Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Publikacja wyników za 2009 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Publikacja wyników za 2009 rok"— Zapis prezentacji:

1 Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Publikacja wyników za 2009 rok
Warszawa, 19 marca 2010 r. copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved.

2 Wyniki DGA jednostkowe za 2009 rok Kurs DGA 2008-2009
Program Prezentacja 1. Wyniki DGA jednostkowe za 2009 rok 2. Kurs DGA 3. Informacja o wypłacie dywidendy 4. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 5. Rok realizacji projektu stoczniowego - podsumowanie 6. Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2010 roku 7. Strategia DGA na 2010 rok 8. Podsumowanie 2 copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved.

3 Wyniki DGA jednostkowe za 2009 rok
1. Wyniki DGA jednostkowe za 2009 rok 3 copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved.

4 Wyniki DGA (jednostkowe) za 2009 rok

5 Wyniki DGA (jednostkowe) za 2009 rok
w tys. zł Wyszczególnienie 2009 rok 2008 rok Zmiana 2009/2008 Przychody ze sprzedaży 46 208 21 653 24 555 Zysk brutto na sprzedaży 7 486 473 7 013 Zysk/ Strata na działalności operacyjnej 2 089 -7 097 9 186 Zysk/Strata brutto 3 002 -5 850 8 852 Zysk/Strata netto -5 849 8 851 Znacząca poprawa wyników w 2009 roku dzięki realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych Wzrost przychodów ze sprzedaży 0 113% 5

6 Grupy produktów / usług
Wartość przychodów ze sprzedaży DGA w latach 2008 – 2009 w podziale na podstawowe grupy produktów i usług w tys. zł Grupy produktów / usług 2009 2008 przychody udział % Programy szkoleniowo - doradcze 27 716 60,0% 5 415 25,0% Zarządzanie projektami 3 771 8,2% 1 030 4,8% Inne projekty doradcze 2 577 5,6% 868 4,0% Optymalizacja procesów biznesowych 2 243 4,9% 495 2,3% Doradztwo inwestycyjne 2 127 4,6% 4 084 18,9% Systemy zarządzania 1 947 4,2% 1 498 6,9% Usługi inżyniera kontraktu 1 286 2,8% 179 0,8% Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 1 086 2,4% 1 355 6,3% Pozostałe 3 455 6 729 31,0% PODSUMOWANIE: 46 208 100,0% 21 653

7 Struktura bilansu jednostkowego - Aktywa
w tys. zł Wyszczególnienie % zmiany do % struktura Aktywa trwałe 10 213 10 320 -1,0% 22,8% W tym m. innymi: Wartości niematerialne 267 523 -48,9% 0,6% Rzeczowe aktywa trwałe 3 883 4 209 -7,7% 8,7% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności 2 650 2 500 6,0% 5,9% Aktywa obrotowe 34 597 23 526 47,1% 77,2% W tym: Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 707 15 933 -57,9% 15,0% AKTYWA OGÓŁEM 44 810 33 846 32,4% 100,0% Nakłady DGA poniesione na inwestycje były minimalne Znaczący wzrost aktywów obrotowych w wyniku wzrostu należności, spadek o 9,2 mln zł środków pieniężnych 7

8 Struktura bilansu jednostkowego - Pasywa
w tys. zł Wyszczególnienie % zmiany do % struktura Kapitał własny 29 783 27 499 8,3% 66,5% w tym Akcje własne -2 071 -1 352 53,2% -4,6% Zobowiązania długoterminowe 498 616 -19,2% 1,1% Zobowiązania krótkoterminowe 14 529 5 731 153,5% 32,5% W tym Kredyty bankowe 5 487 - PASYWA OGÓŁEM 44 810 33 846 32,4% 100,0% 66,5% udziału kapitału własnego w sumie pasywów Skup akcji własnych zmniejszył poziom kapitału własnego w 2009 roku o tys. zł Wykorzystanie kredytu celowego na projekt stoczniowy w wysokości tys. zł 8

9 Rachunek zysków i strat - jednostkowy
Wyszczególnienie 2009 2008 zmiana 2009 do 2008 Przychody netto ze sprzedaży 46 208 21 653 24 555 Koszt własny sprzedaży 38 722 21 180 17542 Zysk brutto ze sprzedaży 7 486 473 7 013 Koszty sprzedaży 685 1 721 -1 036 Koszty ogólnego zarządu 4 159 4 854 -695 Zysk/strata ze sprzedaży 2 642 -6 102 8 744 Pozostałe przychody operacyjne 375 376 -1 Pozostałe koszty operacyjne 928 1 371 -443 Zysk/strata z działalności operacyjnej 2 089 -7 097 9 186 Przychody finansowe 1 113 1 414 -301 Koszty finansowe 200 167 33 Zysk/strata przed opodatkowaniem 3 002 -5 850 8 852 Zysk/strata netto -5 849 8 851

