Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy Danych Programowanie w SQL Wojciech St. Mościbrodzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy Danych Programowanie w SQL Wojciech St. Mościbrodzki"— Zapis prezentacji:

1 Bazy Danych Programowanie w SQL Wojciech St. Mościbrodzki wojmos@wojmos.com

2 Prawa dostępu do obiektów w mySQL  Główne zadania DBMS:  Identyfikacja i autoryzacja użytkowników  Definiowanie poziomów dostępu  Zarządzanie prawami dostępu do obiektów  Obsługa sytuacji wyjątkowych

3 Prawa dostępu w mySQL  Prawa dotyczą obiektów bazodanowych:  Połączeń, baz, tablic, triggerów  Użytkowników (w mySQL - w kontekście logowania!)  Polecenia związane z zarządzaniem prawami:  CREATE USER  RENAME USER  DROP USER  GRANT  REVOKE  SHOW GRANTS  SET PASSWORD

4 GRANT  Polecenie GRANT służy do nadawania:  PRAW  na OBIEKTY  określonym UŻYTKOWNIKOM GRANT priv_type [(column_list)] [, priv_type [(column_list)]]... ON [object_type] priv_level TO user_specification [, user_specification]... [REQUIRE {NONE | ssl_option [[AND] ssl_option]...}] [WITH with_option...]  PRAWA (przywileje) to operacje dozwolone, np. CREATE, INSERT, SELECT, EXECUTE, FILE, RELOAD itp.  OBIEKTY to tabele, kolumny, funkcje, procedury  UŻYTKOWNIK jest określony kontekstem: login+hasło+adres(połączenie)

5 PRAWA (przywileje)  W MySQL definiuje się następujące poziomy praw:  global (odnosi się do całości obiektów serwera) – GRANT on *.*  database (tylko dla danej bazy danych) – GRANT on moja.*  table (tylko dla jednej tablicy w bazie) – GRANT on moja.auto  column (tylko dla określonej kolumny) – GRANT on moja.auto(id)  W zależności od poziomu prawa, są one inaczej pamiętane w systemowej bazie danych:  global level – tablica mysql.user  database level – tablica mysql.db  table level – tablica mysql.tables_priv  column level – tablica mysql.columns_priv

6 GRANT – SQL vs mySQL  mySQL nadaje prawa w kontekście logowania (nie tylko usera)  mySQL implementuje prawa globalne i bazodanowe  mySQL rozszerza zakres praw  w mySQL usunięcie tabeli nie usuwa praw(!); prawa-zombie  mySQL pozwala na nadanie prawa INSERT do określonych kolumn, przy jednoczesnym zabraniu go na inne (użyte zostaną wartości DEFAULT)

7 Prawa dostępu - mySQL  Najczęściej używane:  ALL, ALTER, DELETE, DROP, INSERT, SELECT, TRIGGER, UPDATE  Prawa do zarządzania:  CREATE USER, CREATE VIEW, CREATE, INDEX, EXECUTE, RELOAD, SHOW DATABASES, SHOW VIEW, SHUTDOWN, SUPER,  Pozostałe:  ALTER ROUTINE, CREATE ROUTINE, CREATE TEMPORARY TABLES, EVENT, FILE, LOCK TABLES, PROCESS, REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE, GRANT SELECT ON moja.samochod TO wojmos WITH GRANT OPTION  Specjalne prawo:  GRANT OPTION – możliwość przekazywania uprawnień

8 Implementacja kontekstu użytkownika  Prawa użytkownika przypisuje się parze (user, host)  Identyfikacja odbywa się za pomocą pary (user, password) CREATE USER user_specification [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password'] mysql> create user wojmos; mysql> select user, host, password from mysql.user; +--------+-----------+-------------------------------------------+ | user | host | password | +--------+-----------+-------------------------------------------+ | root | localhost | *E35C24480CDB73576312748BA0DCF2E4648A7E6C | | wojmos | % | | +--------+-----------+-------------------------------------------+  UWAGA:  niestosowanie klauzuli IDENTIFIED BY umożliwia logowania bez hasła  IDENTIFIED BY PASSWORD umożliwia ominięcie podawania hasła otwartym tekstem

