Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OOP Smalltalk - Collection, Stream1 Uzupełnienie W OS zmienne indeksowane są utożsamiane ze zwykłymi, więc przykład z MonitoredArray trzeba by przerobić

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OOP Smalltalk - Collection, Stream1 Uzupełnienie W OS zmienne indeksowane są utożsamiane ze zwykłymi, więc przykład z MonitoredArray trzeba by przerobić"— Zapis prezentacji:

1 OOP Smalltalk - Collection, Stream1 Uzupełnienie W OS zmienne indeksowane są utożsamiane ze zwykłymi, więc przykład z MonitoredArray trzeba by przerobić przeliczając indeksy o 1.

2 OOP Smalltalk - Collection, Stream2 Kolekcje Collection Bag IndexedCollection Array ByteArray Interval OrderedCollection SortedCollection String Symbol Set Dictionary Magnitude Association Te klasy definiują różne struktury danych. Kategorie metod: Przechodzenie (iterowanie) po elementach kolekcji Szukanie konkretnego elementu w kolekcji Dodawanie i usuwanie elementów Pobieranie i zmienianie elementów Konwersje: asArray asBag asOrderedCollection asSet asSortedCollectionkażdy element <= następny asSortedCollection: sortBlocksortBlock określa porządek

3 OOP Smalltalk - Collection, Stream3 Klasa Collection add: newObjectdodaje nowy obiekt do kolekcji addAll: aCollectiondodaje wszystkie obiekty z aCollection remove: anObject ifAbsent: exceptionBlock remove: anObject usuwają obiekt z kolekcji removeAll: aCollectionusuwa kolekcję z kolekcji do: aBlockwykonuje aBlock dla każdego elementu z kolekcji select: aBlockwykonuje aBlock dla każdego elementu odbiorcy, tworząc nową kolekcję składającą się z tych elementów odbiorcy, dla których aBlock daje true. reject: aBlockpodobnie, tworzy kolekcję z elementów, dla których aBlock daje false collect: aBlockwykonuje aBlock dla każdego elementu odbiorcy i daje nową kolekcję zawierającą elementy wyliczane przez blok (przetwarza elementy kolekcji tworząc z wynikowych wartości nową kol.) sizeliczba elementów odbiorcy isEmptyczy kolekcja jest pusta includes: anObjectczy kolekcja (odbiorca) zawiera anObject occurrencesOf: anObjectliczba wystąpień obiektu w odbiorcy Metody klasowe with: anObject with: firstObject with: secondObject with: firstObject with: secondObject with: thirdObject withAll: aCollection np. OrderedCollection with: $4 with: abc with: 8

4 OOP Smalltalk - Collection, Stream4 BAG (worek) Rodzaj zbioru z powtórzeniami. Ma wszystkie metody klasy Collection. occurrencesOf: anObject liczba powtórzeń obiektu w worku sizeliczba elementów, razem z powtórzeniami SET (zbiór) Kolekcja bez powtórzeń i bez porządku. Ma wszystkie metody klasy Collection, tzn. add: anObjectdodaje obiekt (teoriomnogościowo) remove: anObjectusuwa obiekt (ignorowane jeśli nie ma) remove: anObject ifAbsent: aBlock usuwa obiekt, jeżeli go nie ma, to wykonuje blok sizeliczba elementów w zbiorze includes: anObjectczy element należy do zbioru do: aBlockwykonuje blok dla każdego elementu IndexedCollection (kolekcje indeksowane) Klasa abstrakcyjna obejmująca kolekcje dające indeksowany dostęp do elementów. Indeksy wyznaczają porządek elementów w kolekcji. Oprócz metod z klasy Collection, są tu m. in. firstpierwszy element kolekcji lastostatni element kolekcji at: anIntegerelement pod indeksem anInteger at: anInteger put: anObjectwstawia obiekt na istniejącą pozycję anInteger at: anInteger insert: anObject wstawia obiekt na pozycję anInteger Najważniejsze kolekcje indeksowane to Array (tablice), String (napisy) i OrderedCollection (odpowiednik list).

