Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej. Tematyka 1.Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 2.Nowelizacja ustawy z dnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej. Tematyka 1.Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 2.Nowelizacja ustawy z dnia."— Zapis prezentacji:

1 Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej

2 Tematyka 1.Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 2.Nowelizacja ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela. 3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.

3 Zmiany w ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz. 458). Data publikacji – 7 kwietnia 2009 r. Wejście w życie – 22 kwietnia 2009 r. z wyjątkami wskazanymi w: art. 26 odnoszącym się do zmian w ustawie o systemie oświaty, art. 25 odnośnie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ustawy w dotychczasowym brzmieniu określając czasookres ich obowiązywania.

4 Zmiany w ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw W związku z art. 25 ustawy przygotowane zostały lub są przygotowywane zmiany rozporządzeń: [art. 14 ust.7] organizacja innych form wychowania przedszkolnego, (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83 poz. 693)) [art. 15] przyjmowanie do szkoły dla dorosłych osób, które ukończyły 16 lat, a w przypadku uczestników OHP, w zakładach karnych, aresztach śledczych – 15 lat, (brak)

5 Zmiany w ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw W związku z art. 25 ustawy przygotowane zostały lub są przygotowywane zmiany rozporządzeń: [art. 22a ust. 8] dopuszczanie do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników, (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 4, poz. 18)) [art. 36a ust. 7a] regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły [art. 36a ust. 12 – zmiana podstawy], (obowiązuje dotychczasowy – Dz. U. z 2003 r. Nr 189 poz. 1855, do 21 kwietnia 2010 r.)

6 Zmiany w ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [art. 80 ust. 7] tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, (obowiązuje dotychczasowy – Dz. U. z 2007 r. Nr 7 poz. 53 do 21 kwietnia 2010 r.) [art. 90 ust. 4f] warunki i tryb przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, …, wysokości odpłatności, sposobu organizacji dodatkowych zajęć,.. [art. 90 ust. 4g – zmiana podstawy]. (obowiązuje dotychczasowy – Dz. U. z 2004 r. Nr 11 poz. 100)

7 Zmiany w ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw UWAGA W związku z ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145 poz. 917) nie został wykonany przepis art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej w części dotyczącej art. 36 ust. 3 ustawy. Z dniem 23 sierpnia 2009 r. straciło moc obowiązującą rozporządzenie w sprawie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek i do tej pory nie wydano nowego rozporządzenia.

8 Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz. 458) nastąpiła zmiana przepisów art. 6a ust. 6 i 7 ustawy Karta Nauczyciela: ocenę pracy dyrektora szkoły lub placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, ustala organ prowadzący szkołę lub placówkę; oraz art. 12 ust. 3 Karty Nauczyciela: organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie będzie mógł zobowiązać nauczyciela do podjęcia doskonalenia zawodowego w określonej formie.

9 ZMIENIONE I NOWE DEFINICJE [zmieniona] poszerzono system oświaty o inne formy wychowania przedszkolnego [art. 2 pkt 1], [zmieniona] publiczna forma wychowania przedszkolnego [art. 6 ust. 2], oddział międzynarodowy [art. 3 pkt 2g], podstawa programowa kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego lub podstawie programowej kształcenia w zawodzie [art. 3 pkt 13a], niepełnosprawności sprzężone [art. 3 pkt 18],

10 podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych podstawie programowej - należy przez to rozumieć obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych Podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub podstawa programowa kształcenia ogólnego

11 PRZEKAZYWANIE SZKÓŁ OSOBOM FIZYCZNYM I OSOBOM PRAWNYM możliwości przekazywania szkół liczących nie więcej niż 70 uczniów do prowadzenia przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności ich likwidacji, po pozytywnej opinii kuratora, przepisy art. 5 ust. 5g – 5r opisują procedury przekazywania szkół, warunki zawierania umów, warunki zatrudniania nauczycieli, zakaz likwidacji szkoły,

12 ZATRUDNIANIE OSÓB NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI oraz NAUCZYCIELI NIE POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI zatrudnianie osób niebędących nauczycielami, za zgodą kuratora oświaty, przy czym w przypadku prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego [art. 7 ust. 1d], osobę tą zatrudnia się w oparciu o Kodeks pracy, stosuje się do tych osób przepisy o wymiarze czasu dotyczące nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż dla nauczyciela dyplomowanego [art. 7 ust. 1b]