9 CREATE USER, DROP USER i SET PASSWORD  CREATE USER – tworzenie użytkowników  DROP USER – usuwanie użytkowników (z prawami!)  SET PASSWORD – ustawianie haseł  RENAME USER – zmiana nazwy  GRANT USAGE DROP USER user [, user]... CREATE USER user_specification [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password'] RENAME USER old_user TO new_user SET PASSWORD [FOR user] = { 'encrypted password‘ | PASSWORD('some password') | OLD_PASSWORD('some password') } GRANT USAGE ON *.* TO ‘wojmos'@'%.wojmos.com' IDENTIFIED BY 'newpass';

10 Hasła podawane w CREATE USER i SET PASSWORD mysql> create user 'sample1'; mysql> create user 'sample2' identified by 'lipton'; mysql> create user 'sample3' identified by password '*90E462C37378CED12064BB3388827D2BA3A9B689'; mysql> create user 'sample3' identified by password 'lipton'; ERROR 1372 (HY000): Password hash should be a 41-digit hexadecimal number mysql> create user 'sample4'; mysql> set password for sample4 = PASSWORD('lipton'); mysql> create user 'sample5'; mysql> set password for sample5 = OLD_PASSWORD('lipton'); mysql> select user, host, password from mysql.user; +---------+-----------+-------------------------------------------+ | user | host | password | +---------+-----------+-------------------------------------------+ | root | localhost | *E35C24480CDB73576312748BA0DCF2E4648A7E6C | | sample2 | % | *D0CD8B382FCD172A273DE23563C530DB2E12D059 | | wojmos | % | | | sample1 | % | | | sample3 | % | *90E462C37378CED12064BB3388827D2BA3A9B689 | | sample4 | % | *D0CD8B382FCD172A273DE23563C530DB2E12D059 | | sample5 | % | 58ac86b863e0cbbf | +---------+-----------+-------------------------------------------+

11 Przykład działania GRANT OPTION root wojmos sample1 sample2 GRANT ALL ON *.* TO wojmos with GRANT OPTION GRANT ALL ON sample.* TO sample1 with GRANT OPTION GRANT ALL ON sample.* TO sample2 REVOKE priv_type [(column_list)] [, priv_type [(column_list)]]... ON [object_type] priv_level FROM user [, user]... REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM user [, user]... CREATE TABLE X(id int) DROP USER SAMPLE1 sample2 CREATE TABLE Y(id int) <===========?

12 Kontekst użytkownika  mySQL umożliwia dość szerokie i elastyczne zarządzanie prawami: mysql> create user koza@localhost; mysql> create user koza identified by 'lipton'; mysql> create user koza@'192.168.0.110'; mysql> create user koza@'10.10.0.'; mysqlmysql> select user, host, password from mysql.user where user like 'koza'; +------+---------------+-------------------------------------------+ | user | host | password | +------+---------------+-------------------------------------------+ | koza | localhost | | | koza | % | *D0CD8B382FCD172A273DE23563C530DB2E12D059 | | koza | 192.168.0.110 | | | koza | 10.10.0. | | +------+---------------+-------------------------------------------+

13 Szyfrowanie tablic – bezpieczeństwo w mySQL  Rozważmy typową bazę, z dostępem via Internet / PHP:  USER(id int, login char(10), pass char(10), firstname char(20), lastname char(50))  Typowy (powszechne rozwiązanie) plik show.php:  http://show.php?q=‘select * from product where id=7’  Typowy atak:  http://show.php?q=‘select * from user’

14 Tworzenie własnych funkcji i procedur

15  Funkcje są definiowanymi przez użytkownika rozszerzeniami SQL.  MySQL pozwala na 3 mechanizmy:  Funkcje wkompilowywane w kod serwera  Funkcje w postaci kompilowanych bibliotek  Funkcje i procedury składowane (stored functions/procedures) (Zwykły użytkownik zasadniczo używa jedynie 3 drogi)  Stored function (funkcja składowana) jest wywoływana tak, jak zwykła funkcja SQL.  Stored procedure (procedura składowana) jest wywoływana przez call select concat('Ala', ' ma kota'); select count(*) from user; select moja_funkcja(); call moja_procedura();

