Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 30 IM. ADAMA MICKIEWICZA 92-221 ŁÓDŹ UL. NOWOGRODZKA 6/14 tel./fax 42 678 63 70

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 30 IM. ADAMA MICKIEWICZA 92-221 ŁÓDŹ UL. NOWOGRODZKA 6/14 tel./fax 42 678 63 70"— Zapis prezentacji:

1 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 30 IM. ADAMA MICKIEWICZA 92-221 ŁÓDŹ UL. NOWOGRODZKA 6/14 tel./fax 42 678 63 70 www.gim30.edu.lodz.pl e-mail: gim30@szkoly.lodz.pl

2 Kierując się słowami poety, realizujemy Mickiewiczowskie przesłanie, które widnieje na drugiej stronie sztandaru naszego gimnazjum: Ojczyzna Nauka Cnota

3 Szkoła z oddziałami integracyjnymi Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na miarę możliwości biorą udział we wszelkich działaniach pracy szkoły, takich jak: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na miarę możliwości biorą udział we wszelkich działaniach pracy szkoły, takich jak:  wycieczki,  zajęcia pozalekcyjne,  spotkania okazjonalne,  apele i uroczystości.

4 Dzięki klasom integracyjnym wszyscy uczymy się tolerancji, empatii, poszanowania drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

5 Naszym uczniom różnorodną pomoc i opiekę zapewniają: Szkolne Centrum Pomocy Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej: Psychologiczno-Pedagogicznej: pedagog szkolny, logopeda, pedagog szkolny, logopeda, pedagodzy specjalni, psycholog pedagodzy specjalni, psycholog Caritas Caritas Szkolne Koło TPD Szkolne Koło TPD Szkolny Ośrodek Kariery Szkolny Ośrodek Kariery

6 NASZA SZKOŁA TAKA JEST 15 DOBRZE WYPOSAŻONYCH SAL LEKCYJNYCH

7 Pracownie języka polskiego Pracownia informatyczna Pracownia biologiczna Pracownia językowa

8 BIBLIOTEKA SALA GIMNASTYCZNA PRACOWNIA HISTORYCZNA PRACOWNIA MATEMATYCZNA CZYTELNIA

9 ŻYWIENIE UCZNIÓW  OBIADY  SKLEPIK ZE ZDROW Ą Ż YWNO Ś CI Ą  W sytuacjach trudnych istnieje mo ż liwo ść wsparcia ze strony TPD mo ż liwo ść wsparcia ze strony TPD i Caritas (pomoc finansowa, kanapki, i Caritas (pomoc finansowa, kanapki, paczki ż ywno ś ciowe). paczki ż ywno ś ciowe).

10 JĘZYKI OBCE J ę zyk angielski J ę zyk angielski J ę zyk niemiecki J ę zyk niemiecki J ę zyk rosyjski J ę zyk rosyjski Zajęcia prowadzone są w grupach na Zajęcia prowadzone są w grupach na poziomie podstawowym poziomie podstawowym i zaawansowanym i zaawansowanym

11 CO NAS WYRÓŻNIA? Przyjazna atmosfera Przyjazna atmosfera Kompetentni i serdeczni nauczyciele Kompetentni i serdeczni nauczyciele Odpowiedzialni i dobrze wychowani uczniowie Odpowiedzialni i dobrze wychowani uczniowie Wysoki poziom nauczania Wysoki poziom nauczania Integracja Integracja

12 NASZE PROJEKTY

13 SZKOLNE „ Bliżej Mickiewicza” „Lubimy naszą szkołę – nie wagarujemy” „Szkoła bez przemocy” „Polska na czele Unii Europejskiej, czyli co to jest prezydencja?”

14 „Moja firma” „Trzymaj formę w Trzydziestce” „Akademia liderów” „Pola nadziei” „Mosty nad Łódką”

15 MIĘDZYSZKOLNE „Bli ż ej kultury antycznej”- projekt realizowany we współpracy z Katedr ą Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego „Bli ż ej kultury antycznej”- projekt realizowany we współpracy z Katedr ą Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego „Małe Ojczyzny”- projekt maj ą cy na celu kształtowanie własnej to ż samo ś ci regionalnej jako elementu składowego to ż samo ś ci narodowej. „Małe Ojczyzny”- projekt maj ą cy na celu kształtowanie własnej to ż samo ś ci regionalnej jako elementu składowego to ż samo ś ci narodowej. „Julian Tuwim – wybitny łodzianin” – projekt realizowany w ramach Festiwalu Bibliotek Szkolnych „Julian Tuwim – wybitny łodzianin” – projekt realizowany w ramach Festiwalu Bibliotek Szkolnych

