach kolaboracyjnych. LifeNet zbiera informację o wydarzeniach w życiu, opiera się na wersji Multi-Lingual ConceptNet używając sieci semantycznej, która ma 300 000 węzłów; informacja o zdarzeniach ma być zbierana z sensorów. Honda Open Mind Indor Common Sense zbiera nadal info zadając pytania. Inne projekty: HowNet (Chinese Academy of Science), FrameNet (Berkeley), różne duże ontologie, MindNet (Microsoft), początkowo do tłumaczenia. Próbują zgromadzić fakty o świecie, używać formalnych metod, ale mózgi robią to inaczej...

4 Lingwistyka Neurokognitywna Jerome A. Feldman, From Molecule to Metaphor: A Neural Theory of Language. MIT Press 2006 Thought is structured neural activity. Language is inextricable from thought and experience. Większość lingwistów specjalizuje się w fonetyce, fonologii, morfologii, syntaktyce, leksykografii, ontologiach, semantyce, pragmatyce... ale język jest wielo-modalny, zintegrowany z percepcją i myśleniem. Tylko neuronowe teorie języka (NTL) mogą prawidłowo opisać wszystkie jego aspekty, łącznie z dynamiką, metody formalne słabo to aproksymują. Nawet proste mózg-podobne przetwarzanie informacji daje psychologicznie interesujące rezultaty => złożoność mózgu nie jest głównym problemem! Trzeba robić modele odpowiednich struktur. Informatyka neurokognitywna: uproszczone modele wyższych czynności poznawczych, myślenia, rozwiązywania problemów, uwagi, kontroli zachowania, świadomości, języka => praktyczne algorytmy, lepsze zrozumienie procesów. Neurocognitive Informatics Manifesto http://cogprints.org/6776/

5 Pytania naukowe Jak mózgi, używając masowo równoległych procesów mogą przechować i używać wiedzę o złożonej strukturze? L. Boltzmann (1899): Wszystkie nasze idee i pojęcia to tylko wewnętrzne obrazy, a w formie mówionej kombinacje dźwięków. Zadaniem teorii jest skonstruować obraz zewnętrznego świata, który istnieje jedynie wewnątrz umysłu. L. Wittgenstein (Tractatus 1922): Język przesłania myśl. Myśli wskazują na obrazy tego jak wyglądają rzeczy w świecie, myśleć to mówić do siebie samego, zdania wskazują na obrazy. Kenneth Craik (1943): umysł konstruuje modele rzeczywistości w małej skali" by antycypować zdarzenia, wyjaśniać i wnioskować. P. Johnson-Laird (1983): modele mentalne to psychologiczne reprezentacje rzeczywistych, hipotetycznych lub wyobrażonych sytuacji. J. Piaget: ludzie rozwijają bezkontekstowe schematy dedukcyjnego myślenia. Obrazy? Logika FOL? Czy też inne reprezentacje? Czy to dobry opis działania mózgów? Jak to zrobić za pomocą programu?

6 Język i ucieleśnienie Ucieleśnienie jest modne ale nie takie nowe, eg: R. Brooks, Elephants Dont Play Chess (1990), R. Brooks, L.A. Stein, Building Brains for Bodies (1993), Cog project manifesto (1993-2003). Varela, Thompson, Rosch, The embodied mind 1991 W lingwistyce: Lakoff & Johnson, Philosophy In The Flesh (1999). Lakoff & Nunez, Where Mathematics Comes From? How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being (2000). Postępy lingwistyki komputerowej są powolne, wielu ekspertów utraciło wiarę w metody formalne, pojawiły się metody statystyczne korzystające z ogromnych korpusów, oraz idee ucieleśnienia i enaktywizmu. Kilka większych projektów realizowanych jest w ramach FP6. Protojęzyki w komunikacji robotów (Kismet, Aibo) – konf. w Toruniu! Matematyka kognitywna (Lakoff) tłumaczy metafory leżace u podstaw rozumienia abstrakcyjnych koncepcji.

7 Jakie ucieleśnienie? Jak mogą wyglądać "ucieleśnione" reprezentacje? Brak reprezentacji, jedynie reakcje sensomotoryczne? Wszystkie pojęcia są ucielesnione, czy tylko pojęcia pierwotne? Aaron Sloman (2007): wszystkie proste pojęcia wywodzą się z cielesnych doświadczeń, inne są wymyślane, złożone, abstrakcyjne. David Hume podał przykład pojęcia złożonego: złota góra. Zamiast ugruntowania symboli Sloman proponuje jedynie ich zaczepienie.

