Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OOP Smalltalk - Collection, Stream1 Kolekcje Collection Bag SequenceableCollection ArrayedCollection Array ByteArray String Symbol Interval SequencedGrowableCollection.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OOP Smalltalk - Collection, Stream1 Kolekcje Collection Bag SequenceableCollection ArrayedCollection Array ByteArray String Symbol Interval SequencedGrowableCollection."— Zapis prezentacji:

1 OOP Smalltalk - Collection, Stream1 Kolekcje Collection Bag SequenceableCollection ArrayedCollection Array ByteArray String Symbol Interval SequencedGrowableCollection OrderedCollection SortedCollection Set Dictionary Magnitude Association Te klasy definiują różne struktury danych. Kategorie metod: Przechodzenie (iterowanie) po elementach kolekcjii Szukanie konkretnego elementu w kolekcji Dodawanie i usuwanie elementów Pobieranie i zmienianie elementów Konwersje: asArray asBag asOrderedCollection asSet asSortedCollectionkażdy element <= następny asSortedCollection: sortBlocksortBlock określa porządek

2 OOP Smalltalk - Collection, Stream2 Klasa Collection add: newElementdodaje nowy obiekt do kolekcji. Wynikiem jest wstawiony element! addAll: newElementsdodaje wszystkie obiekty z newElements newElements do: [:each | self add: each]. ^newElements remove: oldElement ifAbsent: exceptionHandler remove: oldElement usuwa obiekt z kolekcji (wynikiem jest usuwany element, błąd gdy go nie ma) removeAll: aCollectionusuwa kolekcję z kolekcji, wynikiem jest aCollection, błąd gdy któregoś elementu aCollection nie ma w odbiorcy) do: aBlockwykonuje aBlock dla każdego elementu z kolekcji select: aBlockwykonuje aBlock dla każdego elementu odbiorcy, tworząc nową kolekcję składającą się z tych elementów odbiorcy, dla których aBlock daje true. reject: aBlockpodobnie, tworzy kolekcję z elementów, dla których aBlock daje false collect: aBlockwykonuje aBlock dla każdego elementu odbiorcy i daje nową kolekcję zawierającą elementy wyliczane przez blok (przetwarza elementy kolekcji tworząc z wynikowych wartości nową kol.) inject: initialValue into: operation wykonuje operację - dwuparametrowy blok - dla każdego elementu kolekcji jako drugiego argumentu, pierwszym jest wynik poprzedniej operacji (na początku initialValue) Np. #(1 2 3) inject: 1 into: [:acc :elt | acc+elt ] "daje 7" sizeliczba elementów odbiorcy isEmptyczy kolekcja jest pusta includes: anObjectczy kolekcja (odbiorca) zawiera anObject occurrencesOf: anObjectliczba wystąpień obiektu w odbiorcy

3 OOP Smalltalk - Collection, Stream3 Klasa Collection c.d. Metody klasowe new with: anObject with: firstObject with: secondObject... withAll: aCollection np. OrderedCollection with: $4 with: abc with: 8

4 OOP Smalltalk - Collection, Stream4 Worek (Bag) Rodzaj zbioru z powtórzeniami. Ma wszystkie metody klasy Collection. occurrencesOf: anObject liczba powtórzeń obiektu w worku sizeliczba elementów, razem z powtórzeniami do: aBlockobchodzi wszystkie elementy kolekcji Zbiór (Set) Kolekcja bez powtórzeń i bez porządku. Ma wszystkie metody klasy Collection, tzn. add: anObjectdodaje obiekt (teoriomnogościowo) remove: anObjectusuwa obiekt (ignorowane jeśli nie ma) remove: anObject ifAbsent: aBlock usuwa obiekt, jeżeli go nie ma, to wykonuje blok sizeliczba elementów w zbiorze includes: anObjectczy element należy do zbioru do: aBlockwykonuje blok dla każdego elementu SequenceableCollection (kolekcja indeksowana) Klasa abstrakcyjna obejmująca kolekcje dające indeksowany dostęp do elementów. Indeksy wyznaczają porządek elementów w kolekcji. Oprócz metod z klasy Collection, są tu m. in. firstpierwszy element kolekcji lastostatni element kolekcji at: anIntegerelement pod indeksem anInteger at: anInteger put: anObjectwstawia obiekt na istniejącą pozycję anInteger Najważniejsze kolekcje indeksowane to Array (tablice), String (napisy), OrderedCollection (odpowiednik listy) i SortedCollection.