16 MIĘDZYNARODOWE „Mickiewicz i Chopin – wielcy mistrzowie polskiego romantyzmu” „Czesław Miłosz – polski poeta, obywatel świata” „Czesław Miłosz – polski poeta, obywatel świata” projekty realizowane z gimnazjum Łazdinaj projekty realizowane z gimnazjum Łazdinaj w Wilnie w ramach programu w Wilnie w ramach programu „Szkoły Patronackie” „Szkoły Patronackie” we współpracy ze Stowarzyszeniem we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” „Wspólnota Polska”

17

18 SOCRATES COMENIUS W latach 2005-2008 realizowali ś my trzyletni projekt „ Do you speak love? we współpracy ze szkołami partnerskimi z Włoch, Malty, Niemiec i Turcji. W latach 2005-2008 realizowali ś my trzyletni projekt „ Do you speak love? we współpracy ze szkołami partnerskimi z Włoch, Malty, Niemiec i Turcji.

19 W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęliśmy dwuletni projekt ze szkołami z Rumunii, Turcji, Litwy, Włoch i Bułgarii "ETHNO TREASURE HUNT" - "ŁOWCY ETNO- SKARBU”,

20 Nasza szkoła uczestniczy w akcji eTwinning- Nasza szkoła uczestniczy w akcji eTwinning- międzynarodowym programie polegającym międzynarodowym programie polegającym na współpracy europejskich szkół w realizacji na współpracy europejskich szkół w realizacji dowolnego projektu, dowolnego projektu, w którym głównym medium w którym głównym medium komunikacji jest Internet. komunikacji jest Internet.

21 NASZE PROJEKTY W PROGRAMIE eTWINNING NASZE PROJEKTY W PROGRAMIE eTWINNING „Sneaking into a teacher's diary„ Wkradając się do pamiętnika nauczyciela Wkradając się do pamiętnika nauczyciela „Tell me, what you read?” Powiedz mi, co czytasz? „ArE wE fUnNy Yet? „Ludzie listy piszą” „Ludzie listy piszą” „Languages, languages...„ „Book in thread of time”

22 PIELĘGNUJEMY TRADYCJE SZKOLNE

23 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH WRZESIEŃ WRZESIEŃ Uroczyste rozpocz ę cie roku szkolnego Uroczyste rozpocz ę cie roku szkolnego Rocznica wybuchu II wojny ś wiatowej i agresji radzieckiej na Polsk ę Rocznica wybuchu II wojny ś wiatowej i agresji radzieckiej na Polsk ę Sprz ą tanie Ś wiata Sprz ą tanie Ś wiata

24 PAŹDZIERNIK Ś lubowanie klas pierwszych Ś lubowanie klas pierwszych Ś wi ę to Edukacji Narodowej Ś wi ę to Edukacji Narodowej Dzie ń Papie ż a Jana Pawła II Dzie ń Papie ż a Jana Pawła II

25 LISTOPAD „Spieszmy si ę kocha ć ludzi, tak szybko odchodz ą...” – składanie kwiatów na grobach, zwiedzanie i porz ą dkowanie łódzkich nekropoli „Spieszmy si ę kocha ć ludzi, tak szybko odchodz ą...” – składanie kwiatów na grobach, zwiedzanie i porz ą dkowanie łódzkich nekropoli Ś wi ę to Odzyskania Niepodległo ś ci Ś wi ę to Odzyskania Niepodległo ś ci Konkurs „T ę ga głowa” Konkurs „T ę ga głowa” Andrzejki Andrzejki

26 GRUDZIEŃ Ś wiatowy Dzie ń Walki z AIDS Ś wiatowy Dzie ń Walki z AIDS Mikołajki Mikołajki „Rocznice Mickiewiczowskie” „Rocznice Mickiewiczowskie” Jasełka, Wigilia Jasełka, Wigilia

27 STYCZEŃ Bal klas trzecich Bal klas trzecich LUTY LUTY „Nasze Małe Ojczyzny” „Nasze Małe Ojczyzny”

28 MARZEC Dzień samorządności Dzień samorządności Dzień Teatru Dzień Teatru Święto Wiosny Święto Wiosny KWIECIEŃ KWIECIEŃ Rocznica śmierci Jana Pawła II Rocznica śmierci Jana Pawła II Dzień Pamięci Ofiar Katynia Dzień Pamięci Ofiar Katynia Święto Ziemi Święto Ziemi

29 MAJ Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rocznica Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Rocznica Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej CZERWIEC CZERWIEC Rocznica nadania imienia Adama Mickiewicza – Święto Szkoły Rocznica nadania imienia Adama Mickiewicza – Święto Szkoły Dzień Dziecka Dzień Dziecka Dzień Sportu – „Zielony Piknik” Dzień Sportu – „Zielony Piknik” Pożegnanie trzecioklasistów Pożegnanie trzecioklasistów Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego

