Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kilka słów o programie Nowoczesna technologia Duża wydajność i bezpieczeństwo Łatwość obsługi Niskie koszty Prezentacja wybranych możliwości Zamów program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kilka słów o programie Nowoczesna technologia Duża wydajność i bezpieczeństwo Łatwość obsługi Niskie koszty Prezentacja wybranych możliwości Zamów program."— Zapis prezentacji:

1

2 Kilka słów o programie Nowoczesna technologia Duża wydajność i bezpieczeństwo Łatwość obsługi Niskie koszty Prezentacja wybranych możliwości Zamów program

3 Kilka słów o programie Kadry, Płace i ZUS Pro to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac, w firmach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, zatrudniających od kilku do kilku tysięcy pracowników, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników, naliczanie wynagrodzeń czy różnego rodzaju zasiłków oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Uwzględnia wymogi zreformowanych przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Posiada automatyczny eksport danych do programu Płatnik oraz import danych osobowych. Program Kadry, Płace i ZUS Pro wchodzi w skład systemu Biznesmen Pro i jest wynikiem 10-letnich doświadczeń w tworzeniu oprogramowania kadrowo-płacowego. To już piąta generacja tego systemu. Program ten jest ceniony przez jego użytkowników oraz wyróżniany w wielu raportach. Jego trzecia generacja zajęła 1-miejsce w rankingu programów kadrowo-płacowych w 1998 roku zorganizowanym przez tygodnik Computerworld.

4 Nowoczesna technologia
Program działa w środowisku Windows (98SE, Me, NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista) w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Serwer 2000 (2005 Express). Zastosowanie tego typu bazy danych gwarantuje m. in.: większą szybkość pracy: zastosowana technologia klient-serwer powoduje zmniejszenie obciążenia sieci komputerowej oraz wzrost prędkości pracy, sprawnie przetwarzając duże ilości danych; skalowalność i bezpieczeństwo danych: efektywna praca zarówno na jednym komputerze jak i na wielu połączonych w sieci oraz większa odporność na awarie; pracę w sieci komputerowej: w pakiecie znajduje się bezpłatna wersja MSDE (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine), który umożliwia pracę na pięciu stanowiskach jednocześnie (można rozszerzyć licencję o dodatkowe stanowiska); przetwarzanie danych w innych programach: wykorzystuje standard XML jako format służący wymianie danych z innymi programami m.in. Word czy Excel. W łatwy sposób można modyfikować wyeksportowane dokumenty i dostosowywać je do własnych potrzeb;

5 Duża wydajność i bezpieczeństwo
praca na jednym stanowisku lub w sieci komputerowej; tworzenie wielu firm w systemie oraz wpisanie nieograniczonej ilości pracowników (w zależności od zakupionej licencji); podstawowa licencja pozwala na pracę programu jednocześnie na pięciu stanowiskach komputerowych oraz utworzenie trzech firm (istnieje możliwość rozszerzenia licencji); w porównaniu z poprzednią wersją kilkakrotnie przyspieszono proces obliczania płac oraz generowania dokumentów; wszelkie dane zgromadzone w programie zabezpiecza system ochrony informacji; Umożliwia przydzielenie każdemu użytkownikowi indywidualnych praw dostępu do określonych funkcji programu. Rejestruje również daty i identyfikatory osób modyfikujących dane osobowe w kartotece pracowników; niepowołane osoby nie mają dostępu do danych wprowadzonych do systemu, gdyż są one chronione hasłem - użytkownik musi się zalogować do systemu; system archiwizacji bazy danych;

6 Łatwość obsługi czytelny układ menu, kontekstowa pomoc dla każdego okna oraz zastosowanie kreatorów powodują, że system ten jest łatwy w obsłudze dla początkujących użytkowników; program pracuje w nowym standardzie interfejsu, który zakłada pojawianie się otwieranych okienek podrzędnych w postaci kolejnych zakładek. Dzięki temu użytkownik ma bardzo łatwy wgląd w to ile okienek jest otwartych i szybko może znaleźć potrzebne - otwarte już okno; większość okien programu zawiera te same elementy i obsługiwana jest w ten sam sposób; w celu zabezpieczenia przed przypadkowymi zmianami danych, okna otwierają się z funkcją przeglądania danych. Żeby zmienić lub wprowadzić nowe dane należy użyć jedną z dostępnych komend na panelu zadań lub odpowiednie klawisze skrótów; dodatkowo pracę z programem ułatwiają użytkownikom kreatory. Okienko takie zawiera kilka stron, które przełącza się przyciskami [Dalej] lub [Wstecz]; Zaletą kreatorów jest dawkowanie informacji, tzn. użytkownik nie jest „atakowany” dużą ilością informacji, jest natomiast prowadzony "za rękę„ i proszony o udzielanie odpowiedzi na kolejne pytania.