5 OOP Smalltalk - Collection, Stream5 Kolekcja uporządkowana (OrderedCollection) Może być użyta jako dynamiczna tablica, stos, lista lub kolejka., aCollectiondaje uporządkowaną kolekcję powstałą przez połączenie dwóch kolekcji (SequenceableCollectio) add: anObjectdodaje obiekt na koniec kolekcji add: newObject after: oldObjectdodaje obiekt we wskazanym add: newObject before: oldObjectmiejscu (błąd gdy nie ma) addFirst: anObjectdodaje obiekt na początek kolekcji addLast: anObjectdodaje obiekt na koniec kolekcji after: anObject ifAbsent: aBlock before: anObject ifAbsent: aBlock daje obiekt występujący bezp. po (przed) anObject. Jeśli anObject nie występuje, lub jest ostatni (pierwszy) to wykonuje się aBlock. remove: anObject ifAbsent: aBlockusuwa obiekt z kolekcji removeFirstusuwa (i daje) pierwszy element (błąd gdy nie ma) removeLastusuwa (i daje) ostatni element (błąd gdy nie ma) do: aBlockwykonuje aBlock dla kolejnych elementów ponieważ dziedziczy z IndexedCollection, to ma metody: at: anIntegerdaje element występujący na pozycji anInteger at: anInteger put: anObject firstdaje pierwszy element lastdaje ostatni element

6 OOP Smalltalk - Collection, Stream6 Kolekcja posortowana (SortedCollection) Podklasa OrderedCollection sortBlock: aBlocktworzy nową kolekcję z określonym porządkiem new tworzy nową kolekcję z porządkiem <= Przykłady bloków sortujących: 1. sortowanie napisów według liczby samogłosek [ :a :b | (a asLowerCase select: [ :c | c isVowel ]) asSet size <= (b asLowerCase select: [ :c | c isVowel ]) asSet size ] 2. Kolejka priorytetowa - zakładamy, że elementy mają priorytet [ :a :b | a priorytet <= b priorytet ]

7 OOP Smalltalk - Collection, Stream7 Słownik (Dictionary) Reprezentuje zbiór elementów dostępnych poprzez klucze. Elementami słownika są obiekty klasy Association - pary (klucz, wartość). Wartości mogą się powtarzać, ale klucze są niepowtarzalne. add: anAssociationdodaje nowy element - asocjację associationsDo: aBlockparametrem bloku będzie asocjacja Zalecane jest działanie raczej na wartościach i kluczach, a nie na asocjacjach: at: aKeydaje wartość związaną z kluczem aKey. Daje nil, jeśli takiego klucza nie ma w słowniku. at: aKey ifAbsent: aBlockjeśli klucza nie ma, wykonuje ABlock at: aKey put: anObjectwstawia parę (aKey, anObject) do słownika. Jeśli taki klucz już jest, to zmienia drugi element pary. do: aBlockwykonuje blok dla każdej wartości ze słownika keysDo: aBlockwykonuje blok dla każdej wartości ze słownika removeAssociation: anAssociation usuwa parę anAssociation removeKey: aKey ifAbsent: aBlock removeKey: aKeyusuwa parę, której kluczem jest aKey keysdaje kolekcję kluczy valuesdaje kolekcję wartości sizedaje liczbę par w słowniku

8 OOP Smalltalk - Collection, Stream8 Przykład użycia klasy Bag Liczymy liczbę wystąpień słów na pliku. W wyniku wypisujemy listę słów (alfabetycznie) i liczbę ich wystąpień. | dane wystapienia wyniki slowo | dane := FileStream read: 'in.dat'. wyniki := FileStream write: 'out.dat'. wystapienia := Bag new. [(slowo := dane nextWord) isNil] whileFalse: [ wystapienia add: slowo asLowercase ]. wystapienia asSet asSortedCollection do: [ :word | wyniki nextPutAll: word; tab; nextPutAll: (wystapienia occurrencesOf: word) printString; cr ]. dane close. wyniki close.

