Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZŁONKOWIE KOMISJI Otrzymują od przewodniczącego komisji dokumenty potwierdzające członkostwo i funkcje pełnione w komisji; Są zobowiązani w dniu wyborów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZŁONKOWIE KOMISJI Otrzymują od przewodniczącego komisji dokumenty potwierdzające członkostwo i funkcje pełnione w komisji; Są zobowiązani w dniu wyborów."— Zapis prezentacji:

1 CZŁONKOWIE KOMISJI Otrzymują od przewodniczącego komisji dokumenty potwierdzające członkostwo i funkcje pełnione w komisji; Są zobowiązani w dniu wyborów nosić identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz funkcją pełnioną w komisji; Nie mogą udzielać wyborcą pomocy w głosowaniu;

2 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Kieruje pracami komisji; Zwołuje posiedzenia komisji i im przewodniczy; Odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju; Czuwa nad przestrzeganiem tajności głosowania; Ma prawo zażądać opuszczenia lokalu przez osoby naruszające porządek i spokój; Przypadki zakłócenia głosowania odnotowuje się w punkcie 16 protokołów głosowania w obwodzie.

3 MĘŻOWIE ZAUFANIA Mogą być obecni w dniu wyborów w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności wykonywanych przez komisję po przedstawieniu: Zaświadczenia podpisanego przez pełnomocnika wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę (jeżeli zaświadczenie wystawiła osoba upoważniona, mąż zaufania okazuje również ksero tego upoważnienia; Podczas obecności w lokalu mężowie zaufania noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują; Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej;

4 MĘŻOWIE ZAUFANIA Mężowie zaufania mają prawo:
Obserwować wszystkie czynności OKW; Zgłaszać przewodniczącemu komisji uwagi i zastrzeżenia; Wnosić uwagi do protokołu głosowania w obwodzie , z wymienieniem konkretnych zarzutów; Być obecni przy transmisji danych z protokołów do okręgowej komisji wyborczej oraz przy przekazywaniu protokołów pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej;

5 MĘŻOWIE ZAUFANIA Mężowie zaufania nie mogą:
Wykonywać żadnych czynności członka komisji; Pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień; Liczyć ani przeglądać kart do głosowania przed rozpoczęciem głosowania, w trakcie głosowania i po jego zakończeniu; Utrwalać pracy komisji za pomocą aparatów fotograficznych oraz kamer; Wchodzić do pomieszczenia za zasłoną zapewniającego tajność głosowania, gdy w tym pomieszczeniu znajduje się wyborca, nawet jeśli wyraził on na to zgodę;

6 MĘŻOWIE ZAUFANIA Przewodniczący komisji może wydawać polecenia o charakterze porządkowym, w przypadku gdy działania mężów zaufania wykraczają poza ich uprawnienia, utrudniają pracę komisji, zakłócają powagę głosowania lub naruszają jego tajność. Fakt ten należy odnotować w punkcie 13 protokołów głosowania w obwodzie; Przewodniczący komisji informuje mężów zaufania o przysługujących im prawach i wskazuje im miejsce w lokalu wyborczym, z którego będą mogli obserwować przebieg głosowania;

7 DZIENNIKARZE W czasie głosowania w lokalu mogą przebywać dziennikarze posiadający ważne legitymacje dziennikarskie; Dziennikarze są zobowiązani zgłosić swoją obecność przewodniczącemu komisji oraz stosować się do zarządzeń mających na celu zapewnienie powagi i tajności głosowania. Dziennikarze nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu, w którym odbywa się głosowanie, ani przebywać w tym lokalu przed rozpoczęciem głosowania oraz po jego zakończeniu;

8 LOKAL WYBORCZY W lokalu wyborczym powinno znajdować się:
Godło Rzeczypospolitej Polskiej; Urna; Pomieszczenia lub osłony zapewniające tajność głosowania wyposażone w przybory do pisania; oraz plakat Państwowej Komisji Wyborczej o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu; Lokal wyborczy powinien – w miarę możliwości – być tak urządzony, aby wyborca po otrzymaniu kart do głosowania bezpośrednio kierował się do miejsca za osłoną, a następnie w stronę urny.