16 Własne funkcje  CREATE PROCEDURE/FUNCTION  DROP PROCEDURE/FUNCTION  SHOW PROCEDURE/FUNCTION STATUS  SHOW CREATE PROCEDURE/FUNCTION  Procedury i funkcje są obiektami konkretnej bazy (od 5.0.1+)!  Procedury i funkcje są obiektami serwera (do 5.0.0)! mysql> show function status; +-----------+---------+----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------+---------+ | Db | Name | Type | Definer | Modified | Created | Security_type | Comment | +-----------+---------+----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------+---------+ | poligon | nazwa | FUNCTION | root@localhost | 2009-12-10 21:36:12 | 2009-12-10 21:36:12 | DEFINER | | | populacja | exp2lvl | FUNCTION | root@localhost | 2009-08-21 16:35:32 | 2009-08-21 16:35:32 | DEFINER | | +-----------+---------+----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------+---------+ 2 rows in set (0.00 sec)

17 Funkcje vs procedury  Funkcje i procedury składowane mają podobną budowę i znaczenie  Funkcje wymagają określenia RETURNS  Funkcje składowane i UDF dzielą ze sobą przestrzeń nazw  Parametry funkcji są zawsze IN (nie mogą zmienić wartości)  Funkcje są wywoływane jak normalne funkcje SQL CREATE [DEFINER] FUNCTION sp_name ([func_parameter[,...]]) RETURNS type [special...] routine_body routine_body: SQL | BEGIN...END func_parameter: name type special: LANGUAGE SQL | [NOT] DETERMINISTIC | { CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA } | SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER } | COMMENT 'string'

18 Funkcje vs procedury  Funkcje i procedury składowane mają podobną budowę i znaczenie  Procedury nie określają RETURNS – nie zwracają wartości  Procedury przekazują wartości tylko przez zmienne  Parametry procedur mogą być IN, OUT lub INOUT  Procedury wywoływane są tylko poprzez call CREATE [DEFINER] PROCEDURE sp_name ([proc_parameter[,...]]) [special...] routine_body routine_body: SQL | BEGIN...END proc_parameter: [ IN | OUT | INOUT ] name type special: LANGUAGE SQL | [NOT] DETERMINISTIC | { CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA } | SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER } | COMMENT 'string'

19 Porównanie CREATE dla funkcji i procedur CREATE [DEFINER = { user | CURRENT_USER }] PROCEDURE sp_name ([proc_parameter[,...]]) [characteristic...] routine_body CREATE [DEFINER = { user | CURRENT_USER }] FUNCTION sp_name ([func_parameter[,...]]) RETURNS type [characteristic...] routine_body proc_parameter: [ IN | OUT | INOUT ] param_name type func_parameter: param_name type type: Any valid MySQL data type characteristic: LANGUAGE SQL | [NOT] DETERMINISTIC | { CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA } | SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER } | COMMENT 'string'

20 DELIMITER i jego znaczenie  Procedury i funkcje składają się zwykle z wielu linii kodu. Oznacza to problem z interpretacją znaku ; po stronie klienta.  PRZYPOMINAMY: znak terminalny „;” powoduje natychmiastowe wysłanie poleceń do serwera (w celu interpretacji). Druga jego rola to oddzielanie kolejnych poleceń. CREATE FUNCTION nazwa () RETURNS VARCHAR(20) BEGIN RETURN 'Hello world'; END; w tym miejscu kod zostanie wysłany do serwera CREATE FUNCTION nazwa () RETURNS VARCHAR(20) BEGIN RETURN 'Hello world'; powyższy fragment NIE JEST jednak poprawny!

