Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Torunia. Podstawy prawne funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Torunia. Podstawy prawne funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Torunia

2 Podstawy prawne funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr122, poz.1143 z dnia 14 lipca 2003) – określa zasady tworzenia i działalności Centrum Integracji Społecznej Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr15, poz.148 z późniejszymi zmianami) – określa m.in. finansowanie gospodarstw pomocniczych Ustawa z dnia 24.04.03 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

3 Cel Główny Nadrzędnym celem CIS jest usamo- dzielnienie osób wykluczonych spo- łecznie i wyprowadzenie ich poza system pomocy społecznej poprzez zatrudnienie socjalne realizowanie dzięki zajęciom z reintegracji spo- łecznej i zawodowej.

4 Uczestnicy CIS Definicja osoby zagrożonej lub dotkniętej wykluczeniem społecznym: osoba, która z powodu swojej sytuacji życiowej nie jest w stanie zaspokoić podstawowych pot- rzeb życiowych - o ograniczonym uczestnictwie w podstawowych sferach życia: rodzinnego, spo- łecznego i zawodowego Są to w szczególności: 1.osoby bezdomne, 2.uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 3.chorzy psychicznie, 4.zwalniani z zakładów karnych, 5.uchodźcy, 6.bezrobotni pozostający bez pracy co najmniej 24 miesięcy. (Art. 1 pkt 2 ustawy)

5 Uczestnicy 2 Uczestnikami CIS nie mogą być osoby, które mają prawo do: zasiłku dla bezrobotnych zasiłku przedemerytalnego świadczenia przedemerytalnego renty socjalnej renty strukturalnej renty z tytułu niezdolności do pracy emerytury

6 Tworzenie CIS Instytucjami tworzącymi CIS mogą być organy samorządu gminnego /wójt, burmistrz, prezydent/ lub organizacje pożytku publicznego. Procedura tworzenia CIS Złożenie wniosku o przyznanie statusu do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum (wniosek podlega zaopiniowaniu przez marszałka województwa) W roku 2003 i 2004 konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, tj. do spraw zabezpieczenia społecznego

7 Finansowanie CENTUM Gdy Centrum tworzone jest przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta: 1. Dotacje pochodzące z dochodów własnych gminy, w tym: przeznaczone na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art..10, p. 1 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym) Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% ogólnych kosztów działalności Centrum dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych 2. Finanse zewnętrzne, w tym dotacja od marszałka województwa na pierwsze wyposażenie oraz działalność w ciągu trzech pierwszych miesięcy (art. 8, Ustawy o zatrudnieniu socjalnym) lub dotacja w formie grantu konkursowego dotacja z europejskich funduszy przedakcesyjnych np. PHARE, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, darowizn, itp. dochody z prowadzonej przez CIS działalności: usługowej, wytwórczej, handlowej

8 Finansowanie Centrum Gdy Centrum tworzone jest przez organizację pożytku publicznego: Zasoby instytucji tworzącej pochodzące ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł Dotacje na pierwsze wyposażenie z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Dotacje na pierwsze wyposażenie pochodzące z dochodów własnych gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Inne dochody gminy (konkursy, granty, itp..) Europejskie fundusze przedakcesyjne (PHARE), Europejski Fundusz Społeczny

9 Zasady kierowania do CIS Kandydat może być przyjęty na podstawie: własnego wniosku; wniosku przedstawiciela ustawowego; wniosku zakładu lecznictwa odwykowego; wniosku powiatowego urzędu pracy; wniosku ośrodka pomocy społecznej; wniosku organizacji pozarządowej.

10 Rekrutacja Wniosek o uczestnictwo Opinia pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej Podpisanie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego Rozmowa kwalifikacyjna z pracownikami CIS

11 Rola Ośrodków Pomocy Społecznej I.Rekrutacja 1.Selekcja pozytywna Bardzo dobre rozeznanie w sytuacji życiowej podopiecznych Trafne typowanie kandydatów na uczestników programu 2.Selekcja negatywna Eliminacja niewłaściwych kandydatów II. Kwalifikacja po okresie próbnym do dalszego uczestnictwa w programie na podstawie opinii pracowników CIS III. Współpraca, motywowanie i monitorowanie proces reintegracji społecznej i zawodowej

12 Zatrudnienie Socjalne Okres trwania (art..15, ust.3 Ustawy) okres próbny – 1 miesiąc uczestnictwo właściwe – do 11 miesięcy Dyrektor CIS może przedłużyć czas uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy Jego podstawą jest podpisanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (art..12, ust.4 Ustawy)