13 MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA ODDZIAŁÓW MIĘDZYNARODOWYCH [art. 7a – 7d] możliwość zakładania w szkołach publicznych i szkołach niepublicznych oddziałów międzynarodowych: zasady i warunki organizowania i funkcjonowania określa ustawa, a szczegółowo statut, uruchomienie oddziału wymaga: zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgody rady pedagogicznej, opinii kuratora oświaty, w przypadku szkoły publicznej niezbędne jest zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia przekraczające wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły

14 SPRAWDZIAN I EGZAMINY zmiany zapisów dotyczących opracowywania informatorów zawierających w szczególności przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami oraz na egzaminach eksternistycznych [art. 9a ust. 2 pkt 1b], (dotychczas był to opis zakresu sprawdzianu i egzaminów), zamiana zapisów art. 9a ust. 1 i dostosowanie do propozycji standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, z ograniczeniem do zawodów ujętych w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, (w poprzednim brzmieniu przepis wymieniał sprawdzian i egzaminy, w tym eksternistyczne),

15 OBNIŻENIE WIEKU ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do wieku 6 lat od 1 września 2012 roku, w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 [okres pilotażowy] decyzje o ewentualnym wcześniejszym rozpoczęciu obowiązku szkolnego będą podejmować rodzice oraz dyrektor szkoły, przy czym warunkiem przyjęcia do szkoły będą odpowiednie warunki organizacyjne,

16 UPOWSZECHNIANE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ upowszechnianie edukacji przedszkolnej, w tym wprowadzenie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich od 1 września 2011 roku, przepisy dotyczące sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dostosowano do zmian wynikających z objęcia obowiązkiem przedszkolnym 5-latków oraz innych form wychowania przedszkolnego,

17 prawo w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat będzie miało prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w: – przedszkolu – oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – innej formie wychowania przedszkolnego obowiązek w roku szkolnym 2011/2012 dziecko w wieku 5 lat będzie miało obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w: – przedszkolu – oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – innej formie wychowania przedszkolnego Dziecko pięcioletnie

18 EDUKACJA POZA SZKOŁĄ LUB PRZEDSZKOLEM zgodę na spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki i realizację tych obowiązków poza szkołą wydaje dyrektor przedszkola lub szkoły publicznej i niepublicznej, do której dziecko zostało przyjęte (uczęszcza) [poprzednio dyrektor szkoły rejonowej], decyzję wydaje dyrektor na wniosek rodziców (wniosek złożony najpóźniej do dnia 31 maja), uczeń ma prawo uczestniczyć w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, zdaje egzamin klasyfikacyjne zgodnie z rozporządzeniem o ocenianiu i klasyfikowaniu, zezwolenie może być cofnięte, zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej

19 PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI 1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 1. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Nowe brzmienieStare brzmienie

20 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolnego w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. 2. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania. 2a. (uchylony).2a. Wybrany program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik, a także program, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej. Nowe brzmienieStare brzmienie PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI

21 2b. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach albo w profilach kształcenia ogólnozawodowego – także w całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie albo podstawy programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego. 2b. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również: 1) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów; 2) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat Nowe brzmienieStare brzmienie PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI

22 POWIERZANIE STANOWISKA DYREKTORA Organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (nowy skład komisji konkursowej, w tym także dotyczących zespołów szkół). Skład komisji konkursowej: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 przedstawicieli kuratora oświaty, 1 przedstawiciel rady pedagogicznej, 1 przedstawiciel rady rodziców [Poprzednio przedstawiciele rodziców. Uwaga: brak rady rodziców oznacza brak przedstawiciela w komisji konkursowej] po 1 przedstawicielu związków zawodowych W nowo zakładanych szkołach komisję powołuje organ prowadzący uzgadniając udział przedstawiciele kuratora

23 POWIERZANIE STANOWISKA DYREKTORA [art. 36a] powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki: powierzenie stanowiska dyrektora szkoły po konkursie nie wymaga zgody kuratora oświaty, jeżeli konkurs nie wyłonił kandydata powierzenie stanowiska następuje po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub rady pedagogicznej, przedłużenie stanowiska dyrektora w uzgodnieniu z kuratorem oświaty (analogicznie dla osoby niebędącej nauczycielem), pełnienie obowiązków powierza się na okres do 10 miesięcy.