21 DELIMITER – zmiana znaku terminalnego  WNIOSEK: musimy chwilowo zmienić znaczenie znaku ; (aby przestał wysyłać kod do serwera). CREATE FUNCTION nazwa () RETURNS VARCHAR(20) BEGIN RETURN ‘Hello world'; END; DELIMITER ;; ;; DELIMITER ; nowy symbol terminalny tworzymy funkcję wysyłamy do serwera stary symbol terminalny (sprzątamy po sobie!) koniec polecenia

22 Prosta funkcja składowana  Stworzenie funkcji DELIMITER ;; CREATE FUNCTION Hello() RETURNS VARCHAR(20) BEGIN RETURN 'Hello world'; END; ;; DELIMITER ; mysql> DROP FUNCTION IF EXISTS Hello; Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec) mysql> show warnings; +-------+------+-------------------------------+ | Level | Code | Message | +-------+------+-------------------------------+ | Note | 1305 | FUNCTION Hello does not exist | +-------+------+-------------------------------+

23 Prosta funkcja składowana  Stworzenie i wywołanie funkcji mysql> select hello(); +-------------+ | hello() | +-------------+ | Hello world | +-------------+ 1 row in set (0.00 sec) DROP FUNCTION IF EXISTS Hello; DELIMITER ;; CREATE FUNCTION Hello() RETURNS VARCHAR(20) BEGIN RETURN 'Hello world'; END; ;; DELIMITER ;

24 Prosta procedura składowana  Stworzenie procedury DELIMITER ;; CREATE PROCEDURE Hello() BEGIN SELECT('Hello world'); END; ;; DELIMITER ; mysql> DROP PROCEDURE IF EXISTS Hello; Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec) mysql> show warnings; +-------+------+--------------------------------+ | Level | Code | Message | +-------+------+--------------------------------+ | Note | 1305 | PROCEDURE Hello does not exist | +-------+------+--------------------------------+

25 Prosta funkcja składowana  Stworzenie i wywołanie procedury mysql> call hello(); +-------------+ | Hello world | +-------------+ | Hello world | +-------------+ 1 row in set (0.00 sec) DROP PROCEDURE IF EXISTS Hello; DELIMITER ;; CREATE PROCEDURE Hello() BEGIN SELECT('Hello world'); END; ;; DELIMITER ;

26 Parametry przekazywane do obiektów składowanych  Funkcje – parametry zawsze są traktowane jako IN  Procedury – parametry mogą mieć typ IN, OUT lub INOUT  IN – parametr wejściowy, modyfikacja nie jest widoczna na zewnątrz (inicjalizuje go obiekt wywołujący funkcję)  OUT – parametr wyjściowy, pełni rolę wartości zwracanej przez zmienną, ma inicjalnie ustawianą wartość na NULL (inicjalizuje go funkcja)  INOUT - parametr wejściowo-wyjściowy, pełni rolę wartości zwracanej przez zmienną, ma inicjalnie ustawianą wartość przez obiekt wywołujący funkcję  Dane do przykładu mysql> select * from pracownik; +--------+-----------+-----------+-------------+----------+ | Jan | Kowalski | polski | 73020103456 | Gdansk | | Jan | Kowalski | niemiecki | 73020103456 | Gdansk | | Piotr | Nowak | polski | 43121102934 | Szczecin | | Stefan | Kozlowski | polski | 98101045777 | Warszawa | | Piotr | Nowak | angielski | 43121102934 | Szczecin | | Jan | Kurski | polski | 71101099348 | Gdansk | +--------+-----------+-----------+-------------+----------+

27 Parametry IN  Procedura z parametrem typu IN  Wywołanie CREATE PROCEDURE Sample(IN parametr char(30)) BEGIN SELECT * FROM pracownik WHERE i LIKE parametr; END; mysql> call Sample('Jan'); +------+----------+-----------+-------------+--------+ | i | n | j | p | miasto | +------+----------+-----------+-------------+--------+ | Jan | Kowalski | polski | 73020103456 | Gdansk | | Jan | Kowalski | niemiecki | 73020103456 | Gdansk | | Jan | Kurski | polski | 71101099348 | Gdansk | +------+----------+-----------+-------------+--------+ 3 rows in set (0.00 sec)

28 Parametry OUT  Procedura z parametrem typu OUT  Wywołanie CREATE PROCEDURE Sample(OUT parametr char(30)) BEGIN SELECT count(*) FROM pracownik into parametr; END; call sample(@zmienna); select @zmienna; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) +----------+ | @zmienna | +----------+ | 6 | +----------+ 1 row in set (0.00 sec)

