Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej: Sejm i Senat

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parlament Rzeczypospolitej Polskiej: Sejm i Senat"— Zapis prezentacji:

1 Parlament Rzeczypospolitej Polskiej: Sejm i Senat

2 Historia Parlamentu Polskiego
1493 – 1795 parlament dwuizbowy, zasiadali reprezentanci szlachty 1795 – 1919 przerwana ciągłość, Polacy wchodzili w skład parlamentów państw zaborczych 1919 – 1939 parlament dwuizbowy, Konstytucja z , Konstytucja z 1939 – 1944 przerwana ciągłość 1944 – 1989 Polska Ludowa, parlament jednoizbowy po parlament dwuizbowy, Konstytucja z

3 Budynki Parlamentu w Polsce
braki stałej siedziby, najczęściej obradowano w siedzibach władców 1918 – adaptacja już istniejącego budynku szkolnego przy ulicy Wiejskiej w Warszawie pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego - w 1919 uchwalono Małą Konstytucję - mianowano Józefa Piłsudskiego Naczelnikiem Państwa uchwalono konstytucję marcową rozbudowa inauguracja nowej Sali Posiedzeń uchwalono konstytucję kwietniową

4 Sejm na Zamku Królewskim w Warszawie 1622

5 Instytut Szlachecki przy ul. Wiejskiej (1852)
Instytut Szlachecki przy ul. Wiejskiej (1852). Siedziba Sejmu od 10 lutego 1919

6 Posiedzenie Sejmu w nocy z 26 na 27 stycznia 1931 roku

7 Kompleks budynków

8 Budynek Główny z Salą Posiedzeń Sejmu

9 Wejście główne

10 Sala Plenarna

11 Galeria dla prasy i gości

12 Hall główny

13 Sklepienie Sali Plenarnej

14 Owalna klatka schodowa w budynku Senatu

15 Sala Kolumnowa

16 Budynek komisji sejmowych

17 Stary Dom Poselski

18 Nowy Dom Poselski

19 Korytarz sejmowy

20 Tablica upamiętniająca wizytę Papieża Jana Pawła II

21 Tablica w hołdzie parlamentarzystom poległych w czasie II wojny światowej

22 Kaplica sejmowa

23 Senat

24 Senat

25 Goście na galerii

26 SENAT SEJM Stanowi pierwszą izbę parlamentu Składa się z 460 posłów
Stanowi drugą izbę parlamentu Składa się z 100 senatorów .

27 Posłowie i senatorowie
Posłowie i senatorowie tworzą koła i kluby parlamentarne. Klub może utworzyć 15 posłów (7 senatorów) Koło może utworzyć 3 parlamentarzystów Koła i kluby dzielą się na koalicyjne oraz opozycyjne Koła i kluby parlamentarne

28 Organizacja i funkcjonowanie Sejmu i Senatu
Sejm i senat obradują na posiedzeniach, które pierwsze zwołuje prezydent, a kolejne marszałkowie. Organy Sejmu marszałek sejmu prezydium sejmu konwent seniorów komisje sejmowe Organy Senatu marszałek senatu prezydium senatu konwent seniorów komisje senackie

29 Marszałek Sejmu jest wybierany przez Sejm z grona posłów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów.

30 Obecny Marszałek Sejmu Pani Małgorzata Kidawa Błońska

31 Marszałkowie Sejmu po 1989 r.
Mikołaj Kozakiewicz Wiesław Chrzanowski Józef Oleksy Józef Zych Maciej Płażyński Marek Borowski Włodzimierz Cimoszewicz Marek Jurek Ludwik Dorn Bronisław Komorowski Stefan Niesiołowski Grzegorz Schetyna Ewa Kopacz Radosław Sikorski Małgorzata Kidawa Błońska

32 Marszałek Senatu jest wybierany przez Senat z grona senatorów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby senatorów

33 Obecny Marszałek Senatu Pan Bogdan Borusewicz

34 Prezydium Sejmu: - marszałek Sejmu - wicemarszałkowie Sejmu Prezydium Senatu: - marszałek Senatu - wicemarszałkowie Senatu Zadania prezydium: m.in. podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej pracy Sejmu

35 Konwent seniorów - prezydium (marszałek i wicemarszałkowie) - przedstawiciele klubów poselskich

36 Komisje są roboczymi, wyspecjalizowanymi organami Przykładowe komisje: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisja Obrony Narodowej Komisja Etyki Poselskiej Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

37 przewodniczy Zgromadzeniu Narodowemu
Kompetencje Marszałka Sejmu: przewodniczy Zgromadzeniu Narodowemu sprawuje zastępstwo Prezydenta, gdy ten nie jest w stanie sprawować urzędu lub w razie opróżnienia urzędu Prezydenta zarządza wybory prezydenckie reprezentuje Sejm zwołuje posiedzenia Sejmu przewodniczy obradom Sejmu kieruje pracami Prezydium Sejmu przewodniczy posiedzeniom Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów administruje Sejmem

38 Funkcje parlamentu USTROJODAWCZA – to prawo do zmiany ustroju poprzez zmianę konstytucji. USTAWODAWCZA – to prawo tworzenia aktów prawnych rangi ustawowej. KREACYJNA – funkcja ta przejawia się wyborem innych organów państwowych. KONTROLNA – funkcja ta przysługuje tylko Sejmowi, który ma prawo kontrolować rząd. WSPÓŁTWORZENIE KIERUNKÓW POLITYKI PAŃSTWA – podejmowanie decyzji w niektórych dziedzinach polityki wewnętrznej i międzynarodowej.

