Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamówienia publiczne: operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objęte PROW na lata 2014 - 2020 Toruń, marzec 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamówienia publiczne: operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objęte PROW na lata 2014 - 2020 Toruń, marzec 2016."— Zapis prezentacji:

1 Zamówienia publiczne: operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objęte PROW na lata 2014 - 2020 Toruń, marzec 2016

2 Kiedy i w jakiej formie składamy dokumentację do Samorządu Województwa? Nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy o przyznaniu pomocy; Dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy złożyć niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; Nie później niż 4 miesiące przed dniem terminu na złożenie wniosku o płatność, Dokumentacja powinna być złożona w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego; Zasady oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w oparciu o ustawę Pzp zostały określone w § 6 umowy o przyznaniu pomocy.

3 Podstawowe zasady oceny postępowań przetargowych Składana dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinna obejmować:  kompletną dokumentację przetargową przygotowaną przez Zamawiającego, w tym ogłoszenia;  kompletną dokumentację z przebiegu prac komisji przetargowej;  kompletną ofertę wybranego wykonawcy wraz z umową zawartą z wybranym wykonawcą oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców;  kompletną dokumentację związaną z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Ocena dokumentacji – do 60 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji; Usunięcie braków/złożenie wyjaśnień – 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.

4 Zasady konkurencyjności wydatków PROW 2014 - 2020 Dla zamówień o wartościach mieszczących się w progu pomiędzy 20 tys. zł i 30 tys. EUR (20 tys. zł > wartość zamówienia ≤ 30 tys. EUR) należy stosować jednolite zasady wyboru wykonawców, które zostały określone w załączniku nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy. Powyższe zasady dotyczą również beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Pzp dla wszystkich postępowań o wartościach powyżej 20 tys. zł; Zobowiązanie beneficjentów w powyższym zakresie wynika z brzmienia § 5 ust. 3 oraz § 9 ust. 15 umowy o przyznaniu pomocy.

5 Podstawowe elementy zasad konkurencyjności wydatków PROW 2014 – 2020 (załącznik nr 2) 1. Ustalenie wartości zamówienia z należytą starannością (sumować ten sam rodzaj i przeznaczenie zamówienia, ten sam czas, jeden wykonawca). Uwaga na niedozwolony podział zadań w celu uniknięcia stosowania zasad konkurencyjności - § 15 ust. 16 umowy o przyznaniu pomocy. 2.Przygotowanie odpowiedniego zapytania ofertowego, które musi zawierać 7 elementów:  opis przedmiotu zamówienia,  warunki udziału w postępowaniu,  kryteria oceny ofert wraz z wagami punktowymi lub procentowymi,  opis sposobu przyznawania punktacji za dane kryterium,  termin składania ofert – min. 7 dni (dostawy, usługi) lub 14 dni (roboty budowlane) od upublicznienia,  warunki wykluczenia (o których mowa w ust. 6 zasad konkurencyjności),  termin realizacji zamówienia. 3.Upublicznienie zapytania ofertowego, zgodnie z ust. 8 zasad konkurencyjności.

6 Podstawowe elementy zasad konkurencyjności wydatków PROW 2014 – 2020 (załącznik nr 2) Upublicznienie: umieszczenie na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej www.minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl, a do czasu uruchomienia tej strony – wysłanie zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznienie zapytania na własnej stronie internetowej.www.minrol.gov.plwww.arimr.gov.pl 4.Zwrócenie uwagi na modyfikacje zapytania ofertowego (po terminie składania ofert niemożliwa, wydłużenie odpowiednio czasu, upublicznienie jak zapytanie). 5.Zwrócenie uwagi na przypadki konieczności odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego (opis przedmiotu zamówienia) lub złożonych przez oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu (warunki z zapytania ofertowego). 6.Wybranie najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria ustalone w zapytaniu ofertowym!

