Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powsta ł najprawdopodobniej po 1584 roku na Przedmie ś ciu S ł awkowskim, przy obecnej ul. Kolorowej. Cmentarz zosta ł powa ż nie zdewastowany w czasie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powsta ł najprawdopodobniej po 1584 roku na Przedmie ś ciu S ł awkowskim, przy obecnej ul. Kolorowej. Cmentarz zosta ł powa ż nie zdewastowany w czasie."— Zapis prezentacji:

1

2 Powsta ł najprawdopodobniej po 1584 roku na Przedmie ś ciu S ł awkowskim, przy obecnej ul. Kolorowej. Cmentarz zosta ł powa ż nie zdewastowany w czasie II wojny ś wiatowej. Macewy wmurowano w parkan i dziedziniec dawnego Liceum Ogólnokszta ł c ą cego w Olkuszu. Cz ęść z nich wykorzystano do budowy zbiornika przeciwpo ż arowego i kana ł u doprowadzaj ą cego wod ę na Pomorzanach. Dzi ś zachowa ł y si ę jedynie pojedyncze p ł yty nagrobne. Cmentarz ten w ci ą gu ostatnich kilkunastu lat uleg ł powa ż nej dewastacji. W 1984 roku podczas prac badawczych zinwentaryzowano kilkadziesi ą t nagrobków. Na pocz ą tku lat dziewi ęć dziesi ą tych odnotowano tu ju ż tylko siedem macew. W 2006 roku dzia ł acze olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego "Brama" przewie ź li tu oko ł o trzydziestu kolejnych nagrobków, odnalezionych podczas prac budowlanych na jednej z posesji w dzielnicy Pomorzany.

3

4

5 Otoczony jest kamiennym, wapiennym murem. Podzielony jest na dwie cz ęś ci. W pierwszej mniejszej znajduje si ę Cmentarz Prawos ł awny, za ł o ż ony przypuszczalnie na pocz ą tku XIX wieku. W drugiej jest Cmentarz Rzymsko-Katolicki. Ca ł y cmentarz nie jest zbyt du ż y. Ju ż na pierwszy rzut, wida ć, ż e by ł a i jest to stara nekropolia. Osta ł y si ę tylko pomniki z piaskowca, teraz omsza ł e, zielone, nadgryzione z ę bem czasu. Miejsce przepi ę kne, szczególnie o tej porze roku. Jest sk ą pane niczym w z ł ocie. Pomniki porozrzucane mi ę dzy starymi drzewami. Lecz ja przyjecha ł am, abym ze szczególn ą czci ą pok ł oni ć si ę przed jednym z pomników. Otó ż ten stary cmentarz w Olkuszu jest miejscem pochówku m.in. Pu ł kownika F. Nullo.

6

7


Pobierz ppt "Powsta ł najprawdopodobniej po 1584 roku na Przedmie ś ciu S ł awkowskim, przy obecnej ul. Kolorowej. Cmentarz zosta ł powa ż nie zdewastowany w czasie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google