39 Funkcja ustrojodawcza Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala: - Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz - Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów

40 Funkcja ustawodawcza Polega na tworzeniu aktów prawnych rangi ustawowej. Ustawy mogą regulować wszystkie sprawy w państwie.

41 Inicjatywa ustawodawcza

42 Funkcja kreacyjna Przejawia się w wyborach innych organów państwa:
Sejm Powołuje lub odwołuje Radę Ministrów Wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu Powołuje na wniosek prezydenta Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sejm wspólnie z Senatem powołują: Członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Członków Krajowej Rady Sądownictwa Członków Rady Polityki Pieniężnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

43 Funkcja kontrolna Przysługuje tylko Sejmowi.
Jest to prawo kontrolowania rządu i innych organów państwa Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów, wskazując imiennie kandydata na prezesa Rady Ministrów Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów Sejm podejmuje uchwałę o pociągnięcie członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium Posłowie składają do Rady Ministrów interpelacje i zapytania

44 Współtworzenie kierunków polityki państwa
Podejmowanie decyzji w niektórych dziedzinach polityki wewnętrznej i międzynarodowej: Sejm podejmuje uchwałę o stanie wojennym w wypadku napaści lub gdy wymagają tego podpisane umowy (np. sojusze wojskowe) Sejm i Senat wyrażają zgodę na ratyfikowanie umów międzynarodowych dotyczących pokoju, sojuszy wojskowych, członkostwa w organizacjach międzynarodowych, wolności i praw obywatelskich Sejm ma prawo zarządzić referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa Senat sprawuje opiekę nad Polakami i Polonią za granicą

45 Zgromadzenie Narodowe (wspólnie Sejm i Senat)
Przyjmuje przysięgę od nowo wybranego Prezydenta Stwierdza o trwałej niezdolności Prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia. Stawia Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu Wysłuchuje orędzia Prezydenta

46 Sejm i Senat mieszczą się w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 4/6/8

47 Sejm – schemat obecny

48 Sejm - obrady

49 Senat – schemat obecny

50 Senat - obrady

51 Najbliższe wybory do Parlamentu
25 października 2015 (niedziela) Lokale wyborcze czynne od 7.00 do 21.00

52 Wybory do Sejmu i Senatu
zarządza Prezydent do obu izb odbywają się jednego dnia obie izby są wybierane na 4 – letnią kadencję .

53 Wybory do Sejmu i Senatu Posłowie są wybierani w wyborach: - tajnych - powszechnych - bezpośrednich - proporcjonalnych Senatorowie są wybierani w wyborach: - tajnych - powszechnych - bezpośrednich - jednomandatowych - JOW

54 Senat - JOW

55 Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed dniem wyborów
trwa do zakończenia głosowania

56 Bierne prawo wyborcze Senatu Czynne prawo wyborcze
30 lat 18 lat Bierne prawo wyborcze do Sejmu 21 lat

57 Wybory do Sejmu i Senatu
Całość procesu wyborczego nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza - PKW Członkowie PKW nie mogą należeć do żadnej partii politycznej PKW zatwierdza skład Okręgowych Komisji Wyborczych Obwodowe Komisje Wyborcze są powoływane przez organy samorządu terytorialnego Prawo zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów przysługuje partiom politycznym, organizacjom społecznym lub samodzielnym kandydatom, którzy w tym celu tworzą komitety wyborcze

58 Wybory do Sejmu i Senatu
Nie można być równocześnie posłem i senatorem Posłowie i senatorowie nie mogą łączyć wykonywanie mandatu posła i senatora z innymi funkcjami publicznymi, czyli nie mogą być: Prezesem NBP, Prezesem NIK, sędzią, prokuratorem, czynnym żołnierzem lub funkcjonariuszem policji itp.

59 Posłowie i senatorowie
Nie mogą być odwołani przez swoich wyborców Posiadają immunitet

60 Proszę odpowiedzieć na pytanie
Przy jakiej ulicy w Warszawie mieści się Sejm i Senat? Rolnej Wiejskiej

61 Proszę odpowiedzieć na pytanie
Z ilu posłów składa się Sejm? 480 460

62 Proszę odpowiedzieć na pytanie
Z ilu senatorów składa się Senat?

63 Proszę odpowiedzieć na pytanie
Kiedy rozpoczyna się cisza wyborcza ? 24 godzin przed dniem wyborów 48 godzin przed dniem wyborów

64 Proszę odpowiedzieć na pytanie
Ile trwa jedna kadencja posłów i senatorów? 6 lat 4 lata

65 Proszę odpowiedzieć na pytanie
Obecna Konstytucja Polski sygnowana jest datą: 2 kwietnia kwietnia 2007

66 Proszę odpowiedzieć na pytanie
Konwent seniorów to: najstarsi parlamentarzyści Marszałek, wicemarszałkowie i przedstawiciele klubów

67 Proszę odpowiedzieć na pytanie
Ile lat należy ukończyć aby móc głosować w wyborach? 18 19

68 Proszę odpowiedzieć na pytanie
Który z niżej wymienionych polityków nie sprawował funkcji marszałka Sejmu po roku 1989? Mikołaj Kozakiewicz Wiesław Chrzanowski Józef Oleksy Józef Zych Maciej Płażyński Marek Borowski Aleksander Kwaśniewski Włodzimierz Cimoszewicz Marek Jurek Ludwik Dorn Bronisław Komorowski Stefan Niesiołowski Grzegorz Schetyna Ewa Kopacz Radosław Sikorski Małgorzata Kidawa Błońska

69 Prezentację wykonała Aneta Andrzejewska


Pobierz ppt "Parlament Rzeczypospolitej Polskiej: Sejm i Senat"

Podobne prezentacje


Reklamy Google