Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Prowadzący:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Prowadzący:"— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Prowadzący: Tomasz Walas

2 2 Plan prezentacji Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet VIII Priorytet IX Plany działań na rok 2009 (projekty) Statystyki Przykładowe projekty Informacja i promocja Źródła informacji

3 O programie Perspektywa 2004-2006 Perspektywa 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności Obszary wsparcia PO KL Priorytety PO KL Instytucje Alokacja 3

4 4 O programie Perspektywa 2004-2006 ZPORR SPO RZL Perspektywa 2007-2013 PO KL Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki EQUAL

5 5 2. Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013 29 listopada 2006 Rada Ministrów Jeden z celów NSS: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 27 wrzesień 2007 Komisja Europejska O programie 1. EFS – Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund – ESF) - istnieje od 50 lat. Powstał w 1957 roku. EFS jako pierwszy fundusz strukturalny Wspólnot Europejskich wspiera działania krajów członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. To właśnie w ramach EFS finansowana jest działalność Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel główny PO KL: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

6 6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 realizuje działania w obszarach związanych z: zatrudnieniem edukacją integracją społeczną rozwojem potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich O programie

7 7 Kto może skorzystać z Programu? instytucje rynku pracy instytucje pomocy i integracji społecznej instytucje szkoleniowe jednostki administracji rządowej i samorządowej przedsiębiorcy instytucje otoczenia biznesu organizacje pozarządowe instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego inne podmioty O programie

8 8 Komponent centralny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Dobre rządzenie V Szkolnictwo wyższe i nauka IV Komponent regionalny Rynek pracy otwarty dla wszystkich VI Regionalne kadry gospodarki VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX Promocja integracji społecznej VII Pomoc Techniczna X Priorytety PO KL

9 9 Alokacja dla Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 wynosi odpowiednio: Dla Priorytetu VI - 160 203 271,29 EURO Dla Priorytetu VII - 110 229 700,42 EURO Dla Priorytetu VIII - 112 754 813,09 EURO Dla Priorytetu IX - 120 913 996,20 EURO Łączna alokacja – 504 101 781,00 EURO

10 10 Alokacja na rok 2008

11 Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki 11

12 12 Regionalne kadry gospodarki Kwota do wykorzystania w ramach Priorytetu VIII w województwie łódzkim na lata 2007-2013: 112 754 813 euro Projekty o wartości od 50 000 PLN do 3 000 000 PLN Priorytet VIII

13 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej 8.2. Transfer wiedzy 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji 13 Priorytet VIII

14 14 Priorytet VIII - Grupy docelowe Przedsiębiorcy i ich pracownicy Pracujące osoby dorosłe powyżej 18 roku życia Organizacje pozarządowe Organizacje pracodawców Instytucje rynku pracy Jednostki samorządu terytorialnego Samorządy gospodarcze i zawodowe Osoby odchodzące z rolnictwa lub rybactwa Społeczność lokalna Partnerzy społeczni Przedstawicielstwa pracownicze Pracownicy naukowi i naukowo- dydaktyczni uczelni Pracownicy naukowi jednostek naukowych Jednostki naukowe i naukowo-badawcze Uczelnie Doktoranci i absolwenci Grupy docelowe

15 15 Priorytet VIII - Beneficjenci Beneficjenci Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń (8.1.1) Osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową (8.1.1) Osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową (8.1.1)

16 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 16

17 17 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Kwota do wykorzystania w ramach Priorytetu IX w województwie łódzkim na lata 2007-2013: 120 913 000 euro Projekty o wartości od 50 000 PLN do 1 500 000 PLN

18 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 18 Priorytet IX

19 19 Priorytet IX - Grupy docelowe Istniejące przedszkola Funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego Dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) i ich rodzice Szkoły (w tym dla dorosłych) Poradnie psychologiczno- pedagogiczne Uczniowie Osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty Partnerzy społeczno-gospodarczy Pracodawcy Osoby w wieku 25-64 lata zgłaszające chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Kadra administracyjna i zarządzająca oświatą Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni Instruktorzy praktycznej nauki zawodu Społeczności lokalne Grupy docelowe

20 20 Priorytet IX - Beneficjenci Beneficjenci z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Wszystkie podmioty

21 Złożenie wniosku w Punkcie Informacyjnym PO KL Przekazanie wniosku do Wydziału Obsługi Projektów Ocena formalna wnioskuPoinformowanie beneficjenta listownie Ocena merytoryczna wniosku Poinformowanie beneficjenta listownie Wzór umowy Przesłanie PRAWIDŁOWYCH załączników Podpisanie umowy Wniesienie zabezpieczenia Wypłata środków Ścieżka wniosku 21