5 OOP Smalltalk - Collection, Stream5 Słownik (Dictionary) Reprezentuje zbiór elementów dostępnych poprzez klucze. Elementami słownika są obiekty klasy Association - pary (klucz, wartość). Wartości mogą się powtarzać, ale klucze są niepowtarzalne. add: anAssociationdodaje nowy element - asocjację associationsDo: aBlockparametrem bloku będzie asocjacja Zalecane jest działanie raczej na wartościach i kluczach, a nie na asocjacjach: at: aKeydaje wartość związaną z kluczem aKey. Daje nil, jeśli takiego klucza nie ma w słowniku. at: aKey ifAbsent: aBlockjeśli klucza nie ma, wykonuje ABlock at: aKey put: anObjectwstawia parę (aKey, anObject) do słownika. Jeśli taki klucz już jest, to zmienia drugi element pary. do: aBlockwykonuje blok dla każdej wartości ze słownika keysDo: aBlockwykonuje blok dla każdej wartości ze słownika removeAssociation: anAssociation usuwa parę anAssociation removeKey: aKey ifAbsent: aBlock removeKey: aKeyusuwa parę, której kluczem jest aKey keysdaje zbiór kluczy valuesdaje tablicę wartości sizedaje liczbę par w słowniku

6 OOP Smalltalk - Collection, Stream6 Kolekcja uporządkowana (OrderedCollection) Może być użyta jako dynamiczna tablica, stos, lista lub kolejka., aCollectiondaje uporządkowaną kolekcję powstałą przez połączenie dwóch kolekcji add: anObjectdodaje obiekt na koniec kolekcji add: newObject after: oldObjectdodaje obiekt we wskazanym add: newObject before: oldObjectmiejscu (błąd gdy nie ma) addFirst: anObjectdodaje obiekt na początek kolekcji addLast: anObjectdodaje obiekt na koniec kolekcji after: anObject ifNone: aBlock before: anObject ifNone: aBlock daje obiekt występujący bezp. po (przed) anObject. Jeśli anObject nie występuje, lub jest ostatni (pierwszy) to wykonuje się aBlock. remove: anObject ifAbsent: aBlockusuwa obiekt z kolekcji removeFirstusuwa (i daje) pierwszy element (błąd gdy nie ma) removeLastusuwa (i daje) ostatni element (błąd gdy nie ma) do: aBlockwykonuje aBlock dla kolejnych elementów ponieważ dziedziczy z IndexedCollection, to ma metody: at: anIntegerdaje element występujący na pozycji anInteger at: anInteger put: anObject firstdaje pierwszy element lastdaje ostatni element

7 OOP Smalltalk - Collection, Stream7 Kolekcja posortowana (SortedCollection) Podklasa OrderedCollection sortBlock: aBlocktworzy nową kolekcję z określonym porządkiem new tworzy nową kolekcję z porządkiem <= Przykłady bloków sortujących: 1. sortowanie napisów według liczby samogłosek [ :a :b | (a asLowerCase select: [ :c | c isVowel ]) asSet size <= (b asLowerCase select: [ :c | c isVowel ]) asSet size ] 2. Kolejka priorytetowa - zakładamy, że elementy mają priorytet [ :a :b | a priorytet <= b priorytet ]

8 OOP Smalltalk - Collection, Stream8 Przykład użycia klasy Bag Liczymy liczbę wystąpień słów na pliku. W wyniku wypisujemy listę słów (alfabetycznie) i liczbę ich wystąpień. | input wystapienia output slowo | input := NewFileStream file: 'in.dat'. output := NewFileStream createFile: 'out.dat'. wystapienia := Bag new. [(slowo := input nextWord) isNil] whileFalse: [ wystapienia add: slowo asLowerCase ]. wystapienia asSet asSortedCollection do: [ :word | output nextPutAll: word; tab; nextPutAll: (wystapienia occurrencesOf: word) printString; cr ]. input close. output close.

9 OOP Smalltalk - Collection, Stream9 Słownik - przykłady KsiążkaTelefoniczna := Dictionary new. KsiążkaTelefoniczna at: Ania put: 36-34-22 ; at: Jan put: 352-33-55 ; at: Basia put: 36-34-22. KsiążkaTelefoniczna at: Ania--- numer telefonu Ani KsiążkaTelefoniczna at: Tomek ifAbsent: [^brak danych] Zbiór - przykłady Obliczamy zbiór znaków występujących w jednym pliku, a w drugim nie. | set1 set2 | set1 := Set new. set2 := Set new. (NewFileStream name: file1.txt) do: [ :c | set1 add: c ]. (NewFileStream name: file2.txt) do: [ :c | set2 add: c ]. ^set1 reject: [ :c | set2 includes: c ]

10 OOP Smalltalk - Collection, Stream10 Reprezentacja grafu Graf = zbiór wierzchołków Każdy wierzchołek grafu ma jakąś informację (etykietę) i uporządkowaną kolekcję (OrderedCollection) lub zbiór (jeżeli porządek jest nieistotny) wierzchołków będących sąsiadami. Jeżeli krawędzie grafu mają być etykietowane (np. jak w automacie), to można zamiast uporządkowanej kolekcji użyć słownika, którego kluczami będą etykiety, a wartościami wierzchołki grafu (sąsiedzi). Zaznaczanie wierzchołków przy obchodzeniu grafu można zrobić przez przechowywanie zbioru zaznaczonych wierzchołków.