8 Kiedy powstają świadome wrażenia? Konieczna aktywność kory zmysłowej, np. V4=kolor, MT/V5=ruch. Strumienie wstępujące i zstępujące łączą się, tworząc stany rezonansowe. Co dzieje się gdy przepływ infromacji w jedną ze stron jest słaby? C. Gilbert, M. Sigman, Brain States: Top-Down Influences in Sensory Processing. Neuron 54(5), 677-696, 2007 Przetwarzanie informacji ze zmysłów w korze i wzgórzu podlega silnym wpływom "odgórnym", w których złożone hipotezy zmieniają procesy na niskim poziomie. Kora funkcjonuje jako system adaptacyjny, zmieniając aktywność pod wpływem uwagi, oczekiwań, zadań związanych z percepcją. Stany mózgu tworzą się przez interakcję pomiędzy wieloma obszarami, w tym modulację lokalnych mikro- obwodów przez sprzężenia zwrotne. Zakłócenia tego przepływu informacji mogą prowadzić do zaburzeń behawioralnych. Dehaene i inn, Conscious, preconscious, and subliminal processing. TCS 2006 Siła wpływu informacji wstępującej i uwaga (informacja zstępująca), dają 4 sytuacje, w których bodźce i uwaga są konieczne do świadomej percepcji.

9 Wyobraźnia i zmysły Jak i gdzie powstają obrazy mentalne? Borst, G., Kosslyn, S. M, Visual mental imagery and visual perception: structural equivalence revealed by scanning processes. Memory & Cognition, 36, 849-862, 2008. Nasze badania wspierają twierdzenie, że reprezentacja wyobrażeń oparta jest na tych samych mechanizmach co reprezentacja percepcji wzrokowej. Cui, X et al. (2007) Vividness of mental imagery: Individual variability can be measured objectively. Vision Research, 47, 474-478. Rezultaty kwestionariuszy Vividness of Visual Imagination (VVIQ) korelują się dobrze z aktywnością pierwotnej kory wzrokowej mierzonej za pomocą fMRI (r=-0.73), i z wynikami dla nowych zadań psychofizycznych. Indywidualne różnice są znaczne, uśrednianie daje mylny obraz. Niektórzy ludzi mają słabą wyobraźnię wzrokową, być może pobudzenia zstępujące są u nich zbyt słabe by pobudzić wyobrażenia mentalne.

10 Mapy mózgu Pomysł: procesy skojarzeniowe w mózgu można przedstawić przy pomocy grafów (T. Buzan). Wiele książek. Wiele programów k omputerowych. TheBrain (www.thebrain.com) interfejs do tworzenia mapy dynamicznych połączeń, eksploracji Internetu.www.thebrain.com Nasza implementacja (Szymanski): Wordnet, Wikipedia, ULMS w postaci grafów wykorzystujących linki i podobieństwo. Pojęcie=węzeł, niezbyt elastyczne.

11 Pojęcia jako obiekty umysłu W 1994 przedstawiłem taki model: pierwotne obiekty umysłu powstają z danych zmysłowych (wzrok, słuch, dotyk, wrażenia kinestetyczne i inne), a obiekty wtórne tworzą się jako abstrakcyjne kategorie, oparte na pierwotnych. Peter Gärdenfors opracował podobny model geometryczny (Conceptual Spaces). Przestrzeń pojęć definiuje wymiary, w których można zdefiniować stan umysłu związany z doświadczeniem wewnętrznym, wrażeniami specyficznych jakości, intencjami. Kluczowa metafora: świadomy umysł jest cieniem neurodynamiki, więc wszystkie zdarzenia mentalne trzeba do niej sprowadzić.

12 Trajektorie umysłu P.McLeod, T. Shallice, D.C. Plaut, Attractor dynamics in word recognition: converging evidence from errors by normal subjects, dyslexic patients and a connectionist model. Cognition 74 (2000) 91-113. Dynamiczne aspekty poznania to nowy obszar psycholingwistyki, eksperymenty często używają technik maskowania badając błędy semantyczne i fonologiczne. Mapy umysłu tu nie wystarczą …

13 Ośrodki mowy Jak reprezentować znaczenie pojęć? Symbole, wektory, prawdopodobieństwa?

14 Słowa w mózgu Eksperymenty psycholingwistyczne dotyczące mowy pokazują, że w mózgu mamy dyskretne reprezentacje fonologiczne, a nie akustyczne. Sygnał akustyczny => fonemy => słowa => koncepcje semantyczne. Aktywacje semantyczne następują 90 ms po fonologicznych (N200 ERPs). F. Pulvermuller (2003) The Neuroscience of Language. On Brain Circuits of Words and Serial Order. Cambridge University Press. Fonologiczna gęstość otoczenia słowa = liczba słów brzmiących podobnie jak dane słowo, czyli dająca podobne pobudzenia mózgu. Semantyczna gęstość otoczenia słowa = liczba słów o podobnym znaczeniu (rozszerzona podsieć aktywacji). Sieci działania – postrzegania, wnioski z badań ERP i fMRI.

15 Symbole w mózgu Jak pojęcia słyszane, pomyślane, widziane aktywują mózgi? Eksperymenty z użyciem fMRI pozwalają na rozpoznanie aktywnych obszarów, zwykle w lewym płacie skroniowym (Cohen i inn. 2004). Różne aspekty: ortografia, fonologia, artykulacja, semantyka. Neurony Lateral Inferotemporal Multimodal Area (LIMA) reagują zarówno na wzrokową jak i słuchową stymulację, wykazują fonemiczne i leksykalne korelacje krosmodalne. Visual word form area (VWFA), leży w pobliżu w bruździe potyliczno-skroniowej. AWFA dla słuchu, w lewym przednim górnym zakręcie skroniowym? Położenie tych regionów w różnych obszarach mózgu jest zróżnicowane. Lewa półkula: precyzyjna reprezentacja koncepcji (odnośniki i składowe fonetyczne); prawa półkula? Reaguje na różnorakie pobudzenia.