9 OOP Smalltalk - Collection, Stream9 Słownik - przykłady ksiazkaTelefoniczna := Dictionary new. ksiazkaTelefoniczna at: 'Ania' put: '12-34-56' ; at: 'Jan' put: '789-01-23' ; at: 'Basia' put: '45-67-89'. ksiazkaTelefoniczna at: 'Ania'."--- numer telefonu Ani" ksiazkaTelefoniczna at: 'Tomek' ifAbsent: [^'brak danych']. Zbiór - przykłady Obliczamy zbiór znaków występujących w jednym pliku, a w drugim nie. | zb1 zb2 | zb1 := Set new. zb2 := Set new. (FileStream read: 'file1.txt') do: [ :zn | zb1 add: zn ]. (FileStream read: 'file2.txt') do: [ :zn | zb2 add: zn ]. ^zb1 reject: [ :zn | zb2 includes: zn ]

10 OOP Smalltalk - Collection, Stream10 Reprezentacja grafu Graf = zbiór wierzchołków Każdy wierzchołek grafu ma jakąś informację (etykietę) i uporządkowaną kolekcję (OrderedCollection) lub zbiór (jeżeli porządek jest nieistotny) wierzchołków będących sąsiadami. Jeżeli krawędzie grafu mają być etykietowane (np. jak w automacie), to można zamiast uporządkowanej kolekcji użyć słownika, którego kluczami będą etykiety, a wartościami wierzchołki grafu (sąsiedzi). Zaznaczanie wierzchołków przy obchodzeniu grafu można zrobić przez przechowywanie zbioru zaznaczonych wierzchołków.

11 OOP Smalltalk - Collection, Stream11 Obchodzenie grafu wszerz Decydujemy się na dostęp do węzłów grafu także poprzez ich etykiety. Graf musimy zatem reprezentować jako słownik, którego kluczami są etykiety (napisy), a wartościami węzły. Object subclass: #Graf instanceVariableNames: ' wezly' classVariableNames: '' poolDictionaries: '' węzły - słownik węzłów (coś w rodzaju tablicy węzłów indeksowanej etykietami) Klasa definiująca węzły grafu. Dowiązania do sąsiadów są reprezentowane przez zbiór dowiązania. Object sublass: #Węzeł instanceVariableNames: etykieta dowiązania........ Metody klasowe with: aString Tworzy nowy węzeł o etykiecie aString ^self new initialize: aString Metody egzemplarzowe initialize: aString etykieta := aString. dowiązania := Set new. etykieta ^etykieta dołącz: węzeł dowiązania add: węzeł

12 OOP Smalltalk - Collection, Stream12 Object sublass: #Graf instanceVariableNames: węzły classVariableNames: poolDictionaries: Metody klasowe new ^super new initialize Metody indywidualne initialize węzły := Dictionary new dodaj: et Dodajemy do grafu węzeł o etykiecie et i przekazujemy jako wynik. Jeśli węzeł o takiej etykiecie już istniał, to jest wynikiem | nowy | ^węzły at: et ifAbsent: [ nowy := Węzeł with: et. węzły at: et put: nowy. ^nowy ] dodajWęzeł: węzeł Dodaje już gotowy węzeł do grafu, jeżeli nie ma jeszcze węzła o takiej samej etykiecie; wpp. błąd (węzły includesKey: węzeł etykieta) ifTrue: [ ^self error: powtórzona etykieta] ifFalse: [ węzły at: (węzeł etykieta) put: węzeł. ^węzeł ] połącz: et1 z: et2 (dodaj: et1) dołącz: (dodaj: et2) połączWęzeł: w1 z: w2 (dodajWęzeł: w1) dołącz: (dodajWęzeł: w2)

13 OOP Smalltalk - Collection, Stream13 obejdźWszerz: startEt wykonując: aBlock Obchodzi graf wszerz począwszy od węzła o etykiecie startEt, dla każdego węzła wykonując aBlock ^self obejdźOdWęzła: (węzły at: startEt ifAbsent: [ ^self error: nie ma takiego węzła] ) wykonując: aBlock obejdźOdWęzła: start wykonując: aBlock Obchodzi graf wszerz, startując od węzła start. | kolejny zaznaczone kolejka | zaznaczone := Set new. kolejka := OrderedCollection new. kolejka addLast: start. zaznaczone add: start. [ kolejka isEmpty ] whileFalse: [ kolejny := kolejka removeFirst. (kolejny dowiązania) do: [ : w | (zaznaczone includes: w) ifFalse: [ kolejka addLast: w. zaznaczone add: w ]. aBlock value: kolejny ] Przykład użycia: graf := Graf new. graf połącz: A z: B; połącz: A z: C; połącz: C z: A; połącz: A z: D; połącz: C z: D. graf dodaj: X; dodaj Y. graf obejdźWszerz: A wykonując: [ : w | w etykieta out ]

