Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych"— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
listopad 2009 Warsztaty Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 1

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Jest jednym z 16 programów regionalnych, które realizują Strategię Rozwoju Kraju na lata oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności) Jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, której podstawę stanowi Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku. Realizacja RPO WM przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Mazowieckiego. Program jest zarządzany na poziomie regionalnym, a Instytucją Zarządzającą RPO WM jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Główny cel: zwiększenie konkurencyjności regionu, zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa mazowieckiego Cele szczegółowe: rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy, poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie, poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

4 RPO WM Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Priorytet III: Regionalny system transportowy. Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Priorytet VIII: Pomoc Techniczna

5 Podział środków EFRR – 1 831 496 698 euro w latach 2007 - 2013

6 Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata Cele szczegółowe: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Rozwój e - usług dla obywateli. Rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP.

7 Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP
Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP Celem Działania jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w MSP. Rozwój gospodarczy regionu związany jest silnie z poziomem innowacyjności firm sektora ICT oraz zdolnością firm z branż użytkujących ICT do wykorzystania tych technologii w produkcji oraz usługach.

8 Przykładowe rodzaje projektów
zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, w tym: zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (Enterprise Resource Planning); systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientem klasy CRM (Customer Relationship Management). usług doradczych dotyczących zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie; budowy lub przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie. Wsparcie otrzymają mikro i małe przedsiębiorstwa działające na rynku minimum 12 miesięcy. Wsparcie średnich przedsiębiorstw – bez ograniczenia czasu działalności.

9 Minimalny wkład własny
Typ Beneficjentów Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa Minimalny wkład własny 40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis 50% - w przypadku udzielania pomocy na usługi doradcze

10 Koszty kwalifikowalne
Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty niezbędne do realizacji celów projektu, zgodne z zasadami określonymi w Krajowych wytycznych, w szczególności: przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, itp., przygotowanie biznes planu, budowa, rozbudowa lub modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery), prace instalacyjne, w tym prace związane z zapewnieniem dostępu do Internetu (okablowanie, podłączenie do łączy szerokopasmowych), zakup i ubezpieczenie sprzętu komputerowego: komputery, serwery, sprzęt i oprogramowanie związane z podpisem elektronicznym (np. karty i czytniki kart chipowych), zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie węzłów infrastruktury teleinformatycznej, tworzenia serwisów internetowych,

11 zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania danych (np
zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS, antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu), zakup niezbędnego wyposażenia stanowiącego integralną część projektu, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, projekty pilotażowe, wkład rzeczowy (np. grunt, budynki, itd.) jest kwalifikowalny pod warunkiem, że jest zgodny z ogólnymi postanowieniami dotyczącymi wydatków kwalifikowalnych, w szczególności związanych z zakupem gruntów i budynków, wartość aportu wniesionego przez Beneficjenta do projektu musi być wyceniona i potwierdzona w oparciu o oficjalne taryfy ustanowione przez niezależny organ lub przez niezależnego eksperta zewnętrznego, usługi informatyczne, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu, korzystanie z udostępnianej obcej infrastruktury informatycznej przeznaczonej do realizacji analogicznych funkcji w ramach danego projektu, przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją.

12 Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego są następujące:
Wkład niepieniężny Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez Beneficjenta publicznego lub prywatnego w postaci dóbr lub usług, stanowi wydatek kwalifikowany. Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego są następujące: wkład niepieniężny polega na wniesieniu nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, wartość wkładu niepieniężnego może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz - jeśli zaistnieje taka konieczność – zweryfikowana, w wyniku realizacji projektu nieruchomość zmieni swoje przeznaczenie lub funkcje. W przypadku wniesienia przez Beneficjenta wkładu niepieniężnego do projektu, współfinansowanie z EFRR nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.

13 Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu
Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, o ile jej opracowanie jest niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu tj.: biznes planu lub studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, mapy lub szkice lokalne sytuujące projekt, inna niezbędna dokumentacja techniczna lub finansowa, z wyjątkiem wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

14 Podatek od towarów i usług
Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta, który nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle Ustawy o VAT (Dz.U nr 54 poz. 535). Beneficjent w oświadczeniu deklaruje czy w ramach realizowanego projektu będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.

15 Pomoc publiczna w RPO WM 2007-2013 Regionalna Pomoc Inwestycyjna
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów, z późn. zm.

