Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Problem równowagi między pracą a życiem osobistym (WLB) na tle tendencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi Kraków, A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

2 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ZZL w Polsce jest wypadkową historycznych zaszłości i nowych wyzwań. Przeszło ono w ostatnich 18 latach swoistą transformację, będącą integralną częścią transformacji systemowej w Polsce. Pojawiające się nowe wyzwania powodują że ZZL znajduje się ciągle w procesie kolejnych zmian, których celem jest dostosowanie funkcji HR do wymagań wyłaniającej się „nowej gospodarki”. A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

3 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Kontekst zmian w ZZL Gospodarka: globalizacja informatyzacja różnorodność kulturowa orientacja na klienta zmiany popytu na rynku pracy Organizacja: kapitał intelektualny kluczowe kompetencje ograniczanie hierarchii nowe systemy zzl Ludzie: pracownicy wiedzy atypowe formy pracy nowa kariera praca w zespole radzenie sobie ze stresem równowaga praca – życie osobiste A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

4 Rosnące znaczenie kapitału ludzkiego jako czynnika konkurencyjności:
KAPITAŁ LUDZKI jest źródłem: produktywności racjonalizacji kosztów innowacyjności elastyczności kreatywności kapitał ludzki jest trudny do imitowania przez konkurencję A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

5 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Z faktu rosnącego znaczenia kapitału ludzkiego oraz zmian na rynkach pracy wynikają następujące wyzwania w obszarze ZZL: Pozyskiwanie i zatrzymanie w organizacji ludzki o wysokim potencjale. Zapewnienie warunków zachęcających tych ludzi do pozostawania w danym kraju, regionie. Stymulowanie innowacyjności, twórczych postaw, przedsiębiorczości. Przepływ wiedzy, idei, umiejętności wewnątrz firmy. Budowanie zaangażowania pracowników. Inwestowanie w kapitał ludzki i pomiar zwrotu z tych inwestycji. Doskonalenie systemów rekrutacji, wynagradzania i rozwoju pracowników. A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

6 Tworzenie wartości w ZZL
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane jest na tworzenie wartości dla interesariuszy, w szczególności: akcjonariuszy, klientów i pracowników. Warunkiem osiągnięcia przez akcjonariuszy oczekiwanej wartości ekonomicznej jest posiadanie przez firmę lojalnej klienteli. Z kolei warunkiem posiadania takiej klienteli jest zdolność firmy do oferowania konkurencyjnej oferty produktów i usług. Jednym ze źródeł kreowania atrakcyjnego portfela produktów i usług jest kompetentny i umotywowany personel. Posiadanie zaś takiego personelu uwarunkowane jest gotowością akcjonariuszy do inwestowania w tworzenie wartościowych miejsc pracy. A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

7 Istota problemu równowagi między pracą a życiem osobistym
Szybkie tempo zmian w otoczeniu współczesnych organizacji oraz w ich wnętrzu i związana z tym konieczność ciągłego przystosowywania się do nich przez pracowników, w połączeniu z rosnącą niepewnością stabilności zatrudnienia, obserwowanymi bądź osobiście doświadczonymi redukcjami oraz koniecznością stawienia czoła nowym wzorcom kariery zawodowej wywołują już dzisiaj u wielu osób długotrwały stres, prowadzący nierzadko do stanu wypalenia zawodowego. Coraz więcej osób przeżywa stany lękowe wypływające z problemów związanych ze środowiskiem pracy, które nie pozostają bez wpływu również na sferę życia pozazawodowego. Stąd też problem zakłócenia równowagi między pracą a życiem osobistym staje się przedmiotem zarządzania zasobami ludzkimi, a w jego rozwiązywanie powinni się aktywnie włączyć wszyscy główni aktorzy, w szczególności sami pracownicy, kierownicy liniowi oraz menedżerowie do spraw zasobów ludzkich. Pożytecznym powinno też okazać się tu wsparcie specjalistów-doradców personalnych. A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

8 WLB w praktyce Podejście do kwestii równowagi praca-życie Konkurs LZZL 2006 Badania KZKL 2006 Składnik oficjalnej polityki firmy 36 % 35% Indywidualna sprawa pracowników 50 % 60% A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

9 Pracownicy objęci programem WLB w firmach LZZL 2006:
Pracownicy szkolący się % Pracownicy kluczowi % Pracownicy z małymi dziećmi 50 % Samotnie wychowujący dzieci 41 % Starsi pracownicy % Oboje rodzice aktywni zawodowo % Często przebywający poza domem % A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

10 Przykłady kierunkowych działań firm w ramach WLB w praktyce:
pomoc w rozwiązywaniu tych problemów (50%), oferowanie porady specjalisty (45%), uczenie jak można sobie radzić z takimi sytuacjami (25%), pomoc w ustaleniu przyczyn zjawiska (20%). A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

11 Przykłady możliwych świadczeń oferowanych w ramach programów WLB:
Wprowadzanie atypowych form czasu pracy (elastyczny, ruchomy, zadaniowy, indywidualny); Możliwość wykonywania części zadań zawodowych w domu; Wolne dni na załatwienie ważnych spraw prywatnych; Dofinansowanie studiów, szkoleń, kursów doskonalenia zawodowego; Bezpłatne urlopy szkoleniowe; Niskooprocentowane pożyczki dla pracowników; Pakiety ubezpieczeń i programy emerytalne; Oferowanie świadczeń medycznych; Dofinansowywanie imprez kulturalnych i sportowych. A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

12 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Programy WLB świadczą o profesjonalnym podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi Korzyści płynące z profesjonalizacji zzl dla: Organizacji: efektywność pracy, wartość firmy. Jednostki: zatrudnialność, dochody, kariera. Gospodarki: rozwój społeczno-ekonomiczny, prestiż międzynarodowy. A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

13 A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Literatura: Clutterbeck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa 2007. Programy praca-życie a efektywność firm, red. S.Borkowska, IPiSS, Warszawa 2003. Stan HRM w Polsce 2007, Raport Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Warszawa 2007. Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności, IPiSS, Warszawa 2006. A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie


Pobierz ppt "A.Pocztowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google