Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała Kinga Matelska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała Kinga Matelska"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała Kinga Matelska 22.05.2012
Jak prowadzić indywidualizację pracy z uczniem w klasie o zróżnicowanym poziomie przyswajania wiedzy? Opracowała Kinga Matelska

2 W celu zapewnienia prawidłowej selekcji wszyscy zdają ten sam test
W celu zapewnienia prawidłowej selekcji wszyscy zdają ten sam test. Musicie wspiąć się na to drzewo.

3 Każde dziecko, ze swoimi umiejętnościami i uzdolnieniami, niedociągnięciami, a nawet poważnymi brakami, to prawdziwa indywidualność. Różna dojrzałość intelektualna, emocjonalna i społeczna, zróżnicowane temperamenty i preferowane style poznawcze, rożne poziomy motywacji i samodzielności, czy typy doświadczeń związanych ze środowiskiem rodzinnym – wszystkie te czynniki sprawiają, że żadne dziecko nie jest takie samo i w pracy z żadnym z nich nie można posługiwać się odgórnie przyjętymi schematami.

4 Indywidualizacja to „uwzględnienie w systemie
dydaktyczno-wychowawczym różnic indywidualnych między uczniami i stosowanie takich zabiegów pedagogicznych, które (przy uwzględnieniu owych różnic) sprzyjają maksymalnemu rozwojowi osobowości uczących się”*. * T. Lewowicki, Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa. Warszawa 1997.

5 Nauczanie zindywidualizowane
Indywidualne preferencje w zakresie strategii uczenia się: Indywidualizacja celów Indywidualizacja tempa nauczania Różnicowanie treści nauczania Sajdak, Indywidualizacja w nauczania. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. II

6 Podstawy prawne nauczania zindywidualizowanego
Ustawa o Systemie Oświaty Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

7 Ustawa o Systemie Oświaty, c.d.
5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; 6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

8 Nowa Podstawa Programowa
Zadaniem szkoły jest: 1) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się (…).

9 Obszary indywidualnego wsparcia

10 Każda klasa to zespół uczniów zróżnicowanych pod względem zdolności
Każda klasa to zespół uczniów zróżnicowanych pod względem zdolności. Szczególną uwagę trzeba jednak zwrócić na tych, którzy mają trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności oraz na uczniów bardzo zdolnych, którzy doskonale radzą sobie na lekcjach.

11 Indywidualizacja w nauczaniu matematyki ma miejsce głównie w dwóch typach lekcji: wprowadzająca i ćwiczeniowo- utrwalająca. Celem pracy indywidualnej jest zachęcenie wszystkich uczniów do wysiłku intelektualnego w procesie rozwiązywania problemów.

12 By uczeń chętnie pracował nie powinien otrzymywać zadań ani zbyt trudnych, ani zbyt łatwych. Tylko takie zadania są właściwe, przy których stopień trudności narasta równomiernie wraz ze wzrostem odpowiednich zainteresowań i możliwości ich wykonania. Możliwości indywidualizowania w trakcie pracy zbiorowej są na lekcji matematyki niewielkie, ale są.

13 Możemy do nich zaliczyć dobór treści, stopień trudności , tempo i czas pracy. Łączenie natomiast pracy zbiorowej z indywidualną, jednolitą i zróżnicowaną oraz pracy w grupach przy stosowaniu problemów otwartych jest najlepsza drogą indywidualizowania pracy uczniów . Ważną forma pracy są zadania domowe. Na rzecz indywidualizacji będą to zadania odbiegające od zadań na lekcji, ale rozwijające zainteresowania matematyczne  ucznia zdolnego , przeciętnego i słabego.

14 Innym sposobem indywidualizacji pracy uczniów może być stosowanie nauczania dwupoziomowego . Przygotowujemy wtedy zadania podstawowe:  (A) dla wszystkich uczniów i zadania trudniejsze (B) dla tych którzy wykonają pierwsze. Podczas, gdy uczniowie pracują nad zadaniem A, nauczyciel kontroluje przebieg tej pracy , sprawdza jej poprawność a następnie daje nowe zadania tym, którzy już skończyli. W ten sposób możemy sprawdzić jaka jest rozpiętość w tempie pracy między uczniem najzdolniejszym, a najsłabszym. Czasami zdarzy się też , że do wykonania zadania trudniejszego przystąpią również uczniowie najsłabsi.

15 Indywidualizacje stosujemy nie tylko na lekcjach, ale również w zróżnicowanym zadawaniu pracy domowej. Możemy podać uczniom dwie wersje zadania dom. : łatwiejszą i trudniejszą do wyboru. Dowolność wyboru dodaje uczniom wiary we własne siły , uświadamia, także jaki materiał już opanowali, a nad jakim musza jeszcze popracować. Uczniowie najzdolniejsi mogą wykonywać obie wersje zadania.