7 Niskie koszty niska cena oprogramowania w stosunku do szerokich możliwości funkcjonalnych to idea, która towarzyszy nam od początku działalności firmy; przy tworzeniu programów zawsze kierujemy się tym, by były one łatwe w obsłudze i nie wymagały skomplikowanych wdrożeń; oferta handlowa została podzielona wg ilości pracowników (do 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 i więcej), dzięki temu cena programu jest bardziej przystępna; wraz z rozwojem firmy można rozbudować system, tak aby działał na kilku stanowiskach komputerowych oraz mógł obsługiwać większą ilość pracowników i firm;

8 Wszelkie dane zgromadzone w programie zabezpiecza system ochrony informacji. Niepowołane osoby nie mają dostępu do danych, ponieważ system chroniony jest hasłem. Przed każdym rozpoczęciem pracy z programem użytkownik musi się zalogować.

9 Program umożliwia tworzenie wielu firm w systemie, dlatego mogą z niego również korzystać biura rachunkowe. Podstawowa licencja pozwala na pracę programu jednocześnie na pięciu stanowiskach komputerowych oraz utworzenie trzech firm (możliwość rozszerzenia licencji o dodatkową ilość firm i stanowisk).

10 Wyposażony jest w funkcję importu danych osobowych pracowników oraz danych firmy z programu Płatnik. Ponadto zaimportuje wszystkie dane z poprzedniej wersji Kadry, Płace i ZUS 4 oraz dane osobowe z programu Płace DOS dGCS S.A. ``

11 Prowadzi ewidencję danych personalnych pracowników i zleceniobiorców oraz właścicieli. Gromadzi również informacje o wykształceniu, stosunku do służby wojskowej czy rodzinie. Pozwala na wpisanie nieograniczonej ilości pracowników w zależności od zakupionej licencji. Oferta handlowa została podzielona wg ilości pracowników (do 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 i więcej), dzięki temu cena programu jest bardziej przystępna.

12 Pozwala na elastyczne określenie sposobu finansowania składek ZUS każdemu pracownikowi (np. 50% Ubezpieczony, 50% Płatnik, ubezpieczony, płatnik, Budżet, PFRON).

13 Sporządza wiele dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników m. in
Sporządza wiele dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników m.in. umowa o pracę, szczegółowe warunki zatrudnienia, aneksy, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy...

14 …Każdy z tych dokumentów można wydrukować lub skorzystać z podglądu wydruku na ekranie. Ponadto użytkownik może dokonać wyboru jednego z trzech typów wydruku tj. z kolorowymi ramkami, ramki + tekst, tylko tekst (wydruk ekonomiczny).

15 Prowadzi ewidencję dotyczącą okresowych badań lekarskich oraz szkoleń
Prowadzi ewidencję dotyczącą okresowych badań lekarskich oraz szkoleń. Kontroluje ich termin ważności i automatycznie informuje o jego zakończeniu. Drukuje dodatkowe formularze oraz raporty np. skierowanie na badania, pracownicy bez aktualnych badań, odbyte szkolenia itp.

16 Ponadto ewidencjonuje i kontroluje ilość wyposażenia przekazanego pracownikom.

17 Eksportuje większość danych oraz raportów do programów Microsoft Word i Excel. Pozwala dostosować pod własne potrzeby wybrane dokumenty kadrowe z poziomu programu Microsoft Word.

18 Umożliwia odnotowywanie obecności i wszelkiego rodzaju nieobecności (większość typów nieobecności automatycznie modyfikuje dane płacowe).

19 Ewidencję obecności można prowadzić na dwa sposoby: Ewidencję miesięczną - w tym wypadku system prowadzi tylko zbiorczą (miesięczną) ewidencję liczby godzin przepracowanych, normatywnych, nadgodzin oraz godzin nocnych. Nie istnieje wtedy możliwość generowania godzinowych list obecności, itp. Dane dot. czasu pracy do obliczania płac są pobierane z tego elementu. Istnieje możliwość pobierania danych do tego okna z zewnętrznych systemów RCP...

20 … Drugim sposobem wprowadzania obecności jest: Ewidencja dzienna - w tym wypadku można wprowadzać dane dotyczące obecności za każdy dzień z osobna oraz na koniec miesiąca dokonać importu danych szczegółowych do kartoteki miesięcznej.

21 Program pozwala na wprowadzanie wielu typów nieobecności, które są automatycznie uwzględniane podczas obliczania płac np. wprowadzając nieobecności typu wynagrodzenie za czas choroby lub urlop wypoczynkowy program automatycznie uwzględni odpowiedni składnik podczas obliczania płac.

22 Po wprowadzeniu obecności i nieobecności program tworzy m. in
Po wprowadzeniu obecności i nieobecności program tworzy m.in. miesięczną kartotekę czasu pracy pracownika …

23 … listę obecności (wypełnioną danymi lub pustą) oraz wiele innych zestawień.

24 Menu programu jest przejrzyste, a poszczególne funkcje zgrupowano w nim tematycznie. Dzięki temu początkujący użytkownicy nie powinni mieć problemów z jego obsługą. Np. wszystkie operacje związane z obliczaniem płac, tworzeniem list płac, sporządzaniem umów cywilnoprawnych, przygotowywaniem przelewów oraz definiowaniem składników płacowych zostały zgrupowane w menu Płace.