24 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE [art. 39 ust. 5] ustalanie zawodów, w których kształci szkoła, odbywa się bez udziału kuratora (ustala zawody dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia),

25 WERYFIKACJA WYDATKOWANIA DOTACJI Wprowadzenie możliwości weryfikowania wydatkowania dotacji przyznanych przez JST szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne (inne niż JST) oraz szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne. Ministerstwo przygotowuje projekt rozporządzenia w tej sprawie.

26 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, zgodnie z art. 5a ust. 4, w terminie do 31 października są zobowiązani do przedstawienia organowi prowadzącemu szkoły informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. Co powinna zawierać Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009

27 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1) wprowadziła następujące zmiany: określenie średnich wynagrodzeń nauczycieli [art. 30 ust. 3], ustalanie przez jednostkę samorządu terytorialnego w drodze regulaminu na czas nieokreślony zasad wynagradzania nauczycieli [art. 30 ust. 6] analizowanie w każdym roku kalendarzowym, w terminie do 31 grudnia, poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli, w odniesieniu do średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego [art. 30 ust. 1],

28 Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela wypłacanie do końca roku kalendarzowego, w formie jednorazowego dodatku, różnic wynagrodzenia o której mowa w art. 30a ust. 2, sporządzenie w terminie do 10 stycznia następnego roku kalendarzowego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w minionym roku oraz przedłożenia tego sprawozdania w terminie do 7 dni od sporządzenia: RIO, Radzie Gminy (Powiatu), dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli,

29 Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela możliwość zwiększenia środków na poszczególne składniki wynagrodzenia, możliwość ustalenia zwiększonego wymiaru godzin dla nauczycieli na podstawie art. 42 ust. 4a od 1 września 2009 r. nauczyciele szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnzjalnych są zobowiązani prowadzić zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów [art. 42 ust. 2 pkt 2]; w szkołach podstawowych i gimnazjach docelowo po 2 godziny,

30 Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela realizacja godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b dotyczy każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole, przy czym pełnozatrudniony realizuje od 1 września 2009 r. 1 godzinę tygodniowo, a nauczycielowi niepełnozatrudnionemu obniża się proporcjonalnie liczbę godzin [art. 42 ust. 3b], zwolnieni są z realizacji tych godzin dyrektorzy, wicedyrektorzy i osoby, którym powierzono pełnienie stanowiska dyrektora lub wicedyrektora, nauczyciele kolegiów nauczycielskich, kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli szkół artystycznych i nauczycieli szkół i punktów konsultacyjnych przy przedstawicielach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP

31 Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela możliwość określenia przez organ prowadzący szkołę lub placówkę przypadków w jakich nauczycielowi pełnozatrudnionemu można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin i tryb tego obniżania [art. 42a ust. 1] [art. 42 ust. 7] określanie przez organ prowadzący w formie uchwały, bez uzyskania opinii kuratora: o zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

32 Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela o zasad udzielania i rozmiar zniżek dla dyrektorów szkół i wicedyrektorów oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze; o tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących obowiązki na stanowiskach o różnym wymiarze godzin.

33 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009

34 Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, zgodnie z art. 5a ust. 4, ustawy o systemie oświaty w terminie do 31 października są zobowiązani do przedstawienia organowi stanowiącemu jst prowadzącemu szkoły informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów (sprawdzianu po klasie szóstej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego [LO, LP, T, LU, TU], egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w technikach) Co powinna zawieraćInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009

35 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 1.Sieć przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Sieć szkolna. 2.Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 3.Kadra nauczycielska. Kadra kierownicza. 4.Warunki organizacyjne. Baza przedszkoli i szkół. 5.Gospodarka materialna i finansowa. Stypendia. 6.Działalność opiekuńczo-wychowawcza. 7.Efekty kształcenia. Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. 8.Programy pomocowe.

36 Co powinna zawierać Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 Informacja o sieci szkolnej, jako realizacja uchwały rady gminy (powiatu), w tym: liczba przedszkoli, szkół, placówek, organizacja sieci (samodzielne przedszkola, szkoły oraz zespoły, punkty i zespoły przedszkolne, ckp, cku, itd), obwody szkolne, jakie zmiany zaszły w sieci w roku szkolnym 2008/2009 (likwidacje, powołania, przekształcenia, łączenia w zespoły, przekazanie prowadzenia szkoły na podstawie art. 5 ustawy), kształcenie w zawodach (jakich), warsztaty szkolne.