14 OOP Smalltalk - Collection, Stream14 Przykład - Network (graf) Sieć (Network) rozumiemy jako kolekcję wierzchołków jakoś ze sobą powiązanych. Object sublass: #Network instanceVariableNames: connections classVariableNames: poolDictionaries: Zmienne egzemplarzowa connections jest słownikiem powiązań między wierzchołkami. Kluczami w tym słowniku są wierzchołki, wartościami są zbiory wierzchołków powiązane z wierzchołkiem określonym przez klucz. Metody klasowe klasy Network new ^ super new initialize Metody egzemplarzowe klasy Network connect: nodeA to: nodeB "Dodajemy powiązanie między wierzchołkiem A i B." (connections at: nodeA ifAbsent: [connections at: nodeA put: Set new]) add: nodeB. (connections at: nodeB ifAbsent: [connections at: nodeB put: Set new]) add: nodeA A C D B Elementem słownika connections, czyli parą (klucz, wartość) będzie ( wierzchołek A, zbiór { B, C, D } )

15 OOP Smalltalk - Collection, Stream15 initialize "Inicjalizacja sieci." connections := Dictionary new printOn: aStream "Wypisujemy graf na strumień." connections keys asSortedCollection do: [ :node | node printOn: aStream. (connections at: node) asSortedCollection do: [ :neighbor | aStream cr; nextPutAll: ' >> '. neighbor printOn: aStream]. aStream cr] Chcemy znaleźć taką drogę w sieci pomiędzy dwoma wierzchołkami, która nie prowadzi przez wierzchołki należące do danego zbioru. pathFrom: nodeA to: nodeB avoiding: nodeSet " Znajdujemy drogę od wierzchołka A do wierzchołka B nie prowadzącą przez wierzchołki ze zbioru nodeSet. Wynikiem jest nowa sieć (też obiekt klasy Network ). | answer | nodeSet add: nodeA. (connections at: nodeA ifAbsent: [^nil]) do: [ :node | node = nodeB ifTrue: [ ^Network new connect: nodeA to: node]. (nodeSet includes: node) ifFalse: [ answer := self pathFrom: node to: nodeB avoiding: nodeSet. answer isNil ifFalse: [ ^answer connect: nodeA to: node]]]. ^nil

16 OOP Smalltalk - Collection, Stream16 Object sublass: #NetworkNode instanceVariableNames: name classVariableNames: poolDictionaries: Metody egzemplarzowe klasy NetworkNode <= aNode Porównujemy nazwy ^ name <= aNode name name ^name name: aString name := aString printOn: aStream aStream nextPutAll: Node (, name, )

17 OOP Smalltalk - Collection, Stream17 Strumienie (Streams) Strumienie służą m.in. do komunikowania się programu z otoczeniem. Object Stream (abstr) Random SequencedStream (abstr) PositionalbleStream (abstr) ReadStream WriteStream ReadWriteStream FileStream File (to już nie jest klasa strumieni) Zawartość strumieni jest (zwykle) przechowywana w postaci kolekcji.

18 OOP Smalltalk - Collection, Stream18 Stream Realizuje pojęcie strumienia sekwencyjnego atEndczy koniec strumienia (abstr) nextdaje następny obiekt ze strumienia (abstr) do: aBlockwykonuje blok dla każdego pozostałego elementu strumienia skipTo: anObject przeskakuje za kolejne wystąpienie zadanego obiektu, informuje czy się udało contentsdaje kolekcję będącą zawartością strumienia (abstr) do: aBlock [self atEnd] whileFalse: [aBlock value: self next] skipTo: anObject [self atEnd] whileFalse: [self next = anObject ifTrue: [^true]]. ^false

19 OOP Smalltalk - Collection, Stream19 SequencedStream nextWord | wordStream element | self skipSeparators ifFalse: [^nil]. wordStream := self contentsSpecies writeStream: 32. "32-elementowa tablica, wymieniana gdy za mała" [self atEnd] whileFalse: [element := self next. element isSeparator ifTrue: [^wordStream contents]. wordStream nextPut: element]. ^wordStream contents skipWhile: aOneArgBlock [self atEnd] whileFalse: [ (aOneArgBlock value: self next) ifFalse: [self pop. ^true]]. ^false