16 Neuroobrazowanie słów? Predicting Human Brain Activity Associated with the Meanings of Nouns," T. M. Mitchell et al, Science, 320, 1191, May 30, 2008 Czy możemy zobaczyć reprezentacje pojęć w mózgu? Po raz pierwszy udało się zobaczyć w miarę stabilne obrazy fMRI ludzi, którzy widzą, słyszą lub myślą o jakimś pojęciu. Czytanie słów, jak i oglądanie obrazków, które przywodzą na myśl dany obiekt, wywołuje podobne aktywacje - mózgowy kod sensu pojęć. Indywidualne różnice są spore ale aktywacje pomiędzy różnymi ludźmi są na tyle podobne, że klasyfikator może się tego nauczyć. Model nauczony na ~10 fMRI skanach + dużym korpusie słów (10 12 ) przewiduje aktywność fMRI dla ponad 100 rzeczowników. Aktywacje mózgu dla różnych słów mogą służyć za rozkłady bazowe pozwalające za pomocą korelacji pomiędzy słowami przewidzieć aktywacje dla nowych pojęć; pobudzenia mózgu = naturalna baza reprezentacji. Przykłady fMRI dla kilku czasowników.

17

18

19

20

21 Nicole Speer et al. Reading Stories Activates Neural Representations of Visual and Motor Experiences. Psychological Science 20(8): 989, 2009. Znaczenie: pomimo różnic szczegółów wynikających z kontekstu daje się wyróżnić prototypowe aktywacje, które reprezentują różny sens pojęć i ich role w zdaniu.

22 Konektom Cel: 1000 regionów, których aktywacja pozwoli scharakteryzować stan mózgu. Pojęcie = kwazistabilny stan, można częściowo opisać przez jego sąsiedztwo, relacje z innymi pojęciami, synonimami, antonimami.

23 Rozpoznawanie obiektów Teroia S. Edelmana (1997) ; co trzeba wyjaśnić ? Podobieństwo obiektów. Wystarcza do tego nisko-wymiarowa przestrzeń (<300) "pól recepcyjnych". Rozkłady prawdopodobieństwa aktywacji populacji kolumn korowych działają jak słabe klasyfikatory działające jako całość (komitet).

24 M.M. Monti, L.M. Parsons, D.N. Osherson, The boundaries of language and thought: neural basis of inference making. PNAS 2009 Logika i język Rozumienie argumentów językowych i logicznych to różne funkcje mózgu. Argumenty logiczne: jeśli zarówno X i Z to nie Y, lub jeśli Y to ani nie X ani nie Z. Arg. lingwistyczne: rzecz X, którą Y widział jak Z brał, lub Z był widziany przez Y biorąc X.

25 BICA jako aproksymacja Znaczne postępy poczyniono wykorzystując inspiracje z badań nad mózgiem do analizy percepcji, mniejsze dla wyższych czynności poznawczych. Neurokognitywne podejście do lingwistyki stosowano do analizy zjawisk lingwistycznych, ale ma to niewielki wpływ na NLP. Potrzebne są nowe matematyczne techniki by opisać procesy obliczeniowe w terminach wzorców stanów mózgu i rozchodzenia się aktywacji między takimi wzorcami. Jak to zrobić? Prototypy dla stanów neuronowych? Możliwe, dobre rezultaty z analizy EEG => ruchy ręki lub ruchy oczu. Quasi-stacjonarne fale pobudzeń opisujące globalne stany mózgu w określonym kontekście (w,Cont)? Jak wyglądają ścieżki rozchodzenia się aktywacji w mózgu? Praktyczny algorytm rozszerza rep. pojęcia o te kategorie skojarzeń, które są pomocne w klasteryzacji i klasyfikacji (Duch i inn, Neural Networks 2008), usuwając słabe skojarzenia przez filtrowanie cech.

26 Atlas Semantyczny http://dico.isc.cnrs.fr/en/index.html spirit: 79 słów 69 klik = minimalnych jednostek mających znaczenie. Synset = zbiór synonimów w Wordnecie.

27 Mapy semantyczne 1: positive-negative 3: open-closed 4: basic-elaborate Samsonovich & Ascoli (2008, 2010): weźmy dla każdego słowa S definicje wszystkich synonimów i antonimów z tezaurusa MS Word (>8000), V(S) określa które słowa występują w definicji S, zróbmy analizę PCA. PC1: increase, well, rise, support, accept … drop, lose, dull, break, poor… PC2: calm, easy, soft, gentle, relaxed… difficult, harsh, hard, trouble, twist … PC3: start, open, fresh, begin, release… close, delay, end, finish, halt … PC4: thin, edge, use, length, wet… center, save, deep, dry, middle…

28 Cel, postrzeganie, działanie. Liczne lokalne grupy neuronów współpracują wykonując celowe zadanie, synchronizują się w różny sposób. Model odtwarza czasy reakcji przy wykonywaniu kilku zadań jednocześnie. A. Zylberger, PLOS Biology 2010