9 LOKAL WYBORCZY Na widocznym miejscu w lokalu wywiesza się urzędowe obwieszczenia i informacje: O numerach i granicach okręgu wyborczego do Sejmu i liczbie posłów wybieranych w tym okręgu oraz o numerach i granicach okręgu wyborczego do Senatu; O numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW; O zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym listach kandydatów na posłów (numerach i nazwach tych list z danymi o kandydatach oraz informacje o skreślonych z list kandydatach); O zarejestrowanych kandydatach na senatora; O sposobie głosowania i warunkach ważności głosu; O składzie komisji;

10 LOKAL WYBORCZY W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku (wewnątrz i na zewnątrz), w którym mieści się ten lokal, nie mogą być umieszczane hasła, napisy lub ulotki oraz inne materiały o charakterze agitacyjnym. Kontroli w tym zakresie komisja dokonuje bezpośrednio przed dniem głosowania oraz ponownie przed rozpoczęciem głosowania, a także (w razie potrzeby) w trakcie głosowania. W razie umieszczenia takich materiałów komisja usuwa je. W przypadku gdyby usunięcie ich przez komisję we własnym zakresie nie było możliwe, zwraca się o pomoc do burmistrza.

11 ZADANIA KOMISJI PRZED DNIEM WYBORÓW
Nie później niż 3 dni przed dniem głosowania przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji poświęcone organizacji jej pracy przed i w dniu głosowania; Komisja ( w co najmniej trzy osobowym składzie – w tym przewodniczący lub zastępca) najpóźniej w przeddzień głosowania dokładnie sprawdza, czy: Karty do głosowania zostały dostarczone w odpowiedniej liczbie oraz czy dotyczą one właściwego okręgu; Karty do głosowania w wyborach do Sejmu są kompletne (zawierają wszystkie listy kandydatów zarejestrowanych w danym okręgu); Przekazano właściwą liczbę formularzy protokołów głosowania (po 4 egzemplarze)

12 ZADANIA KOMISJI PRZED DNIEM WYBORÓW
Przekazano właściwy spis wyborców, wraz z listą wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania; Przekazano komisji właściwą pieczęć; Przekazano nakładki na karty do głosowania w alfabecie Braille'a (3 egzemplarze nakładek na karty do głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu); Przekazano formularze zaświadczeń potwierdzających wzięcie udziału w głosowaniu; Przygotowane zostały potrzebne materiały biurowe; Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych sprawdza ponadto, czy w spisie wyborców umieszczone są nazwiska wyborców, przy których w rubryce „uwagi” umieszczona jest adnotacja o wysłaniu pakietu wyborczego.

13 ZADANIA KOMISJI W DNIU WYBORÓW PRZED OTWARCIEM LOKALU
Komisja zbiera się w lokalu wyborczym w możliwie pełnym składzie (Przewodniczący lub zastępca obowiązkowo) nie później niż o godz. 6:00. Przed rozpoczęcie głosowania komisja: Sprawdza dostarczone jej dokumenty oraz pieczęć komisji; Ponownie przelicza karty do głosowania, odrębnie do Sejmu i do Senatu; Ostemplowuje karty do głosowania; Rozkłada spis wyborców oraz karty do głosowania w sposób ułatwiający prowadzenie głosowania; Sprawdza, czy w lokalu wyborczym w widocznym miejscu wywieszone są urzędowe obwieszczenia i informacje;

14 ZADANIA KOMISJI PRZED DNIEM WYBORÓW
Sprawdza, czy w lokalu wyborczym oraz wewnątrz i na zewnątrz budynku nie znajdują się elementy służące prowadzeniu kampanii wyborczej; Sprawdza, czy urna jest pusta, a następnie zamyka ja i opieczętowuje. Urna powinna być ustawiona w takim miejscu, by była przez cały czas głosowania widoczna dla członków komisji i mężów zaufania oraz obserwatorów międzynarodowych. Urny nie wolno wynosić z lokalu wyborczego.

15 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
Komisja otwiera lokal o godz Od chwili rozpoczęcia głosowania do czasu jego zakończenia komisja wykonuje swoje zadania w składzie zapewniającym wyborcom udział w głosowaniu bez zakłóceń przy wydawaniu kart do głosowania, ale co najmniej 3-osobowym, w tym zawsze z udziałem przewodniczącego komisji lub jego zastępcy. Wymóg obecności co najmniej 3 osób z komisji oznacza stąłe przebywanie takiej liczby członków w pomieszczeniu, w którym znajduje się urna.