29 Parametry OUT  Parametr typu OUT ma inicjalną wartość NULL  Wywołanie CREATE PROCEDURE Sample(OUT parametr char(30)) BEGIN SELECT parametr; SELECT count(*) FROM pracownik into parametr; END; mysql> call sample(@zmienna); +----------+ | parametr | +----------+ | NULL | +----------+ mysql> call sample('Jan'); ERROR 1414 (42000): OUT or INOUT argument 1 for routine wojmos.sample is not a variable or NEW pseudo-variable in BEFORE trigger

30 Parametry OUT  Parametr typu OUT ma ZAWSZE inicjalną wartość NULL  Wywołanie CREATE PROCEDURE Sample(OUT parametr char(30)) BEGIN SELECT parametr; SELECT count(*) FROM pracownik into parametr; END; mysql> select @a:=3; call sample(@a); +-------+ | @a:=3 | +-------+ | 3 | +-------+ +----------+ | parametr | +----------+ | NULL | +----------+

31 Parametry INOUT  Procedura z parametrem typu INOUT  Wywołanie (parametr inicjowany przez obiekt wołający!) CREATE PROCEDURE Sample(INOUT parametr char(30)) BEGIN SELECT parametr; SELECT count(*) FROM pracownik into parametr; END; mysql> select @a:=3; call sample(@a); +-------+ | @a:=3 | +-------+ | 3 | +-------+ +----------+ | parametr | +----------+ | 3 | +----------+

32 Parametry INOUT  Procedura z parametrem typu INOUT  Wywołanie (parametr inicjowany przez obiekt wołający!) CREATE PROCEDURE Sample(INOUT parametr char(30)) BEGIN SELECT parametr; SELECT count(*) FROM pracownik into parametr; END; mysql> call sample(@a); select @a; +----------+ | parametr | +----------+ | 3 | +----------+ +------+ | @a | +------+ | 6 | +------+

33 Własne funkcje  SHOW PROCEDURE/FUNCTION STATUS mysql> show function status; +-----------+---------+----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------+---------+ | Db | Name | Type | Definer | Modified | Created | Security_type | Comment | +-----------+---------+----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------+---------+ | poligon | nazwa | FUNCTION | root@localhost | 2009-12-10 21:36:12 | 2009-12-10 21:36:12 | DEFINER | | | populacja | exp2lvl | FUNCTION | root@localhost | 2009-08-21 16:35:32 | 2009-08-21 16:35:32 | DEFINER | | +-----------+---------+----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------+---------+ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> show function status; +-----------+---------+----------+----------------+ | Db | Name | Type | Definer | +-----------+---------+----------+----------------+ | poligon | nazwa | FUNCTION | root@localhost | | populacja | exp2lvl | FUNCTION | root@localhost | +-----------+---------+----------+----------------+

34 Budowa obiektów składowanych - zmienne  Zmienne w programach składowanych  zmienne sesyjne  zmienne lokalne (dla bloków BEGIN-END)  Zmienne lokalne:  deklarowane za pomocą DECLARE  muszą być deklarowane  istnieją tylko w kontekście swoich bloków  nie wymagają używania @  mogą być ustawiane za pomocą SET  mogą być ustawiane za pomocą SELECT i SELECT INTO

35 Zmienne w obiektach składowanych  Zliczamy byty o podanym imieniu w 2 tablicach CREATE PROCEDURE Sample(IN parametr char(30)) BEGIN DECLARE x1 CHAR(30) DEFAULT 0; DECLARE x2 CHAR(30) DEFAULT 0; SELECT count(*) into x1 FROM czlowiek where imie like parametr; SELECT count(*) into x2 FROM pracownik where i like parametr; select x1 as czlowiek, x2 as pracownik; END; mysql> call sample('jan'); +----------+-----------+ | czlowiek | pracownik | +----------+-----------+ | 0 | 3 | +----------+-----------+ 1 row in set (0.00 sec)

36 INSTRUKCJE sterowania (nie mylić z FUNKCJAMI)  Funkcje sterowania są zwykłymi funkcjami SQL  IF(), CASE(), IFNULL(), NULLIF()  Instrukcje sterowania są przeznaczone tylko dla obiektów składowanych. Oczywiście w obiektach składowanych MOŻNA używać również funkcji sterowania  IF, CASE, LOOP, LEAVE, ITERATE, REPEAT, WHILE