11 OOP Smalltalk - Collection, Stream11 Obchodzenie grafu wszerz Decydujemy się na dostęp do węzłów grafu także poprzez ich etykiety. Graf musimy zatem reprezentować jako słownik, którego kluczami są etykiety (napisy), a wartościami węzły. Object sublass: #Graf instanceVariableNames: węzły classVariableNames: poolDictionaries: węzły - słownik węzłów (coś w rodzaju tablicy węzłów indeksowanej etykietami) Klasa definiująca węzły grafu. Dowiązania do sąsiadów są reprezentowane przez zbiór dowiązania. Object sublass: #Węzeł instanceVariableNames: etykieta dowiązania........ Metody klasowe with: aString Tworzy nowy węzeł o etykiecie aString ^self new initialize: aString Metody egzemplarzowe initialize: aString etykieta := aString. dowiązania := Set new. etykieta ^etykieta dołącz: węzeł dowiązania add: węzeł

12 OOP Smalltalk - Collection, Stream12 Object sublass: #Graf instanceVariableNames: węzły classVariableNames: poolDictionaries: Metody klasowe new ^super new initialize Metody indywidualne initialize węzły := Dictionary new dodaj: et Dodajemy do grafu węzeł o etykiecie et i przekazujemy jako wynik. Jeśli węzeł o takiej etykiecie już istniał, to jest wynikiem | nowy | ^węzły at: et ifAbsent: [ nowy := Węzeł with: et. węzły at: et put: nowy. ^nowy ] dodajWęzeł: węzeł Dodaje już gotowy węzeł do grafu, jeżeli nie ma jeszcze węzła o takiej samej etykiecie; wpp. błąd (węzły includesKey: węzeł etykieta) ifTrue: [ ^self error: powtórzona etykieta] ifFalse: [ węzły at: (węzeł etykieta) put: węzeł. ^węzeł ] połącz: et1 z: et2 (dodaj: et1) dołącz: (dodaj: et2) połączWęzeł: w1 z: w2 (dodajWęzeł: w1) dołącz: (dodajWęzeł: w2)

13 OOP Smalltalk - Collection, Stream13 obejdźWszerz: startEt wykonując: aBlock Obchodzi graf wszerz począwszy od węzła o etykiecie startEt, dla każdego węzła wykonując aBlock ^self obejdźOdWęzła: (węzły at: startEt ifAbsent: [ ^self error: nie ma takiego węzła] ) wykonując: aBlock obejdźOdWęzła: start wykonując: aBlock Obchodzi graf wszerz, startując od węzła start. | kolejny zaznaczone kolejka | zaznaczone := Set new. kolejka := OrderedCollection new. kolejka addLast: start. zaznaczone add: start. [ kolejka isEmpty ] whileFalse: [ kolejny := kolejka removeFirst. (kolejny dowiązania) do: [ : w | (zaznaczone includes: w) ifFalse: [ kolejka addLast: w. zaznaczone add: w ]. aBlock value: kolejny ] Przykład użycia: graf := Graf new. graf połącz: A z: B; połącz: A z: C; połącz: C z: A; połącz: A z: D; połącz: C z: D. graf dodaj: X; dodaj Y. graf obejdźWszerz: A wykonując: [ : w | w etykieta out ]

14 OOP Smalltalk - Collection, Stream14 Przykład - Network (graf) Sieć (Network) rozumiemy jako kolekcję wierzchołków jakoś ze sobą powiązanych. Object sublass: #Network instanceVariableNames: connections classVariableNames: poolDictionaries: Zmienne egzemplarzowa connections jest słownikiem powiązań między wierzchołkami. Kluczami w tym słowniku są wierzchołki, wartościami są zbiory wierzchołków powiązane z wierzchołkiem określonym przez klucz. Metody egzemplarzowe klasy Network connect: nodeA to: nodeB "Dodajemy powiązanie między wierzchołkiem A i B." (connections at: nodeA ifAbsent: [connections at: nodeA put: Set new]) add: nodeB. (connections at: nodeB ifAbsent: [connections at: nodeB put: Set new]) add: nodeA A C D B Elementem słownika connections, czyli parą (klucz, wartość) będzie ( wierzchołek A, zbiór { B, C, D } )