22 Plany Działań 2009 Kryteria strategiczne Alokacja 22

23 23 Priorytet VIII - Alokacja na rok 2009 2009 k/sz/oAlokacja%IIIIIIIV VIII 8.1.1Kz 58 984 625 64,34% 8.1.2Ko 9 269 554 10,11% 8.1.3Ko 3 337 041 3,64% 8.1.4S 900 000 0,98% 8.2.1Ko 16 482 986 17,98% 8.2.2S 2 700 000 2,95% 91 674 206 RAZEM:

24 Priorytet VIII – Kryteria strategiczne 24 Przykładowe kryteria strategiczne VIII 8.1.1 Co najmniej 50% grupy docelowej projektu stanowią osoby należące do grupy wiekowej 45+ Grupę docelową stanowią konkretne podmioty wymienione z nazwy 8.1.2Grupę docelową stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy 8.1.3 Projekt zapewnia wdrożenie inicjatywy związanej z kwestią godzenia życia zawodowego z rodzinnym 8.2.1 Projekt jest realizowany w partnerstwie między przedsiębiorstwami a ośrodkami naukowymi

25 25 Priorytet IX - Alokacja na rok 2009 2009 k/sz/oAlokacja% IIIIIIIV IX 9.1.1Kz 9 838 608 10,04% 9.1.2Kz 47 189 329 48,18% 9.1.3S 1 700 000 1,74% 9.2Ko 14 668 125 14,97% 9.3 Ko 10 513 571 10,73% 9.4Ko 5 511 146 5,63% 9.5 Ko 8 533 154 8,71% 97 953 933 RAZEM:

26 Priorytet IX – Kryteria strategiczne 26

27 27 Alokacja na rok 2009

28 Aplikowanie w 2009 1.Plany Działania 2009 rok 2.Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w styczniu / lutym 3.Formuła konkursów zamkniętych i otwartych 4.Premiowane projekty wykorzystujące: rezultaty projektów EQUAL, np. intermentoring sprzęt zakupiony ze środków EFS 2004-2006 adresowane do grupy 45+ 5.Znacznie większe środki finansowe 6.Kompleksowa i specjalistyczna pomoc w ramach spotkań informacyjnych 7.Bardziej stabilny system wdrażania 28

29 Statystyki Harmonogram prac Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Złożone wnioski Wykorzystana aplikacja Skuteczność w aplikowaniu Najczęściej popełniane błędy 29

30 Harmonogram prac 04.2007 Powstanie Departamentu 11.2007 Zatwierdzenie OSziK 03.2008 Ogłoszenie 9.1.2Ogłoszenie 9.3Ogłoszenie 9.2Ogłoszenie 9.1.1Ogłoszenie 9.4 05.2008 Ogłoszenie 9.5 06.2008 Ogłoszenie 8.1.1 01.2008 Zatwierdzenie IWAudyt Zgodności - rozpoczęcie 08.2008 Audyt Zgodności - zakończenie 7 miesięcy 30

31 Przyrost pracowników – przyrost pracy 31

32 32 Od początku okresu programowania w ramach zorganizowanych naborów zostało złożonych 1 225 wniosków na łączną kwotę 604 388 914,63 PLN

33 Ocenę formalną przechodzi 68% Ocenę merytoryczną przechodzi 20% Skuteczność w aplikowaniu 33

34 Statystyka szczegółowa Złożone wnioski Ocena formalnaOcena merytoryczna pozytywnienegatywniepozytywnienegatywnie 8.1.1 KOP258214341176 wartość 175 014 283,5629 920 293,967 877 213,2459 484 349,27 9.1.1 KOP9157301427 wartość 45 357 200,8420 074 591,197 986 328,6423 472 160,84 9.1.2 KOP32017013139131 wartość 107 053 509,11114 243 716,8318 659 641,4989 868 944,68 9.2 KOP6955141226 wartość 29 258 548,927 133 265,196 585 326,1114 289 990,40 9.3 KOP311814117 wartość 9 095 564,7210 355 279,3099 708,009 298 126,72 9.4 KOP714523328 wartość 27 929 245,6511 011 971,681 086 360,0018 571 244,65 9.5 KOP22515261865 wartość 7 393 913,682 817 158,85383 315,593 032 771,34 9.5/2007 KOP16089711871 wartość 4 380 615,493 349 755,66858 407,386 871 963,77 34 Stan na 12.11.2008

35 35 Zmiany wytycznych i dokumentów programowych w trakcie realizacji Programu Brak rozporządzenia ws. Pomocy publicznej Zbyt mała liczba pracowników Słaba jakość składanych projektów o dofinansowanie Zidentyfikowane problemy

36 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu ma zbyt ogólny charakter. Brak rozpoznania rzeczywistej potrzeby (problemu) Cele projektu sformułowane nieprawidłowo, mają zbyt ogólny charakter Brak uszczegółowienia grupy docelowej (zapisy z SzOP) Brak uzasadnienia wyboru grupy docelowej Niewłaściwe kryteria kwalifikowania uczestników Niedostatecznie opisane działania merytoryczne Niewłaściwie dobrane instrumenty służące realizacji celów projektu Błędy we wnioskach 36

