Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowle magazynowe Stodoła z Dziekanowic Systemy logistyczne 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowle magazynowe Stodoła z Dziekanowic Systemy logistyczne 2"— Zapis prezentacji:

1 Budowle magazynowe Stodoła z Dziekanowic Systemy logistyczne 2
M.Stanisławski

2 WSTĘP 3 – 6 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE 7 – 19 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE 39 – 62 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE

3 Definicja Budowle magazynowe - to konstrukcje inżynierskie zaprojektowane i wykonane w taki sposób aby spełniały warunki sprawnego i bezpiecznego wykonywania czynności technologicznego procesu magazynowego w zakresie przyjmowania, przechowywania i wydawania zapasów, a także w maksymalnym stopniu zapewniały wymagane przez zapasy warunki ich przechowywania, zabezpieczając je przed ubytkami ilościowymi i jakościowymi Spichlerz w Kashan w Iranie ms

4 Budowle magazynowe stanowią podstawowy element
infrastruktury logistycznej i mogą być rozpatrywane jako: element ( podsystem ) buforujący w łańcuchu transportowym element ( podsystem ) funkcjonalny w przedsiębiorstwie transportowym, produkcyjnym, dystrybucyjnym, usługowym itp. samodzielny obiekt budowlany o pewnej strukturze funkcjonalnej, przystosowany do magazynowania Spichrze w Grudziądzu ms

5 Podział budowli magazynowych
Przeznaczenie budowli magazynowych ma wpływ na ich podział na : grupy – budowle uzależnione od stopnia wygrodzenia z przestrzeni otwartej rodzaje – budowle uzależnione od głównych cech konstrukcyjno – użytkowych, który określony został w normie PN – 81/B – Budowle magazynowe. Podział, nazwy i określenia. ms

6 GRUPY RODZAJE ms

7 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE
Są to wydzielone na otwartej przestrzeni place o nawierzchni gruntowej lub twardej Zaliczamy do nich place składowe, terminale kontenerowe Przeznaczone są do składowania wyrobów odpornych na warunki atmosferyczne ( działanie promieni słonecznych, opady, wysoką temperaturę, mróz, wilgoć, zanieczyszczone powietrze itp. ) np. piasek, ruda, odlewy, wyroby hutnicze, wyroby sztukowe opakowane itp ms

8 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE
Rodzaje : Place składowe o nawierzchni utwardzonej – nawierzchnia jest wykonana z gruntu rodzimego ( nieulepszonego ) lub nawiezionego gruntu ulepszonego mechanicznie, bądź chemicznie; przeznaczone są głównie do składowania materiałów masowych luzem ( sypkich, kawałkowych, bryłowych ) Place składowe o nawierzchni twardej – nawierzchnia ma grubość ponad 12 cm i wytrzymałość na ściskanie co najmniej 100 MPa, przy najbardziej niekorzystnych warunkach zawilgocenia podłoża, nawierzchnia może być ulepszona nawierzchnią pylącą wykonaną z tłucznia lub bruku, bądź ulepszoną w postaci nawierzchni betonowej lub bitumicznej ms

9 ms

10 ms

11 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE
Plac składowy powinien spełniać określone wymagania funkcjonalno – budowlane dotyczące głównych jego elementów : nawierzchni , jw. ogrodzenia - place składowe powinny być ogrodzone, ze względu na ochronę składowanych na nich towarów, ogrodzenie umożliwia także utrzymanie prawidłowej organizacji w zakresie zagospodarowania powierzchni składowej z podziałem na pola składowe, drogi manipulacyjne itp ms

12 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE
oświetlenia sztucznego placu - ochrona ładunku jak również bezpieczeństwo pracy pracowników wymaga zainstalowania na placach składowych oświetlenia sztucznym światłem. Wymagane jest oświetlenie emitujące światło pośrednie, równomiernej jaskrawości o natężeniu 120 lx na powierzchnię składowiska, oświetlenie powierzchni przyjęć i wydań , gdzie wymagane jest odczytywanie dokumentów i oznakowań towarów powinno mieć natężenie 200 – 300 lx. ms

