Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek” Jean - Paul Sartre

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek” Jean - Paul Sartre"— Zapis prezentacji:

1 „Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek” Jean - Paul Sartre

2 Schronisko W chwili obecnej posiadamy dwie placówki o standardzie schroniska, świadczące pomoc na rzecz bezdomnych kobiet i dzieci. Nasze Placówki mogą udzielić schronienia 90 kobietom wraz z dziećmi. W ramach miejsc interwencyjnych zapewniamy również osobom znajdującym się w kryzysie nocleg oraz wyżywienie .

3 Osoby którym pomagamy Nasze działania skierowane są do 4 grup beneficjentów: - samotnych matek - podejmowane przez nas działania opierają się w głównej mierze na wspieraniu, edukacji oraz pedagogizacji rodziny. Praca z naszymi mieszkankami odbywa się szczególnie w zakresie podwyższenia kompetencji opiekuńczo – rodzicielskich; - dzieci - zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone są w celu stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, przeciwdziałania skutkom dziedziczenia ubóstwa, wskazania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz wyrównania szans społecznych; - osób z zaburzeniami psychicznymi oraz chorobami somatycznymi – w celu readaptacji psychospołecznej prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem biblioterapii, treningu umiejętności społecznych, warsztatów dot. zasad zachowania higieny osobistej oraz dbania o estetykę pomieszczeń mieszkalnych i wygląd zewnętrzny. - osób uzależnionych od alkoholu - praca z tą grupą beneficjentów polega w główniej mierze na motywowaniu mieszkanek do podjęcia terapii, kontynuowania leczenia, a także zachowania abstynencji.

4 Klub Integracji Społecznej „SOS”
Jednym z głównych podejmowanych przez Nas działań jest Klub Integracji Społecznej którego realizację rozpoczęliśmy w 2005r. Z wieloletnich doświadczeń wynika iż jest on ważnym elementem w pracy z osobami bezdomnymi podczas którego występuje stała motywacja podopiecznych do podejmowania kolejnych kroków na drodze do wyjścia z bezdomności. Dotychczasowe doświadczenia w pracy osobami, które od wielu lat pozostają bez dachu nad głową wskazują, że jednym z najważniejszych czynników wychodzenia z bezdomności jest szybkie podjęcie pracy zawodowej w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych do utrzymania siebie i dzieci.

5 Działania w ramach KIS „SOS”
Nabór uczestników projektu. Diagnoza psychologiczna i socjalno-bytowa klienta . Konsultacje indywidualne z psychologiem, pracownikiem socjalnym,, terapeutą uzależnień oraz prawnikiem i doradcą zawodowym. Zawarcie trójstronnych kontraktów socjalnych. Zajęcia warsztatowe z uczestnikami projektu.

6 Nabór uczestników Nabór beneficjentów projektu jest pierwszym etapem jego realizacji. Dokonywany jest on na podstawie ustaleń między mieszkankami Naszego Schroniska, kierownikiem projektu, psychologiem oraz pracownikiem socjalnym. Kobiety biorące udział w projekcie podczas naboru zobowiązują się do uczestnictwa w proponowanych im zajęciach, konsultacjach indywidualnych z zatrudnionymi specjalistami oraz systematycznej współpracy.

7 Diagnoza psychologiczna i socjalno - bytowa
Drugim etapem realizacji projektu jest dokonanie diagnoz. Psycholog oraz pracownik socjalny na podstawie przeprowadzonych rozmów indywidualnych, analizy dokumentów oraz obserwacji sporządzają diagnozy, które pozwalają określić przyczyny bezdomności, posiadane zasoby i deficyty a także określić plan pracy z beneficjentkami.

8 Diagnoza psychologiczna
Głównym celem diagnozy psychologicznej jest określenie posiadanych przez beneficjentki projektu zasobów oraz deficytów. Na jej podstawie specjaliści pracujący z mieszkankami mają możliwość podjęcia odpowiednich działań wykorzystując ich mocne strony i minimalizując słabe. Diagnoza psychologiczna pełni ważną rolę podczas tworzenia planu pracy z beneficjentkami projektu a także sporządzania kontraktów socjalnych.