13 Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego Opracowywany jest przez pracownika socjalnego Centrum Określa formy i zakres reintegracji zawodowej i społecznej Określa osoby odpowiedzialne za realizację programu Może zostać rozwiązany na skutek: uporczywego naruszania postanowień programu przez uczestnika trwałego opuszczania zajęć przez uczestnika oświadczenia uczestnika o odstąpieniu od programu

14 Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego Jest podstawą uczestnictwa w zajęciach CIS Reguluje zasady uczestnictwa w zajęciach CIS Określa obowiązki uczestnika oraz CIS Określa warunki wypłaty świadczenia integracyjnego

15 Zasady uczestnictwa w CIS Czas dziennego pobytu uczestnika nie może być krótszy niż 6 godzin Uczestnikowi przysługuje nieodpłatnie jeden posiłek dziennie Uczestnikom wypłacane jest świadczenie integracyjne w wysokości: 1-szy miesiąc okres próbny – 50% zasiłku dla bezrobotnych, kolejne miesiące uczestnictwo właściwe – 80% zasiłku.

16 Zasady uczestnictwa w CIS Uczestnicy biorą udział w następujących szkoleniach: Z zakresu reintegracji społecznej Z zakresu reintegracji zawodowej Obsługi komputera Praktycznej nauki zawodu Z zakresu udzielania pierwszej pomocy BHP, ppoż Przechodzą specjalistyczne badania lekarskie

17 Zatrudnienie wspierane Po zakończeniu uczestnictwa w CIS powiato- wy urząd pracy kieruje uczestnika do pracy u pracodawcy lub w CIS; uczestnik może też założyć własną działalność gospodarczą. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego pracownika przez okres nie- krótszy niż 18 miesięcy. Przez 12 miesięcy otrzymuje częściową refundację wynagro- dzeń. Zatrudnienie wspierane refundowane jest ze środków funduszu pracy.

18 Reintegracja zawodowa Schemat organizacyjny CISTOR Reintegracja społeczna Administracja DYREKTOR Referent ds. sekretariatu, kadr i płac Główny Księgowy Pracownik BHP Radca Prawny Instruktor grupy budowlano - porządkowej Instruktor grupy budowlano - porządkowej Instruktor grupy opiekunów - porządkowych Instruktor grupy gońców - porządkowych Instruktor grupy gońców - porządkowych Kierownik Działu Reintegracji Zawodowej i Społecznej Doradca zawodowy Psycholog Pracownik socjalny

19 Reintegracja zawodowa Odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego i efektywnego porusza- nia się na rynku pracy Nabywanie umiejętności zawodowych Przyuczenie do zawodu Zmiana i podwyższanie kwalifikacji Praktyka zawodowa

20 Reintegracja społeczna Odbudowywanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, pełnienia ról społecznych. Trening umiejętności społecznych (komunikacja, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie kon- fliktów, współdziałanie w grupie, asertywność) Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowa- nia budżetem domowym Nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem Trening skutecznego poszukiwania pracy Stały kontakt z doradcami (psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

21 Przewidywane rezultaty twarde 1.Zatrudnienie co najmniej 20% uczestników tj. 5 osób, które uczestniczyły w projekcie. 2.Poprawa statusu materialnego uczestników projektu i ich rodzin (około 80 osób). 3.Powstanie bazy edukacyjnej dla osób zagro- żonych wykluczeniem społecznym. 4.Powstanie bazy danych o pracodawcach go- towych zatrudnić w ramach zatrudnienia wspieranego. 5.Powstanie Poradnika dla bezrobotnego. Poruszanie się po nowoczesnym rynku pracy.

22 Przewidywane rezultaty miękkie 1.Poprawa umiejętności zawodowych i spo- łecznych. 2.Podwyższenie samooceny. 3.Nabycie nowych umiejętności przez pra- cowników projektu. 4.Podniesienie świadomości i wiedzy praco- dawców. 5.Rozpowszechnienie nowej formy pracy z bezrobotnymi.

23 SWOT MOCNE STRONY - dobrze przygotowana kadra - innowacyjność projektu - szeroka grupa odbiorców - integracja działania różnych instytucji SŁABE STRONY - brak doświadczeń w realizacji CIS-ów - brak stałego źródła finansowania - niejasne regulacje prawne ustawy SZANSE - szerokie zainteresowanie róż- nych środowisk współpracą nad problemem wykluczenia - dostępność środków EFS i lo- kalnych funduszy ZAGROŻENIA - negatywny stereotyp osoby długo- trwale bezrobotnej - niestabilność sytuacji gospodarczej - wzrost zjawiska dziedziczenia wykl. - apatia i bezradność życiowa benef.

24 XIII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM Rola i miejsce Ośrodka Pomocy Społecznej w samorządzie 29 września – 02 października GDYNIA 2004


Pobierz ppt "Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Torunia. Podstawy prawne funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google