13 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE
instalacji ppoż. oraz pomocniczego sprzętu ppoż. - instalacje oraz sprzęt p/ppoż. dobierane są w zależności od składowanych towarów. W przypadku materiałów palnych wymagana jest sieć hydrantów wodnych wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo plac powinien być zaopatrzony w podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice pianowe, śniegowe, proszkowe itd. Wszyscy pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie posługiwania się wyżej wymienionym sprzętem.    ms

14 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE
pomieszczenia dla magazyniera i pracowników magazynowych – jeżeli czas przebywania pracowników na placu przekracza 4 godziny na zmianę roboczą, a odległość do najbliższego punktu ogrzewania jest większa niż 125 m – na placu składowym powinno być wybudowane ‘’ pomieszczenie do ogrzewania się i przebywania pracowników ‘’, powierzchnia 8 – 40 m2 , powinno być zlokalizowane przy bramie placu, tak aby magazynier mógł kontrolować przechodzące osoby oraz środki transportu przywożące i wywożące towary z placu, powinien być w nim punkt pierwszej pomocy z apteczką i instrukcją udzielania pierwszej pomocy ms

15 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE
urządzeń przeładunkowych – mogą być stałe np. suwnice lub przejezdne np. żurawie samochodowe o odpowiednim udźwigu składowisko złomu ms

16 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE
wyniesiona wagi wyniesiona statyczna Do ładowarek kołowych hakowa ms

17 Wagi na składowisku odpadów
ms

18 BUDOWLE MAGAZYNOWE OTWARTE
bocznica kolejowa - występuje w zależności od potrzeb , jest niezbędna w przypadku terminali kontenerowych Instalacje składowiska – elektryczna, wodno-kanalizacyjna, dozorowania wybranych miejsc, sygnalizacyjna do sterowania ruchem na składowisku itp.. ms

19 Plac składowy utwardzony
oświetlenie ogrodzenie biura ms

20 A. Mleczko O biznesie

21 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE
Są to wydzielone z otwartej przestrzeni za pomocą wybudowanych przegród ( pionowych i/lub poziomych ) obiekty budowlane posiadające minimum jeden nieosłonięty bok ( ścianę ). Przeznaczone są do składowania wyrobów o ograniczonej odporności na warunki atmosferyczne tzn. odpornych na działanie niskich i wysokich temperatur oraz działanie wilgotności, natomiast nieodpornych na działanie promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych ms

22 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE
rodzaje ms

23 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE ZASIEKI
Zasieki to przegrody wybudowane w postaci pionowych, pełnych lub ażurowych ścian oporowych dla składowania materiałów masowych luzem ( sypkich, kawałkowych, bryłowych) jednokomorowe jednorzędowe wielokomorowe dwustronne jednostronne jednorzędowe jednostronne wielokomorowe dwurzędowe ms

24 Zasieki w kompostowni Węglowe w parowozowni Wolsztyn ms

25 ms

26 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE WIATY
Wiaty są to obiekty z dachem i maksymalnie trzema ścianami, których zadaniem jest ochrona różnych składowanych zapasów głównie przed opadami atmosferycznymi, częściowo nasłonecznieniem i ewentualnie wiatrem Składowane mogą być wyroby opakowane np. maszyny , wyroby metalowe i nieopakowane np. drewno, materiały instalacyjne ms

27 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE WIATY
Rozróżniamy wiaty : nieosłonięte – obiekty posiadające dach na słupach ms

28 ms

29 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE WIATY
osłonięte – obiekt posiada dach na słupach i co najmniej jedną ścianę lub przylegające jednym bokiem do innego budynku ms

30 ms

31 ms

32 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE ZBIORNIKI OTWARTE
Zbiorniki otwarte - są to obiekty posiadające ściany i dno, ale pozbawione przykrycia, mogą być jedno- lub wielokomorowe, betonowe lub ziemne W grupie tej wyróżniamy zbiorniki : naziemne - obiekty posiadające górną ścianę powyżej lub na poziomie przyległego terenu niezagłębione zagłębione częściowo zagłębione całkowicie ms

