Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego 1

2 Zapisy umowy o dofinansowanie Projektu stanowią minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków stron umowy. Umowa może być przez strony zgodnie uzupełniana o inne postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Wszelkie uzupełnienia treści umowy o dofinansowanie Projektu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy jak i zasadami RPO WK-P oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego. 2

3 Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu: 1.Kopia pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia budowy; 2.Pełnomocnictwo wraz z kopią dokumentu, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy; 3.Kopia dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 4.Zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 5.Kopia zaświadczenia o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej; 6.Kopia zaświadczenia o nadaniu REGON; 7.Numer rachunku bankowego beneficjenta, na który Instytucja Zarządzająca RPO przekaże środki finansowe (dofinansowanie); 8.Harmonogram składania wniosków o płatność; 9.Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację projektu. 3

4 1. Kopia pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia budowy: Dla projektów infrastrukturalnych pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy są dokumentami zalecanymi, ale nie bezwzględnie wymaganymi na etapie złożenia wniosku. Jednakże przedstawienie tych dokumentów dla projektów infrastrukturalnych jest niezbędne do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Beneficjentem, a Instytucją Zarządzającą RPO WK-P (Zarządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego). Załączone dokumenty powinny być aktualne, np. pozwolenie na budowę nie starsze niż dwa lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte. W takim przypadku należy dołączyć kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem w dzienniku budowy. Nie wszystkie projekty dotyczące robót budowlanych wymagają pozwolenia na budowę. Szczegółowe wyjaśnienia zawarte są w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 4

5 2. Pełnomocnictwo wraz z kopią dokumentu, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy. Załącznik ten jest wymagany tylko w przypadku udzielenia przez Wnioskodawcę pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy o dofinansowanie – pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie (w formie pisemnej). 3. Kopia dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Kopia dowodu osobistego osób upoważnionych do podpisania umowy. Kopia musi być podpisana przez osobę upoważnioną i opieczętowana pieczęcią „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i podpisem. Dokumenty powinny być spójne z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie. 5

6 4. Zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych W celu sprawdzenia wiarygodności i rzetelności podmiotu ubiegającego się o wsparcie należy dołączyć zaświadczenie wydawane przez Urząd Skarbowy oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezaleganie z należnościami wobec Skarbu Państwa przez beneficjenta. UWAGA! Zaświadczenie z US i ZUS nie może być starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia dokumentów do podpisania umowy. 5. Kopia zaświadczenia o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej; 6. Kopia zaświadczenia o nadaniu REGON; 6

7 7. Numer rachunku bankowego beneficjenta, na który Instytucja Zarządzająca RPO przekaże środki finansowe (dofinansowanie). 8. Harmonogram składania wniosków o płatność. 7

8 9. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację projektu. Wszyscy wnioskodawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wkładu własnego w wysokości zgodnej z montażem finansowym projektu. 1. W przypadku, gdy wysokość wkładu własnego jest wyższa niż wartość realizacji projektu w pierwszym kwartale rzeczowej realizacji projektu wówczas Wnioskodawca powinien przedstawić zapewnienie, że posiada środki stanowiące: wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne. 2. W przypadku, gdy wysokość wkładu własnego jest mniejsza niż wartość realizacji projektu w pierwszym kwartale rzeczowej realizacji projektu wówczas Wnioskodawca powinien przedstawić zapewnienie, że posiada środki w kwocie pozwalającej na realizację projektu w pierwszym kwartale rzeczowej realizacji projektu, łącznie z wkładem własnym oraz wydatkami niekwalifikowanymi. W pewnych przypadkach, np. projektów polegających na jednorazowym zakupie sprzętu może to oznaczać, że beneficjent będzie musiał przedstawić zapewnienie posiadania środków niezbędnych do zrealizowania całej inwestycji. 8

9 Rodzaj dokumentu potwierdzającego posiadanie środków zależy od kategorii wnioskodawców. Jednostka samorządu terytorialnego załącza poświadczoną kopię podjętej uchwały budżetowej na dany rok w przypadku projektów realizowanych w danym roku. Jeśli wnioskodawca zamierza realizować projekt przez okres dłuższy niż jeden rok - załącza kopię podjętej uchwały budżetowej na dany rok wraz z limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej bądź przyjętych odrębną uchwałą. W uchwałach tych powinny być wymienione dokładne nazwy zadania współfinansowanego ze środków strukturalnych i podana kwota przeznaczona na współfinansowanie i wkład własny w poszczególnych latach. Można również przedstawić promesę uzyskaną z innego resortu (np. Ministerstwa: Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, itd.). 9