10 Na osiągnięte wyniki i płynność finansową w 2009 r
Na osiągnięte wyniki i płynność finansową w 2009 r. miały wpływ następujące czynniki i zdarzenia: Wejście w fazę pełnej realizacji projektów współfinansowanych z UE przez segment Projektów Europejskich. Realizacja kilkunastu projektów w zakresie doradztwa w procesach prywatyzacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Spadek o 60,2% kosztów sprzedaży spowodowany ograniczeniem kosztów działań promocyjno-marketingowych oraz reorganizacją Departamentu Marketingu i PR. Pozytywnym czynnikiem jest optymalizacja i zmniejszanie kosztów stałych back office (spadek kosztów o 14,3% w porównaniu z 2008r.). Osiągnięcie bardzo dobrego wyniku na działalności finansowej. Objęcie udziałów w dwóch nowych spółkach – DGA Energia i Braster.

11 Wyniki Grupy Kapitałowej DGA za 2009 rok
2. Wyniki Grupy Kapitałowej DGA za 2009 rok 11 copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved.

12 Grupa Kapitałowa DGA na 31.12.2009 roku

13 Zmiany w Grupie Kapitałowej DGA w 2009 roku
Nowe podmioty: BRASTER Sp. z o.o. – 48,33% udziału DGA w kapitale zakładowym, wartość inwestycji 750 tys. zł DGA Energia Sp. z o.o. – 40% udziału DGA w kapitale zakładowym, wartość inwestycji 110 tys.; dodatkowo wniesiono dopłaty w wysokości 40 tys. zł Utrata kontroli w spółkach zależnych: Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. -74,80% udział w kapitale zakładowym ;49,70% posiadanych głosów ; wartość inwestycji 540 tys. zł DGA Audyt Sp. z o.o. - 73,90% udział w kapitale zakładowym ;48,60% posiadanych głosów ;wartość inwestycji 920 tys. zł

14 Wyniki DGA (skonsolidowane) za 2009 rok
Wyszczególnienie 2009 rok 2008 rok Zmiana 2009/2008 Przychody ze sprzedaży 49 647 25 774 23 873 Zysk brutto na sprzedaży 6 552 1 278 5 274 Zysk/Strata na działalności operacyjnej 1 389 -6 832 8 221 Zysk/Strata brutto 2 602 -5 879 8 481 Zysk/Strata netto 2 625 -5 907 8 532 Straty spółek konsolidowanych wpłynęły negatywnie na wynik Grupy Kapitałowej DGA 14

15 Wyniki Spółek z Grupy Kapitałowej DGA – jednostki zależne
w tys. zł Nazwa Spółki Przychody Zysk / strata ze sprzedaży brutto netto 2009 2008 Jednostki zależne JPW DGA Sp. z o.o. 103 -30 -19 Braster Sp. z o.o. - -313 DGA HCM Sp. z o.o. 920 496 -20 -111 Kancelaria Prawna Radomir Sroka i Wspólnicy 441 297 164 140 Wysoka strata Braster Sp. z o.o. osiągnięta w 2009 r. . Spółka powołana została w I kwartale 2009 r. ,prowadziła tylko prace rozwojowe. 15

16 Wyniki Spółek z Grupy Kapitałowej DGA- jednostki współzależne i stowarzyszone
w tys. zł Nazwa Spółki Przychody Zysk / strata ze sprzedaży brutto netto 2009 2008 Jednostki współzależne i stowarzyszone Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. 2 483 2 868 -115 220 -87 174 DGA Audyt Sp. z o.o. 1 301 1 960 10 -206 5 -187 DGA Energia Sp. z o.o. 66 - -329 PBS DGA Sp. z o.o 21 325 22 320 -576 1 277 1 070 Prawie wszystkie spółki osiągnęły stratę za 2009 r. . DGA Energia powołana została w I kwartale 2009 r., prowadziła tylko prace przygotowawcze pod nowe inwestycje. 16

17 Struktura bilansu skonsolidowanego - Aktywa
w tys. zł Wyszczególnienie % zmiany do % struktura Aktywa trwałe 9 085 9 386 -3,2% 19,6% W tym m. innymi: Wartości niematerialne 478 825 -42,1% 1,0% Rzeczowe aktywa trwałe 4 205 4 453 -5,6% 9,1% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności 2 863 2 971 -3,6% 6,2% Aktywa obrotowe 37 226 25 796 44,3% 80,4% W tym: Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 460 17 137 -56,5% 16,1% AKTYWA OGÓŁEM 46 311 35 180 31,6% 100,0% Nakłady DGA poniesione na inwestycje były minimalne Znaczący wzrost aktywów obrotowych w wyniku wzrostu należności, spadek o 9,7 mln zł środków pieniężnych 17