7 Podstawowe elementy zasad konkurencyjności wydatków PROW 2014 – 2020 (załącznik nr 2) 7.Umieszczenie informacji o wyniku postępowania na stronie internetowej. Zasady takie same jak przy upublicznianiu (włącznie z wysłaniem informacji do potencjalnych wykonawców, do których wysłano wcześniej zapytanie ofertowe). 8.Zawarcie umowy z wykonawcą. Dla robót budowlanych obowiązkowo forma pisemna umowy, dla pozostałych zamówień potwierdzeniem zawarcia umowy jest co najmniej oryginał stosownego dokumentu sprzedaży zawierającego szczegółowe dane o transakcji. 9.Sporządzenie protokołu z załącznikami. Protokół musi zawierać co najmniej:  Informacje o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,  Wykaz ofert + daty wpływu ofert + pozostałe dane dotyczące warunków udziału w postępowaniu,  Informację o spełnieniu warunku „niezależności” beneficjenta/osób od wykonawcy (ust. 6 zasad)  Informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez oferentów,  Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do danego kryterium oceny i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium,

8 Podstawowe elementy zasad konkurencyjności wydatków PROW 2014 – 2020 (załącznik nr 2) 9.Protokół cd.:  Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,  Datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej,  Załączniki: o potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania (w tym wysłania ofert), o potwierdzenie upublicznienia modyfikacji zapytania ( w tym wysłania do trzech potencjalnych oferentów), o złożone oferty, o oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty (beneficjent lub zaciągający zobowiązanie w jego imieniu lub osoby wykonujące czynności przy przetargu), o potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o wyniku postępowania (w tym wysłania do trzech potencjalnych oferentów), o kopię umowy z wykonawcą lub oryginał stosownego dokumentu sprzedaży potwierdzającego zawarcie umowy z wykonawcą, o Inne dokumenty istotne dla postępowania (korespondencja z wykonawcami). 10.Nie zmienianie umowy w stosunku do treści oferty, chyba że w zapytaniu ofertowym przewidziano taką możliwość wraz z warunkami takiej zmiany.

9 Sankcje – kary administracyjne  Naruszenia zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 – 2020 oraz naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych skutkują zastosowaniem kary administracyjnej;  Kategorie naruszeń oraz wskaźniki procentowe do obliczania wysokości kar administracyjnych zostały określone w załączniku nr 3 oraz nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy;  Załącznik nr 3 dotyczy naruszeń zasad konkurencyjności wydatków PROW 2014 – 2020, a załącznik nr 4 dotyczy naruszeń ustawy Pzp;  Należy zaznaczyć, że beneficjent ponosi wszystkie koszty kwalifikowalne z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości z dołożeniem wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową, dotyczy to również wydatków o wartości nieprzekraczającej lub równej 20 000 zł netto.

10 Sankcje – kary administracyjne Istnieją dwie metody ustalania i określania wysokości kar administracyjnych, metoda dyferencyjna i metoda wskaźnikowa. Metodę wskaźnikową stosuje się w sytuacji, gdy metoda dyferencyjna jest niemożliwa do zastosowania, tj. skutki naruszenia są pośrednie lub rozproszone, a zatem trudne do oszacowania. Metoda dyferencyjna Określenie różnicy pomiędzy wysokością rzeczywistych kosztów po wystąpieniu naruszenia a hipotetyczną wysokością takich kosztów w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca. Metoda wskaźnikowa Wysokość kary stanowi iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej kary, wysokości faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia oraz procentowej wartości dofinansowania ze środków PROW 2014-2020.

11 Sankcje – kary administracyjne Wysokość kary administracyjnej obliczamy następującym wzorem: Wk = W% x Wkw x Wś Wk – wysokość kary, Wkw – wysokość faktycznych kosztów kwalifikowalnych, Wś – procentowa wartość dofinansowania ze środków PROW 2014 – 2020, W% – wskaźnik procentowy nałożonej kary.  W przypadku wykrycia kilku naruszeń w tym samym zamówieniu, kar nie kumuluje się. Do ustalenia kary administracyjnej przyjmuje się najwyższy ze wskaźników procentowych, jakie zostały ustalone dla tych naruszeń.

12 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 3 – naruszenia zasad konkurencyjności PROW 2014 – 2020 Lp. Kategoria naruszenia zasady konkurencyjnościW%W% 1. Niezamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej a) beneficjenta (o ile beneficjent posiada taką stronę) – przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności albo b) wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności, od dnia określonego w tym komunikacie ale wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. 25%

13 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 3 – naruszenia zasad konkurencyjności PROW 2014 – 2020 Lp. Kategoria naruszenia zasady konkurencyjnościW%W% 2.Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta (o ile beneficjent posiada taką stronę) – przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności - i niewysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (w ogóle nie wysłano, wysłano do mniej niż trzech, brak uzasadnienia, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców). 25%

