Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obiekty i zdarzenia w środowisku Delphi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obiekty i zdarzenia w środowisku Delphi"— Zapis prezentacji:

1 Obiekty i zdarzenia w środowisku Delphi
Obiekty i zdarzenia w środowisku Delphi. Przegląd podstawowych elementów biblioteki VCL Delhi.   Okno Inspektora objektów. zdarzenia procedure TLinSys.Button2Click(Sender: TObject); begin end;

2 Opracowanie wyjątkowych zdarzeń w Object Pascalu.
W język Object Pascal dodano nowe słowo – try, stosowane dla opracowania wyjątkowych zdarzeń. Istnie dwa typy zabezpieczonych kodów: ·     try..except ·     try..finally  Pierwyj typ stosują dla dla opracowania wyjątkowych wydarzeń. Ego syntaksy try Statement 1; Statement 2; ... except on Exception1 do Statement; on Exception2 do Statement; else Statements; {default exception-handler} end;

3 Opracowanie wyjątkowych zdarzeń w Object Pascalu.
Kod w częstsi finally będzie wykonany w każdym przypadku, i przy wyjątkowych wydarzeńiach Ego syntaksy try Statement1; Statement2; ... finally Statements; { These statements always execute } end;  Przykład opracowani wyjątkowych zdarzeń   type ESampleError = class(Exception); var ErrorCondition: Boolean; procedure C; begin writeln('Enter C'); if (ErrorCondition) then writeln('Raising exception in C'); raise ESampleError.Create('Error!'); writeln('Exit C');

4 Opracowanie wyjątkowych zdarzeń w Object Pascalu.
procedure B; begin writeln('enter B'); C; writeln('exit B'); end; procedure A; writeln('Enter A'); try writeln('Enter A''s try block'); B; writeln('After B call'); except on ESampleError do writeln('Inside A''s ESampleError handler'); on ESomethingElse do writeln('Inside A''s ESomethingElse handler'); writeln('Exit A');  begin writeln('begin main'); ErrorCondition := True; A; writeln('end main'); end.

5 Wprowadzanie grafiki w Delphi
W bibliotece VCL Delphi są następne komponenty dla wprowadzania grafiki TImage (TDBImage), TShape, TBevel. TShape – prosty obiekty – koło, kwadrat ... Wid obiektów definiowany przez własność Shape. Własność Pen inicjuje kolor oraz wid granicy. TBevel – narzędzia dla doskonalenia widu zewnętrzny oprogramowania – ramki, linii .... Ma własności Shape i Style. Własność obiektów Canvas. Własność Canvas ma cały zbór obiektów: TBitmap, TComboBox, TDBComboBox, TDBGrid, TDBListBox, TDirectoryListBox, TDrawGrid, TFileListBox, TForm, TImage, TListBox, TOutline, TPaintBox, TPrinter, TStringGrid.

6 Własności elementu Canvas.
Brush –pędzel obiekt iż swoim zborem własnośći Bitmap –ilustracją rozmiaru 8x8; Color - definiuje kolor ilustracji ; Style – definiuje styl ilustracji ; Handle – pozwala stosować pędzel bezpośrednio w procedurach Windows API;  ClipRect – prostokąt dla inputu graficznego; CopyMode - własność definiuje metod kopiowania (metoda CopyRect): 1:1, dokonanie inwersji ...  Font – czcionka dla inputu tekstu (metoda TextOut).  Handle – ta własność es stosowana dla bezpośrednich zastosowań Windows API.  Pen – ołówek, definiuje typ linii i ma następni własnośći Color - definiuje kolor linii; Handle – dla bezpośrednich zastosowań Windows API Mode - definiuje metod inputu: zwykla linia, z dokonaniem inwersji.... Style - definiuje styl inputu: linija, punktyr .... Width –szerokość linii w pikselach. PenPos – dana pozycja ołówka;  Pixels – dwoi pomiarowy masyw wizerunków ( pixel) dla dostępu w każdej kropce.

7 Własności elementu Canvas.
Metody Canvas: Arc, Chord, LineTo, Pie, Polygon, PolyLine, Rectangle, RoundRect. Dla linii dany metody stosują ołówek (Pen) a dla ilustracji pędzel (Brush). Metody dla outputu ilustracii - Draw i StretchDraw, Metody dla outputu tekstu - TextOut и TextRect. Dla inputu tekstu stosują czcionkę (Font) kanwy; TextRect input tekstu w prostokąt ; TextWidth - szerokość tekstu; TextHeight – wysokość tekstu;

8 Przykład stosowanie własności Canvas.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var i, j : Longint; begin Button1.Enabled:=False; with Canvas do for i:=1 to Width do begin Application.ProcessMessages; for j:=1 to Height do Pixels[i,j]:=i*j; end; Button1.Enabled:=True;

9 Przykład 2 stosowania własności Canvas
Stosowanie metody - Draw и StretchDraw: procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); begin with Canvas do begin Draw(0,0, Image1.Picture.BitMap); StretchDraw(Rect(250,0,350,50),Image1.Picture.BitMap) end;

10 Przykład 3 stosowania własności Canvas
procedure TPreViewBtnBottomDlg1.PrintButtonClick(Sender: TObject); Var I : Integer; PrnTxt : System.Text; begin PrintDialog1.Execute; AssignPrn(PrnTxt); Printer.canvas.Font.Name:='Decor'; Printer.canvas.Font.Size:=30; Rewrite(prnTxt); Writeln(PrnTxt,' Ďđîňîęîë ĺęçŕěĺíŕ'); Printer.canvas.Font.Name:='Journal'; Printer.canvas.Font.Size:=24; For i:=0 to PreViewMemo.Lines.Count do Writeln(PrnTxt,' ',PreViewMemo.Lines[i]); end; CloseFile(PrnTxt); end.


Pobierz ppt "Obiekty i zdarzenia w środowisku Delphi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google