37 Instrukcja IF  Instrukcja IF IF search_condition THEN statement_list [ELSEIF search_condition THEN statement_list]... [ELSE statement_list] END IF CREATE PROCEDURE Sample(IN parametr char(30)) BEGIN IF parametr='Jan' THEN SELECT ('Janek!') as wynik; ELSE SELECT ('NIE Janek?') as wynik; END IF; END; mysql> call sample('Jan'); +--------+ | wynik | +--------+ | Janek! | +--------+ mysql> call sample('Janusz'); +------------+ | wynik | +------------+ | NIE Janek? | +------------+

38 Instrukcja IF  IF z wykorzystaniem bloku BEGIN-END DROP PROCEDURE IF EXISTS Sample; DELIMITER ;; CREATE PROCEDURE Sample(IN parametr char(30)) BEGIN IF parametr='Jan' THEN BEGIN SELECT ('Janek!') as wynik; SELECT ('Kope lat!') as wynik; END; ELSE SELECT ('NIE Janek?') as wynik; END IF; END; ;; DELIMITER ;

39 Instrukcja CASE  Instrukcja CASE CASE case_value WHEN when_value THEN statement_list [WHEN when_value THEN statement_list]... [ELSE statement_list] END CASE CREATE PROCEDURE Sample(IN parametr int) BEGIN CASE parametr WHEN 1 THEN SELECT('JEDEN'); WHEN 2 THEN SELECT('DWA'); ELSE BEGIN SELECT ('MNOSTWO!!!'); END; END CASE; END; mysql> call sample(5); +------------+ | MNOSTWO!!! | +------------+ | MNOSTWO!!! | +------------+ mysql> call sample(2); +------------+ | DWA | +------------+ | DWA | +------------+ mysql> call sample(1); +------------+ | JEDEN | +------------+ | JEDEN | +------------+

40 Instrukcje LOOP i LEAVE  LOOP jest pętlą nieskończoną, z której wyjście zapewnia LEAVE  nie jest to rozwiązanie "eleganckie" [begin_label:] LOOP statement_list END LOOP [end_label] CREATE PROCEDURE Sample(IN parametr int) BEGIN select (parametr); petla: LOOP IF parametr>10 THEN LEAVE petla; END IF; SET parametr = parametr + 1; END LOOP; select (parametr); END; mysql> call sample(3); +------------+ | (parametr) | +------------+ | 3 | +------------+ 1 row in set (0.00 sec) +------------+ | (parametr) | +------------+ | 11 | +------------+ 1 row in set (0.00 sec)

41 Instrukcje LOOP i LEAVE  REPEAT jest pętlą warunkową, która wykonuje się minimum 1 raz [begin_label:] REPEAT statement_list UNTIL search_condition END REPEAT [end_label] CREATE PROCEDURE Sample(IN parametr int) BEGIN REPEAT select (parametr); SET parametr = parametr + 1; UNTIL parametr>10 END REPEAT; END; mysql> call sample(8); +------------+ | (parametr) | +------------+ | 8 | +------------+ 1 row in set (0.00 sec) +------------+ | (parametr) | +------------+ | 9 | +------------+ 1 row in set (0.00 sec) +------------+ | (parametr) | +------------+ | 10 | +------------+ 1 row in set (0.00 sec)

42 Instrukcje LOOP i LEAVE  WHILE jest typową pętlą warunkową [begin_label:] WHILE search_condition DO statement_list END WHILE [end_label] CREATE PROCEDURE Sample(IN parametr int) BEGIN DECLARE n INT; SET n = 0; WHILE n call sample(4); +------+ | (n) | +------+ | 0 | +------+ | (n) | +------+ | 1 | +------+ | (n) | +------+ | 2 | +------+ | (n) | +------+ | 3 | +------+ 1 row in set (0.00 sec)

