Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIEDZICZENIE klasy bazowe i klasy pochodne Publikacja WyświetlTytuł( ) Tytuł Cena Książka WyświetlAutora( ) Autor Czasopismo WyświetlCykl( ) CyklWydawania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIEDZICZENIE klasy bazowe i klasy pochodne Publikacja WyświetlTytuł( ) Tytuł Cena Książka WyświetlAutora( ) Autor Czasopismo WyświetlCykl( ) CyklWydawania."— Zapis prezentacji:

1 DZIEDZICZENIE klasy bazowe i klasy pochodne Publikacja WyświetlTytuł( ) Tytuł Cena Książka WyświetlAutora( ) Autor Czasopismo WyświetlCykl( ) CyklWydawania

2 obiekty klas pochodnych Potop : Książka WyświetlTytuł( ) WyświetlAutora( ) Tytuł Cena Autor Wprost : Czasopismo WyświetlTytuł( ) WyświetlCykl( ) Tytuł Cena Cykl

3 class id_klasy_pochodnej : tryb_dziedziczenia id_klasy_bazowej { ciało_klasy_pochodnej };

4 dziedziczenie pojedyncze class Publikacja // klasa bazowa { public: char *Tytul ; float Cena ; void ZmianaCeny ( float NowaCena ) { Cena = NowaCena ; } void WyswietlTytul ( ) { cout << Tytul ; } } ;

5 class Ksiazka : public Publikacja // klasa pochodna { public: char *Autor ; void WyswietlAutora ( ) { cout << Autor ; } } ; class Czasopismo : public Publikacja // klasa pochodna { public: char *Cykl ; void WyswietlCykl ( ) { cout << Cykl ; } } ;

6 dziedziczenie wielokrotne class Samolot // klasa bazowa { public: char *RodzajNapedu ; int Zasieg ; } ; class Transport // klasa bazowa { public: int LiczbaPasazerow ; int Ladownosc ; } ;

7 class SamolotPasazerski : public Samolot, public Transport // klasa pochodna { char *LiniaLotnicza ; } ; RodzajNapedu odziedziczone z klasy Samolot, Zasieg odziedziczone z klasy bazowej Samolot, LiczbaPasazerow odziedziczone z klasy bazowej Transport, Ladownosc odziedziczone z klasy bazowej Transport, LiniaLotnicza składowa specyficzna klasy SamolotPasazerski

8 prywatne i powszechne klasy bazowe public private protected class Elektrownia // klasa bazowa { private: char *Wlasciciel ; protected: int Moc ; public: char *Nazwa ; } ;

9 class Wodna : public Elektrownia // klasa pochodna { public: char *Rzeka ; protected: char *Spiętrzenie ; } ; class Weglowa : public Elektrownia // klasa pochodna { public: char *RodzajWegla ; protected: int EmisjaCO2 ; } ;

10 tryb dziedziczenia bazowapublicprotectedprivate public publicprotectedprivate protectedprotectedprotectedprivate private--------- pochodna

11 zmiana charakteru dziedziczonych składowych class KlasaBazowa { public: int AtrybutCzwarty ; int AtrybutPiaty ; }; class KlasaPochodna : protected KlasaBazowa { public: KlasaBazowa :: AtrybutCzwarty ; }; /* składowa AtrybutCzwarty odziedziczona z klasy bazowej zostanie dołączona do sekcji public zamiast do sekcji protected */ /* składowa AtrybutPiaty zostanie dołączona do sekcji protected */

12 wirtualne klasy bazowe (w grafach dziedziczenia) class Zwierzeta { public: char *NazwaGatunkowa ; } ; class Ssaki : virtual public Zwierzeta {.............. } ; class Morskie : virtual public Zwierzeta {.............. } ; class Orka : public Ssaki, public Morskie {.............. } ; /* składowa NazwaGatunkowa zostanie odziedziczona tylko 1 raz */

13 tworzenie obiektów klas pochodnych: Elektrownia E1;// bazowa Wodna EWo1;// pochodna Weglowa EWe1;// pochodna konstruktory są wykonywane począwszy od szczytu hierarchii

14 a) bezargumentowe konstruktory klas bazowych class Ptaki { public: char Gromada[6]; bool Wedrowny; Ptaki( ) {strcpy(Gromada, "Aves"); Wedrowny = false; } };

15 class Wroblowce : public Ptaki { public: char Rzad[14]; Wroblowce ( ) { strcpy(Rzad, "Passeriformes");} }; class Pokrzewka : public Wroblowce { public: char Rodzina[10], Gatunek[32]; Pokrzewka (char* gatunek) { strcpy (Rodzina, "Sylviidae"); strcpy (Gatunek, gatunek); Wedrowny = true; } }; Pokrzewka Piegza ("Sylvia curruca"); KonBaz