25 Program umożliwia definiowanie każdego składnika płacowego (niezależnie od stopnia skomplikowania np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i wiele innych) lub skorzystanie ze standardów dostępnych w programie …

26 … oraz definiowanie działań matematycznych na składnikach, obliczanie składników na podstawie innych składników, definiowanie ograniczeń, terminów ważności.

27 Przy konfigurowaniu płac pracowników i typów kalendarzy oraz przy tworzeniu deklaracji, pracę z programem ułatwiają użytkownikom kreatory. Okienko takie zawiera kilka stron, które przełącza się przyciskami [Dalej] lub [Wstecz]. Zaletą kreatorów jest dawkowanie informacji, tzn. użytkownik nie jest „atakowany” dużą ilością informacji, jest natomiast prowadzony „za rękę” i proszony o udzielanie odpowiedzi na kolejne pytania.

28 Oblicza płace według różnych systemów wynagradzania
Oblicza płace według różnych systemów wynagradzania. Umożliwia także naliczanie więcej niż jednej wypłaty w miesiącu (wiele wypłat w obrębie jednego miesiąca dla tych samych pracowników, jak również różne grupy pracowników w określonym dniu miesiąca). Opcja ta opiera się na idei „Okresów płacowych”. W danym miesiącu można zdefiniować dowolną ilość takich okresów. W każdym okresie płacowym można zdefiniować inne składniki płacowe.

29 Szybkość obliczania płac niezależnie od ilości pracowników to element wyróżniający ten system od innych. Działa w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Serwer 2000, dzięki czemu charakteryzuje się dużą wydajnością i stabilnością oraz bezpieczeństwem danych. Obliczone płace można wyeksportować do programu Microsoft Excel.

30 Po obliczeniu płac program umożliwia tworzenie oraz wydruk wielu list płac w miesiącu oraz wielu wypłat na jednej liście płac… Program wyposażony jest również w funkcję definiowania wzorów list płac. Użytkownik może utworzyć własne wzory list płac.

31 … wydruk kwitków z wypłat …

32 … wydruk karty wynagrodzeń …

33 Sporządza i drukuje wszystkie umowy cywilno-prawne oraz rachunki/ faktury, jednocześnie automatycznie kontrolując ich numerację.

34 Dodatkowo umożliwia wystawienie do jednej umowy wielu rachunków lub faktur.

35 Pożyczki/ KZP to kolejna unikatowa funkcja umożliwiająca udzielanie pożyczek i nadzór nad oszczędzaniem pieniędzy przez pracownika np. w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Raty i kredyty są uwzględniane podczas obliczania płac. Możliwy jest podgląd stanu konta pracownika, jak również wstrzymywanie pobierania raty.

36 Umożliwia wystawianie i wydruk przelewów oraz generowanie przelewów elektronicznych na podstawie wcześniej obliczonych płac tj. za wypłaty na konta osobiste, za deklarację PIT-4, za umowy zlecenia, za podatek od umów zleceń, za zaliczki z wypłaty.

37 Efektem wygenerowanego przelewu może być wydruk: Przelewu Zbiorowego, Przelewu Pojedynczego i Zbiorówki lub eksport do elektronicznych systemów bankowych. W zależności od dokonanego wyboru program wyświetli dodatkowe opcje  np. wydruk pełny lub wstrzeliwany, ilość blankietów, marginesy itp.

38 W programie zastosowano nowatorski generator deklaracji podatkowych PIT, który umożliwia edycję wszystkich pól przed wydrukiem oraz zapamiętuje stare wzory.

39 Podgląd wydruku deklaracji PIT-4

40 Generowanie deklaracji ZUS dla programu Płatnik ułatwia kreator, który sprawnie pozwala tworzyć je jednocześnie lub pojedynczo: dla wybranych pracowników, działów lub wszystkich zatrudnionych.

41 …oraz zestaw nowych raportów ułatwiających wypełnianie zestawień i deklaracji dla PFRON – dzienne i miesięczne stany zatrudnionych pracowników w podziale na osoby i etaty z uwzględnieniem stopni niepełnosprawności (przydatne dla ZPChr)

42 Kolejną ciekawą funkcją jest generowanie elektronicznego lub papierowego zestawienia do Narodowego Funduszu Zdrowia …

43 Zaprezentowane dotąd funkcje to jedynie wycinek z wszystkich możliwości jakie oferuje użytkownikom program Kadry, Płace i ZUS PRO. Dlatego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem jego możliwości, wersją demonstracyjną oraz ofertą handlową, zamieszczoną na naszej stronie

44 e-mail: info@biznesmen.com.pl
dGCS Biznesmen Sp. z o.o. ul. Raszkowska 24a Ostrów Wlkp. Tel/fax (062) Fax (062)


Pobierz ppt "Kilka słów o programie Nowoczesna technologia Duża wydajność i bezpieczeństwo Łatwość obsługi Niskie koszty Prezentacja wybranych możliwości Zamów program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google