16 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
Jeżeli w okresie po wydrukowaniu kart do głosowania, a przed dniem wyborów, Okręgowa Komisja Wyborcza skreśli z zarejestrowanej listy nazwisko kandydata lub uniemożliwi rejestrację listy kandydatów, wówczas obowiązana jest o tym fakcie zawiadomić wszystkie obwodowe komisje wyborcze, których ten fakt dotyczy. W takim przypadku nie dokonuje się druku nowych kart do głosowania. Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza informację o nowym, prawidłowym brzmieniu kart do głosowania oraz o warunkach ważności głosu oddanego na takiej karcie.

17 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
Otrzymaną informację komisja obwodowa umieszcza w lokalu wyborczym przy właściwym obwieszczeniu oraz informuje ustnie o tym wyborców. NIEDOPUSZCZALNE JEST DOKONYWANIE PRZEZ KOMISJĘ JAKICHKOLWIEK SKREŚLEŃ I ADNOTACJI NA KARTACH DO GŁOSOWANIA. Przed wydaniem karty do głosowania komisja: Sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią; Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód osobisty. Ustala, czy wyborca jest uprawniony do głosowania w tym obwodzie przez sprawdzenie, czy jego nazwisko ujęte jest w spisie wyborców;

18 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
Komisje wyznaczone do głosowania korespondencyjnego sprawdzają jeszcze, czy w rubryce spisu wyborców „UWAGI” odpowiadającej nazwisku danego wyborcy nie jest umieszczona informacja o wysłaniu do niego pakietu wyborczego. W przypadku umieszczenia takiej informacji komisja odmawia wydania kart do głosowania. Jeśli wyborca poinformuje komisję, że nie otrzymał pakietu wyborczego, przewodniczący komisji telefonicznie potwierdza w dziale ewidencji ludności UG informację o niedoręczeniu temu wyborcy pakietu; W przypadku potwierdzenia przez Urząd niedoręczenia pakietu, przewodniczący skreśla adnotację w spisie i w to miejsce wpisuje „pakiet niedoręczony”, parafuje i komisja wydaje wyborcy karty do głosowania.

19 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
Wyborcy wydaje się po jednej karcie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu; Komisja odmawia ponownego wydania karty niezależnie od przyczyn tego żądania. Przy wydaniu kart OKW sprawdza: Czy wydawane karty są ostemplowane jej pieczęcią; Czy wyborca potwierdził własnoręcznym podpisem, w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców, fakt otrzymania kart; Jeśli wyborca, który odmówił przyjęcia jednej z kart do głosowania, następnie będzie chciał otrzymać tę kartę w wyborach, w których nie uczestniczył, komisja wydaje wyborcy tę kartę.

20 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
Na wniosek wyborcy komisja jest zobowiązana: wyjaśnić mu sposób głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz warunki ważności głosu, zgodnie z informacjami umieszczonymi na karcie do głosowania; przekazać ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów (dla osób niepełnosprawnych). Informacji tej udziela przewodniczący lub zastępca komisji w obecności członka komisji zgłoszonego przez inny komitet wyborczy.

21 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
W dniu głosowania komisja dopisuje do spisu wyborców i umożliwia głosowanie: Osobie przedkładającej zaświadczenie o prawie do głosowania, które to zaświadczenie zatrzymuje i dołącza do spisu. Odnosi się to także do osób, które na podstawie zaświadczenia chcą głosować w „swoim” obwodzie; Osobie pominiętej w spisie, jeżeli udokumentuje ona (np. przedstawiając dowód osobisty), iż zamieszkuje stale na terenie obwodu głosowania, a dział ewidencji ludności, na żądanie komisji, potwierdzi telefonicznie, że pominięcie jest wynikiem pomyłki powstałej przy sporządzeniu spisu; Osobie skreślonej ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu, jeśli udokumentuje ona, iż opuściła szpital w przeddzień wyborów;