30

31 CO ROBIMY, KIEDY DZWONEK KAŻE IŚĆ DO DOMU? „NAUKA JEST JAK NIEZMIERNE MORZE(...). IM WIĘCEJ JEJ PIJESZ, TYM BARDZIEJ JESTEŚ SPRAGNIONY.” Stefan Żeromski CO ROBIMY, KIEDY DZWONEK KAŻE IŚĆ DO DOMU? „NAUKA JEST JAK NIEZMIERNE MORZE(...). IM WIĘCEJ JEJ PIJESZ, TYM BARDZIEJ JESTEŚ SPRAGNIONY.” Stefan Żeromski

32 ZAJĘCIA DODATKOWE  SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI  TEATRZYK „ MASKA ”   LIGA OCHRONY PRZYRODY  SZKOLNE KOŁO TURYSTYKI PIESZEJ „PIECHURKI”  ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY  SZKOLNE KOŁO PCK  ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE  WARSZTATY DZIENNIKARSKIE  ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

33 „S.O.S” - ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW MAJĄCYCH PROBLEMY W NAUCE PROBLEMY W NAUCE KOŁA PRZEDMIOTOWE WARSZTATY KULTUROZNAWCZE SZKOLNY KLUB SPORTOWY BREAKE DANCE SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU CARITAS

34 “REPETITIO EST MATER STUDIORUM” “REPETITIO EST MATER STUDIORUM” Uczniowie klas trzecich pod okiem swoich nauczycieli mog ą przygotowywa ć si ę do egzaminu gimnazjalnego Uczniowie klas trzecich pod okiem swoich nauczycieli mog ą przygotowywa ć si ę do egzaminu gimnazjalnego

35 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi problemami w uczeniu się mogą uczestniczyć w zajęciach : Trening ortograficzny Trening ortograficzny Zaj ę cia korekcyjno-kompensacyjne Zaj ę cia korekcyjno-kompensacyjne Zaj ę cia socjoteraupetyczne Zaj ę cia socjoteraupetyczne Muzykoterapia Muzykoterapia Terapia pedagogiczna Terapia pedagogiczna Terapia logopedyczna Terapia logopedyczna

36

37 Migawki z życia szkoły Migawki z życia szkoły OBCHODY ROKU CHOPINOWSKIEGO ZAJĘCIA MUZYCZNE

38 KONKURSY KONKURSY „Grecja kolebką kultury europejskiej” „Najdłuższy łańcuch bożonarodzeniowy” „Największa pisanka” Konkurs recytatorski „Bliżej Norwida” Konkurs Wiedzy o Europie

39 ZABAWA ZABAWA OSTATKI HALLOWEEN SZKOLNY PIKNIK NOWOROCZNY

40 CIEKAWE I INSPIRUJĄCE DO DZIAŁANIA LEKCJE Lekcja WOS – realizacja projektu „Ekonomia wokół nas” TRICK OR TREAT? – lekcja jęz. angielskiego o tradycji święta Halloween Lekcja religii, podczas której pan Hakki Ayaz-asystent językowy z Turcji opowiedział o Ramadanie i religii Islamu

41 MIERZYMY WYSOKO „DZIAŁAĆ TRZEBA DLA OSIAGNIĘCIA CELU DOBREGO, NAJLEPSZEGO, JAKI JASNO WIDZI SIĘ PRZED SOBĄ, ŚRODKAMI MOŻLIWIE JAK NAJLEPSZYMI”. ADAM MICKIEWICZ ADAM MICKIEWICZ

42 Wyróżnienie Prezydenta Miasta Łodzi za znaczący wzrost wyników uczniów na egzaminach organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w roku szkolnym 2010/2011 Podziękowanie dla Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 30 za wyróżniającą pracę dydaktyczną, wysoką jakość kształcenia i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi uczniów.

43 OTRZYMALIŚMY CERTYFIKATY Certyfikat i tytuł: "ORGANIZACJA INNOWACYJNA" przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

44 CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZORGANIZOWANIE WZORCOWEGO SYSTEMU ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

45 CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY INNOWACYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

46 CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

47 Zajęliśmy III miejsce w konkursie „ Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery”

48 PRZYJACIEL DZIECKA "Dyplom Przyjaciel Dziecka" Nasza szkoła została uhonorowana dyplomem „Przyjaciel Dziecka” za okazywaną wrażliwość i troskę oraz serdeczną pomoc udzielaną dzieciom i ich rodzinom.

49 W roku 2010 podczas VIII Łódzkich Targów Edukacyjnych otrzymaliśmy II Nagrodę w konkursie na najlepsze stoisko targowe.

50

51

52 CERTYFIKAT UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM LLP-COMENIUS PROJEKCIE EDUKACYJNYM LLP-COMENIUS „Do you speak love” „Do you speak love”

53


Pobierz ppt "PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 30 IM. ADAMA MICKIEWICZA 92-221 ŁÓDŹ UL. NOWOGRODZKA 6/14 tel./fax 42 678 63 70"

Podobne prezentacje


Reklamy Google