33 Zbiornik ziemny ( laguna ) wyłożony membraną
Zbiornik zagłębiony całkowicie z elementów betonowych Zbiorniki otwarte zagłębione całkowicie, oraz zagłębione częściowo do określonej wysokości powinny być zabezpieczone np. płotem przed przypadkowym wpadnięciem do zbiornika Zbiornik żelbetonowy zagłębiony całkowicie ms

34 <> Zbiornik stalowy niezagłębiony
Zbiornik betonowy niezagłębiony Zbiornik betonowy dla oczyszczalni zagłębiony częściowo Zbiornik stalowy niezagłębiony ms

35 BUDOWLE MAGAZYNOWE PÓŁOTWARTE ZBIORNIKI OTWARTE
nadziemne – obiekty, których dno położone jest ( np. na słupach ) powyżej przyległego terenu ms

36 Zasobnik z kratą przesiewacza
Zestaw zasobników 4 x 10 m3 ms

37 ZBIORNIKI O KONSTRUKCJI SAMONOŚNEJ
Zbiorniki te posiadają obręcz, która podnosi się wraz z poziomem płynu. Wyposażone są w specjalny zawór do pompowania oraz wypompowywania powietrza z obręczy oraz zawór bezpieczeństwa. Zastosowanie znajdują w przypadku nagłych interwencji, magazynowania wody, gaszenia pożaru, itp. ms

38 A. Mleczko o biznesie

39 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE
Budowle magazynowe zamknięte – to całkowicie wydzielone z otwartej przestrzeni za pomocą wybudowanych przegród ( pionowych i/lub poziomych )obiekty budowlane. Przeznaczone są do składowania zapasów nieodpornych na narażenia klimatyczne. ms

40 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE
ms rodzaje podziemne naziemne nadziemne podziemne parterowe wielokomorowe przyziemne jednopiętrowe wielopiętrowe jednokomorowe

41 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE ZBIORNIKI ZAMKNIĘTE
Zbiorniki zamknięte – są to obiekty jedno- lub wielokomorowe, całkowicie zabudowane, przeznaczone do przechowywania substancji ciekłych lub gazowych. Zbiorniki te mogą być : podziemne, czyli takie : - których wierzchnie przykrycie znajduje się poniżej przyległego terenu lub równo z nim - które położone są częściowo powyżej otaczającego terenu, ale obsypane warstwą gruntu ms

42 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE ZBIORNIKI ZAMKNIĘTE
ms Stalowy dwupłaszczowy z tworzywa sztucznego szambo żelbetowy Zbiornik ppoż z tworzywa deszczówka Częściowo powyżej terenu

43 ms Konstrukcja zbiornika składa się z prefabrykowanych płyt i środkowej ramy podpierającej zespolonych złączami skręcanymi.

44 ms Podziemny zbiornik dwupłaszczowy przeznaczony do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych trujących lub żrących.

45 Podziemne Magazynowanie Gazu Ziemnego
PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku jest  prekursorem w  dziedzinie podziemnego magazynowania gazu ziemnego w Polsce. Prowadzi eksploatację czterech   podziemnych magazynów gazu ziemnego o łącznej pojemności czynnej  705 mln Nm3. Są to: PMG Husów  -  400 mln nm3 PMG Strachocina -  150 mln nm3 PMG Swarzów  -    90 mln nm3 PMG Brzeźnica  - 65 mln nm3 Ze względu na  dobre  warunki  geologiczno-złożowe wszystkie magazyny  utworzone zostały w  wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego. Jest to najbardziej efektywny ekonomicznie sposób magazynowania rezerw gazu ziemnego. Magazynowanie gazu w podziemnych zbiornikach  stanowi  rezerwę strategiczną  i w dużym stopniu wpływa na niezależność energetyczną naszego państwa. Proces eksploatacji podziemnych magazynów  gazu ziemnego  składa się z cyklów zatłaczania i odbioru gazu.  Gaz zatłoczony sprężarkami do złoża w lecie odbierany jest  zimą, a przed oddaniem  do sieci  krajowej poddawany  jest procesom osuszania i pomiarów rozliczeniowych. magazyn sterownia ms Węzły redukcyjno - pomiarowe

46 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE
ms BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE Kawerna to pusta przestrzeń w skałach, powstała w wyniku procesów naturalnych. Zanim trafi do nich gaz, najpierw trzeba będzie wypompować z nich podziemne pokłady soli. Aby to zrobić, specjalnymi rurociągami pod ziemię będzie wtłaczana woda.