22 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
obywatelowi polskiemu stale zamieszkującemu za granicą, a głosującemu w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu, jeśli udokumentuje, iż stale zamieszkuje za granicą. Podstawą dopisania takiego wyborcy do spisu jest wyłącznie polski paszport. Podstawą nie może być okazanie dowodu osobistego, nawet w przypadku wyborców zamieszkujących stale za granicą na obszarze Unii Europejskiej, czy innego państwa, do którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego. Udokumentowanie zamieszkiwania za granicą polega na okazaniu komisji dokumentu potwierdzającego ten fakt. Dokumentem takim jest na przykład: karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą itp. Dane objęte spisem wpisuje się w odpowiednich rubrykach spisu na podstawie paszportu. W rubryce spisu "Uwagi" wpisuje się numer paszportu oraz miejsce i datę jego wydania. Przed dopisaniem do spisu obywatela polskiego stale zamieszkałego za granicą komisja jest obowiązana sprawdzić, czy w paszporcie nie ma odcisku pieczęci innej komisji z datą 09 października 2011 r.; w takim przypadku należy odmówić dopisania nazwiska wyborcy do spisu, gdyż odcisk pieczęci komisji w paszporcie świadczy o wcześniejszym udziale w głosowaniu. Po dopisaniu do spisu obywatela polskiego zamieszkałego za granicą, komisja jest obowiązana umieścić w paszporcie na ostatniej wolnej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe odcisk swojej pieczęci i wpisać datę głosowania. Umieszczanie odcisku pieczęci obwodowej komisji w paszporcie nie dotyczy przypadków, gdy do głosowania przystępuje osoba zamieszkała w kraju, której nazwisko jest ujęte w spisie, lub osoba przedkładająca zaświadczenie o prawie do głosowania, posługująca się paszportem w celu umożliwienia ustalenia jej tożsamości;

23 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
KOMISJA NIE JEST UPRAWNIONA DO DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH ZMIAN W SPISIE WYBORCÓW.

24 Komisja dopuszcza do głosowania również osoby posiadające pełnomocnictwo do głosowania w imieniu wyborcy ujętego w spisie wyborców. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa, może w dniu głosowania doręczyć komisji oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa, a także głosować osobiście, jeżeli nie głosował jeszcze w jego imieniu pełnomocnik; GŁOSOWANIE OSOBISTE WYBORCY POWODUJE WYGAŚNIĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W JEGO IMIENIU. Fakt cofnięcia pełnomocnictwa komisja odnotowuje w spisie wyborców oraz na otrzymanej liście wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.

25 GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Odnotowuje nazwisko i imię pełnomocnika w spisie wyborców w rubryce„UWAGI”; Załącza akt pełnomocnictwa do spisu; Wydaje pełnomocnikowi karty do głosowania; Odnotowuje fakt głosowania przez pełnomocnika na otrzymanej wraz ze spisem wyborców liście wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu; W przypadku pełnomocnika przedkładającego zaświadczenie o prawie do głosowania komisja dopisuje pełnomocnika do spisu wyborców, a następnie postępuje jak wyżej; Pełnomocnik potwierdza otrzymanie kart do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania kart do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania;

26 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
W trakcie głosowania komisja zwraca uwagę, by uprawnieni głosowali osobiście i w taki sposób, by nienaruszona została tajność głosowania, oraz aby głosowanie nie zostało wykorzystane przez wyborców do prowadzenia agitacji wyborczej; Niedopuszczalne jest głosowanie za członka rodziny lub za inną osobę (z wyjątkiem pełnomocnictw); POMOCY W GŁOSOWANIU NIE MOŻE UDZIELAĆ CZŁONEK KOMISJI ANI MĄŻ ZAUFANIA!!!

27 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
Komisja zwraca uwagę, by wyborcy nie wynosili kart do głosowania poza lokal wyborczy; W przypadku gdy komisja zauważy, że wyborca wyniósł kartę do głosowania na zewnątrz lub otrzyma informację, że w lokalu wyborczym lub poza nim oferowane jest odstąpienie karty, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić Policję i fakt ten opisać w pkt. 16 obu protokołów głosowania w obwodzie; Komisja zwraca również uwagę, aby wyborcy nie wrzucali do urny innych przedmiotów niż karty do głosowania. W razie stwierdzenia takich przypadków fakt ten należy opisać w pkt. 16 obu protokołów.