16 b) konstruktory klas bazowych z argumentami class PojazdyKolowe { public: int LiczbaKol; PojazdyKolowe ( int ile ) { LiczbaKol = ile; } };

17 class PojazdySpalinowe : public PojazdyKolowe { public: double MocSilnika; PojazdySpalinowe(int kola, int moc): PojazdyKolowe( kola ) { MocSilnika = moc; } };

18 class SamochodyOsobowe : public PojazdySpalinowe { public: int LiczbaPasazerow; SamochodyOsobowe(int kola, double moc, int pasazerowie) : PojazdySpalinowe ( kola, moc ) {LiczbaPasazerow = pasazerowie; } }; SamochodyOsobowe auto1(4, 75, 5); KonArg

19 odwołania do składowych klas pochodnych – ogólnie tak jak do składowych zwykłych klas – dziedziczenie składowych o takich samych identyfikatorach class B1 { public: char* Nazwa;}; class B2 : public B1 { public: char* Nazwa;}; class P1 : public B2 {...... }; P1 obiekt; obiekt.Nazwa;// błąd, niejednoznaczne obiekt.B1::Nazwa; // poprawnie obiekt.B2::Nazwa; // poprawnie

20 funkcje zaprzyjaźnione: w funkcji zaprzyjaźnionej z klasą bazową nie można odwoływać się do składowych prywatnych i chronionych klasy pochodnej konwersja obiektów klas bazowych i klas pochodnych – wskaźnik obiektu klasy bazowej można zastąpić wskaźnikiem obiektu klasy pochodnej (dziedziczenie powszechne, klasa bazowa bez składowych prywatnych)

21 class Samochody { public: int MocSilnika; }; class Osobowe : public Samochody { public: int LiczbaPasazerow; }; class Ciezarowe : public Samochody { public: double Ladownosc; };

22 Samochody *wskSam; wskSam = new Osobowe; wskSam = new Ciezarowe; wskSam->MocSilnika; // poprawnie wskSam->Ladownosc; // błąd ((Ciezarowe*)wskSam)->Ladownosc; //poprawnie

23 funkcje wirtualne Samochody* Ewidencja[1000]; // osobowe i ciężarowe // w dowolnej kolejności class Samochody { public: int MocSilnika; bool Osobowy; // identyfikacja }; if (Ewidencja[i]->Osobowy) ((Osobowy*)Ewidencja[i]-> LiczbaPasazerow; else ((Ciezarowy*)Ewidencja[i]-> Ladownosc; /* żmudne */

24 funkcja wirtualna : – zdefiniowana w klasie bazowej – redefiniowana w klasach pochodnych – przy wywołaniu poprzez wskaźnik klasy bazowej wybierana jest odpowiednia wersja class Figura { public: virtual double Powierzchnia ( ) { } };

25 class Kolo : public Figura { public: double Promien; virtual double Powierzchnia ( ) { return 3.1415 * Promien * Promien; } }; class Prostokat : public Figura { public: double BokA, BokB; virtual double Powierzchnia ( ) { return BokA * BokB;} };

26 Figura *wskFig; wskFig = new Kolo; wskFig -> Powierzchnia( ); // πr 2 wskFig = new Prostokat; wskFig -> Powierzchnia( ); // ab

27 – wywoływanie funkcji wirtualnej z klasy bazowej class Wydawnictwo { public: char Nazwa[32]; virtual void Wyswietl( ) {cout << "Tytuł : " << Nazwa << endl; } }; class Ksiazka : public Wydawnictwo { public: char Autor[32]; virtual void Wyswietl( ) { Wydawnictwo::Wyswietl( ); cout << "Autor : " << Autor << endl; } };

28 class Czasopismo : public Wydawnictwo { public: char Cykl[32]; virtual void Wyswietl ( ) { Wydawnictwo::Wyswietl( ); cout << "Cykl : " << Cykl << endl;} }; Wydawnictwo * wskWyd; wskWyd = new Ksiazka; wskWyd->Wyswietl( ); /* Tytuł : xxxxxx Autor : zzzzzz */ wskWyd = new Czasopismo; wskWyd->Wyswietl( ); /* Tytuł : yyyyyy Cykl : cccccc */

29 – przeciążenie funkcji wirtualnej nie jest konieczne we wszystkich klasach hierarchii klas – jeżeli w klasie nie ma redefinicji funkcji wirtualnej, to wykona się funkcja z najbliższej klasy poprzedniej w hierarchii, w której funkcja ta jest przeciążona klasy abstrakcyjne – nie zawierają składowych prywatnych – nie zawierają definicji funkcji wirtualnych (a tylko ich deklaracje) – nie tworzy się obiektów tych klas Elek

