Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Byzantine Empire- Medieval and Sports

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Byzantine Empire- Medieval and Sports"— Zapis prezentacji:

1 Byzantine Empire- Medieval and Sports
Karolina B.

2 Kalendarium. 330 year- the Constantinople second capital of the Roman Empire. 395 year - final mislaid the Empires after Teodozjusz I. death the year the emperor Justynian rule and Great, the test of reproducing the Empire of Roman. VII lids- the loss of the grounds in the Africa on Arabs thing. 800 year- after the Great Charles coronation on the Roman emperor the acknowledgement of the loss of the Rome and Rawenny. IX lids- the loss of Crete and Sicily on Arabs thing - the end of domination in the pool of Mediterranean Sea. the year- the emperor Bazyli rule II, the climax of the power of the Byzantium in Middle Ages. 1453 year- - the conquest of the Byzantium by Turks.

3 Kalendarium. 330 rok- Konstantynopol drugą stolicą Cesarstwa Rzymskiego. 395 rok - ostateczny podział Cesarstwa po śmierci Teodozjusza I. rok panowanie cesarza Justyniana I Wielkiego, próba odtworzenia Imperium Rzymskiego. VII wiek- utrata ziem w Afryce na rzecz Arabów. 800 rok- po koronacji Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego uznanie utraty Rzymu i Rawenny. IX wiek- utrata Krety i Sycylii na rzecz Arabów - koniec dominacji w basenie Morza Śródziemnego. rok- panowanie cesarza Bazylego II Bułgarobójcy, apogeum potęgi Bizancjum w średniowieczu. 1453 rok- - zdobycie Bizancjum przez Turków.

4 The fall of the Roman Empire did not pull for oneself the fall of the eastern part of the Empire Romanum. The Eastern empire not only leant epochs to shocks, but it began to aspire to the only heir ancient Rome part. The names of the capital of this state: Constantinople and Byzantium (the name of the Greek colony which existed on the area of the Constantinople earlier)functioned on even rights, and this last also hugged the whole empire, which begun to define the name of the Byzantine Empire (or briefly the Byzantium). Upadek Cesarstwa Rzymskiego nie pociągnął za sobą upadku wschodniej części Imperium Romanum. Cesarstwo Wschodnie nie tylko oparło się wstrząsom epoki, ale zaczęło aspirować do roli jedynego spadkobiercy starożytnego Rzymu. Równoprawnie funkcjonowały nazwy stolicy tego państwa: Konstantynopol i Bizancjum (nazwa greckiej kolonii, która wcześniej istniała na obszarze Konstantynopola), a ta ostatnia objęła również całe imperium, które zaczęta określać mianem Cesarstwa Bizantyjskiego (lub krótko Bizancjum).

5 He chose the city of the Byzantium on the capital, extended and beautified the emperor Roman Konstantyn And Great. The name comes the Constantinople from him. The capital of the empire had the very profitable geographical position: put over the strait Bosphorus being the hyphen among Black Sea and Mediterranean Sea, and the also separating Asia from Europe, from three sides surrounded the sea, closed the powerful defensive walls of the Byzantium had the more convenient geographical position from fourth than Rome and more profitable climate: in summer the air he was not strangling and stinking so, and the winters not was so gloomy and moist, how in the laid on swamps Rome. Lying on point of contact of two continents of the Byzantium it soaked through the Asiatic spirit, and the Greek was the native language there not the Latin.

6 Miasto Bizancjum wybrał na stolicę, rozbudował i upiększył cesarz rzymski Konstantyn I Wielki. Od niego pochodzi nazwa Konstantynopol. Stolica cesarstwa miała bardzo korzystne położenie geograficzne: umiejscowione nad cieśniną Bosfor będącą łącznikiem pomiędzy Morzem Czarnym i Morzem Śródziemnym, a zarazem oddzielającą Azję od Europy, z trzech stron otoczone morzem, z czwartej zamknięte potężnymi murami obronnymi Bizancjum miało dogodniejsze położenie geograficzne niż Rzym oraz korzystniejszy klimat: latem powietrze nie był tak duszące i cuchnące, a zimy nie były tak ponure i wilgotne, jak w położonym na bagnach Rzymie. Leżąc na styku dwóch kontynentów Bizancjum przesiąkało duchem azjatyckim, a rodzimym językiem była tam greka nie łacina.

7 The convenient position helped the catastrophes which caused the last emperor abdication on the West in year 476 r. of the Reconstruction of the Roman empire in former borders at last to survive the eastern empire the emperor Byzantine Justynian undertook and Great. Armies under the command Belizariusza mastered in 533 r. the northern Africa, and in years Italię (at the board military Italii - mark egzarchat Rawennę) and the south Spain. Dogodne położenie pomogło przetrwać imperium wschodniemu katastrofy, które ostatecznie spowodowały abdykację ostatniego cesarza na Zachodzie w roku 476 r. Odbudowy cesarstwa rzymskiego w dawnych granicach podjął się cesarz bizantyjski Justynian I Wielki. Wojska pod dowództwem Belizariusza opanowały w 533 r. Afrykę północną, a w latach Italię (na zarząd wojskowy Italii - egzarchat wyznaczono Rawennę) oraz południową Hiszpanię.