29 Reprezentacje neurokognitywne Jaka reprezentacja dobrze odwzoruje własności pojęcia w rozumianego jako stan mózgu? Pojęcie w = (w f,w s ) można rozłożyć na dwie składowe: fonologiczną i formę wizualną słowa w f, bliską symbolu; reprezentacje semantyczne w s, pobudzenia mózgu nadające sens; zdefiniowane w kontekście Cont (enaktywne). (w,Cont,t) rozkład probabilistyczny pobudzeń regionów mózgu (ROI). Nowe stan mózgu/pojęcie w może powstać zarówno przez pobudzenia formy symbolicznej jak i semantycznej, dodając się do bieżącej aktywności mózgu. Jest to proces samouzgodniony, minimalizujący całkowitą energię wzajemnych pobudzeń, wybierający znaczenia pasujące do kontekstu. Rezultat: znaczenie pojęć zmienia się w prawie ciągły sposób. Trudno jest ten proces opisać za pomocą technik reprezentacji wiedzy, logiki, ram, sieci semantycznych czy modeli koneksjonistycznych, to jedna z przyczyn dla której komputery tak słabo sobie radzą z językiem naturalnym.

30 Trajektorie umysłu Sieci zbiegają do interpretacji różnymi drogami, możemy badać dynamikę tego procesu, skojarzenie semantyczne i fonologiczne: za każdym razem kontekst + historia prowadzą do nieco innych aktywacji. Pojęcie = kategoria stanu mózgu, ale ten stan jest niepowtarzalny. Symbol = etykieta dla w miarę podobnych stanów. Każdy punkt reprezentuje tu rozkład aktywacji w 140 obszarach mózgu, wizualizacja zachowuje relacje podobieństwa.

31 Problemy wymagające wglądu Mamy 31 domin i szachownicę z której usunięto przeciwległe rogi; czy można ją pokryć dominami? Analityczne rozwiązanie: spróbuj różnych pokryć. Nie da się... za dużo kombinacji! Analityczne podejście nie ma szans by wywołać odpowiednie aktywacje w mózgu, łącząc nowe idee, trzeba się od niego oderwać, unikając licznych skojarzeń, które prowadzą na manowce. Wgląd <= prawa półkula reprezentuje meta-poziom bez fonologicznych (symbolicznych) składowych... czyli co? d o m i n o phonological reps chess board blackwhite domino

32 Wglądy i mózgi Można badać aktywność mózgu w czasie rozwiązywania problemów, które wymagają wglądu lub które rozwiązywane są schematycznie. E.M. Bowden, M. Jung-Beeman, J. Fleck, J. Kounios, New approaches to demystifying insight. Trends in Cognitive Science 2005. Po rozwiązaniu problemu badani za pomocą EEG i fMRI sami określali, czy w czasie rozwiązywania pojawił się wgląd, czy nie. Około 300 ms przed pojawieniem się wglądu w zakręcie skroniowym górnym prawej półkuli (RH-aSTG) obserwowano salwę aktywności gamma.(RH-aSTG) Interpretacja autorów: making connections across distantly related information during comprehension... that allow them to see connections that previously eluded them. Moja: lewa półkula reprezentująca w STG konkretne obiekty nie może znaleźć pomiędzy nimi związku =>impas; prawa STG widzi jej aktywność na meta-poziomie, ogólne abstrakcyjne kategorie, które może powiązać; salwa gamma zwiększa jednoczesną aktywność reprezentacji w lewej półkuli, emocje Eureka konieczne są do utrwalenia bezpośrednich koneksji.abstrakcyjne kategorie

33 Interpretacja Co się tu dzieje? LH-STG reprezentuje pojęcia, S=Start, K=koniec Rozumienie, rozwiązanie = krok po kroku przejście z S do K jeśli nie udaje się go znaleźć to pojawia się impas; RH-STG widzi aktywność LH na meta-poziomie, klasteryzacja pojęć w abstrakcyjne kategorie (cosets, constrained sets) na wiele sposobów; połączenia pomiędzy S i K na meta-poziomie możliwe są łatwiej w RH, dając wrażenie nadchodzacego rozwiązania, wzbudzając emocje. Pakiety wyładowań gamma pobudzają reprezentacje LH związane z S i K oraz konfiguracje pośrednie; dają wewnętrzny priming. To pozwala na identyfikację pośredniech kroków od S do K. Odkrycie rozwiązania Aha! jest nagradzane dopaminą, jest to konieczne by zwiększyć plastyczność mózgu i zapamiętać rozwiązanie. Można to wykorzystać praktycznie: synsety + typy sem + inne oceny.