10 Istnieją dwie formy dofinansowania Projektów realizowanych w ramach RPO WK-P: Dofinansowanie w formie refundacji. Oznacza zwrot Beneficjentowi, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (przy współfinansowaniu). Dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji. Jako zaliczkę należy rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w Umowie, przekazaną Beneficjentowi na podstawie wniosku o płatność przez BGK i Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (przy współfinansowaniu) w jednej lub kilku transzach przed dokonaniem wydatków na realizację Projektu. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WK-P opracowała dwa różne wzory umów o dofinansowanie projektów (umowa o dofinansowanie w formie refundacji oraz w formie zaliczki i refundacji). 10

11 Przedmiot umowy Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu Forma dofinansowania: refundacja lub zaliczka i refundacja Umowa określa całkowitą wartość Projektu, całkowite wydatki kwalifikowalne w podziale na poszczególne źródła finansowania z uwzględnieniem zasad dotyczących pomocy publicznej (jeśli dotyczy) Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia realizacji Projektu, a kończy z dniem zakończenia realizacji Projektu. 11

12 Odpowiedzialność beneficjenta Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody IZ RPO WK-P. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności w aspekcie wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny, celowy, rzetelny i racjonalny, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 12

13 Płatności Wniosek o płatność składany jest przez Beneficjenta nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, według wzoru opracowanego przez IZ RPO WK-P, zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność w ramach Projektu. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosku o płatność pełniącego rolę sprawozdawczą z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu raz na kwartał kalendarzowy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. 13

14 Płatności W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dopuszcza możliwość złożenia w danym miesiącu dwóch wniosków o płatność, jednakże z zastrzeżeniem, że tylko jeden z nich może rodzić zobowiązanie finansowe. Beneficjent zobowiązuje się do comiesięcznego dostarczania zaktualizowanego harmonogramu składania wniosków o płatność w ramach Projektu, do 10 dnia miesiąca począwszy od miesiąca, w którym podpisano umowę 14

15 System płatności środków europejskich,,z góry” (Front loading) Założenia: Beneficjent finansuje wydatki inwestycyjne w pierwszej fazie realizacji projektu w większym stopniu środkami europejskimi niż wynika to z umowy o dofinansowanie, Możliwość przekazania do 80 % kwoty dofinansowania w ramach systemu płatności środków europejskich,, z góry” Maksymalny poziom dofinansowania określony we wniosku o płatność lub na dokumentach księgowych 85% bez względu na poziom dofinansowania określony w umowie, Najpóźniej przedostatnim wnioskiem o płatność Beneficjent przywraca montaż finansowy wynikający z umowy ponosząc relatywnie większe wydatki ze środków własnych 15

16 System płatności środków europejskich,,z góry” (Front loading) Korzyści: Wyższa płynność finansowa Beneficjenta w pierwszej fazie realizacji inwestycji, Zasilenie gospodarki regionalnej środkami europejskimi bez dużego zaangażowania środków budżetowych JST (jednostek samorządu terytorialnego) i JSFP (jednostek sektora finansów publicznych), w okresie kiedy notują one nizsze wpływy z PIT i CIT spowodowane kryzysem gospodarczym, Przeniesienie ciężaru wydatków własnych JST i JSFP na lata spodziewanego ożywienia gospodarczego, Poprawa wskaźników certyfikacji wydatków do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i uzyskanie wyższej punktacji w kryterium 2.1 dotyczącym podziału Krajowej Rezerwy Wykonania, a przez to zwiększenie szans na pozyskanie dodatkowych środków dla Regionu 16

17 Przekazywanie płatności IZ RPO WK-P przekazuje beneficjentowi całość lub cześć dofinansowania w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych na podstawie zweryfikowanego wniosku o płatność. IZ RPO WK-P może przekazać beneficjentowi część dofinansowania w formie zaliczki na podstawie zweryfikowanego i poświadczonego przez IZ RPO WK-P wniosku o płatność, w jednej lub kilku transzach przed poniesieniem wydatków na realizację projektu. 17

18 Zasady dotyczące wypłaty zaliczki Maksymalna wysokość zaliczki wynosi 80% dofinansowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (z wyłączeniem projektów objętych pomocą publiczną) zwiększyć wysokość przyznanej zaliczki, ale nie więcej niż do 95% dofinansowania. Dofinansowanie w formie zaliczki może zostać przekazane Beneficjentowi w jednej lub kilku transzach. W przypadku wystąpienia Beneficjenta o transze dofinansowania w formie zaliczki, Beneficjent załącza do wniosku o płatność wszystkie wymagane dokumenty, tj. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków, przy czym wniosek o płatność Beneficjent składa przed terminem płatności faktury lub rachunku. 18

