Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROMAN EMPIRE AND THE SPORTS. Młodzi rzymianie ćwiczyli ciało, gdyż uważali, że sprawne ciało to najlepsze zabezpieczenie na starość. Podstawowe ćwiczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROMAN EMPIRE AND THE SPORTS. Młodzi rzymianie ćwiczyli ciało, gdyż uważali, że sprawne ciało to najlepsze zabezpieczenie na starość. Podstawowe ćwiczenia."— Zapis prezentacji:

1 ROMAN EMPIRE AND THE SPORTS

2 Młodzi rzymianie ćwiczyli ciało, gdyż uważali, że sprawne ciało to najlepsze zabezpieczenie na starość. Podstawowe ćwiczenia to strzelanie z łuku, polowanie, rzucanie dzidą. Rozpowszechnione było pływanie, które było uznawane za sport o dużych walorach zdrowotnych. The young occupants of the Rome exercised the body, because they were careful, that the efficient body this the the best protection on old age. Basic practices are shooting from bow, hunting, throwing the spear. The swimming which was recognised for the sport about large wholesome values was widespread.

3 W późniejszym okresie cesarstwa rzymskiego konkurencje sportowe na igrzyskach zostały zastąpione walkami gladiatorów. Gladiatorzy to byli niewolnicy szkoleni do walk w specjalnych koszarach. Często gladiatorzy walczyli z dzikimi zwierzętami, co upamiętnił Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo vadis. Sport competitions on games were replaced gladiators fights in the later period of the Roman empire. Gladiators were this slaves trained to fights in the special barracks. Gladiators fought with wild animals often what the Henry Sienkiewicz commemorated in his novel Quo vadis.

4 Trudno wyobrazić sobie starożytny Rzym bez krwawych i emocjonujących walk gladiatorów. Ludzie miecza – bo tak można przetłumaczyć ich nazwę – byli największymi idolami swych czasów. Budzili podziw mężczyzn i pożądanie u kobiet. Ich potu używano jako ekskluzywnego afrodyzjaku. It is hard to represent the ancient Rome without bloody and exciting gladiators fights. The nation of the sword – because one can so translate the name them – they were the largest idols of the their times. They waked men admiration and desire at women. Their sweat was used as exclusive the aphrodisiac.

5

6 Walki gladiatorów, stały się rozrywką w czasach, kiedy w Italii pojawiło się więcej niewolników. Pierwsza zanotowana walka urządzona przez Rzymian miała miejsce w roku 264 p.n.e., tuż po zakończeniu I wojny punickiej. Gladiators fight, they happened the entertainment in times, when more slaves appeared in Italii. First noted down fight prepared by Romans had the place in the year 264 before our era.

7

8 Kilkadziesiąt lat później w Italii zaczęły pojawiać się szkoły gladiatorów i pierwsze amfiteatry. Gladiators schools and first amphitheatres the tens summers began to appear later in Italii.

9 Palestry, czyli czworokątne boiska, na których odbywały się rozmaite ćwiczenia połączone często były z łaźniami. Igrzyska na wzór greckich odbywały się np. w Neapolu czy na Kapitolu. The bar, that is the quadrangular fields on which they were holding various practices were joint with baths often. Games according the to of Greek were holding in the Naples e.g. or on Kapitol.

10 "Panem et circenses!" ("chleba i igrzysk") domagał się lud rzymski, obojętny na sprawy państwa. Igrzyska rzymskie miały charakter ludowy i rozrywkowy. Organizowali je edylowie, następnie, w okresie cesarstwa, najczęściej władcy lub członkowie ich rodzin, starając się przy ich pomocy pozyskać sympatię plebsu. Panem et circenses!" ("bread and games") the Roman, indifferent nation demanded on the matters of the state. Roman games had the folk and amusement character. edylowie organized them, then, in the period of the empire, the most often rulers or the members of their families, trying near their help to over the likings of the pleb.

11 Igrzyska rzymskie były prawdziwą walką, często krwawą i zakończoną śmiercią uczestników. Dzieliły się na : 1. cyrkowe: wyścigi rydwanów zaprzężonych w dwa lub cztery konie (odbywały się w cyrku); Roman Olympics were participants true fight, often bloody and zakończoną death. They divided on : 1. circus: the races of the chariots which pulled two or four horses (they were holding in the circus);

12 2. gladiatorów: były prawdziwą walką, często krwawą i zakończoną śmiercią uczestników; obejmowały walki gladiatorów i walki ludzi z dzikimi zwierzętami; z czasem wprowadzono również walki okrętów; (odbywały się w amfiteatrze) 2. gladiators: they were true fight, participants often bloody and zakończoną death; gladiators and with wild animals people fight fights hugged; the fights of ships were also introduced with the time; (they were holding in the amphitheatre)

13 teatralne: wystawianie tragedii, komedii, mimów. theatrical: putting out tragedy, comedy, mimes.

14 źródło: J.Parandowski "Z antycznego świata" the source: J.Parandowski "From the ancient world"


Pobierz ppt "ROMAN EMPIRE AND THE SPORTS. Młodzi rzymianie ćwiczyli ciało, gdyż uważali, że sprawne ciało to najlepsze zabezpieczenie na starość. Podstawowe ćwiczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google