34 Problemy wymagające wglądu Prawy płat skroniowy Lewy płat skroniowy inicjuje, pomaga kategoryzować. Start: opis problemu = rozkład pobudzeń obszarów mózgu Cel Kroki Neuromodulacja (emocje)

35 Pamięć i kreatywność Mózgi osób kreatywnych reagują na więcej sygnałów dochodzących ze środowiska, nie blokują mocno sygnałów, które wcześniej były nieistotne, nie ulegając łatwo habituacji (Carson, 2003). Może się to wiązać z bogatszą reprezentacją koncepcji i sytuacji w umysłach osób kreatywnych. Podobne zachowania obserwowano u mnichów Zen. PRIMA, technika skojarzeń par słów pozwala badać, czy w mózgu danej osoby jest ścieżka, łącząca dane koncepcje. A. Gruszka, E. Nęcka, Creativity Research Journal 2002. Słowa mogą być łatwe lub trudne do skojarzenia; słowa torujące mogą być pomocne lub neutralne; pomocne to skojarzenie semantyczne lub fonologiczne (hogse do horse); neutralne mogą być bezsensowne lub nie związane z prezentowaną parą. Rezultaty dla grupy ludzi silnie/słabo kreatywnych są zadziwiające … Słowo 1Torowanie 0,2 sSłowo 2

36 Skojarzenia i kreatywność Hipoteza: kreatywność zależy od pamięci skojarzeniowej, zdolności do łączenia odległych koncepcji ze sobą. Rezultat: kreatywność jest skorelowana ze zdolnością do skojarzeń i podatnością na torowanie; trudniejsze skojarzenia mają dłuższe latencje. Torowanie neutralne działa dziwnie: dla prostych skojarzeń nonsensowne słowa torujące przeszkadzają osobom kreatywnym, pomagają reszcie; w pozostałych przypadkach pomagają! dla odległych skojarzeń torowanie zawsze zwiększa siłę skojarzeń, u osób kreatywnych dając najsilniejszy efekt. Podobnie zagadkowe są wyniki dla czasów reakcji. Konkluzje autorów: Gęstsze połączenia => lepsze skojarzenia => większa kreatywność. Wyniki dla neutralnych słów torujących są niezrozumiałe.

37 Skojarzenia łatwe Torowanie neutralne dla prostych skojarzeń i nonsensownych słów torujących pogarsza wyniki osób kreatywnych. Dlaczego? Słowo A Słowo torujące N Słowo B Niska kreatywność <= słabe skojarzenia pomiędzy korowymi kolumnami <= niewiele połączeń, słabe połączenia. Dodanie szumu (nonsensownych słów N) trochę wzmacnia istniejącą aktywność A i B, co umożliwia wzajemne pobudzenia A B. Wysoka kreatywność <= silne skojarzenia <= gęste połączenia. Aktywność rozchodzi się szybko wywołując wzajemne pobudzenia. Dla silniej połączonej sieci neuronowej i prostych skojarzeń prowadzi to do zamieszania, gdyż pobudza wiele stanów. Rozpoznanie skojarzenia wymaga pojawienia się przepływu aktywności A B ale za dużo energii = aktywność rozpływa się na wiele sposobów i trudno rozpoznać skojarzenie.

38 Skojarzenia trudne Dlaczego dla trudnych skojarzeń dodawanie szumu działa inaczej? Trudne skojarzenia: brak bezpośrednich połączeń pomiędzy A B. U osób słabo kreatywnych dodanie słów N nie pomoże ze względu na brak połączeń, słowa torujące powodują jedynie chaos. Dla osób kreatywnych wywołanie rezonansu miedzy odległymi mikroobwodami jest możliwe, bo mają więcej połączeń. Rodzaj rezonansu stochastycznego – dodawanie szumu zwiększa S/N. Dla słów torujących ortograficznie podobnych: przy bliskich skojarzeniach pobudza to aktywność reprezentacji drugiego słowa, zawsze zwiększając szansę rezonansu i skracając latencję. Dla odległych skojarzeń to nie pomoże bo nie pobudzi pośrednich obwodów, które muszą być aktywne by powstał rezonans. Słowa nonsensowne mogą wzmagać efekt torowania dodając energię.

39 Rasy psów 329 ras w 10 kategoriach: Sheepdogs & Cattle Dogs; Pinscher & Schnauzer; Spitz & Primitive; Scenthounds; Pointing Dogs; Retrievers, Flushing Dogs & Water Dogs; Companion and Toy Dogs; Sighthounds Opis własności psów (uszy, pysk, waga, itd.) nie wystarcza do ich rozpoznania w grze w 20 pytań! Kategorie językowe i podobieństwo obrazów całkiem się rozmijają, ontologie nie są związane z podobieństwem wizualnym, tradycyjna kategoryzacja opiera się na obserwacji zachowań: teriery kopią nory. Jeśli się wie to słowa wskażą odpowiedni stan mózgu => ale nie wszystkie stany mają nazwy. Komunikacja za pomocą języka ograniczona jest do tego co wiemy … Wis co widis i widzis co wis (góralka z Zakopanego).

40 Potęga imitacji bez zrozumienia

41 Parę pytań i odpowiedzi Jakie procesy zaangażowane są w proces czytania i dlaczego czasami zawodzą (dysleksja, pomyłki w czytaniu)? Mamy rozproszone reprezentacja leksykalne, interakcje między rozpoz- nawaniem znaków, poziomem pisowni (ortografia), fonologii i semantyki. Skąd bierze się znaczenie słów? Dzięki ko-okurencji z innymi słowami oraz oddziaływaniom z reprezentacjami danych z różnych zmysłów. W jaki sposób czytamy znane słówka: cat, yacht, a jak wymyślone, np. nust? Dzięki kontekstowo aktywowanym reprezentacjom dającym kontinuum pomiędzy regularnymi formami a wyjątkami. Czemu dzieci mówią I goed zamiast I went? Z powodu dynamicznej równowagi pomiędzy mapowaniem form regularnych i wyjątków. Jak od słów przejść do zdań? Pozwala na to gestalt zdań, ograniczone trajektorie wynikające z prezentacji słów, które można zrozumieć jako przybliżone reguły gramatyczne. Jak to jednak zrobić na dużą skalę w systemach NLP?