15 OOP Smalltalk - Collection, Stream15 initialize "Inicjalizacja sieci." connections := Dictionary new printOn: aStream "Wypisujemy graf na strumień." connections keys asSortedCollection do: [ :node | node printOn: aStream. (connections at: node) asSortedCollection do: [ :neighbor | aStream cr; nextPutAll: ' >> '. neighbor printOn: aStream]. aStream cr] Chcemy znaleźć taką drogę w sieci pomiędzy dwoma wierzchołkami, która nie prowadzi przez wierzchołki należące do danego zbioru. pathFrom: nodeA to: nodeB avoiding: nodeSet " Znajdujemy drogę od wierzchołka A do wierzchołka B nie prowadzącą przez wierzchołki ze zbioru nodeSet. Wynik jest zwracany jako nowa sieć (obiekt klasy Network ). | answer | nodeSet add: nodeA. (connections at: nodeA ifAbsent: [^nil]) do: [ :node | node = nodeB ifTrue: [ ^Network new initialize connect: nodeA to: node]. (nodeSet includes: node) ifFalse: [ answer := self pathFrom: node to: nodeB avoiding: nodeSet. answer isNil ifFalse: [ ^answer connect: nodeA to: node]]]. ^nil!

16 OOP Smalltalk - Collection, Stream16 Object sublass: #NetworkNode instanceVariableNames: name classVariableNames: poolDictionaries: Metody indywidualne klasy NetworkNode <= aNode Porównujemy nazwy ^ name <= aNode name name ^name name: aString name := aString printOn: aStream aStream nextPutAll: Node (, name, )

17 OOP Smalltalk - Collection, Stream17 Strumienie (Streams) Strumienie służą m.in.do komunikowania się programu z otoczeniem. Dwie wersje w OS: Object NewStream (w OS jest trochę więcej podklas NewStream) Random PositionableStream ReadStream WriteStream ReadWriteStream NewFileStream Stream (klasy Stream w OS nie będziemy używać) FileStream Zawartość strumieni jest przechowywana w postaci kolekcji.

18 OOP Smalltalk - Collection, Stream18 NewStream Realizuje pojęcie strumienia sekwencyjnego atEndczy koniec strumienia (abstr) nextdaje następny obiekt ze strumienia (abstr) nextPut: anObjectwpisuje obiekt na bieżącą pozycję (abstr) do: aBlockwykonuje blok dla każdego elementu strumienia nextPutAll: aCol dopisuje kolekcję aCol do strumienia i daje jako wynik contentsdaje kolekcję będącą zawartością strumienia (abstr) do: aBlock [self atEnd] whileFalse: [aBlock value: self next] nextPutAll: aCollection aCollection isSequenceable ifTrue: [self next: aCollection size putAll: aCollection startingAt: 1] ifFalse: [aCollection do: [:v | self nextPut: v]]. ^aCollection

19 OOP Smalltalk - Collection, Stream19 NewStream>nextWord nextWord | first aChar | [ self atEnd ifTrue: [ ^ nil ]. self next isAlphaNumeric ] whileFalse: []. "skip separators" first := self position. [ self atEnd ifTrue: [ ^ self copyFrom: first to: self position ]. (aChar := self next) isAlphaNumeric ] whileTrue: []. self backupOver: aChar. ^ self copyFrom: first to: self position

20 OOP Smalltalk - Collection, Stream20 PositionableStream Realizuje strumień pozwalający zmieniać bieżącą pozycję on: anIndexedCollection Klasowa, tworzy nowy strumień oparty na IndexedCollection positiondaje bieżącą pozycję position: anInteger ustawia pozycję reset ustawia pozycję na 0 isEmptyczy strumień pusty

21 OOP Smalltalk - Collection, Stream21 Random Realizuje strumień liczb pseudolosowych newKlasowa, tworzy nowy generator (uwaga - zainicjowany na podstawie zegara systemowego) nextdaje kolejną liczbę pseudolosową [0..1[ seed: aSmallIntegerinicjalizuje generator atEndzawsze daje false contentspowoduje błąd