47 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE ZBIORNIKI ZAMKNIĘTE
ms naziemne, czyli obiekty : - częściowo zagłębione, których dno znajduje się poniżej a przykrycie powyżej otaczającego terenu - niezagłębione, których dno jest na poziomie otaczającego terenu zbiornik żelbetonowy ppoż Zbiornik z płyt częściowo zagłębiony 45 – 270 m3

48 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE ZBIORNIKI ZAMKNIĘTE
ms niezagłębione Z tworzywa sztucznego prostopadłościenny walcowy Na olej napędowy 2500 l Naziemny ze stali

49 Zbiornik częściowo zagłębiony
Zbiornik nezagłębiony ms

50 ms

51 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE ZBIORNIKI ZAMKNIĘTE
nadziemne – są to obiekty, których dno znajduje się powyżej otaczającego terenu Zespół 50 zbiorników magazynowych o pojemności 60 000 l każdy; na pierwszym planie dodatkowy zbiornik buforowy na podeście, do mieszania produktów i napełniania cystern. ms

52 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE ZASOBNIKI ( BUNKRY )
Zasobniki ( bunkry ) – są to jedno- lub wielokomorowe obiekty, charakteryzujące się dnem w kształcie leja ułatwiającego opróżnianie i niewielkim stosunkiem wysokości h komory do jej wymiaru rzutu poziomego s ( h/s ≤ 1,5 ) Przeznaczone są do składowania materiałów sypkich : bryłowych, kawałkowych, ziarnistych ms

53 ms

54 Zapobieganie nadmiernym uderzeniom
dużych brył podczas załadowania bunkrów. Warstwa materiału grubości minimalnej Z, który można obliczyć przy określonych założeniach, musi być zasypana ostroż­nie materiałem bardziej drobnoziarnistym, aby w tej fazie nie uszko­dzić ścianek bunkra. Stanowi ona poduszkę amortyzacyjną z materiału składowanego i zawsze taką warstwę materiału w bunkrze trzeba utrzymać (rys. 9). ms

55 ms

56 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE SILOSY
Silosy – są to jedno- lub wielokomorowe obiekty, charakteryzujące się również dnem w kształcie leja ułatwiającego opróżnianie oraz wysokim stosunkiem wysokości h komory do jej wymiaru rzutu poziomego s ( h/s ≥1,5 ) Przeznaczone są do składowania materiałów sypkich : sproszkowanych lub ziarnistych ms

57 Silosy płaskodenne Ładowność 100 t ms

58 Bateria silosów ms

59 Wymiary silosów żelbetowych: Średnica: 4,00 - 30,00m Wysokości do 40,00m Możliwe również
wielkości specjalne wyposażenie: - klapy eksplozyjne, - luki rewizyjne, - wzierniki, - drzwi utrudniające rozprzestrzenianie się ognia, - suchą instalację przeciwpożarową oraz potrzebne otwory ms

60 ms

61 Silosy z lejem ms

62 Elewator w Porcie Gdańskim
ms

63 A. Mleczko o biznesie

64 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE
Budynki magazynowe – są to zamknięte obiekty budowlane, posiadające wydzielone pomieszczenia, które przeznaczone są do składowania różnorodnych zapasów w odpowiednio do tego celu przystosowanych warunkach. Przeznaczone są do składowania wyrobów sztukowych, kawałkowych luzem, nie opakowanych i opakowanych. Nowoczesne budynki magazynowe charakteryzują się kształtem i parametrami dostosowanymi do wielkości posiadanej działki oraz przyjętej technologii procesu magazynowania. ms