42 Metafora systemu dynamicznego Umysł/mózg jak system dynamiczny: Thelen E. and Smith L.B. A Dynamic Systems Approach to the Development of Cognition and Action. MIT Press 1994. Smith L.B. and Thelen E, Eds. A Dynamic Systems Approach to the Development. MIT Press 1994. J. A. Scott Kelso, Dynamic Patterns. The Self-Organization of Brain and Behavior. MIT Press 1995 Jak połączyć neuro i psyche ? R. Shepard (BBS, 2001): uniwersalne prawa należy sformułować w odpowiednich abstrakcyjnych przestrzeniach psychologicznych; próba uproszczenia neurodynamiki => geometryczne modele umysłu. K. Lewin, koncepcyjna reprezentacja i pomiary siły psychologicznych (1938), stan kognitywny jako ruch w p-ni fenomenologicznej. George Kelly (1955), personal construct psychology (PCP), geometria p-ni psychologicznych jako alternatywa dla logiki.

43 Trudne modele mentalne Neurodynamika jest odpowiedzialna za rozumowanie; tylko proste skojarzeniowe formy rozumowania są łatwe. A=>B i B=>C to łatwo kojarzymy, że A=>C, ale weźmy taki schemat: Wszyscy akademicy to uczeni. Żaden mędrzec nie jest akademikiem. Co możemy powiedzieć o relacjach pomiędzy uczonymi i mędrcami? Po tygodniach namysłu studenci nadal nie potrafią odpowiedzieć. Na egzaminie pomimo wcześniejszych wyjaśnień ponad połowa podaje błędną odpowiedź. Wniosek: myślenie biegnie utartymi drogami, trudno jest myśleć nieschematycznie. Tradycyjne podejście do modeli mentalnych oparte jest na abstrakcyjnych rozważaniach, potrzebujemy modeli neurodynamicznych.

44 Jak zostać ekspertem? Wiedza podręcznikowa: szczegółowy opis wszystkich możliwości. Efekt: aktywacja wynikająca z obserwacji rozchodzi się na wszystkie możliwe strony, trudno o prawidłową diagnozę. Brakuje korelacji pomiędzy indywidualnymi obserwacjami tworzących spójny obraz. Przykład: 3 choroby, reprezentacja opisu przypadków. 1)System nauczony pojęć podręcznikowych. 2)System douczony na realnych przypadkach. 3)Ekspert. Wniosek: materiał nie powinien być prezentowany w abstrakcyjny sposób, lepiej wprowadzać go z odpowiednią częstością na konkretnych przykładach. Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem. Konfucjusz, -500 r.

45 Słowa: prosty model Cele: zrobić najprostszy model kreatywnego myślenia; tworzyć interesujące nowe nazwy, oddające cechy produktów; zrozumieć nowe słowa, których nie ma w słowniku. Model zainspirowany przez procesy zachodzące w mózgu w czasie wymyślania nowych słów. Dany jest zbiór słów kluczowych, które pobudzają korę słuchową. Fonemy (allofony) są rezonansami, uporządkowane pobudzenie fonemów aktywuje zarówno znane słowa jak i nowe kombinacje; kontekst + hamowanie w procesie zwycięzca bierze wszystko zostawia jedno słowo. Kreatywność = wyobraźnia (fluktuacje) + filtrowanie (konkurencja) Wyobraźnia: wiele chwilowych rezonansów powstaje równolegle, aktywując reprezentacje słów i nie-słów, zależnie od siły połączeń oscylatorów. Filtrowanie: skojarzenia, emocje, gęstość fonologiczna/semantyczna.

46 Type Features Dynamic Selection Network (DSN) Critic Idea Descriptive Features Concepts System Connectivity Context Categories Each activated concept corresponds to the resonant activity of a multi-level network. Ali Minai architecture for creative associations, WCCI10

47 Słowa: eksperymenty List od przyjaciela: I am looking for a word that would capture the following qualities: portal to new worlds of imagination and creativity, a place where visitors embark on a journey discovering their inner selves, awakening the Peter Pan within. A place where we can travel through time and space (from the origin to the future and back), so, its about time, about space, infinite possibilities. FAST!!! I need it sooooooooooooooooooooooon. creativital, creatival (creativity, portal), używane creatival.com creativery (creativity, discovery), creativery.com (strategy+creativity) discoverity = {disc, disco, discover, verity} (discovery, creativity, verity) digventure ={dig, digital, venture, adventure}, nowe! imativity (imagination, creativity); infinitime (infinitive, time) infinition (infinitive, imagination), nazwa firmy journativity (journey, creativity) learnativity (taken, see http://www.learnativity.com) portravel (portal, travel); sportal (space, sport, portal), używane timagination (time, imagination); timativity (time, creativity) tivery (time, discovery); trime (travel, time)

48 Filtr fonologiczny Trenujemy sieć na słówkach z większego słownika. Tworzymy ciągi słów o prawdopodobieństwie fonologicznym > próg. Dostajemy poemat science fiction … cybernetyczny poeta Kurzweila jest mniej zabawny. Ardyczulił ardychstronnie ardywialiwił ardyklonnnie: ardywializować ardywianacje argadolić argadziancje arganiastość argastyczna arganianalność arganiczna argasknie argasknika argaszczyny argasznika. Argulachny argawista argumowny argumofon argumiadał argumialenie.