14 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 3 – naruszenia zasad konkurencyjności PROW 2014 – 2020 Lp. Kategoria naruszenia zasady konkurencyjnościW%W% 3.Niezamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej a) beneficjenta (o ile beneficjent posiada taką stronę) – przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności albo b) wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8 zasad konkurencyjności, od dnia określonego w tym komunikacie i niewysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (w ogóle nie wysłano, wysłano do mniej niż trzech, brak uzasadnienia, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców). 100%

15 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 3 – naruszenia zasad konkurencyjności PROW 2014 – 2020 Lp. Kategoria naruszenia zasady konkurencyjnościW%W% 4.Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub osobowo z beneficjentem, z naruszeniem zasady określonej w ust. 6 zasad konkurencyjności. 100%

16 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 3 – naruszenia zasad konkurencyjności PROW 2014 – 2020 Lp. Kategoria naruszenia zasady konkurencyjnościW%W% 5.Brak informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach i sposobie oceny ofert wymaganych stosownie do zasad określonych w ust. 5 pkt 1. 25% lub 10% lub 5%

17 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 3 – naruszenia zasad konkurencyjności PROW 2014 – 2020 Lp. Kategoria naruszenia zasady konkurencyjnościW%W% 6.Określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. 25% lub 10% lub 5%

18 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 3 – naruszenia zasad konkurencyjności PROW 2014 – 2020 Lp. Kategoria naruszenia zasady konkurencyjnościW%W% 7. Naruszenie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty. 25% lub 10% lub 5%

19 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 3 – naruszenia zasad konkurencyjności PROW 2014 – 2020 Lp. Kategoria naruszenia zasady konkurencyjnościW%W% 8.Ustalenie krótszych niż określone w zasadach konkurencyjności terminów składania ofert. 25% lub 10% lub 5%

20 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 3 – naruszenia zasad konkurencyjności PROW 2014 – 2020 Lp. Kategoria naruszenia zasady konkurencyjnościW%W% 9.Opis niezgodny z wymogiem określonym w ust. 5 pkt 1 lit a zasad konkurencyjności. 10%

21 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 3 – naruszenia zasad konkurencyjności PROW 2014 – 2020 Lp. Kategoria naruszenia zasady konkurencyjnościW%W% 10. Modyfikacja treści zapytania ofertowego a) po upływie terminu składania ofert b) przed upływem terminu składania ofert bez dopełnienia warunków określonych w zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 10 lit b zasad konkurencyjności. 100% 25%

22 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 3 – naruszenia zasad konkurencyjności PROW 2014 – 2020 Lp. Kategoria naruszenia zasady konkurencyjnościW%W% 11. Niedozwolona zmiana umowy z wykonawcą – dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że możliwość i warunki dokonania takiej zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym. 25%

23 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 3 – naruszenia zasad konkurencyjności PROW 2014 – 2020 Lp. Kategoria naruszenia zasady konkurencyjnościW%W% 12. Naruszenie w zakresie dokumentowania postępowania – dokumentowanie postępowania w sposób uniemożliwiający potwierdzenie przestrzegania przez beneficjenta zasad konkurencyjności. 25% lub 10% lub 5%

24 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 1.1. Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia (zamówienia o wartościach równych lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp) * w odniesieniu do umów zawieranych zgodnie z Pzp można obniżyć wskaźnik w przypadku niedopełnienia obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia (tak, aby oferenci z UE mogli się z nim zapoznać np.: strona internetowa zamawiającego, ogólnodostępny portal z ogłoszeniami, dziennik lub czasopismo ogólnopolskie). Powyższe naruszenie ma miejsce również, gdy nastąpi nieuzasadniony podział zamówienia i zaniżenie jego wartości. 100% lub 25%*

25 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 2.2. Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia (zamówienia o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp) * w odniesieniu do umów zawieranych zgodnie z Pzp można obniżyć wskaźnik w przypadku niedopełnienia obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia (tak, aby oferenci z UE mogli się z nim zapoznać np.: strona internetowa zamawiającego, ogólnodostępny portal z ogłoszeniami, dziennik lub czasopismo ogólnopolskie). 100% lub 25%*

26 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 3.3. Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub licytacji elektronicznej. 25% lub 10% lub 5%

27 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 4.4. Bezprawne udzielenie zamówień w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę. ( z zastrzeżeniem punktu 5, 6 i 7) 100%