65 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PODZIEMNE
Budynki magazynowe podziemne – są to obiekty posiadające jedną lub więcej kondygnacji, których powierzchnia stropu najwyższej kondygnacji położona jest poniżej lub równo ze średnim poziomem przyległego terenu ms

66 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PODZIEMNE
Parking podziemny ms

67 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PRZYZIEMNE
Budynki magazynowe przyziemne są to obiekty posiadające kondygnację przyziemną , w której dolna powierzchnia stropu znajduje się powyżej, a górna powierzchnia podłogi leży poniżej średniego poziomu przyległego terenu, oraz posiadające lub nie kondygnacje podziemną W terenie poziomym W terenie zróżnicowanym ms

68 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE
Budynki magazynowe parterowe – są to obiekty posiadające tylko jedną kondygnację naziemną, w której górna powierzchnia posadzki znajduje się na poziomie lub powyżej średniego poziomu przyległego terenu, mogą być podpiwniczone lub nie podpiwniczone. Budynki jednokondygnacyjne typu halowego stanowią obecnie najbardziej uniwersalny powszechnie stosowany typ budynku magazynowego, budowane są w technologii stalowej, żelbetowej i innych w zależności od potrzeb. ms

69 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE
Magazyny jednokondygnacyjne typu halowego dzielimy na : magazyny niskie - do wysokości 12 m, obsługiwane uniwersalnymi wózkami widłowymi podnośnikowymi oraz wózkami widłowymi podnośnikowymi specjalnymi przystosowanymi do pracy w wąskich korytarzach, są to budynki, w których konstrukcja nośna i elementy obudowy ścian bocznych i dachu oparte są na słupach wewnętrznych budynku; wewnątrz magazynu pomiędzy słupami ustawione są regały ms

70 ms

71 ms

72 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE
hala jednonawowa w konstrukcji stalowej Dane techniczne: rozpiętość hali w osiach słupów L [m] 8,0 -15,0 rozstaw układów poprzecznych B [m] 6,0 wysokość do spodu konstrukcji H [m] 3,5 - 7,5 spadek połaci dachowej A [%] 5,0 -30,0 Hala "ciepła" - poszycie standardowe z płyt warstwowych o grubościach 6-25 cm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej. Inne rozwiązania w zakresie ścian i dachu - do uzgodnienia Hala "zimna" - poszycie z blachy trapezowej T35 - T55 gr. 0,5-0,75. ms

73 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE
Może być jako jedno lub dwunawowa do zabudowy z antresolą Ramy spawane blachownicowe pozwalają uzyskać duże rozpiętosci do 40 m Z zabudową suwnicy ms

74 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE
Przykładowy szereg wymiarowy hal w konstrukcji stalowej ms

75 Stal - drewno Stal – drewno klejone ms Beton – drewno klejone

76 ms

77 ms

78 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE
ms

79 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE
Hale łukowe ms

80 Magazyny okrągłe, baryłkowe
ms Magazyny te są przystosowane do przechowywania ogromnych ilości materiałów luzem - zwłaszcza agresywnych korozyjnie i higroskopijnych - co wynika z zastosowania materiałów specjalnie wyselekcjonowanych pod względem odporności na korozje. Obiekty o kształcie kopuły o średnicy m lub baryłkowym o szerokości 12,5 do 45 m i dowolnej długości, Istotą konstrukcji jest drewniany - wykonany z prefabrykowanych paneli - dach w kształcie kopuły, który jest posadowiony na żelbetowej ścianie oporowej w kształcie pierścienia. Zastosowana technologia oraz zestaw specjalistycznych urządzeń zapewniają nadzwyczaj szybki montaż budynku Panele dachowe wykonane są ze specjalnie selekcjonowanej sklejki wodoodpornej wzmacnianej drewnianymi wręgami, Posadowienie magazynu na asfaltowym podłożu dla kategorii ruchu KR-2 jako obiekt bezfundamentowy, Zamknięcie składowanych materiałów wewnątrz budynku eliminuje problem przedostania się składowanych materiałów do gruntu, bądź tez ich przemieszczania przez wiatr, Zbliżony do stożka kształt dachu wraz z systemem otworów wentylacyjnych zapewniają samoczynną, intensywna wentylację i ciągłe utrzymanie magazynowanego materiału w stanie suchym i sypkim,