49 Awatar, HIT: interfejs graficzny Magazynowanie Zastosowania, np gra w 20 pytań. Zapy- tanie Pamięć semantyczna Parser Oznaczanie części mowy i ekstrakcja frac Słowniki, ontologie, informacja tekstowa ręczne poporawki weryfikacja

50 Prosta sieć zdaje egzamin 1920 słów wybranych z 500 stron książki (O'Reilly, Munakata, Explorations in computational neuroscience) – zdanie pobudza słowa warstwy wejściowej. 20x20=400 elementów ukrytych, uczą się zgodnie z regułą Hebba wykrywać korelacje pomiędzy słowami, np. element może reagować na synonimy: act, activation, activations. Wybierzmy sobie dwa słowa reprezentowane przez wektor pobudzeń A, B, w warstwie ukrytej, porównajmy rozkład aktywności cos(A,B) = A*B/|A||B|. Np. aktywacja dla słów: A=attention, B=competition, daje cos(A,B)=0.37, aktywacja dla binding oraz attention daje cos(A+C,B)=0.49, bo te słowa pojawiały się częściej w sowim kontekście. Siec dokonuje kompresji informacji 1920 el => 400 el.

51 Test wielokrotnego wyboru Możliwe są 3 odpowiedzi, A, B, C, przypadkowy wybór daje 33% szans. Sieć daje intuicyjne odpowiedzi, oparte czysto na powierzchownych skojarzeniach, np.: jaki jest cel transformacji? A, B czy C. Sieć odpowiada prawidłowo na 60-80% takich pytań, lepsze wyniki wymagają głębszego zrozumienia … czasami sami ledwo rozumiemy.

52 Model czytania Uczenie: przypadkowy wybór jednej z 3 warstw (ortografia, fonologia, semantyka) jako wejścia, a pozostałych dwóch jako wyjścia, czyli mapowanie jednego aspektu na dwa inne. Semantyka opisana przez mikrocechy (aktywację jednego z neuronów warstwy semantycznej). Symulacje można robić za pomocą gotowych programów pozwalających na robienie eksperymentów. Model czytania uwzględnia ortografię, fonologię i semantykę, warstwę której pobudzenia identyfikują jednoznacznie sens. Uczenie zarówno korelacyjne jak i konkurencyjne. Symul. Emergent, Aisa, i inn. Neural Networks 2008.

53 Słowa i ich reprezentacja 40 słów, 20 abstrakcyjnych & 20 konkretnych; dendrogram pokazuje podobieństwo aktywacji warstwy semantycznej po nauczeniu sieci.

54 Zamiast skomplikowanej neurodynamiki spróbujmy przedstawić stan mózgu jako trajektorię w przestrzeni określonej przez cechy, które dają się zidentyfikować dzięki introspekcji stanów mentalnych. Stan mózgu => stan umysłu, Zdefiniowany w przestrzeni psychologicznej. Tu stan mózgu = warstwa semantyczna i pozostałe. Stan umysłu = wizualizacja trajektorii w przestrzeniach psychologicznych.

55 Wykresy rekurencji Te same trajektorie dla pierwszych 500 iteracji pokazują 5 większych basenów atrakcji (kwazistabilnych obszarów aktywności) i szybkie przejścia pomiędzy nimi. Czemu odpowiadają te baseny? Pokazujemy warstwie ortograficznej słowo flag, szum synaptyczny jest niewielki (var=0.02), sieć wpada w pierwszy basen atrakcji reprezentujący słowo flag a potem przechodzi do innych pojęć, symulując strumień myśli.

56

57 Deer – trajektoria warstwy semantycznej wiele razy powraca do tego samego stanu, po czym wpada w całkiem odmienne stany.

58 Gain – trajektoria warstwy semantycznej rzadko powraca do podobnych stanów, jest mniej aktywnych obszarów niż dla słów konkretnych.