20 OOP Smalltalk - Collection, Stream20 PositionableStream Realizuje strumień pozwalający zmieniać bieżącą pozycję on: aCollection Klasowa, tworzy nowy strumień oparty na aCollection positiondaje bieżącą pozycję position: anInteger ustawia pozycję isEmptyczy strumień pusty

21 OOP Smalltalk - Collection, Stream21 WriteStream Realizuje strumień z zapisywaniem nextPut: anObject dopisuje obiekt jako następny element kolekcji nextPutAll: aCollection dopisuje kolekcję aCollecion do strumienia i daje ją jako wynik Double dispatch: nextPutAll: aCollection ^aCollection appendToStream: self Collection>>appendToStream: puttableStream self do: [ :element | puttableStream nextPut: element ]

22 OOP Smalltalk - Collection, Stream22 ReadWriteStream Realizuje zwykły strumień (praktycznie nie ma własnych metod). ReadStream Realizuje strumień do czytania i pisania (praktycznie nie ma własnych metod).

23 OOP Smalltalk - Collection, Stream23 Random Realizuje strumień liczb pseudolosowych newKlasowa, tworzy nowy generator (uwaga - zainicjowany na podstawie zegara systemowego) nextdaje kolejną liczbę pseudolosową [0..1[. zaimplementowaną w podklasach seed: anIntegerinicjalizuje generator atEndzawsze daje false contentspowoduje błąd Właściwie jest abstrakcyjna, ale r := Random new. działa, bo daje obiekt domyślnej podklasy.

24 OOP Smalltalk - Collection, Stream24 Strumienie plikowe Klasy związane z plikami: File Tworzenie nowego obiektu klasy FileStream: on: aFile read: aString readWrite: aString write: aString write: fileId mode: mode check: check type: fileType (p. opis w Dolphinie) Metody klasy FileStream: closezamyka plik flushnie zamyka, ale zapisuje zawartość bufora na dysku File>>open: aString File>>open: aString mode: modeSymbol check: aBoolean share: shareSymbol (p. Opis w Dolphinie)

25 OOP Smalltalk - Collection, Stream25 Przykład - baza danych plików Klasa WordIndex pozwala na utworzenie bazy danych dokumentów, umożliwiającej szybkie odszukanie wszystkich dokumentów zawierających pewne słowa. Zakładamy, że dokumenty są plikami tekstowymi zawierającymi słowa (ciągi znaków alfanumerycznych oddzielonych innymi znakami). Używamy bazy danych zadając jej pytanie zawierające kolekcję słów; w odpowiedzi otrzymujemy kolekcję nazw (ścieżek) dokumentów zawierających wszystkie te słowa. Np. chcemy znaleźć wszystkie dokumenty zawierające programowanie obiektowe. Obiekty tej klasy (bazy danych) będą miały dwa atrybuty: documents - zbiór napisów reprezentujących ścieżki do plików, których słowa są umieszczone w indeksie words - indeks słów, słownik, którego kluczami są słowa, a wartościami ścieżki do dokumentów zawierających te słowa Object subclass: #WordIndex instanceVariableNames: 'documents words ' classVariableNames: '' poolDictionaries: '' Metody klasowe klasy WordIndex new ^ super new initialize Metody indywidualne klasy WordIndex initialize "Inicjalizacja pustego indeksu." documents := Set new. words := Dictionary new

26 OOP Smalltalk - Collection, Stream26 addWord: wordString for: pathName "Dodaje wordString do słownika words dla dokumentu opisanego przez pathName." (words includesKey: wordString) ifFalse: [words at: wordString put: Set new]. (words at: wordString) add: pathName addDocument: pathName "Dodaje wszystkie słowa dokumentu opisanego przez pathName do słownika words." | word wordStream | Jeżeli dokument o tej nazwie już tu jest, to usuwamy go i odwołania do niego ze słownika words (documents includes: pathName) ifTrue: [self removeDocument: pathName]. Otwieramy plik wordStream := FileStream read: pathName. documents add: pathName. [(word := wordStream nextWord) == nil] whileFalse: [ self addWord: word asLowerCase for: pathName]. wordStream close removeDocument: pathName "Usuwamy dokument o nazwie pathName ze słownika words words do: [ :docs | docs remove: pathName]. self removeUnusedWords removeUnusedWords "Usuwamy wszystkie słowa, które mają puste zbiory dokumentów." | newWords | newWords := Dictionary new. words associationsDo: [ :anAssoc | anAssoc value isEmpty ifFalse: [newWords add: anAssoc]]. words := newWords