37 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach (c.d.): Nieprawidłowo wypełniony/skonstruowany harmonogram Nieprawidłowo sformułowane rezultaty projektu Nieprawidłowe techniki mierzenia rezultatów Niewystarczający potencjał finansowy projektodawcy Błędy rachunkowe w Budżecie projektu Nieprawidłowo zakwalifikowane wydatki Nieprawidłowo wyliczona pomoc publiczna Błędy we wnioskach c.d. 37

38 Przykładowe projekty 38

39 Przykładowe projekty 39 Poddziałanie 8.1.1: Wnioskodawca: Euromed Sp. z o.o. Tytuł projektu: Czas przygotować najlepszych na najgorsze Wniosek ma na celu podniesienie i aktualizację umiejętności zawodowych pracowników służb mundurowych (policji, wojska, straży pożarnej, służb medycznych) z zakresu ratownictwa taktycznego oraz taktyki realizacyjnej. Wnioskodawca: Faber Consulting Sp. z o.o. Tytuł projektu: Pociąg do kolei – szkolenie na maszynistę dla pomocników maszynisty z województwa łódzkiego Wniosek jest jednym z ciekawszych projektów złożonych w ramach konkursu 8.1.1. Jego realizacja będzie ważnym wkładem w procesie modernizacji łódzkiej kolei, poprzez działania ukierunkowane na organizację szkoleń dla pracowników kolei. Wnioskodawca: Centrum Komputerowe ZETO S.A. Tytuł projektu: Będę profesjonalnym informatykiem Projekt dotyczy szkoleń z zakresu technologii ICT pracowników branży informatycznej. Wniosek zakłada zwiększenie liczby specjalistów IT w województwie łódzkim posiadających dyplom MCSA, MCSE oraz MCITP:DA.

40 Przykładowe projekty 40 Poddziałanie 9.1.1: Wnioskodawca: Gmina Zelów Tytuł projektu: Sukces zaczyna się w przedszkolu Celem projektu jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z obszarów wiejskich poprzez uruchomienie punktów przedszkolnych na wsiach oraz wsparcie istniejących już przedszkoli. Projekt zakłada uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty edukacyjnej o elementy wykraczające poza standardowy program nauczania np. bezpłatne zajęcia dodatkowe - dostosowane do potrzeb dzieci, wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami. Poddziałanie 9.1.2: Wnioskodawca: Gmina Jeżów Tytuł projektu: Szeroki horyzont - dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Jeżów Projekt ma na celu podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Jeżów. Będzie on istotnym wsparciem dla programów rozwojowych tych szkół. Projekt zakłada organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

41 Przykładowe projekty 41 Działanie 9.4: Wnioskodawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku Tytuł projektu: Doskonalenie nauczycieli w procesie doradztwa zawodowego Projekt ma na celu podjęcie działań o charakterze nowatorskim, zmierzającym do przygotowania nauczycieli szkół wiejskich z zakresu doradztwa zawodowego. Projekt jest wsparciem ukierunkowanym na pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i podejmowaniu decyzji zawodowych na kolejnych szczeblach edukacji.

42 Informacja i promocja Punkt informacyjny Media i publikacje Strona internetowa Spotkania informacyjne Konferencje ROEFSy 42

43 43 Informacja i Promocja Uruchomiono nowy punkt informacyjny –dwóch pracowników dedykowanych do obsługi potencjalnych beneficjentów. Zmodernizowano stronę internetową www.pokl.lodzkie.pl Przeprowadzane są spotkania informacyjne w każdym powiecie Wprowadzono system ewaluacji spotkań informacyjnych Powołano grupę informacyjną PO KL Przygotowanie do ogłoszenia konkursu na ROEFSy

44 44 Informacja i promocja 12.200703.200806.200809.2008Razem Ilość spotkań informacyjnych 41391238 Ilość osób obsłużonych 26037012007162546 Ilość wniosków złożonych 21794164811078 Ilość rozmów telefonicznych 52050703000201810608 Ilość informacji udzielonych drogą elektroniczną (e-mail) 1505806001681498 Ilość konferencji zorganizowanych (lub zorganizowanych w partnerstwie) 10113 Udział w konferencjach 10438 Ilość artykułów w prasie 2481125 Ilość odwiedzających stronę 7812366655613648632149245 Ilość audycji radiowych 03115 Ilość audycji telewizyjnych 0341320

45 45 Punkt Informacyjny PO KL Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Punkt Informacyjny PO KL Łódź, ul. Roosevelta 15 tel. 042 663 33 92 e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl www.pokl.lodzkie.pl

46 46 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Prowadzący:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google