43 Wykorzystanie obiektów składowanych CREATE PROCEDURE MakeCzlowiek() BEGIN DECLARE ile_sylab INT; DECLARE nazwisko char(50) default ''; DECLARE imie1 char(50) default ''; DECLARE temp char(10) default ''; select 2+CAST(2*rand() as signed) into ile_sylab; while (ile_sylab>0) do select dana into temp from sylaba order by rand() limit 1; set nazwisko := concat(nazwisko,temp); set ile_sylab := ile_sylab - 1; end while; set nazwisko := concat(nazwisko,'cki'); set nazwisko := concat(ucase(substring(nazwisko,1,1)),substring(nazwisko,2)) ; select dana into imie1 from imie order by rand() limit 1; SELECT nazwisko; insert into czlowiek(imie, nazwisko) values (imie1, nazwisko); END; mysql> call MakeCzlowiek(); select * from czlowiek; +-------------+ | Nazanacki | +-------------+

44 Wykorzystanie obiektów składowanych DROP PROCEDURE IF EXISTS MakeLudzie; DELIMITER ;; CREATE PROCEDURE MakeLudzie(IN ilu int) BEGIN delete from czlowiek; while (ilu>0) do call MakeCzlowiek(); set ilu := ilu - 1; end while; select count(*) as ilu_mamy_ludzi from czlowiek; END; ;; DELIMITER ; mysql> call MakeLudzie(100); +----------------+ | ilu_mamy_ludzi | +----------------+ | 100 | +----------------+ 1 row in set (0.06 sec)

45 TRIGGER – specyficzna stored procedure +----------------+ | imie | +----------------+ |Jan | |Tadeusz | |Piotr | |Kacper | +----------------+  TRIGGER – funkcja składowana wywoływana automatycznie, przez serwer po zaistnieniu pewnego zdarzenia  TRIGGER (wyzwalacz) jest więc swego rodzaju event guardianem  obiekt standardowy SQL99 mysql> insert into imie values ('Czesio') update licznik set imie_ile=select count(*) from imie

46 Klasyfikacja TRIGGERÓW  Triggery (wyzwalacze) możemy podzielić:  według kryterium czasu: triggery BEFORE triggery AFTER triggery INSTEAD OF (rzadko implementowane)  według kryterium rodzaju operacji (związek z type operacji, a nie poleceniem!) triggery ON INSERT (działa także w przypadku LOAD DATA) triggery ON DELETE triggery ON UPDATE  według kryterium obiektu strzeżonego triggery modyfikacji danych triggery modyfikacji struktury (trigger ALTER, DROP) triggery eventowe (trigger LOGIN)

47 Budowa TRIGGERA  Ogólna postać: CREATE [DEFINER = { user | CURRENT_USER }] TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event ON tbl_name FOR EACH ROW trigger_stmt delimiter | CREATE TRIGGER testref BEFORE INSERT ON test1 FOR EACH ROW BEGIN UPDATE test4 SET b4 = b4 + 1 WHERE a4 = 3; END; | delimiter ;  Prawa (MySql):  tworzenie triggerów wymaga praw TRIGGER dla danej tablicy (wcześniej: prawo globalne SUPER)

48 obiekty NEW i OLD  Obiekty przechowujące wartość poprzednią i nową: delimiter | CREATE TRIGGER moj1 AFTER UPDATE ON t1 FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO history(z) values (CONCAT(OLD.liczba,'->',NEW.liczba)); END; | delimiter ; create table t1 (id int, auto_increment primary key, liczba int); create table historia (z char(100), stamp timestamp) update t1 set liczba=2 where id=1; insert into t1(liczba) values (222);

49 Obiekty OLD i NEW  MySQL ułatwia wywołania obiektów poprzez nadanie im nazw delimiter | CREATE TRIGGER pensja_trigger BEFORE UPDATE ON pracownicy_table REFERENCING NEW ROW AS n, OLD ROW AS o FOR EACH ROW IF n.pensja <> o.pensja THEN --wykonaj odpowiednie działania; END IF; delimiter ;

50 Bezpieczniejsze tworzenie triggerów DROP TRIGGER IF EXISTS moj1; delimiter | CREATE TRIGGER moj1 AFTER UPDATE ON t1 FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO history (zapis) values (3); END; | delimiter ;


Pobierz ppt "Bazy Danych Programowanie w SQL Wojciech St. Mościbrodzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google