18 Struktura bilansu skonsolidowanego - Pasywa
w tys. zł Wyszczególnienie % zmiany do % struktura Kapitał własny 30 180 28 178 7,1% 65,2% w tym Akcje własne -2 067 -1 352 52,9% -4,5% Zobowiązania długoterminowe 573 673 -14,9% 1,2% Zobowiązania krótkoterminowe 15 558 6 329 145,8% 33,6% W tym Kredyty bankowe 5 487 -100% 11,8% PASYWA OGÓŁEM 46 311 35 180 31,6% 100,0% 65,2% udziału kapitału własnego w sumie pasywów Skup akcji własnych zmniejszył poziom kapitału własnego w 2009 roku o tys. zł Wykorzystanie kredytu celowego na projekt stoczniowy w wysokości tys. zł 18

19 Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Wyszczególnienie 2009 2008 zmiana 2009 do 2008 Przychody netto ze sprzedaży 49 647 25 774 23 873 Koszt własny sprzedaży 43 095 24 496 18 599 Zysk brutto ze sprzedaży 6 552 1 278 5 274 Koszty sprzedaży 876 1 859 -983 Koszty ogólnego zarządu 4 805 5 356 -551 Zysk/strata ze sprzedaży 871 -5 937 6 808 Pozostałe przychody operacyjne 1 700 415 1 285 Pozostałe koszty operacyjne 984 1 524 -540 Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 389 -6 832 8 221 Przychody finansowe 1 026 1 188 -162 Koszty finansowe 218 235 -17 Wynik na sprzedaży udziałów 405 Zysk/strata przed opodatkowaniem 2 602 -5 879 8 481 Zysk/strata netto 2 625 -5 907 8 532

20 3. Kurs DGA 20 copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved.

21 Kurs DGA 21 copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 21

22 Informacja o wypłacie dywidendy
4. Informacja o wypłacie dywidendy 22 copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved.

23 Propozycja wypłaty dywidendy za 2009 rok - uzasadnienie
Zgodnie z przyjętą 9 sierpnia 2005 r. i konsekwentnie stosowaną polityką dywidendy, nadwyżka wolnych środków, w zależności od interesów Spółki, oceny zamierzeń, perspektyw oraz zasobów Spółki dokonanych przez organy nadzorujące i zarządzające Spółki, może być wypłacana w formie pieniężnej (dywidendy). DGA od lat prowadzi konsekwentną politykę dywidend. Zgodnie z jej założeniami na wypłatę dla Akcjonariuszy przeznacza się od 20 do 40% wypracowanego zysku netto. Za 2006 rok dywidenda wyniosła 40% zysku, za 2007 rok 60% zysku netto, za rok 2008 Spółka nie wypłaciła dywidendy, ponieważ osiągnęła stratę . Zarząd proponuje wypłatę dywidendy w wysokości około 60% zysku netto – 20 gr na każdą akcję. Pozostały zysk i środki pozyskane z emisji akcji w pełni zaspokajają potrzeby inwestycyjne Spółki.

24 Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
„W związku z wykazaniem w bilansie spółki za rok 2009 zysku netto w wysokości tys. zł, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustanowiło następujący podział: przeznaczenia kwoty tys. zł (jeden milion osiemset osiem tysięcy) na wypłatę dywidendy, zasilenia kwotą tys. zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące) kapitału zapasowego.” 24

25 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w 2010 roku
5. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w 2010 roku 25 copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved.

26 Inwestycja kapitałowa DGA – 11 marca 2010 roku
26 copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved. 26

27 Centrum Kreowania Liderów S.A.
Rok założenia: 1991 Lokalizacja: Katowice Powiązania kapitałowe: CKL jest podmiotem zależnym od Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (wydawca m.in. Nowego Przemysłu) Specjalizacja: szkolenia obejmujące najistotniejsze techniki kierownicze oraz strategiczne umiejętności przywódcze Struktura działania: branżowe centra kompetencyjne, uwzględniające w swoich programach szkoleniowych uwarunkowania rynkowe i specjalistyczne wymagania poszczególnych branż. CKL INDUSTRY dedykowane jest sektorowi produkcyjno – przemysłowemu CKL MEDICAL medyczno – farmaceutycznemu CKL SALES realizuje szkolenia mające bezpośredni wpływ na wzrost wartości sprzedaży w przedsiębiorstwach. Połączenie wieloletniego doświadczenia DGA w realizacji projektów szkoleniowych oraz potencjału i nowatorskiej formuły CKL gwarantuje efekt synergii w działalności szkoleniowej. 27

28 Rok realizacji projektu stoczniowego - podsumowanie
6. Rok realizacji projektu stoczniowego - podsumowanie 28 copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved.

