Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GDA Ń SKIE OKIENKO PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W GDA Ń SKU Mów dziecku, ż e jest dobre, ż e mo ż e, ż e potrafi… Janusz Korczak TUPTUSIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GDA Ń SKIE OKIENKO PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W GDA Ń SKU Mów dziecku, ż e jest dobre, ż e mo ż e, ż e potrafi… Janusz Korczak TUPTUSIE."— Zapis prezentacji:

1 GDA Ń SKIE OKIENKO PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W GDA Ń SKU Mów dziecku, ż e jest dobre, ż e mo ż e, ż e potrafi… Janusz Korczak TUPTUSIE

2 MOTTO Okienka Przedszkolnego w SP 11 - tworz ą pierwsze litery s ł ów: Mi ł o ść, odpowiedzialno ść, tolerancja, troskliwo ść, otwarto ść. Jednym z g ł ównych zada ń realizowanych w naszym okienku jest pobudzanie i wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zainteresowanie si ę ka ż dym dzieckiem jako jednostk ą, uwa ż ne i systematyczne ś ledzenie jego rozwoju fizycznego, umys ł owego i spo ł ecznego. Ważne jest zagwarantowanie dzieciom dobrego startu, jako podstawowy warunek wyrównywania szans edukacyjnych.

3 Zgodnie z now ą podstaw ą programow ą celem wychowania przedszkolnego jest : 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie ń oraz kszta ł towanie czynno ś ci intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 2. budowanie systemu warto ś ci, w tym wychowywanie dzieci tak, ż eby lepiej orientowa ł y si ę w tym, co jest dobre, a co z ł e, 3. kszta ł towanie u dzieci odporno ś ci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak ż e do ł agodnego znoszenia stresów i pora ż ek, 4. rozwijanie umiej ę tno ś ci spo ł ecznych dzieci, które s ą niezb ę dne w poprawnych relacjach z dzie ć mi i doros ł ymi, 5. stwarzanie warunków sprzyjaj ą cych wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zró ż nicowanych mo ż liwo ś ciach fizycznych i intelektualnych, 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawno ść fizyczn ą ; zach ę canie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, 7. budowanie dzieci ę cej wiedzy o ś wiecie spo ł ecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiej ę tno ś ci prezentowania swoich przemy ś le ń w sposób zrozumia ł y dla innych, 8. wprowadzenie dzieci w ś wiat warto ś ci estetycznych i rozwijanie umiej ę tno ś ci wypowiadania si ę poprzez muzyk ę, ma ł e formy teatralne oraz sztuki plastyczne, 9. kszta ł towanie u dzieci poczucia przynale ż no ś ci spo ł ecznej (do rodziny, grupy rówie ś niczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawo ś ci, aktywno ś ci i samodzielno ś ci, a tak ż e kszta ł towanie tych wiadomo ś ci i umiej ę tno ś ci, które s ą wa ż ne w edukacji szkolnej.

4 NAUKA W GOP w SP 11 odbywa si ę poprzez zabaw ę ZABAWA wpływa na rozwój i zainteresowania dziecka, kształtuje wyobraźnię, pobudza myślenie i aktywność. Przynosi radość, odprężenie i twórcze pomysły. Działania edukacyjne podejmowane w naszym okienku zmierzają ku temu, by dziecko: * poznawało i rozumiało siebie i świat, * nabywało umiejętności poprzez działanie, *odnajdywało swoje miejsce w grupie rówieśniczej, * budowało spójny system wartości. Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, Tym więcej nauki. Glenn Doma

5 METODY PRACY OKIENKA PRZEDSZKOLNEGO W SP 11: * Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz * Elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona * Pedagogika Zabawy *Muzykoterapia * Wybrane elementy ć wicze ń W. Sherborn * Elementy dramy * Twórcze my ś lenie * Wizualizacja * Metody aktywizuj ą ce * Metody polisensoryczne * Pokaz i prezentacja * Treningi pami ę ci * Gry planszowe * Masa ż relaksacyjny z rymowankami M. Bogdanowicz Z uwagi, że w grupie przedszkolnej jest kilkoro dzieci przejawiających objawy ryzyka dysleksji w rytm pracy przedszkola zostały wprowadzone zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Celem tych zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, poprzez ćwiczenia rozwijające i aktywizujące własności intelektualne i osobowościowe. Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, stymulowanie rozwoju mowy dziecka, wdrażanie do pokonywania trudności, ćwiczenia pamięci, spostrzegawczości i koncentracji uwagi.

