Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niektórzy chcieliby Niektórzy nigdy nie chcieliby dorosn ąć … …pozostaj ą c na zawsze dzieckiem, obracaj ą c si ę w ś wiecie beztroski, rado ś ci i zabawy…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niektórzy chcieliby Niektórzy nigdy nie chcieliby dorosn ąć … …pozostaj ą c na zawsze dzieckiem, obracaj ą c si ę w ś wiecie beztroski, rado ś ci i zabawy…"— Zapis prezentacji:

1 Niektórzy chcieliby Niektórzy nigdy nie chcieliby dorosn ąć … …pozostaj ą c na zawsze dzieckiem, obracaj ą c si ę w ś wiecie beztroski, rado ś ci i zabawy…

2 Ale zawsze jednak przychodzi moment podj ę cia pierwszej wa ż nej decyzji w ż yciu, nadchodzi moment zmian…

3 ...i cho ć jeszcze w tym wszystkim pomagaj ą nam rodzice, to wybór wymarzonego gimnazjum jest dla nas przełomowym momentem, na który ka ż dy z nas czeka ale jednocze ś nie czuje strach...

4 Jakie jest moje wymarzone gimnazjum...?

5 To miejsce, w którym chc ę czu ć si ę bezpiecznie…...w którym chc ę zdobywa ć nowe do ś wiadczenia i poszerza ć swoje horyzonty…

6 Chc ę, by w tym pomagali mi nauczyciele, którzy swoj ą pasj ą potrafi ą zafascynowa ć nie jedn ą osob ę …

7 …którzy przy ka ż dej okazji przenosz ą nas w ś wiat nauki, pokazuj ą c jak wiele ju ż odkryli ś my i jak wiele jest jeszcze do odkrycia…

8 Chc ę, by rozbudzili w nas ciekawo ść i ch ęć zdobywania wiedzy, by zawsze byli blisko naszych problemów i potrafili im zaradzi ć.

9 Ale moje wymarzone gimnazjum to nie tylko nauczyciele, to tak ż e uczniowie, czyli moi koledzy, z którymi chciałabym sp ę dza ć czas w szkole i poza ni ą te ż …

10 … którzy byliby pomocni, z którymi mogłabym rozmawia ć i ś mia ć si ę, z którymi codzienne zmagania poznania tego, co jeszcze nieznane były łatwiejsze…

11 Marz ę tak ż e, by to, co wzbudzi we mnie szczególn ą ciekawo ść, rozwija ć na zaj ę ciach pozaszkolnych, na których mo ż na byłoby wykonywa ć do ś wiadczenia, rozmawia ć, zadawa ć pytania, ale i stara ć si ę na te pytania odpowiada ć.

12 …korzystaj ą c przy tym z pomocy naukowych jakimi s ą np.

13 - komputery dla miło ś ników technologii

14 - dost ę p do internetu dla chc ą cych opanowa ć ś wiat cyberprzestrzeni

15 - mikrolaboratoria dla szalonych naukowców

16 - ksi ąż ki dla chc ą cych przenie ść si ę w ś wiat dot ą d im nieznany

17 - sprz ę t sportowy dla lubi ą cych aktywnie sp ę dza ć czas

18 Ale przy tym wszystkim nie wolno zapomina ć o dostarczeniu energii naszemu organizmowi. Tak, by mo ż na było zje ść ciepły posiłek i napi ć si ę herbaty, a na deser zje ść słodki przysmak.

19 Chciałabym, by było to miejsce, w którym mo ż na wygodnie usi ąść, porozmawia ć …

20 Ale marz ę te ż o spokojnym k ą cie, wydzielonym specjalnie do tego, by odrabia ć lekcje w oparciu o wielkie, m ą dre ksi ę gi lub do tego, by zapa ść si ę w ś wiecie fantazy, który tak uwielbiam…

21 By móc dryfowa ć w ś ród magii… …w przestrzeni, gdzie mo ż liwe jest wszystko, gdzie granice wyznacza nam tylko nasza wyobra ź nia i gdzie budz ą si ę marzenia. Marzenia, które ma ka ż dy i które ka ż dy z nas chce spełni ć …

22 I to wła ś nie wiedza i do ś wiadczenie ma mi w tym pomóc. A odpowiednie gimnazjum to pierwszy wa ż ny krok do osi ą gni ę cia sukcesu.

23 …tak, by ka ż dy mógł spełni ć kiedy ś swoje marzenia i powiedzie ć, ż e wygrał w swoim ż yciu wszystko, co było do wygrania…

24 Prezentację wykonała Lidia Cichońska kl. VI C Szkoła Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego w Łodzi Opiekun Agnieszka Klekot Lidia Cichońska


Pobierz ppt "Niektórzy chcieliby Niektórzy nigdy nie chcieliby dorosn ąć … …pozostaj ą c na zawsze dzieckiem, obracaj ą c si ę w ś wiecie beztroski, rado ś ci i zabawy…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google