22 OOP Smalltalk - Collection, Stream22 Strumienie plikowe Klasy związane z plikami: Directory File Tworzenie nowego obiektu klasy NewFileStream: Otwieranie istniejącego pliku file: aFileName file: aFileName onError: errorBlock file: aFileName mode: aSymbol onError: errorBlock Tworzenie pliku createFile: filename createFile: aFileName onError: errorBlock createFile: aFileName mode: aSymbol onError: errorBlock Metody klasy FileStream: closezamyka plik flushnie zamyka, ale zapisuje zawartość na dysku File name: name tworzy plik (File) o nazwie name File open:name otwiera plik (File) o nazwie name

23 OOP Smalltalk - Collection, Stream23 Przykład - baza danych plików Klasa WordIndex pozwala na utworzenie bazy danych dokumentów, umożliwiającej szybkie odszukanie wszystkich dokumentów zawierających pewne słowa. Zakładamy, że dokumenty są plikami tekstowymi zawierającymi słowa (ciągi znaków alfanumerycznych oddzielonych innymi znakami). Używamy bazy danych zadając jej pytanie zawierające kolekcję słów; w odpowiedzi otrzymujemy kolekcję nazw (ścieżek) dokumentów zawierających wszystkie te słowa. Np. chcemy znaleźć wszystkie dokumenty zawierające programowanie obiektowe. Obiekty tej klasy (bazy danych) będą miały dwa atrybuty: documents - zbiór napisów reprezentujących ścieżki do plików, których słowa są umieszczone w indeksie words - indeks słów, słownik, którego kluczami są słowa, a wartościami ścieżki do dokumentów zawierających te słowa Object subclass: #WordIndex instanceVariableNames: 'documents words ' classVariableNames: '' poolDictionaries: '' Metody klasowe klasy WordIndex new ^ super new initialize Metody indywidualne klasy WordIndex initialize "Inicjalizacja pustego indeksu." documents := Set new. words := Dictionary new

24 OOP Smalltalk - Collection, Stream24 addWord: wordString for: pathName "Dodaje wordString do słownika words dla dokumentu opisanego przez pathName." (words includesKey: wordString) ifFalse: [words at: wordString put: Set new]. (words at: wordString) add: pathName addDocument: pathName "Dodaje wszystkie słowa dokumentu opisanego przez pathName do słownika words." | word wordStream | Jeżeli dokument o tej nazwie już tu jest, to usuwamy go i odwołania do niego ze słownika words (documents includes: pathName) ifTrue: [self removeDocument: pathName]. Otwieramy plik wordStream := NewFileStream file: pathName. documents add: pathName. [(word := wordStream nextWord) == nil] whileFalse: [ self addWord: word asLowerCase for: pathName]. wordStream close removeDocument: pathName "Usuwamy dokument o nazwie pathName ze słownika words words do: [ :docs | docs remove: pathName]. self removeUnusedWords removeUnusedWords "Usuwamy wszystkie słowa, które mają puste zbiory dokumentów." | newWords | newWords := Dictionary new. words associationsDo: [ :anAssoc | anAssoc value isEmpty ifFalse: [newWords add: anAssoc]]. words := newWords

25 OOP Smalltalk - Collection, Stream25 locateDocuments: queryWords "Daje tablicę nazw (ścieżek) plików wszystkich dokumentów zawierających wszystkie słowa w kolekcji queryWords." | answer bag | bag := Bag new. answer := Set new. queryWords do: [ :word | bag addAll: (words at: word ifAbsent: [#()])]. "bag zawiera wszystkie ścieżki dokumentów zawierających którekolwiek słowo" "do answer wstawiamy tylko nazwy plików, które zawierają wszystkie szukane słowa" bag asSet do: [ :document | queryWords size = (bag occurrencesOf: document) ifTrue: [answer add: document]]. ^answer asSortedCollection asArray Przykład użycia: Index := WordIndex new. Index addDocument: 'pierwszy.txt'. Index addDocument: 'drugi.txt'...... oop := Index locateDocuments: #('klasa' 'obiekt' 'metoda'). oop do: [ :name | name out ].


Pobierz ppt "OOP Smalltalk - Collection, Stream1 Uzupełnienie W OS zmienne indeksowane są utożsamiane ze zwykłymi, więc przykład z MonitoredArray trzeba by przerobić"

Podobne prezentacje


Reklamy Google