Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 13-14 września 2010r. prelegent: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 13-14 września 2010r. prelegent: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku."— Zapis prezentacji:

1 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 13-14 września 2010r. prelegent: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku

2 Sukces to działanie na najwyższym poziomie swoich możliwości w kierunku realizacji własnych w pełni uświadomionych pragnień, z zachowaniem uniwersalnego kodeksu moralnego oraz równowagi pomiędzy czterema obszarami życia. Sukces Firmy Iwona Majewska-Opiełka Sukces Miarą sukcesu nie jest wynik porównania własnej osoby z kimś innym; jest nią raczej ocena własnych osiągnięć w zestawieniu z rzeczywistymi możliwościami. Zig Ziglar Jaka jest recepta na sukces w bankowości spółdzielczej na przykładzie Banku Spółdzielczego w Płońsku?

3 wizja i misja Banku wspierana określonymi w strategii celami oraz filozofią i kulturą organizacji, jakość usług bankowych i oferowanego doradztwa połączona z profesjonalną sprzedażą produktów bankowych, kompetentna załoga (kwalifikacje, doświadczenie, pracowitość), wielkość Banku wyrażona sumą bilansową, kapitałami własnymi, poziomem depozytów i kredytów, Czynniki sukcesu Czynnikami sukcesu Banku Spółdzielczego w Płońsku są:

4 właściwe proporcje pomiędzy kapitałem udziałowym a funduszami własnymi oraz depozytami i kredytami znajomość rynku i Klientów, zaufanie do Banku, nowoczesność placówek ( organizacyjna i technologiczna), szybkość i sprawność podejmowania decyzji, etyka w działalności. Czynniki sukcesu c.d. Czynnikami sukcesu Banku Spółdzielczego w Płońsku są:

5 źródło: obliczenia własne

6

7 Fundusze własne Fundusz udziałowy

8 źródło: obliczenia własne

9

10

11 wiedza, której bazą jest wykształcenie i ustawiczne dokształcanie się, inteligencja emocjonalna rozumiana jako zdolność do dialogu i działań społecznych, elastyczność i otwartość – umiejętność szybkiego reagowania na nowe informacje i sytuacje, zdolności przywódcze – umiejętność moderowania różnych procesów mających miejsce w Banku wymagająca zręczności w negocjowaniu, empatii, cierpliwości i konsekwencji, innowacyjność będąca wynikiem: wyobraźni rynkowej, gotowości do ponoszenia ryzyka i tolerancji błędów. Kadra zarządzająca Pożądane cechy kadry zarządzającej:

12 źródło: obliczenia własne

13 wykształcenie wyższe pozostali źródło: obliczenia własne Pracownicy i Kadra kierownicza wg wykształcenia

14 Pracownicy i Kadra kierownicza wg wieku źródło: obliczenia własne Pracownicy ogółem Kadra kierownicza liczba pracowników wiek pracowników

15 Pracownicy i Kadra kierownicza wg płci źródło: obliczenia własne

16 Jakie działania powinny podjąć banki spółdzielcze w najbliższych latach i jakich dokonać wyborów, aby nadal osiągać sukcesy?

17 Ma miejsce dalszy wzrost obciążeń sprawozdawczych i regulacyjnych wymagający tworzenia i rozbudowywania central w bankach przy jednoczesnym pogorszeniu warunków generowania dochodów na skutek: utraty ważnych klientów depozytowych jakimi były sądy powszechne w wyniku wejścia w życie ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, trwałego pogarszania opłacalności obsługi kredytów preferencyjnych oraz współpracy sektora spółdzielczego z samorządami terytorialnymi, konkurencja cenowa w sektorze, w tym z BGK, zmiana ustawy o BFG, wejście w życie rekomendacji T oraz SIII.