37 Co powinna zawierać Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w tym: dane demograficzne według liczby dzieci w rocznikach (liczba dzieci: 3, 4, 5 i 6-letnicj, dzieci w szkole podstawowej, dzieci w gimnazjach, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy szkół dla dorosłych) realizacja obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego na terenie gminy oraz poza gminą, realizacja obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy, poza gminą, liczba dzieci realizujących ten obowiązek w szkołach obwodowych, rozliczenie liczbowe uczniów objętych obowiązkiem nauki, liczba dzieci, którym odroczono realizację obowiązku, liczba dzieci 6-letnich w klasach pierwszych, liczba wydanych decyzji administracyjnych i egzekucyjnych w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

38 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 Kadra nauczycielska: liczba nauczycieli zatrudnionych ogółem, w tym: pełno i niepełnozatrudnionych, łączących etaty, według specjalności, według zajęć edukacyjnych, według awansu zawodowego, braki kadrowe, kadra kierownicza: liczba stanowisk kierowniczych, powołania z konkursu, przedłużenia stanowiska, liczba ustalonych ocen pracy dyrektorów szkół i placówek,

39 Co powinna zawierać Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 Działalność finansowa i administracyjna szkół i placówek: prawidłowość dysponowania przez dyrektora przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi, prawidłowość dysponowania przez dyrektora pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki, wynagrodzenia (zasadnicze, wysługa lat, nagrody, dodatki, wynagrodzenia według awansu zawodowego), inwestycje, remonty, bieżące utrzymanie.

40 Co powinna zawierać Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 Działalność opiekuńczo-wychowawcza: świetlica szkolna (liczba świetlic, liczba dzieci zapisanych na świetlice, liczba dzieci uczęszczających na zajęcia, liczba wydawanych posiłków), liczba dzieci dowożonych i dojeżdżających do szkoły, w tym dzieci niepełnosprawnych, koszty dowozu i dowożenia, zapewnienie przez dyrektorów szkół i placówek bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie organizowanych zajęć przez szkołę lub placówkę

41 Co powinna zawierać Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 Efekty kształcenia: wyniki klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia szkoły, liczba uczniów drugorocznych, wyniki egzaminów zewnętrznych (sprawdzian po klasie szóstej, egzaminy gimnazjalne: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy i języka obcego, egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe; edukacyjna wartość dodana – z dużą ostrożnością) Uwaga. Komentarz do wyników egzaminów zewnętrznych należy oprzeć nie tylko i wyłącznie za rok szkolny 2008/2009, ale w kontekście wyników poprzednich. Jak najbardziej wyniki staninowe (sprawdzian, egzamin gimnazjalny).

42 Co powinna zawierać Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 Efekty kształcenia: udział uczniów w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz udział w innych konkursach (liczba uczniów, wyniki, finaliści, laureaci), udział uczniów w olimpiadach i konkursach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liczba uczniów, wyniki, finaliści, laureaci), udział uczniów w zawodach sportowych: międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych.

43 Co powinna zawierać Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 Programy pomocowe: dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, dofinansowanie dla młodocianych pracowników, pracownie komputerowe, monitoring wizyjny w szkołach, wypoczynek letni i zimowy, stypendia socjalne, stypendia za wyniki w nauce.

44 Nowelizacje przepisów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty

45 Nowelizacje przepisów wykonawczych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116) Dzień publikacji – 27 sierpnia 2009 r. Data wejścia w życie – 1 września 2009 r. szkoły mogą realizować [co najwyżej] dwie godziny obowiązkowych zajęć edukacyjnych w formach wskazanych w rozporządzeniu (zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia taneczne, aktywne formy turystyki), dyrektor opracowuje propozycje tych zajęć i po zatwierdzeniu przez organ prowadzący przedstawia uczniom do wyboru, zajęcia te można łączyć w wymiarze co najwyżej 4 tygodni.

46 Nowelizacje przepisów wykonawczych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 116, poz. 977). Dzień publikacji – 23 lipca 2009 r. Data wejścia w życie – 7 sierpnia 2009 r. komputerowo opisowe oceny roczne i oceny zachowania, które po podpisaniu przez wychowawcę można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co będzie uznawane za równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego możliwość prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dzienników w formie elektronicznej oraz określone wymagania zabezpieczające z tym związane. przepisy dopuszczają możliwość prowadzenia dzienników wyłącznie w formie elektronicznej, za zgodą organu prowadzącego, gimnazja nie mają obowiązku wpisywania uwag o realizacji obowiązku nauki do ukończenia 18 roku życia.