27 OOP Smalltalk - Collection, Stream27 locateDocuments: queryWords "Daje tablicę nazw (ścieżek) plików wszystkich dokumentów zawierających wszystkie słowa w kolekcji queryWords." | answer bag | bag := Bag new. answer := Set new. queryWords do: [ :word | bag addAll: (words at: word ifAbsent: [#()])]. "bag zawiera wszystkie ścieżki dokumentów zawierających którekolwiek słowo" "do answer wstawiamy tylko nazwy plików, które zawierają wszystkie szukane słowa" bag asSet do: [ :document | queryWords size = (bag occurrencesOf: document) ifTrue: [answer add: document]]. ^answer asSortedCollection asArray Przykład użycia: Index := WordIndex new. Index addDocument: 'pierwszy.txt'. Index addDocument: 'drugi.txt'...... oop := Index locateDocuments: #('klasa' 'obiekt' 'metoda'). oop do: [ :name | name out ].

28 OOP Smalltalk - Collection, Stream28 Kolekcje a tożsamość obiektów Przypomnienie: = i ==, hash Co wstawiamy do kolekcji: wartości czy obiekty?

29 OOP Smalltalk - Collection, Stream29 Association>>hash: ^ key hash Association>>= anAssociation ^self species == anAssociation species and: [key = anAssociation key and: [value = anAssociation value]] Set>>includes: target ^(self basicAt: (self findElementOrNil: target)) notNil Set>>findElementOrNil: anObject | capacity index element | capacity := self basicSize. index := self hash: anObject max: capacity. [(element := self basicAt: index) isNil or: [anObject = element]] whileFalse: [index := index \\ capacity + 1]. ^index

30 OOP Smalltalk - Collection, Stream30 c.d. OrderedColelction>>includes: target firstIndex to: lastIndex do: [:i | (self basicAt: i) = target ifTrue: [^true]]. ^false

31 OOP Smalltalk - Collection, Stream31 Standard NCITS J20 Draft of ANSI Smalltalk (Dec 1997, ver. 1.9) Podsumowanie (p. 5.7.1): –Niektóre implementacje kolekcji mogą używać wartości haszujących (metoda hash) przechowywanych obiektów i/lub ich kluczy. Jeśli te wartości haszujące ulegną zmianie, to zachowanie kolekcji jest niezdefiniowane do momentu wykonania metody rehash kolekcji.

32 OOP Smalltalk - Collection, Stream32 Przykład as1 := Association key: 10 value: 'Ala'. as2 := Association key: 12 value: 'Ola'. c := SortedCollection new. s := Set new. c add: as1. c add: as2. s add: as1. s add: as2. Transcript show: c printString; cr. Transcript show: s printString; cr. Transcript show: (c includes: as1) printString; cr. Transcript show: (s includes: as1) printString; cr. Transcript show: '#', as1 hash printString; cr. as1 key: 134. Transcript show: c printString; cr. Transcript show: s printString; cr. Transcript show: (c includes: as1) printString;cr. Transcript show: (s includes: as1) printString; cr. Transcript show: '#', as1 hash printString; cr. s rehash. c rehash. Transcript show: c printString; cr. Transcript show: s printString; cr. Transcript show: (c includes: as1) printString;cr. Transcript show: (s includes: as1) printString; cr. Transcript show: '#', as1 hash printString; cr.

33 OOP Smalltalk - Collection, Stream33 Przykład c.d. (Dolphin 5.1) a SortedCollection(10 -> 'Ala' 12 -> 'Ola') a Set(12 -> 'Ola' 10 -> 'Ala') true #10 a SortedCollection(134 -> 'Ala' 12 -> 'Ola') a Set(12 -> 'Ola' 134 -> 'Ala') true false #134 a SortedCollection(134 -> 'Ala' 12 -> 'Ola') a Set(12 -> 'Ola' 134 -> 'Ala') true #134


Pobierz ppt "OOP Smalltalk - Collection, Stream1 Kolekcje Collection Bag SequenceableCollection ArrayedCollection Array ByteArray String Symbol Interval SequencedGrowableCollection."

Podobne prezentacje


Reklamy Google