18 Marża operacyjna w Banku Spółdzielczym w Płońsku

19 Udział przychodów z odsetek w przychodach ogółem oraz udział kosztów odsetkowych w kosztach ogółem w Banku Spółdzielczym w Płońsku

20

21

22 WYSZCZEG Ó LNIENIE 2008 ROK2009 ROK SEKTOR BANKOWY BANKI SP Ó ŁDZIELCZE BS PŁOŃSK SEKTOR BANKOWY BANKI SP Ó ŁDZIELCZE BS PŁOŃSK Udział w wyniku z działalności bankowej wyniku z tytułu odsetek 62,28%75,13%75,42%53,16%70,72%68,05% wyniku z działalności pozaodsetkowej 37,72%24,87%24,58%46,84%29,28%31,95% koszt ó w działania banku (koszty wynagrodzeń+narzuty+amortyzacja+pozostałe koszty) 56,28%66,39%62,97%55,14%72,98%74,02% wyniku z tytułu rezerw 11,02%3,29%5,78%24,80%3,05%2,64% wyniku netto 28,27%24,65%21,89%16,68%20,24%22,63% Udział w strukturze koszt ó w działania banku* wynagrodzeń+narzut na wynagrodzenia 50,82%66,79%56,37%49,49%66,32%55,99% amortyzacji 8,60%7,34%10,33%9,31%7,35%12,21% WYBRANE WSPÓŁCZYNNIKI OPERACYJNE BANKÓW NA KONIEC 2008 i 2009 ROKU

23 WYBRANE WSPÓŁCZYNNIKI OPERACYJNE BANKÓW NA KONIEC 2008 i 2009 ROKU c.d. Udział w aktywach netto wyniku z tytułu odsetek 2,90%4,85%4,33%2,49%3,91%3,32% wyniku z działalności pozaodsetkowej 1,75%1,61%1,41%2,20%1,62%1,56% koszt ó w działania banku 2,62%4,29%3,62% 2,59%4,03% 3,61% wyniku z tytułu rezerw 0,51%0,21%0,33%1,16%0,17%0,13% koszt ó w całkowitych (k.działalnia banku+wynik na rezerwach+koszty nadzwyczajne)* 3,13%4,50%3,95% 3,75%4,20% 3,48% Wskaźniki efektywności zwrot z aktyw ó w (ROA) netto 1,601,701,420,901,201,17 zwrot z kapitał ó w (ROE) netto 22,1019,3015,6611,3012,7013,23 marża odsetkowa 3,205,205,552,64,23,85 aktywa bilansowe na pracownika ( w tys.zł) 5 734,751 813,502 602,89 6 057,491 945,50 2 573,46 wynik brutto na pracownika (w tys.zł.) 92,6536,4743,5557,9827,4634,81 średnie miesięczne wynagrodzenie ( w zł.) 5 271,143 600,643 670,815 405,003 615,003 662,09 wskaźnik koszt ó w operacyjnych* 54,10%66,00%64,36%54,00% źródło: dane z KNF, obliczenia własne

24 Możliwość generowania zysku przy marży wynoszącej 2-2,5% oraz wzrost wydajności bez pogorszenia jakości obsługi klientów i przy wzroście wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem to wyzwanie na miarę spełnienia norm kapitałowych kilka lat temu, tylko trudniejsze w realizacji. Szansa na s ukces

25 Może się to udać jedynie przy współdziałaniu całego środowiska oraz rozszerzeniu zakresu zadań banku zrzeszającego który powinien: 1.Przejąć część zadań wykonywanych przez centrale banków spółdzielczych, 2.Utworzyć wspólnie z bankami spółdzielczymi podmioty świadczące usługi finansowe oraz usługi pomocnicze na rzecz sektora, 3.Przekonać zarządy banków do podjęcia współpracy w tym zakresie, przedstawiając analizy możliwości obniżenia kosztów i korzyści dla każdego banku.

26 Sukces Co powinno zostać zrobione wspólnie w bankowości spółdzielczej, aby ten sektor wykorzystał w większej skali swój potencjał rozwojowy?

27 Na tak postawione pytanie odpowiedź brzmi: Absolutnie wszystko! Robić co do nas należy w danej sytuacji i nie czynić z tego roli, z którą się utożsamiamy – to podstawowa lekcja sztuki życia, której mamy się nauczyć tutaj na ziemi. (Ekhart Tolle Nowa Ziemia)

28 Dziękuję Państwu za uwagę prelegent: Teresa Kudlicka – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku


Pobierz ppt "Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 13-14 września 2010r. prelegent: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google