Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja oferty przedsiębiorstwa turystycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja oferty przedsiębiorstwa turystycznego"— Zapis prezentacji:

1 Promocja oferty przedsiębiorstwa turystycznego
Anna Deruś Weronika Madej Marcin Matuszkiewicz Kinga Pająk

2 Warunkiem sprzedaży produktu turystycznego jest nie tylko dostosowanie jego cech do potrzeb i ustalenie ceny na akceptowalnym przez odbiorców poziomie, ale również zapewnienie nabywcom dostępu do niego i informacji o nim. Przedsiębiorstwo turystyczne musi więc stworzyć odpowiedni system promocji swoich ofert. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony popyt i podaż rozminą się pomimo użyteczności produktu oraz atrakcyjności jego ceny dla potencjalnych nabywców.

3 W obliczu różnorodności propozycji rynkowych, wielości konkurencyjnych ofert małej przejrzystości rynku nie będą oni świadomi istnienia produktu i możliwości dokonania jego zakupu.

4 Turysta kupuje przede wszystkim te oferty , które zaistniały w jego świadomości a więc są mu znane. Produkt nie sprzeda się sam wymaga przyciągnięcia jako potencjalnych odbiorców. W tym celu podejmowane są badania promocyjne. Ich zadaniem jest informowanie potencjalnych klientów o istnieniu produktów usług, a przede wszystkim o korzyściach wynikających z ich konsumpcji.

5 Promocje można zdefiniować jako zespół taktycznych i strategicznych środków komunikacji stosowanych do kreowania wiedzy, zainteresowania i pozytywnego wyobrażenia dotyczącego, przedsiębiorstwa turystycznego i jego znanych bądź nowych produktów w celu przyciągania do nich turystów i motywowania ich do zakupu. Jest to szerokie pojęcie traktujące promocję jako system komunikacji, a więc proces swoistego porozumiewania się przedsiębiorstwa z jego otoczeniem a zwłaszcza klientami z a pomocą bogatego zbioru znaków, symboli, zakodowanych informacji.

6 Z definicji wynika iż obok funkcji informacyjnej ujawniającej się w informowaniu, uświadamianiu i przypominaniu promocja wspomaga i wspiera sprzedaż ofert turystycznych, dzięki przekonywaniu, nakłanianiu, pobudzaniu zainteresowania i motywowaniu turystów do zakupu

7 Funkcja intensyfikująca sprzedaż, pobudzająca popyt.

8 Za sprawą skutecznej promocji krzywa popytu wzrasta
Za sprawą skutecznej promocji krzywa popytu wzrasta. Promocja jest ważnym narzędziem walki konkurencyjnej. Dzięki niej można zdobyć przewagę konkurencyjną, wzmocnić pozycje rynkową przedsiębiorstwa i utrwalić pozytywny jego wizerunek.

9 Odbiorcami SA nie tylko potencjalni nabywcy ofert lecz również podmioty które w jaki kol wiek sposób oddziałują na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa turystycznego. Odbiorcami są to np: instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, organy podatkowe, władze rządowe i samorządowe, konkurenci i kontrahenci, społeczności lokalne, pracownicy przedsiębiorstwa turystycznego.

10 Proces komunikowania się z rynkiem odbywa się przez wykorzystanie zesta­wu instrumentów, który nazywa się promotion-mix. Tworzą go cztery podstawo­we narzędzia, tj.36: reklama, czyli wszelka płatna forma bezosobowego przedstawiania i popiera­nia idei, dóbr lub usług przez określonego nadawcę przeważnie przy wykorzy­staniu środków masowego przekazu, promocja uzupełniająca, czyli podejmowanie krótkookresowych dzia­łań i stosowanie środków o charakterze ekonomicznym, zachęcających kon­sumentów do natychmiastowego zakupu, poprzez oferowanie im dodatko­wych korzyści zwiększających okresowo wartość sprzedawanych produktów i usług, sprzedaż osobista, czyli osobista i bezpośrednia prezentacja oferty przez sprzedawcę potencjalnemu nabywcy, public relations i publicity, czyli wszelkie działania mające na celu promo­wanie i/lub ochronę image przedsiębiorstwa lub produktu/usługi.

11 Zadaniem przedsiębiorstwa jest dobór odpowiedniej mieszanki promocyjnej,
umożliwiającej realizację jego celów strategicznych i operacyjnych. Decyzja ta podlega wpływom wielu czynników. Należą do nich takie determinanty jak: cechy i skuteczność poszczególnych instrumentów promocyjnych cechy nabywców produktu turystycznego (wiek, zawód, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenia turystyczne, zainteresowania, faza cyklu życia rodziny, faza konsumpcji turystycznej, stopień gotowości do zakupu itp.),

12 rodzaj i cechy produktu turystycznego (marka, wizerunek, cena, jakość, faza cyklu życia),
cechy przedsiębiorstwa turystycznego i jego strategia marketingowa (typ przedsiębiorstwa - hotel, biuro podróży, przewoźnik, pozycja rynkowa firmy, misja i cele przedsiębiorstwa, wielkość budżetu marketingowego, kwalifikacje personelu itp.), cechy otoczenia rynkowego firmy (wizerunek turystyczny kraju i regionu, w którym działa, strategie konkurentów, możliwości współpracy z innymi podmiotami w zakresie promocji, dostępność specjalistycznych agencji rekla­ mowych itp.).

13 Dobór kompozycji promotion-mix nie należy do łatwych
Dobór kompozycji promotion-mix nie należy do łatwych. Sposobów komunikowania się z rynkiem i potencjalnymi nabywcami usług turystycznych jest wiele. Każdy z nich niesie określone korzyści, które w wyniku wspólnego oddziaływania mogą zostać spotęgowane pod jednym warunkiem, że mieszanka promocyjna będzie charakteryzowała się spójnością i komplementarnością. Oznacza to, że środki zostaną tak dobrane, aby w najlepszy sposób przyczyniający się do osiągnięcia określonego przez przedsiębiorstwo celu promocyjnego! Właściwy dobór promotion- mix wymaga dużego doświadczenia, dobrej znajomości rynku, wiedzy dotyczy poszczególnych instrumentów promocji oraz planowania.

14 Różnice między instrumentami promotion-mix

15 Dziękujemy za uwagę !!!


Pobierz ppt "Promocja oferty przedsiębiorstwa turystycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google