Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Stymulacja uwagi słuchowej kluczem do sukcesu edukacyjnego. Założenia teoretyczne Innowacyjnego Programu Edukacji Wczesnoszkolnej „Umiem uczyć się” Adriana Łasińska Koordynator Rady Programowej Warszawa,

3 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
„Największe pomysły cechuje prostota.” Wiliam Golding Innowacyjny Program Nauczania „Umiem uczyć się” w swych założeniach i wytycznych dla nauczycieli jest realizowany w odniesieniu do potrzeb i możliwości dziecka.

4 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Założenia: stymulacja percepcji i uwagi słuchowej innowacyjne metody nauczania rozwijanie kompetencji kluczowych wsparcie procesu nauczania o Teorię Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera

5 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
O jakich sukcesach dziecka decyduje percepcja słuchowa? Pozwala: odbierać dźwięki rozpoznawać dźwięki różnicować dźwięki interpretować dźwięki co stanowi podstawę nabywania takich umiejętności jak: czytanie, pisanie, mowa – jej rozumienie i poprawne artykułowanie dźwięków.

6 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Co decyduje o prawidłowym rozwoju percepcji słuchowej? rozwinięty słuch fonematyczny – zdolność rozpoznawania i różnicowania dźwięków, np. kosa – koza, żal – szal; ukształtowane procesy analizy i syntezy słuchowej ukształtowana pamięć słuchowa

7 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Co to jest uwaga słuchowa? uwaga słuchowa to aktywne słuchanie, to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych i czerpanie z nich informacji.  o ile słyszenie jest funkcją, która zależy od stanu narządu słuchu, słuchanie jest umiejętnością, która rozwija się przez całe życie człowieka i może podlegać treningowi; dziecko może dobrze słyszeć, ale nie oznacza to, że potrafi równie dobrze słuchać czyli, że ma prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową

8 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Stymulacja percepcji i uwagi słuchowej w Projekcie wybrane ćwiczenia i zabawy opracowane w scenariuszach zajęć i umieszczone na portalu projektowym logorytmika (szkolenia dla nauczycieli oraz roczna realizacja zajęć w szkołach) realizacja terapii Tomatisa podnoszenie świadomości rodziców w zakresie uwagi słuchowej poprzez opracowane i zamieszczone na portalu artykuły

9 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Innowacyjne metody nauczania: czytanie uczestniczące jako forma pracy z tekstem drama zabawa interakcyjna praca w grupach bajka dźwiękowa

10 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Szkolenie dla nauczycieli z Innowacyjnego Programu Nauczania „Umiem uczyć się” spotkanie specjalistów i wymiana doświadczeń forma warsztatów pozwoliła oswoić innowacyjne metody nauczania nauczyciele mieli szansę doświadczyć korzyści płynących ze stosowania innowacyjnych metod nauczania

11 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
KORZYŚCI Poznanie pewnego stylu pracy w którym: nadrzędnym celem nauczyciela jest zadbanie o ukształtowanie prawidłowej relacji: z uczniem ze współprowadzącym zajęcia z rodzicem ucznia

12 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
KORZYŚCI Poznanie pewnego stylu pracy w którym: stymulowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia będzie stanowić podstawę rozwoju umysłowego: kształtowanie prawidłowej samooceny zapewnianie poczucia bezpieczeństwa kształtowanie poczucia sprawstwa kształtowanie samodzielności

13 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Rozwijanie kompetencji kluczowych (…tych umiejętności, których potrzebuje każdy człowiek do samorealizacji, rozwoju osobistego, bycia obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia….) umiejętność uczenia się kompetencje społeczne kompetencje językowe kompetencje muzyczne Przykładowy scenariusz

14 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera podważa założenie o istnieniu tylko jednego typu inteligencji, w odniesieniu do dzieci Gardner wyróżnia 8 typów inteligencji: językową, ruchową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną.

15 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w Projekcie stanowiła propozycję zmiany optyki nauczyciela w odniesieniu do dziecka z niepełnosprawnością: Każdy człowiek, również ten z niepełnosprawnością, posiada potencjał w określonym obszarze swojego rozwoju, który trzeba kształcić i na którym należy oprzeć program nauczania. Podczas szkolenia z Innowacyjnego Programu Nauczania „Umiem uczyć się”, nauczyciele trenowali określenie własnego profilu inteligencji oraz profilu swoich uczniów.

16 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
KORZYŚCI dla szkół z wdrożenia „Umiem uczyć się” edukacja emocjonalna ucznia edukacja społeczna ucznia profilaktyka wychowawcza

17 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
rozwój zawodowy nauczyciela (szkolenia przygotowujące do przeprowadzenia samodzielnej diagnozy kompetencji kluczowych ucznia) wzbogacenie bazy diagnostycznej w placówce (Arkusz do badania kompetencji kluczowych) możliwość zastosowania arkusza do diagnozy kompetencji ucznia zdrowego i ucznia z niepełnosprawnością (placówki integracyjne)

18 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
możliwość ujednolicenia w placówce formuły ocen opisowych możliwość monitorowania w placówce osiągnięć uczniów w zakresie kompetencji kluczowy poprawa jakości współpracy nauczyciela z rodzicami

19 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
przygotowanie ucznia do pełnego i bezpiecznego korzystania z osiągnięć informatycznych (multimedia) wspierających i stymulujących umiejętności szkolne (czytanie, pisanie, liczenie, nauka języków obcych)

20 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
1 rozwój emocjonalny 2 rozwój społeczny 3 rozwój poznawczy

21 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
Jakie warunki powinna spełniać placówka w której „Umiem uczyć się” może być efektywnie zrealizowany: placówka z celem określonym na rozwój zaplecze personalne dyrekcja zmotywowana do wprowadzenia zmian w placówce

22 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
czytamy

23 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”

24 Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”
„Projekt jest czasowym przedsięwzięciem, mającym na celu stworzenie unikalnego produktu lub usługi.” Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt „Uwaga! Sposób na sukces”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google