47 Nowelizacje przepisów wykonawczych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83 poz. 693) Dzień publikacji – 3 czerwca 2009 r. Data wejścia w życie – 1 września 2009 r. możliwość tworzenia publicznych punktów i zespołów przedszkolnych w publicznych przedszkolach i publicznych szkołach podstawowych jako jednostka odrębna albo jako statutowa jednostka organizacyjna, w punktach i zespołach realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, pracodawcą dla nauczyciela lub nauczycieli jest dyrektor przedszkola lub szkoły.

48 Nowelizacje przepisów wykonawczych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) Dzień publikacji – 3 kwietnia 2009 r. Data wejścia w życie – 1 września 2009 r. Przepisy rozporządzenia w zakresie ramowych planów nauczania obowiązują dla klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów począwszy od roku szkolnego 2009/2010 W pozostałych klasach szkół podstawowych (przez 5 lat) i gimnazjów (przez 2 lata) stosuje się dotychczasowe plany nauczania do zakończenia cyklu kształcenia.

49 Nowelizacje przepisów wykonawczych Nowe zajęcia edukacyjne w gimnazjach: edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne. Ramowe plany nauczania określają: łączną liczbę godzin dla całego cyklu kształcenia, minimalną liczbę godzin w cyklu kształcenia dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, godziny do dyspozycji dyrektora,

50 Nowelizacje przepisów wykonawczych Ramowe plany nauczania określają: godziny przeznaczone na realizację zajęć wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (godziny te nie są wliczane do liczby godzin oddziału, rozliczane dla każdego nauczyciela w skali półrocza, realizacja przez każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole [wyjątek: dyrektorzy i wicedyrektorzy oraz osoby pełniące funkcje dyrektora, nauczycieli kolegiów nauczycielskich, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół artystycznych, szkół przy punktach konsultacyjnych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych RP ]

51 Nowelizacje przepisów wykonawczych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) Dzień publikacji – 27 marca 2009 r. Data wejścia w życie – 1 września 2009 r., z wyjątkiem § 10 mówiącym o kwalifikacjach do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach, które wchodzi w życie 1 września 2010 r.

52 Nowelizacje przepisów wykonawczych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 poz. 730). Dzień publikacji – 10 czerwca 2009 r. Data wejścia w życie – 10 czerwca 2009 r. Uchylone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. Nr 25 poz. 220) nadal będzie obowiązywało, nie dłużej niż do 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

53 Nowelizacje przepisów wykonawczych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17). Dzień publikacji – 15 stycznia 2009 r. Data wejścia w życie – 30 stycznia 2009 r. Uchylone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51 poz. 458 ze zmianami) nadal będzie obowiązywało, do czasu zakończenia cyklów kształcenia – do 31.08.2015

54 Nowelizacje przepisów wykonawczych Wprowadzanie podstaw programowych do szkół będzie następowało etapami. Od roku szkolnym 2009/2010 w: przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, klasach pierwszych szkół podstawowych, klasach pierwszych gimnazjum, klasach pierwszych szkół policealnych (wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości), szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

55 Nowelizacje przepisów wykonawczych Wprowadzanie podstaw programowych do szkół będzie następowało etapami. Od roku szkolnym 2012/2013 w: klasach pierwszych liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, zasadniczych szkół zawodowych, Od roku szkolnym 2015/2016 w: klasach pierwszych uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego. Poza tym terminami możliwe jest wprowadzenie wcześniejsze podstaw programowych z języka obcego nowożytnego, etyki i wychowania fizycznego, co wymaga pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

56 Nowelizacje przepisów wykonawczych Z podstawy programowej wychowania przedszkolnego: W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej. Wniosek: Od 1 września 2009 r. nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

57 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Rozporządzenie RM z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110 poz. 915) Dzień publikacji – 14 lipca 2009 r. Data wejścia w życie – 14 lipca 2009 r. Rozporządzenie dotyczy Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących …. – RADOSNA SZKOŁA.

58 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Dzień publikacji – 24 września 2009 r. Data wejścia w życie – 1 stycznia 2010 r. z wyjątkami, w tym m. in. dotyczącymi ustawy o systemie oświaty (zmiana art. 70 ust. 3 i 4, art. 79 ust. 1, 1a i 1b), które wchodzą w życie 1 stycznia 2011 r. Art. 79 ust. 1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c. Uchylono ust. 1a i 1b.


Pobierz ppt "Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej. Tematyka 1.Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 2.Nowelizacja ustawy z dnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google