59 Hamowanie Zwiększając rolę synaps hamujących zmniejsza się obszar basenu atrakcji, trajektorie są prostsze, system zostaje dłużej w basenie. Silne hamowanie, pusta głowa …

60 Norma-ADHD Wszystkie wykresy dla słowa flag, różne wartości parametru kontrolującego kanały upływu (zmęczenie neuronów). Tu neurony się szybko męczą i synchronizuja się krótko: gonitwa myśli. http://kdobosz.wikidot.com/dyslexia-accommodation-parameters

61 Kofeina Szybkie przenoszenie uwagi z jednego pojęcia na drugie związane jest z desynchronizacją neuronów, widać to na wykresach rekurencji. System przeskakuje krótko pomiędzy basenami atrakcji nie pozwalając na powstawanie odległych skojarzeń, podjęcie działań, ulotne myśli. ADHD lub za dużo kofeiny …

62 Norma-Autyzm Wszystkie wykresy dla słowa flag, różne wartości parametru kontrolującego kanały upływu (zmęczenie neuronów). Tu neurony wolno się męczą i pozostają na długo zsynchronizowane: rezultat to ubóstwo myśli, problemy z przenoszeniem uwagi, koncentracja na prostych bodźcach, nawrót tej samej myśli, echolalia (powtarzanie bez zrozumienia).

63 Nieco spekulacji Słowa abstrakcyjne mają mniej cech, prostsze reprezentacje (pobudzenia mózgu), krótsze trajektorie (=szybsze czasy reakcji i skojarzeń) w porównaniu ze słowami konkretnymi (dzięki czemu można szybciej myśleć, energia nie marnuje się na aktywacje obszarów zmysłowych). Reprezentacje semantyczne dla par słów są zwykle dość podobne do siebie, ale w sieci neuronowej tworzą się łatwo fałszywe stany pamięci złożone z silnie lokalnie sprzężonych fragmentów sieci. Do niektóre basenów atrakcji trudno jest dotrzeć, prowadzą do nich chaotyczne trajektorie; nie można wejścia dwa razy do tego samego strumienia … torowanie i szum na to nie pozwolą. Stany, które się tworzą w wyniku spontanicznych skojarzeń po pokazaniu pierwszego wyrazu mogą być fantazjami lub realnymi pojęciami. W wyniku męczenia się (akomodacji) neuronów system skacze do skojarzonych pojęć wykorzystując słabo aktywne neurony; zbyt długie myślenie o tym samym powoduje pojawienie się zupełnie odmiennych myśli, pewne stany mózgu stają się niedostępne (czas na relaks …).

64 Szczegółowy model Garagnani et al. Recruitment and consolidation of cell assemblies for words by way of Hebbian learning and competition in a multi-layer neural network. Cognitive Comp. 1(2), 160-176, 2009. Pierwotna kora słuchowa (A1), pas słuchowy (AB), pas rozszerzony (PB, obszar Wernickiego), boczno- brzuszna kora przed- czołowa (PF) i przed- ruchowa (PM, Broca), kora ruchowa (M1).

65 Konkluzje Garagnani i inn. Słowa, podobnie jak inne pojęcia przydatne w procesach poznawczych (twarze, obiekty), reprezentowane są w anatomicznie rozproszonych pętlach łączących obszary zmysłowe i ruchowe (action-perception circuits). Takie funkcjonalne obszary pojawiają się w mózgu spontanicznie w rezultacie plastyczności neuronów (procesów uczenia się). Model wyjaśnia i przewiduje powstawania leksykalnych reprezentacji składających się z silnie sprzężonych, anatomicznie rozróżnialnych pętli korowych w licznych obszarach mózgu, pozwalając na niezależną aktywację kilku pojęć jednocześnie. Symulacje pozwalają zrozumieć dlaczego i gdzie takie reprezentacje powstają, przewidując sposób rozchodzenia się aktywacji w dużych rozproszonych obszarach mózgu, pozwalając na zrozumienie rezultatów obserwacji, otwierając drogę do badań nad neurofizjologią pojęć i pamięci. Model wektorowy NLP = transformacja aktywacji ROI.

66 Konkluzje ogólne Eksperymenty i modele teoretyczne coraz lepiej pokazują jak należy rozumieć procesy poznawcze, jedynie przez prawidłową aproksymację tych procesów możemy stworzyć ich dobry opis. Trzeba powiązać teorie filozoficzne, lingwistyczne, NLP z procesami neurokognitywnymi opisywanymi w uproszczony sposób; Sydney Lamb, Rice Univ, napisał Pathways of the brain, zbyt trudne? Transformacje pomiędzy bazami definiującymi wektory pojęć za pomocą korelacji między słowami i za pomocą aktywacji obszarów mózgu (kontektomu) pozwolą lepiej zrozumieć sens tych aktywacji, sens samych pojęć jak i przybliżeń typu model wektorowy, ontologie, sieci semantyczne. Dynamika aktywacji pojęć opisywana przez modele neuronowe wyjaśnia sporo zagadek związanych z procesami myślenia: intuicję, wgląd, kreatywność, dysleksje i inne problemy związane z czytaniem i rozumieniem, autyzm. Pracujemy nad licznymi aplikacjami NLP w medycynie, psychiatrii, organizacji informacji, kreatywności, rozumienia neologizmów i innych obszarach.

67 Mózg i muzyka 22-24.05.2011 ! LeDoux, Edelman, Baars … http://www.kognitywistyka.umk.pl/2011/

68 Dziękuję za synchronizację neuronów. Google: W Duch => Prace, referaty …


Pobierz ppt "Jak reprezentowane są pojęcia w mózgu i co z tego wynika. Włodzisław Duch Katedra Informatyki Stosowanej UMK Dept. of Computer Science, School of Comp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google