6 G Ł ÓWN Ą METOD Ą PRACY OKIENKA JEST METODA DOBREGO STARTU aktywizuje rozwój psychomotoryczny. Ma zatem wielostronne zastosowanie w pracy z dzie ć mi. Za ł o ż eniem omawianej metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, s ł uchowych, j ę zykowych, dotykowo – kinestetycznych i motorycznych oraz ich wspó ł dzia ł anie, czyli integracja percepcyjno – motoryczna. Jednym jej z g ł ównych celów metody jest kszta ł towanie prawid ł owej orientacji w schemacie cia ł a i przestrzeni. Ć wiczenia usprawniaj ą ce funkcje percepcyjno – - motoryczne s ą niezb ę dne dla dzieci przygotowuj ą cych si ę do nauki czytania i pisania,. Sprzyja przygotowaniu lewor ę cznych dzieci do pisania poprzez usprawnienie motoryki r ę ki i wytworzenie nawyku rysowania znaków graficznych od strony lewej ku prawej, kre ś lenia we w ł a ś ciwym kierunku linii pionowych i poziomych, okr ę gów. Metoda Dobrego Startu spe ł nia rol ę profilaktyczn ą, zapobiegaj ą c powstawaniu trudno ś ci w nauce, dzi ę ki korygowaniu zaburze ń rozwoju psychomotorycznego. Metoda Dobrego Startu, oprócz funkcji percepcyjno-motorycznych, kszta ł tuje tak ż e rozwój sfery pozaintelektualnej dziecka: pobudza motywacj ę, kszta ł ci krytycyzm, rozwija dojrza ł o ść spo ł eczn ą. Jest to metoda wyj ą tkowo cenna, gdy ż przekazywana wiedza dociera do wi ę kszo ś ci uczniów niezale ż nie od tego, jakim kana ł em odbieraj ą informacje.

7 - Dzieci w czasie pracy Metod ą Dobrego Startu

8

9 PRAC Ę PRZEDSZKOLA SYSTEMATYCZNIE WSPIERA: LOGOPEDA, PSYCHOLOG I RODZICE

10 W OKIENKU PRZEDSZKOLNYM W SP 11 pracujemy również według programu własnego KLUBU TURYSTYCZNEGO PRZEDSZKOLAKA TUPTUSIE mającego na celu wdrażanie dzieci już od najmłodszych lat do racjonalnego spędzania czasu wolnego. Racjonalny wypoczynek przyczynia się do rozwoju osobowości DZIECKA, jego indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, stwarza warunki do społecznego działania oraz chroni przed nudą. Poprzez udział dzieci w wędrówkach turystyki pieszej pragniemy promować zdrowy styl życia, wskazując jednocześnie na atrakcyjną formę poznawania otaczającego świata. W czasie wędrówek szczególną radość sprawia dziecku odkrywanie wspólne z grupą czegoś nowego oraz fakt, że podczas grupowych obserwacji dostrzega się więcej i doznaje głębszych przeżyć niż indywidualnie.

11 OTO MIGAWKI Z NASZEJ PIERWSZEJ WĘDRÓWKI - - Poznajemy najbliższe okolice – SPACER WOKÓŁ JEZIORA Pusty Staw: ZBIÓRKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 I WYRUSZYLIŚMY NA PIERWSZĄ WĘDRÓWKĘ…. NIE ODSTRASZYŁA NAS POGODA… -W RAZIE POTRZEBY POTRAFIMY SOBIE RADZIĆ W KAŻDYCH WARUNKACH

12 I PROSZĘ, JAKIE ZUZIA ZNALAZŁA DLA NAS SERDUSZKO … ZUZIA ZNALAZŁA SERDUSZKO, A JA MAM MACZUGĘ HERKULESA

13 HUMORY NAM DOPISYWAŁY

14

15 NA PAMIĄTKĘ PIERWSZEJ WĘDRÓWKI DZIECI OTRZYMAŁY DYPLOM DZIELNEGO TUPTUSIA

16 Prezentacj ę opracowa ł a Joanna Matyka terapeuta pedagogiczny, nauczycielka nauczania przedszkolnego i zintegrowanego.


Pobierz ppt "GDA Ń SKIE OKIENKO PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W GDA Ń SKU Mów dziecku, ż e jest dobre, ż e mo ż e, ż e potrafi… Janusz Korczak TUPTUSIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google