19 Zasady wypłaty zaliczki c.d. Pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki w części dotyczącej współfinansowania z budżetu państwa zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie do 16 dni roboczych (20 w przypadku realizacji zgodnie z przepisami PZP), natomiast w części dotyczącej środków europejskich w terminie do 30 dni roboczych (34) od dnia złożenia prawidłowego wniosku o płatność. Przekazanie kolejnych transz dofinansowania w formie zaliczki w części dotyczącej współfinansowania z budżetu państwa nastąpi w terminie do 20 dni roboczych, natomiast w części dotyczącej środków europejskich w terminie do 34 dni roboczych od dnia złożenia prawidłowego wniosku o płatność i jest uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej zaliczki w 100%. 19

20 Zasady wypłaty zaliczki c.d. Beneficjent zobowiązuje się przedłożyć wniosek o płatność rozliczający płatność zaliczkową wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 30 dni od dnia otrzymania całej kwoty zaliczki. Transze w formie zaliczki przekazywane są przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w umowie. 20

21 Płatności związane z refundacją środków finansowych Środki przekazywane są w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w umowie. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w wysokości, co najmniej 5 % łącznej kwoty dofinansowania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu. 21

22 Zwrot środków w sytuacji, kiedy Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania : niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest do zwrotu środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez IZ RPO WK-P. 22

23 Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy Beneficjent zobowiązuje się do: pisemnego informowania IZ RPO WK-P o wszystkich realizowanych przez siebie projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów UE oraz krajowych środków publicznych, najpóźniej w dniu podpisania umowy, jak również o tych, których realizację rozpoczął w trakcie trwania umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie danego projektu, przedstawienia wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu na żądanie IZ RPO WK-P, przestrzegania stosowanych w ramach programu wzorów dokumentów, przestrzegania przepisów wspólnotowych, 23

24 Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy pisemnego poinformowania IZ RPO WK-P o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, przedkładania do IZ RPO WK-P zaktualizowanego zaświadczenia o statusie podatnika VAT minimum raz w roku kalendarzowym przez okres 5 lat od całkowitego zakończenia realizacji Projektu, przedkładania do IZ RPO WK-P oświadczenia o kwalifikowalności VAT wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym w danym roku, stanowiącym rozliczenie poniesionych wydatków. 24

25 Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy w przypadku zakupu sprzętu ruchomego sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu, w obszarze geograficznym określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu, umożliwi przeprowadzenie przez IZ RPO WK-P kontroli zakupionego sprzętu ruchomego. 25

26 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy - nie dotyczy beneficjenta dotacji celowej będącego jednostką sektora finansów publicznych Beneficjent wnosi do IZ RPO WK-P poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Beneficjent składa zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku gdy: dofinansowanie jest przekazywane w formie refundacji, dofinansowanie jest przekazywane w formie zaliczki i refundacji, a wartość dofinansowania w formie zaliczki nie przekracza 10 000 000 zł lub gdy Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, 26

27 Stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych Ogólna zasada - Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy. Beneficjent, który zobowiązany jest do stosowania ustawy, zobowiązany jest w terminach wyznaczonych przez IZ RPO WK-P do przedstawiania: dokumentów dot. przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego, wraz z pierwszym wnioskiem o płatność (nie dotyczy wniosków o płatność zaliczkową) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii: ogłoszeń o zamówieniu, informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, umów i aneksów do umów z wykonawcą, innych wskazanych przez IZ RPO WK-P, 27

28 Stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych Beneficjent jest zobowiązany również do: stosowania się do zaleceń zawartych w opinii IZ RPO WK-P dot. niezgodności dokumentów z zakresem podmiotowym i przedmiotowym umowy o dofinansowanie projektu, przekazania informacji o wynikach kontroli Prezesa UZP w terminie 14 dni od otrzymania jej wyników. 28

29 Stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych Beneficjent, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp zobowiązany jest w terminach wyznaczonych przez IZ RPO WK-P do przekazania: wraz z pierwszym wnioskiem o płatność potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii: przynajmniej 3 ofert handlowych, umów, innych wskazanych przez IZ RPO WK-P, aneksów do umów z wykonawcą, Zobowiązany jest również do: Stosowania się do zaleceń zawartych w opinii IZ RPO WK-P dot. niezgodności dokumentów z zakresem podmiotowym i przedmiotowym umowy o dofinansowanie Projektu. 29

30 Monitoring, sprawozdawczość, kontrola i audyt Beneficjent jest zobowiązany do: systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu nieprawidłowości lub podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu, informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu, pomiaru wartości wskaźników, składania wniosku o płatność zawierającego prawidłowo wypełnioną część sprawozdawczą raz na kwartał kalendarzowy do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, przekazywania wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją projektu na żądanie IZ RPO WK-P, złożenia po zakończeniu realizacji projektu deklaracji odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy. 30