28 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 5.5. Bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających. (za podstawę obliczenia kary przyjmuje się wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających). 100%

29 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 6.6. Udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, których wartość przekracza dopuszczalną procentową wartość zamówienia realizowanego lub zamówienia podstawowego Za podstawę obliczenia kary przyjmuje się wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających, która przekracza 20% (dostawy) lub 50% (usługi i roboty budowlane) wartości zamówienia realizowanego lub podstawowego. 100%

30 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 7.7. Bezprawne udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień dodatkowych lub uzupełniających, których wartość nie przekracza dopuszczalnej procentowej wartości zamówienia realizowanego lub zamówienia podstawowego (dla zamówień o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp) Za podstawę obliczenia kary przyjmuje się wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych przekazanych na sfinansowanie zamówień dodatkowych lub uzupełniających. 25%

31 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 8.8. Konflikt interesów (zaniechanie wymaganego wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu) 100%

32 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 9.9. Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert (wysokość kary może zostać obniżona do 10% lub 5%, jeżeli informacje te były zamieszczone odpowiednio w ogłoszeniu lub SIWZ, ale opisane były niedostatecznie szczegółowo) 25% lub 10% lub 5%

33 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 10. Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert. 25% lub 10% lub 5%

34 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 11. Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert. 25% lub 10% lub 5%

35 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 12. Ustalenie krótszych, niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne, terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo zastosowanie procedury przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania. 25% (≥ 50%) 10% (≥ 30%) lub od 5% do 2%

36 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 13. Ustalenie krótszych, niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne, terminów w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. 25% (≥ 50%) 10% (≥ 30%) lub od 5% do 2%

37 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 14. Niedozwolona modyfikacja dokumentów związanych z zamówieniem publicznym (ogólna zmiana SIWZ bez wymaganej zmiany ogłoszenia). 25% lub 10% lub 5%

38 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 15. Niedozwolona modyfikacja dokumentów związanych z zamówieniem publicznym (zmiana SIWZ w zakresie terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia) 10% lub 5%

39 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 16. Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem dokumentów wykonawcom zamówienia (nieudostępnienie SIWZ na stronie internetowej). 25% (<50% tso) 10% (<60% tso) 5% (<80% tso)

40 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 17. Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców (żądanie dokumentów, które nie są niezbędne). 5%

41 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 18. Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (wskazanie producenta, niedopuszczenie rozwiązań równoważnych). 25% lub 10% lub 5%

42 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 19. Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. 10% lub 5%

43 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 20. Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, dynamiczny system zakupów). 25% lub 10% lub 5%

44 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 21. Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty. 25% lub 10% lub 5%

45 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 22. Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty (nieuzasadnione odrzucenie najkorzystniejszej oferty lub wybór oferty podlegającej odrzuceniu), (wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę z przyczyn innych niż określone w przepisach – w tym zaniechanie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów lub wybór, jako najkorzystniejszej, oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu) 25% lub 10% lub 5%

46 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 23. Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty (odrzucenie oferty z rażąco niską ceną bez zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie). 25%

47 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 24. Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty (wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę z przyczyn innych niż określone w przepisach – w tym zaniechanie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów lub wybór, jako najkorzystniejszej, oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu). 25% lub 10% lub 5%

48 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 25. Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania (w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu). 25% lub 10% lub 5%

49 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 26. Naruszenia w zakresie zawierania umów (niezawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana lub zawarcie umowy z oferentem z pominięciem kolejności). 25% lub 10% lub 5%

50 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 27. Naruszenia w zakresie zawierania umów (w terminie krótszym, niż określony w przepisach, w tym przed wyrokiem KIO). 5%

51 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 28. Brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (niezawiadomienie wykonawców). 5%

52 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 29. Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy (dokonanie istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany, z zastrzeżeniem pkt.30) 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia + 100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej z istotnej zmiany umowy 25% + 100%

53 Sankcje – kary administracyjne Załącznik nr 4 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych Lp. Rodzaj nieprawidłowościW%W% 30. Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy (zmiana umowy polegajaca na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie) 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia + 100% wartości zmniejszenia zakresu świadczenia 25% + 100%

54 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zamówienia publiczne: operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objęte PROW na lata 2014 - 2020 Toruń, marzec 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google