16 Regionalna Pomoc Inwestycyjna
Mapa pomocy regionalnej Warszawa: 30% woj. Mazowieckie poza m.st. Warszawa: 40% + 20% mikro i małe + 10% średnie przedsiębiorstwa Kwalifikowalność: od dnia złożenia wniosku

17 Regionalna Pomoc Inwestycyjna
Nowa inwestycja: inwestycja w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know- how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej) związane z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

18 Regionalna Pomoc Inwestycyjna
Rozpoczęcie inwestycji prace związane z realizacją nowej inwestycji w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców mogą się rozpocząć po złożeniu przez beneficjenta pomocy wniosku przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowej inwestycji należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych, z wyłączeniem wydatków związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej

19 Pomoc publiczna w RPO WM 2007-2013 Pomoc de minimis
Wielkość pomocy ze strony państwa, która nie wymaga jej wcześniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej. Maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 60% wydatków kwalifikowanych. Pułap pomocy de minimis brutto wynosi 200 000 EUR w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych, dla przedsiębiorstw z sektora transportowego, pułap pomocy wynosi 100 000 EUR. Zasady udzielania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 185, poz. 1317).

20 Pomoc de minimis Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Pomoc jest udzielana na projekty realizowane w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wszystkie wydatki związane z realizacją projektu ponoszone od 1 stycznia 2007r. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy udzielanej na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego udzielanej podmiotom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wszystkie wydatki związane z realizacją projektu, spełniające kryteria kwalifikowalności wydatków, określone w art. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

21 Finansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach RPO WM
Refundacja Zaliczka

22 Refundacja Będzie dokonywana na warunkach określonych umową o dofinansowanie projektu, zgodnie z harmonogramem wydatków w niej określonym oraz na podstawie Wniosku o płatność, składanego nie częściej niż raz na miesiąc, za okres pełnego miesiąca i nie rzadziej niż raz na kwartał (do 10 dnia miesiąca po upływie kwartału). Odnosi się do wydatków faktycznie poniesionych. Dokumentowana będzie załączonymi do Wniosku o płatność dokumentami szczegółowo określonymi w wykazie wymaganych załączników do tego dokumentu. MJWPU weryfikuje Wniosek o płatność i w przypadku jego pozytywnej weryfikacji, wypłaca środki w terminie do 32 dni od momentu złożenia go przez beneficjenta. MJWPUdokonuje przelewu środków na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu i Wniosku o płatność.

23 Zaliczka Wypłacana jest beneficjentowi na realizację bieżącego zadania lub jego etapu, określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Dofinansowanie w formie zaliczki dokonywane jest: zgodnie z przepisami art. 208 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, na warunkach określonych umową o dofinansowanie projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, na podstawie składanego do MJWPU Wniosku o płatność zaliczkową, nie częściej niż raz na miesiąc, z tym że ostatni Wniosek o płatność zaliczkową w danym roku winien być złożony do 30 listopada,

24 Zaliczka Wypłata środków w formie zaliczki może być udzielona maksymalnie do wysokości 95% całkowitej wartości dofinansowania, pozostałe 5% środków zostanie wypłacone w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, Beneficjent składa Wniosek o płatność zaliczkową w momencie rzeczywistego zapotrzebowania na środki na dane zadanie lub etap zadania, określony w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Będzie to podlegało weryfikacji przy rozliczaniu wydatków i może skutkować podjęciem działań dyscyplinujących zgodnie z zapisami umowy.

25 Zaliczka MJWPU weryfikuje Wniosek o płatność zaliczkową i w przypadku jego pozytywnej weryfikacji wypłaca środki w terminie do 8 dni roboczych od momentu złożenia go przez beneficjenta. MJWPU dokonuje przelewu środków na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy dla zaliczki, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu i Wniosku o płatność zaliczkową. Beneficjent po otrzymaniu zaliczki, reguluje zobowiązania wobec kontrahenta i rozlicza zaliczkę w terminie do 10 dni roboczych od jej otrzymania, poprzez złożenie Wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Za datę rozliczenia przyjmuje się datę złożenia Wniosku w siedzibie MJWPU wraz z potwierdzeniem zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. Beneficjent zobowiązany jest również do prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków własnych.

26 Zaliczka Otrzymanie kolejnej transzy zaliczki uwarunkowane jest rozliczeniem poprzedniej zaliczki w 100%, o czym beneficjent zostanie poinformowany przez MJWPU. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty zaliczki beneficjent zobowiązany jest zwrócić środki na wskazany w umowie o dofinansowanie rachunek bankowy. Beneficjent, który nie rozliczył terminowo otrzymanej zaliczki (w tym nie zwrócił niewykorzystanej zaliczki) następne transze dotacji będzie mógł uzyskać jedynie w formie refundacji wydatków. Beneficjent, który otrzymał dotację rozwojową w danym roku w formie zaliczki, w przypadku gdy jej nie wydatkował w danym roku, jest zobowiązany do zwrotu niewydatkowanych środków w terminie do 10 stycznia roku następnego.

27 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
listopad 2009 Dziękuję Państwu za uwagę infolinia Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 27


Pobierz ppt "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google