31 Monitoring, sprawozdawczość, kontrola i audyt Ponadto Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli dokonywanej przez IZ RPO WK-P w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, co wiąże się z zapewnieniem pełnego wglądu we wszystkie dokumenty (w tym elektroniczne) związane z realizacją Projektu, umożliwieniem pełnego dostępu do urządzeń, obiektów, terenów, pomieszczeń i systemów teleinformatycznych, w których realizowany był Projekt, zapewnieniem obecności osób, które udzielą stosownych wyjaśnień. Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu Projektu zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez IZ RPO WK-P. 31

32 Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz promocji i informacji Beneficjent jest zobowiązany do: przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizowanego Projektu przez Unię Europejską zamieszczenia we wszystkich materiałach i dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale UE oraz Funduszu we współfinansowaniu Projektu 32

33 Zmiany w projekcie i umowie Beneficjent zgłasza w formie pisemnej do IZ RPO WK-P zmiany dotyczące realizacji Projektu nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu. Dofinansowanie może ulec zwiększeniu wyłącznie w przypadkach: -Podjęcia przez IZ RPO WK-P Uchwały o zwiększeniu poziomu dofinansowania dotyczącego danego Działania, - Podjęciu przez IZ RPO WK-P Uchwały o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla danego konkursu lub projektu konkursowego realizowanego w trybie indywidualnym, 33

34 Zmiany w projekcie i umowie Dopuszczalne są, po pisemnym poinformowaniu IZ RPO WK-P, zmiany Projektu dotyczące: – przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych, określonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu, do 5% kwoty kategorii wydatku, z której następuje przesunięcie; – zmian produktu i rezultatu nie przekraczających 5% wartości wskaźników produktu lub rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu. 34

35 Zmiany w projekcie i umowie Dopuszczalne są, po pisemnym poinformowaniu i uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, zmiany Projektu dotyczące: – przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych, określonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu, wynoszące powyżej 5% i nie przekraczające 15% kwoty kategorii wydatku, z której następuje przesunięcie; – zmian produktu i rezultatu wynoszące powyżej 5% i nie przekraczające 15% wartości wskaźników produktu lub rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu. 35

36 Zmiany w projekcie i umowie Zmiany zakładanych wskaźników produktów i rezultatów realizacji Projektu, przekraczające 15% ich wartości, lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowanych przekraczające 15% wymagają dokonania zmiany w Umowie w formie aneksu. Podstawą zmian będzie zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu. 36

37 Zmiany w projekcie i umowie Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu, wysokość dofinansowania ulega zmniejszeniu, z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, wysokość dofinansowania nie ulega zmianie 37

38 Zmiany w projekcie i umowie W przypadku wprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą w danym konkursie ograniczenia kwotowego, dotyczącego wartości dofinansowania, jeśli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych wartość całkowita projektu ulegnie zmniejszeniu, kwota dofinansowania może pozostać na wnioskowanym poziomie pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego poziomu procentowego dofinansowania określonego dla danego działania. Powyższa zasada ma również zastosowanie do projektów kluczowych realizowanych w trybie indywidualnym. 38

39 Instytucja Zarządzająca może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Beneficjent: nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 9 miesięcy od ustalonego w umowie, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z umową, nie osiągnął zakładanego we wniosku o dofinansowanie celu Projektu (wskaźniki rezultatu) utrudniał przeprowadzenie kontroli przez IZ RPO WK-P, nie przeprowadził audytu lub nie przekazał jego wyników do IZ RPO WK-P (gdy był do tego zobowiązany), w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości, nie przedłożył wypełnionej części sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach składanych wniosków o płatność, nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych umową. 39

40 Instytucja Zarządzająca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy: Beneficjent wykorzystał przekazane środki finansowe na inny cel, niezgodnie z umową, niezgodnie z przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu, odmówił poddania się kontroli przez IZ RPO WK-P, nie usunął po powtórnym wezwaniu IZ RPO WK-P niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii IZ RPO WK-P, złożył lub przedstawił IZ RPO WK-P w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) nienależnego dofinansowania w ramach umowy, po ustaniu działania siły wyższej nie przystąpił do wykonania umowy. 40

41 W przypadku rozwiązania umowy Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 41

42 Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają właściwe przepisy krajowe oraz regulacje unijne, Wszelkie wątpliwości wynikające z umowy wyjaśnione będą przez Strony umowy w formie pisemnej, Spory wynikające z realizacji umowy będą rozwiązywane w drodze negocjacji i porozumienia, Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny. 42

43 Departament Wdrażania RPO www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl www.mojregion.eu 43

44 Dziękuję za uwagę 44


Pobierz ppt "Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google