29 KAMIENIE MILOWE PROJEKTU
20 lutego 2009 Podpisanie umowy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a Konsorcjum spółek Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. i Work Service S.A. 2 marca 2009 Uruchomienie biur projektu – 27 lutego odbywa się konferencja prasowa w Gdyni i w Szczecinie 30 czerwca 2010 Zakończenie Projektu kwiecień 2009 Ruszają pierwsze szkolenia ??? Uruchomienie Strefy Ekonomicznej- wzrost aktywności gospodarczej na terenach stoczniowych 29 maja 2009 Zakończenie procesu zwolnień w Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o. 01 marca Zagospodarowanie majątku SG SA- rozstrzygnięcie dzierżawy- działania krótkookresowe 30 listopada 2009 Zakończenie wypłat świadczeń pieniężnych dla zwolnionych stoczniowców 15 grudnia Uruchomienie Centrum Ofert Zatrudnienia

30 CENTRUM OFERT ZATRUDNIENIA
PRACODAWCY Umowy o pracę, zlecenia, o dzieło Umowa o pracę tymczasową, zlecenie Umowy o pracę CENTRUM OFERT ZATRUDNIENIA Otwarcie COZ to zmiana jakościowa w projekcie – do grudnia 2009 ZNIKOME zainteresowanie pracą (przetargi, inwestor) copyright (c) 2009 DGA S.A. | All rights reserved.

31 CENTRUM OFERT ZATRUDNIENIA W GDYNI ul. Polska 23
copyright (c) 2009 DGA S.A. | All rights reserved.

32 CENTRUM OFERT ZATRUDNIENIA W SZCZECINIE ul. Dąbrowskiego 38
copyright (c) 2009 DGA S.A. | All rights reserved.

33 WNIOSKI Mimo bardzo intensywnej akcji promocyjnej projektu (smsy, telefony, biuletyny, anonse prasowe) tylko połowa byłych pracowników Stoczni Gdynia SA oraz Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o. odwiedziło Centrum Ofert Zatrudnienia. Znaczne grono byłych stoczniowców nadal „czeka”, widoczna jest nadzieja powrotu do pracy w stoczni. Stopniowo zmienia się spojrzenie byłych stoczniowców na projekt, rynek pracy, na oczekiwania finansowe, aczkolwiek nadal często słyszymy: „Jestem stoczniowcem, nie będę pracował jako…” Najważniejsze wyzwanie dla projektu to intensyfikacja działań w pośrednictwie pracy (nadchodzi sezon - prace budowlane, sezonowe, inwestorzy) i utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami projektu.

34 Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2010 roku
7. Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2010 roku 34 copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved.

35 Jubileusz 20-lecia powstania DGA – kampania urodzinowa
DGA na Europejskim Kongresie Gospodarczym (Katowice, kwietnia) DGA na III Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej (Poznań, kwietnia) 35

36 8. Strategia DGA w 2010 roku 36 copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved.

37 DZIAŁANIA FORMALNE Zmiana nazwy firmy na DGA S.A. 2. BIZNESOWE
Obszar doradztwa: Optymalizacja funkcjonowania spółek Grupy doradczej Marketingowe wsparcie z poziomu DGA Poprawa efektywności działania Inwestycje kapitałowe: Nabywanie udziałów / akcji w firmach Podnoszenie wartości firm Wykorzystanie efektu synergii pomiędzy obszarem doradztwa i inwestycjami kapitałowymi 37

38 9. Podsumowanie 38 copyright (c) DGA S.A. | All rights reserved.

39 PODSUMOWANIE Rok 2009 był dla DGA trudny ze względu na kryzys gospodarczy. Oferty przygotowane w 2008 roku skutkowały wysokimi przychodami i wynikiem finansowym. Na polepszenie kondycji spółki w 2009 roku miały wpływ przede wszystkim projekty unijne oraz wewnętrzna restrukturyzacja, jak również dobre wyniki na działalności finansowej. DGA dojrzała do strategicznej zmiany. Pierwszy krok to zmiana nazwy na DGA S.A. Rok 2010 będzie ukierunkowany na restrukturyzację obszaru doradztwa i inwestycje kapitałowe. Planowane działania strategiczne mają na celu wzmocnienie marki DGA S.A. na rynku oraz większą współpracę pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej.

40 Serdecznie dziękuję za uwagę
Zarząd Spółki: Andrzej Głowacki Prezes Zarządu tel mail: Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu tel mail: Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu tel mail: Anna Olszowa Prokurent tel mail:


Pobierz ppt "Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Publikacja wyników za 2009 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google