Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku."— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie

2 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku

3 Przygotowanie do szkoły podstawowej Podstawówka (6 lat) od 6 roku życia Gimnazjum (3 lata) Liceum Ogólnokształcące 3 lata Technikum 4 lata Zasadnicza Szkoła zawodowa od 2 do 3 lat Zasadnicza Szkoła zawodowa od 2 do 3 lat Liceum dla Dorosłych Studia doktoranckie Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie Studia II stopnia uzupełniające magisterskie Liceum dla Dorosłych KURSYKWALIFIKACYJNEKURSYKWALIFIKACYJNE Studia magisterskie Np..prawo, psychologia Studia magisterskie Np..prawo, psychologia Szkoła Policealna Matura

4 Osoba po gimnazjum, chce zostać technikiem mechanikiem. Osoba po gimnazjum chce zostać weterynarzem. Osoba dorosła po zawodówce kosmetycznej chce zostać technikiem rachunkowości. Osoba w liceum chce zostać dziennikarzem. Osoba po 40 roku życia chce zdobyć zawód florysty.

5 Reformowanie systemu oświaty, Decydowanie o treści nauczania w szkołach, Określenie warunków wykonywania zawodu nauczyciela, Dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego,

6 Kontrolują realizację założeń edukacyjnych w szkołach, Poszanowanie praw ucznia, Przestrzeganie przepisów nauczania języka mniejszości narodowych,

7 Prowadzenie szkół gmina przedszkolapodstawówkigimnazja powiat Szkoły ponadgmnazjalne

8 A. Umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności B. Rozwój sprawności intelektualnej i zainteresowań, C. Nauka skutecznego porozumiewania się i efektywnego współdziałania w grupie, D. Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, E. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji, F. Posługiwania się technologią informacyjną, G. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w praktyce, H. Planowanie, organizowanie i ocenianie procesu samodzielnego uczenia się,

9 Rozwijanie świadomości przynależności do grupy, społeczności lokalnej i narodu, Uczenie samodzielności, dociekliwości i wytrwałości w osiąganiu życiowych celów, Kształcenie postaw patriotycznych, Uczenie szacunku dla wspólnego dobra, Przygotowanie do życia w rodzinie, Kształtowanie obowiązkowości i poczucia odpowiedzialności, Uczenie rozpoznawania wartości, dokonywania wyborów i tworzenia hierarchii wartości, Nauka wyrażania własnych poglądów i brania pod uwagę opinii innych ludzi.

10 .

11 Statut reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotów prawa publicznego. Określa się: Nazwę i typ szkoły, Organ prowadzący szkołę, Organy szkoły i ich kompetencję, Organizację szkoły, Zakres i zadania nauczycieli i innych pracowników, Zasady rekrutacji do szkoły Prawa i obowiązki uczniów

12 Regulamin ucznia WSO Programy wychowawcze i profilaktyki Wymagania edukacyjne, Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników, Inne dokumenty

13 Prawa ucznia

14 Do zapoznania się z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, wewnątrzszkolnym systemem oceniania i statutem szkoły, Do właściwego zorganizowania procesu kształcenia, Do życzliwego i podmiotowego traktowania, Do swobodnego wyrażania myśli i przekonań, Do sprawiedliwego, jawnego i umotywowanego oceniania Do rozwijania zainteresowań, Do odpoczynku, Do pomocy ze strony wychowawcy, Do indywidualnego toku lub programu nauczania Do dodatkowych zajęć edukacyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych, Do korzystania z odpowiednio wyposażonych pomieszczeń szkolnych (bibliotek, świetlic, gabinetów profilaktyki zdrowotnych, urządzeń sportowych i rekreacyjnych) Zapewnienia opieki i poczucia bezpieczeństwa

15 Przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w szkole, Wykonywanie poleceń dyrektora, nauczyciela i innych pracowników szkoły, Dbania o honor szkoły, poszanowania jej tradycji, godne reprezentowanie szkoły, Praca nad wzbogacaniem swojej wiedzy, Punktualne i systematyczne przybywanie na zajęciach szkolnych, aktywne uczestnictwo w nich, Konieczne usprawiedliwianie nieobecności i nadrabianie zaległości, Aktywny udział w życiu szkoły, Godne zachowywanie wobec pracowników szkoły oraz innych uczniów, Poszanowanie mienia szkolnego, Dbałość o estetyczny wygląd, o kulturę słowa.

16 Przypadki oczywistego naruszania praw ucznia: stosowaniu drastycznych form przemocy rówieśniczej stosowanie przemocy i molestowanie uczennic przez nauczycieli wykorzystywanie dzieci do wykonywania ciężkich prac fizycznych nieprawidłowość przy ocenianiu i promowaniu skreślenie z listy uczniów odnowa nauczyciela uzasadnienia oceny nieuwzględnianie potrzeb dzieci chorych i niepełnosprawnych

17 Do wychowawcy Inny nauczyciel, Do dyrektora szkoły Do rady pedagogicznej Do kuratorium oświaty

18 Upomnienie wychowawcy klasy Nagana dyrektora szkoły Zatrzymanie ucznia w szkole po zajęciach w celu naprawienia szkody Rada pedagogiczna może też: Podjąć uchwałę o skreśleniu z listy ucznia

19 Źródła: A. Janicki, W centrum uwagi, Warszawa 2012. http://www.men.gov.pl/ Statut CKU w Białymstoku


Pobierz ppt "Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google