16 Opieka nad uczniami zdolnymi powinna być w centrum zainteresowania
Opieka nad uczniami zdolnymi powinna być w centrum zainteresowania. By nauczyciel mógł pomóc w rozwoju twórczych umiejętności uczniów, musi umieć wykryć posiadane zdolności, zainteresowania, określić cechy temperamentu uczniów, ich motywację, potrzeby oraz aspiracje. Musi dostosować proces nauczania do procesu uczenia się. Możliwości intelektualne ucznia nie zawsze uwidaczniają się na starcie, dlatego bardzo ważna jest tu praca, dzięki której uczeń nabywa cenne umiejętności poznawcze.

17 Indywidualizacja w obszarze pracy z uczniem zdolnym obejmuje takie działania jak:
dostosowanie treści merytorycznych dostosowanie metody dostosowanie czasu pracy – skrócenie dostosowanie sposobu wykonania zadania utrudnianie zadań, zadania o bardziej złożonych celach.

18    W grupie mogą znaleźć się uczniowie, którzy nieustannie borykają się z nauką, nie dotrzymują kroku kolegom. Znają podstawowe zasady arytmetyczne, ale nie rozumieją i nie potrafią rozwiązać problemów wymagających zastosowania tych zasad.

19 Indywidualizowanie czynności i prac zadawanych uczniom.
stosować materiały odwołujące się do wielu zmysłów, by zmniejszyć ich zależność od uczenia się z tekstu pisanego; zadawać prace oparte na ich zainteresowaniach; wyszukiwać w ich uczeniu się mocne strony i na nich opierać nauczanie; upewniać się, że zadanie ma wyraźną strukturę, jest dobrze określone i mieści się w granicach ich możliwości; zadania niech będą krótkie, a ich pierwsza część niech będzie łatwa lub na tyle uczniom znajoma, by już na wstępie doświadczyli sukcesu.

20 Jak opracowywać zadania dla uczniów?
dopilnować, by powtórzyli udzieloną im instrukcję, by nauczyciel miał pewność, że wiedzą, co mają zrobić; przedstawić wzór wykonania zadania; wypowiadać na głos swoje myśli przy wykonywaniu zadania; powiedzieć wyraźnie i dokładnie, co musi być zrobione, aby osiągnąć pożądany poziom wykonania; określić limit czasu na daną pracę, raczej za duży, żeby uczniowie mogli ”pokonać zegar”.

21 Jak pomagać? przeformułować pytanie lub naprowadzić na właściwy trop, jeśli uczniowie nie potrafią odpowiedzieć; chwalić, kiedy odpowiadają wystarczająco dobrze; dać im sposobność poprawienia prac niewystarczająco dobrych; upewnić ich, że w razie potrzeby otrzymują pomoc;

22 Podtrzymywania motywacji:
zachęcać i pozytywnie komentować; pomóc ustalać realistyczne cele i oceniać osiągnięcia; zachęcać do „bicia rekordów życiowych”, a nie do rywalizacji z kolegami oceny wystawiać nie za to, jak wypadają w porównaniu z resztą klasy, ale za wysiłek i rezultat. instrukcje niech będą proste, w razie potrzeby podzielone na części, by uczeń dał radę zapamiętać je;

23 W pracy z tymi uczniami nauczyciel musi wykazać się cierpliwością i troską, ale powinien być też zdecydowany wymagający i konsekwentny. Nauczyciel nie może też zapominać, że cele, które osiągną jego uczniowie będą ich „życiowymi sukcesami”, ale nie zawsze będą spełniać zewnętrzne kryteria.

24 Każda lekcja, oprócz naukowych i gotowych rozwiązań, powinna wywoływać wiele pytań, na które pozwólmy, by uczniowie sami znajdowali odpowiedz. Nie wyręczajmy ich w tym. Naszym najważniejszym zadaniem będzie wywołanie potrzeby i pragnienia rozwiązania problemu oraz wytworzenie partnerskiej atmosfery współpracy, współdociekania i współprzeżywania.

25 Bibliografia: J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa J. W. Eby, J.F Smutny,Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1998 J. Sienkiewicz, Praca z dziećmi zdolnymi, w:) Poblemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1995 nr2 K. Samsonowicz, Jak oszlifować diament?,( w:) Gazeta Szkolna, 2001nr 52 HAMER H.: Klucz do efektywności nauczania. Warszawa: MEN 1994 r. EBY W.J, SMUTNY F.J.: Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP 1998 r.

26 „Nie martw się swoimi problemami w matematyce
„Nie martw się swoimi problemami w matematyce. Mogę Cię zapewnić, że moje są jeszcze większe”. Dziękuję


Pobierz ppt "Opracowała Kinga Matelska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google