9 Diagnoza socjalno - bytowa
Elementy diagnozy: podstawowe dane dot. beneficjentki; opis zakresu i formy udzielanej pomocy; analiza sytuacji rodzinnej; opis sytuacji materialnej; opis sytuacji mieszkaniowej; opis sytuacji zdrowotnej; opis sytuacji zawodowej; analiza przyczyny bezdomności;

10 Kontrakty trójstronne
Zawierane są one między: - klientkami - pracownikiem socjalnym Referatu ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku; - pracownikiem socjalnym Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Dzieci Głównym celem kontraktów jest przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej kobiet poprzez readaptację społeczno-zawodową.

11 Podczas sporządzania trójstronnych kontraktów socjalnych skupiono się na 3 sferach oddziaływań:
- opiekuńczo - rodzicielskiej - społeczno- zawodowej - zdrowotnej W celu realizacji wyżej wymienionych sfer posługujemy się technikami motywacyjnymi, edukacyjnymi i wspierającymi proces przezwyciężenia sytuacji kryzysowej osób wykluczonych społecznie.

12 Zajęcia warsztatowe Projekt Klub Integracji Społecznej SOS zakładał organizację trzech rodzajów zajęć warsztatowych: Warsztaty Zawodowe – podczas zajęć beneficjentki projektu zapoznały się m.in. z ofertami pracy, prawem pracy, zasadami sporządzania CV oraz listów motywacyjnych itp.; Samopomocowa Grupa Wsparcia - w zajęciach wykorzystane zostały elementy terapii grupowej, gdzie poprzez wymianę doświadczeń osoby znajdujące się w podobnej sytuacji miały możliwość dzielenia się własnymi przeżyciami oraz wzajemnego wspierania się; Trening Konstruktywnych Zachowań – głównym celem zajęć było wyposażenie uczestniczek w podstawowe wiadomości dotyczące mechanizmu uzależnień, asertywnego postępowania i rozwiązywania konfliktów;

13 Rezultaty KIS „SOS” Rezultaty miękkie:
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup ryzyka pomoc osobom w odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie zwiększeniu zdolności komunikacyjnych oraz poprawa relacji interpersonalnych przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia oraz zwiększeniu motywacji do poszukiwania pracy ograniczenie niepożądanych zjawisk społecznych typu alkoholizm, przemoc

14 Rezultaty KIS „SOS” Rezultaty twarde:
-  10 Trójstronnych Kontraktów Socjalnych; Kwestionariuszy Osobowych; - 24 Diagnoz psychologicznych; - 16 Kwestionariuszy „Indywidualny Program Zmian i Strategii Pracy z Klientem”; - 16 Arkuszy Zajęć i Oceny Prowadzącego. W czasie realizacji projektu przeprowadzono 295 indywidualnych konsultacji:     karty konsultacji psychologicznych; - 44 spotkania z terapeutą uzależnień; - 120 konsultacje z pracownikiem socjalnym; - przeprowadzono 18 godzin zajęć warsztatów zawodowych; - odbyło się 18 godzin zajęć treningu umiejętności społecznych;   

15 Nasze narzędzia w pracy
W pracy z naszymi mieszkankami oraz ich dziećmi wykorzystujemy wiele narzędzi i technik: - wywiady oraz ankiety arkusze obserwacyjne - testy psychologiczne (KKS, INTE, CISS, WKP) Ponadto podczas trwania długoletniej pracy stworzyliśmy własne narzędzia pracy takie jak: - Kwestionariusz Indywidualnego Programu Rehabilitacji Psychospołecznej - Indywidualny Program Zmian i Strategia Pracy z Klientem - Karta Konsultacji (psychologicznych, prawnych, terapeutycznych) - Kwestionariusz Osobowy - Kwestionariusz Szkolny

16 Nasze działania w 2009r. W 2009r. Nasze Stowarzyszenie zrealizowało 6 projektów które miały na celu i.in. aktywizację społeczną i zawodową naszych mieszkanek, poprawę warunków bytowych oraz readaptację społeczną. „ Nasz powrót do społeczności – bez pominięcia z prawem do godnego życia” – współfinansowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki „ Jesteśmy Niepowtarzalni” – współfinansowany przez Urząd Miasta w Gdańsku „ Słoneczne Wakacje” – współfinansowany przez Urząd Miasta Gdańsk w Gdańsku „ Nasz powrót do społeczności” – współfinansowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku „Nasz powrót do społeczności „ - współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej” „Klub Integracji Społecznej SOS Edycja II”

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek” Jean - Paul Sartre"

Podobne prezentacje


Reklamy Google