81 ms

82 W przypadku skupisk promieniowo rozmieszczonych kopuł - co zastosowano w porcie chemicznym Contrecouer, w Kanadzie, jedna centralna magistrala może zasilać wiele magazynów za pomocą obrotowego ramienia zasypującego ms

83 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PARTEROWE
magazyny wysokie ( tzw. magazyny samonośne ) – o wysokości powyżej 12 m obsługiwane układnicami regałowymi, budowane są jako hale magazynowe w których konstrukcja dachu oraz obudowy ścian bocznych oparta jest na słupach nośnych regałów ze względu na znaczną wysokość tych budynków strefy przyjęć i wydań tworzone są w części niskiej budynku o wysokości około 6 m ms

84 ms

85 ms

86 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PIĘTROWE
Budynki magazynowe piętrowe – są to obiekty posiadające dwie kondygnacje nadziemne ( parter i piętro ), podpiwniczone lub niepodpiwniczone ms

87 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - PIĘTROWE
Budynki wielokondygnacyjne budowane są w większości w konstrukcji żelbetonowej, charakteryzują się następującymi cechami konstrukcyjno – funkcjonalnymi : małymi wysokościami kondygnacji niską wytrzymałością podłóg ( stropów ) gęstym rozstawieniem słupów transportem pionowym Cechy te utrudniają np. wysokie składowanie , mechaniczne piętrzenie, wydłużenie czasu czynności transportowych, oraz racjonalne zagospodarowanie powierzchni ms

88 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE BUDYNKI MAGAZYNOWE - WIELOPIĘTROWE
Budynki wielopiętrowe są to budynki magazynowe posiadające więcej niż dwie kondygnacje nadziemne ,mogą być podpiwniczone lub niepodpiwniczone. Obiekt 3-kondygnacyjny. Parter: 650 mkw.: magazyn 500 mkw. oraz pomieszczenia socjalne ~150 mkw. I piętro: biura, pomieszczenie konferencyjne, dział handlowy 650 mkw. II piętro magazyn 700 mkw. Magazyny ogrzewane, posadzki bezpyłowe 1,5 T/mkw. ms

89 Drezno VW ms

90 Szklana wieża spełniająca rolę magazynu oraz elementu reklamowego
tworzącego wizerunek marki ms

91 BUDOWLE MAGAZYNOWE ZAMKNIĘTE NAMIOTY PRZEMYSŁOWE
Namiot przemysłowy Aluflex jest optymalnym rozwiązaniem dla krótko i średnioterminowego zapotrzebowania na pomieszczenie. Już po krótkim czasie dysponujemy nowymi powierzchniami magazynowania lub sprzedaży. Namiot przemysłowy może być w każdej chwili powiększony lub przestawiony na inne miejsce. Można go montować bez fundamentu i rozstawić na już istniejącym, wypoziomowanym podłożu. Wyposażenie - konstrukcja z aluminium obicie ścian i dachu z przepuszczającej światło, lakierowanej tkaniny PCV - brama plandekowa w szczycie - brama plandekowa w ścianie wzdłużnej - podsufitki ms

92 Brama przesuwna Brama plandekowa Drzwi stalowe Brama przesuwna plandekowa ms

93 ms

94 Literatura Matulewski M. : Systemy logistyczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk. Biblioteka logistyka. Poznań 2007 Dudziński Z. : Vademecum gospodarki magazynowej. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2002 Korzeń Z. : Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom I Biblioteka Logistyka Poznań 1998 Wojciechowski A. ; Infrastruktura w przechowywaniu towarów cz.1 Logistyka 6/2006 strony internetowe ms

95 dziękuję za uwagę ms


Pobierz ppt "Budowle magazynowe Stodoła z Dziekanowic Systemy logistyczne 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google