Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Białowieski Park Narodowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Białowieski Park Narodowy"— Zapis prezentacji:

1 Białowieski Park Narodowy
Michał Kalinowski Kl.Va

2 Położenie Białowieski Park Narodowy – park narodowy położony w północno-wschodniej części Polski , w województwie podlaskim, utworzony z Nadleśnictwa Rezerwat jako Park Narodowy w Białowieży

3 Historia Najstarsze ślady obecności człowieka w Puszczy Białowieskiej pochodzą z neolitu, czyli sprzed około 4500 lat. Są to proste narzędzia z krzemienia, toporki kamienne oraz resztki naczyń. Z neolitu pochodzą także dwie osady, odkryte w 1923 roku w pobliżu wsi Rudnia oraz pomiędzy miejscowościami Krynica i Kupicze .

4 Flora Puszcza Białowieska jest najlepiej zachowanym lasem naturalnym na Niżu Europejskim. Ponad 2/3 powierzchni parku zajmują lasy liściaste. Największą powierzchnię zajmują lasy grądowe (dębowo-grabowe), które rosną na najżyźniejszych glebach puszczy.

5 Grądy Bogactwo tutejszej puszczy najlepiej widać w piętrowości tutejszych lasów grądowych. Najwyższe piętro zajmują, przekraczające nierzadko 50 m wysokości, pojedyncze świerki. Niższą wysokość (40 m) osiągają dęby, lipy i klony. Najniżej, bo do wysokości 20 m, dorastają graby.

6 Martwe drewno Białowieski Park Narodowy charakteryzuje się dużą ilością martwego drewna. W obszarze ochrony ścisłej zajmuje ono około 25% masy wszystkich drzew. Dzięki rozkładowi martwych pni do gleby wracają cenne substancje odżywcze, przywracające jej żyzność.

7 Fauna Puszcza Białowieska jest środowiskiem życia dla olbrzymiej jak na naszą strefę klimatyczną liczby gatunków zwierząt. Poczynając od bezkręgowców: pierwotniaków, płazińców, obleńców, brzuchorzęsków, mięczaków, dżdżownic, niesporczaków, pająków, roztoczy, wijów, owadów i wielu innych, aż po kręgowce: ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki – dotychczas stwierdzono w Puszczy obecność ponad 12 tysięcy gatunków zwierząt.

8 Turystyka Do Białowieskiego Parku Narodowego co roku przyjeżdża ok turystów. Najczęściej zwiedzanymi obiektami są Rezerwat Pokazowy Żubrów, muzeum BPN i Obszaru Ochrony Ścisłej BPN. Do obszarów ochrony ścisłej (Obręb Ochronny Orłówka) i muzeum mogą wejść turyści jedynie pod opieką uprawnionego przewodnika.

9 Klimat Klimat Puszczy Białowieskiej jest zaliczany do klimatu umiarkowanego kontynentalnego, chłodnego z wpływami klimatu atlantyckiego. Średnia temperatura powietrza w skali roku w latach wynosiła 6,8ºC. Najniższa odnotowana temperatura wynosiła –38,7ºC (1950 r.), najwyższa +34,5ºC.

10 Stosunki wodne Sieć rzeczna jest słabo rozwinięta. Dorzecza Łutowni i Narewki są związane z obniżonymi powierzchniami gliniastej moreny dennej, której charakter litologiczny oraz małe spadki terenu nie sprzyjały erozji wgłębnej, dlatego też większość strumieni na tym obszarze ma charakter inicjalny, bez wyraźnie zaznaczonego koryta i strefy aluwialnej.

11 Ochrona przyrody W rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia r. (art. 2, p. 1) ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:    -  dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;    -  roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;    -  zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;    -  siedlisk przyrodniczych;    -  siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;    -  tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt.

12 Gleby Na obszarze Parku zalęgają utwory polodowcowe - gliny zwałowe oraz piaski i gliny spiaszczone. Na północ od Hwoźnej spotyka się fragmenty ukształtowane pod działaniem wiatru w postaci wałów i pagórków wydmowych utworzonych z piasków drobnych i średnich.

13 Zbiorowiska leśne Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego dominują zbiorowiska leśne. Spośród 166 zbiorowisk roślinnych znanych z polskiej części Puszczy Białowieskiej w Parku stwierdzono 74, w tym 22 zbiorowiska leśne, 2 zbiorowiska zaroślowe, 4 zbiorowiska roślinności wodnej, kilkadziesiąt zbiorowisk roślinności łąkowej i torfowiskowej oraz zaledwie kilka zbiorowisk roślinności synantropijnej.

14 Zasady zwiedzania Białowieski Park Narodowy udostępnia do zwiedzania: - Rezerwat Pokazowy Żubrów, - Muzeum Przyrodniczo-Leśne, - Obwód Ochronny Sierganowo:      - trasy w obszarze dawnego Rezerwatu Ścisłego,      - Park Pałacowy, - Obręb Ochronny Hwoźna.

15 Jak się zachować w razie spotkania z żubrem?
- widząc oznaki zniecierpliwienia żubra (nerwowe kręcenie ogonem, grzebanie racicami w ziemi, tarzanie się)    jak najszybciej, zachowując spokój, oddal się z miejsca spotkania;  - gdy poruszasz się samochodem - powoli zatrzymaj się, nie opuszczaj pojazdu, nie gaś silnika; możesz otworzyć okna,    nie otwieraj drzwi, bo ten odgłos może spłoszyć żubra;  - gdy poruszasz się rowerem - zatrzymaj się, najlepiej stań obok dużego drzewa, by być mniej widocznym;  - gdy poruszasz się pieszo - nie próbuj podążać za żubrem, stań w miejscu, w którym będziesz dla żubra mniej widoczny,    nie wykonuj gwałtownych ruchów.

16 Muzeum w parku Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych i równocześnie najstarszym, czynnym muzeum województwa podlaskiego. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, a w swoich zbiorach posiada wiele cennych kolekcji naukowych i rzadkich okazów.


Pobierz ppt "Białowieski Park Narodowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google