8 Justynian trophies magnificent oneself perishable - the Empire was not able to protect stretched borders so. She Arabs violent expansion deprived weak wars and the internal conflicts of the Byzantium of the considerable part of Asiatic and African provinces in VII age and threatened the existence of the Empire itself. The Constantinople again the aim of attacks happened ( ) - the city became to neutralize the saved thanks to the complex modern fleet equipped in the "Greek fire"which was in the state the working of the fleet Arabian. Zdobycze Justyniana okazały się nietrwałe - Imperium nie było w stanie bronić tak rozciągniętych granic. W VII wieku gwałtowna ekspansja Arabów pozbawiła osłabione wojnami i wewnętrznymi konfliktami Bizancjum znacznej części prowincji azjatyckich i afrykańskich oraz zagroziła istnieniu samego Cesarstwa. Znowu celem ataków stał się Konstantynopol ( ) - miasto zostało uratowane dzięki rozbudowanej nowoczesnej flocie wyposażonej w "ogień grecki", która była w stanie neutralizować działania floty arabskiej.

9 The Constantinople after two months of the siege was captured by Turks in Last emperor Konstantyn XI Dragases Paleolog got lost during fights. The sultan Mahometa military triumph II Fatiha ("Conqueror") finished eleven ages of the history of the Byzantine Empire. The Constantinople was renamed on the Istanbul. W 1453 roku Konstantynopol po dwóch miesiącach oblężenia został zdobyty przez Turków. Ostatni cesarz Konstantyn XI Dragases Paleolog zginął w czasie walk. Militarny triumf sułtana Mahometa II Fatiha ("Zdobywcy") zakończył jedenaście wieków historii Cesarstwa Bizantyjskiego. Konstantynopol został przemianowany na Istambuł.

10 The state Byzantine the emperor ruled despot, convinced, that he is gifted the God mercy, inaccessible, surrounded the splendid manor. The Byzantium happened the state theocratical. The emperor was also the the superior of the Church. In the contrast to mediaeval states western, the Byzantium for the centralized inherited administration after the late Roman Empire, complex greatly and expensive. Państwem bizantyjskim rządził despotycznie cesarz, przekonany, że jest obdarzony łaską Boga, niedostępny, otoczony wspaniałym dworem. Bizancjum stało się państwem teokratycznym. Cesarz był zarazem zwierzchnikiem Kościoła. W przeciwieństwie do średniowiecznych państw zachodnich, Bizancjum utrzymywało scentralizowaną administrację odziedziczoną po późnym Cesarstwie Rzymskim, wielce rozbudowaną i kosztowną.

11 Justyniana rules abounded to swarm in varied achievements, one of the most important, and the most also durable there was the codification of the right (Code Justyniana).The Church Hagia Sophia (Bożej Wisdom)which she towered over over all buildings was Justyniana the most splendid architectural achievement. Rządy Justyniana obfitowały w różnorodne osiągnięcia, jednym z najważniejszych, a zarazem najtrwalszym była kodyfikacja prawa (Kodeks Justyniana).Najwspanialszym osiągnięciem architektonicznym Justyniana był Kościół Hagia Sophia (Mądrości Bożej), który górowała nad wszystkimi budowlami.

12 The period of Middle Ages dating from the fall of the Roman Empire tj
The period of Middle Ages dating from the fall of the Roman Empire tj. XV age are to the end 476 the period of the rise of Christianity, and also the fall of the physical culture. The church advocated, that care about the physical development of the body and he is the sinful thing about his beauty. The health of the soul and not it was the bodies in the raw Christian ideology the the most important thing. Okres średniowiecza datujący się od upadku Cesarstwa Rzymskiego tj. roku 476 do końca XV wieku jest okresem rozkwitu chrześcijaństwa, a zarazem upadku kultury fizycznej. Kościół głosił, że dbałość o rozwój fizyczny ciała i o jego piękno jest rzeczą grzeszną. Zdrowie duszy a nie ciała było w surowej ideologii chrześcijańskiej rzeczą najważniejszą.

13 The man possesses however the natural need of the movement and this one need was questioned. Young and older cultivated runs, swimming and hunting. The game popular was in ball, bones , yachting and fishery. Człowiek posiada jednak naturalną potrzebę ruchu i ta potrzeba nie była kwestionowana. Młodzi i starsi uprawiali biegi, pływanie i polowanie. Popularna była gra w piłkę, kości , żeglarstwo i rybołówstwo.

14 Knights at the the mister courts of mediaeval zaprawiali in practices in runs, fixing, in jumping and swimming and they first of all learnt to ride on horseback in full armour and with the weapon. Knights liked presenting one's skills, efficiency and strength. From here popularity in this time of chivalrous tournaments. Tournaments were holding at the dukes and kings courts , they were solemn, prepared thoroughly and it was known about their deadlines several months earlier. Rycerze na dworach pana średniowiecznego zaprawiali się w ćwiczeniach w bieganiu, mocowaniu, w skakaniu i pływaniu a przede wszystkim uczyli się jeździć konno w pełnej zbroi i z bronią. Rycerze lubili prezentować swoje umiejętności, sprawność i siłę. Stąd popularność w tym czasie turniejów rycerskich. Turnieje odbywały się na dworach książąt i królów , były uroczyste, starannie przygotowane a o ich terminach wiedziano kilka miesięcy wcześniej.


Pobierz ppt "Byzantine Empire- Medieval and Sports"

Podobne prezentacje


Reklamy Google