30 class Figura { public: virtual double Powierzchnia ( ) = 0; }; class Kolo : public Figura { public: double Promien; virtual double Powierzchnia ( ) { return 3.1415 * Promien * Promien; } }; Figura figa;// błąd Figura *wskFig;// poprawnie wskFig = new Figura;// błąd wskFig = new Kolo;// poprawnie Figury Pojazdy

31 Obsługa Wyjątków błędy czasu kompilacji błędy czasu wykonania – błędy wykrywane sprzętowo – błędy wykrywane przez oprogramowanie występujące w funkcjach, sposoby obsługi: – wyróżniona wartość funkcji (0, -1) – globalna zmienna biblioteki – dodatkowy argument funkcji: zmienna, wskaźnik funkcji

32 obsługa wyjątków w C++ – zgłoszenie wyjątku – sygnalizacja wywołania niebezpiecznej funkcji – sekcje obsługi wyjątków zgłoszenie wyjątku throw wyrażenie throw 12 ;// wyjątek typu int throw 1.5 ; // wyjątek typu double throw "Błąd.";// wyjątek typu char* // class OpisBledu ; throw OpisBledu ( ); // wyjątek typu // OpisBłędu

33 /* F1 = sqrt (( A + 3 * k ) / ( A - k – 1 )) */ double F1 ( int k, double A ) { double L = A + 3 * k, M = A - k - 1 ; if ( M == 0 ) { throw 0; return 0; } if ( L / M < 0 ) { throw -1.0; return 0; } return sqrt( L / M ); }

34 class BladKomunikatu { public: char SumaKontrolna ; int LiczbaZnakow ; BladKomunikatu ( char Suma, int Dlug) { SumaKontrolna = Suma; LiczbaZnakow = Dlug; } } ;

35 void TestujKomunikat ( char* Bufor ) { if ( KomunikatPoprawny (Bufor) ) return ; else { BladKomunikatu *pOpisBledu = new BladKomunikatu ( SumaKontrolna( Bufor ), DługoscKomunikatu( Bufor ) ); throw pOpisBledu ; return ; }

36 sygnalizacja wywołania funkcji try { blok } int i; double Z, X;......... try {Z = F1 ( i, X );} // char Bufor [1024];............ // przyjęcie komunikatu try { TestujKomunikat ( Bufor ); }

37 sekcje obsługi wyjątków catch ( deklaracja_wyjątku) { blok } try {.......... } catch ( typ1 ) {.......... } catch ( typ2 )// tylko po try {.......... }...............

38 – typy wyjątków : a.... b. identyfikator typu lub identyfikator klasy c. deklaracja argumentu ad a) dla wszystkich wyjątków try {Z = F1 ( i, X );} catch (...) { cout << " Oj źle! ";................... }

39 ad b) zgodnie z typem wartości podanej w zgłoszeniu wyjątku try {Z = F1 ( i, X );} catch ( int ) { cout << " Dzielenie przez zero! ";................... } catch ( double ) { cout << " Pierwiastek z ujemnej! ";................... }

40 ad c) według typu z przekazaniem wartości double KwadratElementu ( double Tablica [ ], int Rozmiar, int Indeks ) { if ( Indeks >= Rozmiar ) {throw Indeks ; // typ int return 0; } if ( Tablica [ Indeks ] > MAKSYMALNY ) {throw Tablica [ Indeks ] ; // typ double return 0 ; } return Tablica [ Indeks ] * Tablica [ Indeks ] ; }

41 try { X = KwadratElementu ( Wektor, Długosc, Pozycja ); } catch ( int Indeks ) { cout << \n Indeks o wartości << Indeks << przekracza rozmiar wektora. ; } catch ( double Element ) { cout << \n Podniesienie wartości << Element << do kwadratu spowoduje przekroczenie zakresu liczb typu double. ; }

42 try { TestujKomunikat ( Bufor ) ; } catch ( BladKomunikatu *pOpisBledu ) { cout << \n Odebrano bledny komunikat o dlugosci : LiczbaZnakow ; cout << \n Bledna suma kontrolna : SumaKontrolna ; delete pOpisBledu ; }

43 hierarchia wyjątków FunkcjaPierwsza FunkcjaDruga...... FunkcjaNta // wszystkie funkcje wywołane przez try – sekcja obsługi wyjątku zgłoszonego w i-tej funkcji jest poszukiwana kolejno w funkcjach poprzedzających – gdy nie ma odpowiedniej sekcji wyjątek obsługuje środowisko wykonawcze lub system operacyjny Pomiary


Pobierz ppt "DZIEDZICZENIE klasy bazowe i klasy pochodne Publikacja WyświetlTytuł( ) Tytuł Cena Książka WyświetlAutora( ) Autor Czasopismo WyświetlCykl( ) CyklWydawania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google