28 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
OKW wyznaczone do głosowania korespondencyjnego na bieżąco ustalają: Liczbę otrzymanych kopert zwrotnych; Liczbę kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu; Liczbę kopert zwrotnych, w których oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę; Liczbę kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania; Liczbę kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania; Liczbę kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny;

29 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
Głosowania nie wolno przerywać, chyba że w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń zostanie ono przejściowo lub trwale uniemożliwione. Zarządzenie o przerwie w głosowaniu, jej przedłużeniu lub odroczeniu komisja powiadamia niezwłocznie okręgową komisję wyborczą i za jej zgodą podejmuje uchwałę w tej sprawie. Uchwałę o zarządzeniu przerwy w głosowaniu, jego przedłużeniu lub odroczeniu komisja bezzwłocznie podaje do publicznej wiadomości oraz przesyła właściwej okregowej komisji wyborczej i burmistrzowi;

30 ZADANIA KOMISJI W TRAKCIE GŁOSOWANIA
Komisja przekaże Państwowej Komisji Wyborczej dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w trakcie głosowania. Dane te przekazuje się według stanu na godzinę 9:00, 14:00 oraz 18:00 Należy podać: Numer obwodu; Adres komisji obwodowej; Imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej (zastępca komisji powinni podać również swoje imię i nazwisko)‏ Liczbę osób uprawnionych do głosowania; Liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania;

31 ZADANIA KOMISJI PO ZAKOŃCZENIU GŁOSOWANIA
O godzinie 21:00 przewodniczący komisji zarządza zakończenie głosowania. Komisja zamyka lokal. Osobom przybyłym do lokalu przed tą godziną należy umożliwić oddanie głosu. Po opuszczeniu lokalu przez ostatniego wyborcę komisja zapieczętowuje wlot urny, zaklejając go paskiem papieru opatrzonym pieczęcią komisji i podpisami jej członków. W lokalu mogą przebywać oprócz członków komisji wyłącznie mężowie zaufania i obserwatorzy międzynarodowi. . Nie mogą oni uczestniczyć w liczeniu głosów ani pomagać członkom komisji w wykonywaniu ich zadań.

32 ZADANIA KOMISJI PO ZAKOŃCZENIU GŁOSOWANIA
Komisja przed przystąpieniem do sporządzenia protokołów głosowania w obwodzie ustala liczbę wyborców, którzy głosowali na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Liczbę tę komisja ustala na podstawie liczby zaświadczeń dołączonych do spisu wyborców. Sporządza zestawienie zawierające tytuł „Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 9 października 2011” oraz: Numer obwodu; Adres komisji; Imię i nazwisko przewodniczącego lub zastępcy OKW; Liczbę osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania;

33 ZADANIA KOMISJI PO ZAKOŃCZENIU GŁOSOWANIA
Komisje wyznaczone do głosowania korespondencyjnego dodatkowo uwzględniają: Liczbę otrzymanych przez komisję koper zwrotnych; Liczbę kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu; Liczbę kopert zwrotnych, w których oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę; Liczbę kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania; Liczbę kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania; Liczbę kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny;

34 ZADANIA KOMISJI PO ZAKOŃCZENIU GŁOSOWANIA
Komisja przystępuje do ustalenia wyników głosowania i sporządzenia projektów: Protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów; Protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na senatora;

35 Ustalona przed rozpoczęciem głosowania –
Liczba osób ujętych w spisie + osoby dopisane przez Komisję w trakcie głosowania odejmując osoby wykreślone przez Gminę Ustalona przed rozpoczęciem głosowania – zapisana w protokole przyjęcia i przeliczenia kart Liczba podpisów potwierdzających otrzymanie karty do głosowania łącznie z adnotacjami „odmowa podpisu” zastępującymi podpis 1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1a W tym: Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 2 Komisja otrzymała kart do głosowania 3 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 3a Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 4 Nie wykorzystano kart do głosowania Pakujemy je, opieczętowujemy i opisujemy

36 PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu kart z urny Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania: Karty inne niż ustalone urzędowo lub nieopatrzone pieczęcią komisji obwodowej. Karty te należy zapakować w pakiety, opieczętować je i opisać. Nie wpisuje się kart całkowicie przedartych oraz innych „śmieci”, które pakujemy w pakiet, opieczętowujemy i opisujemy Liczba kart ważnych 7. Liczba kart nieważnych 6. Liczba kart wyjętych z urny 5. Pozostałe karty.

37 PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Liczba głosów ważnych 9 Liczba głosów nieważnych 8.

38 PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Ustalając, czy głos na karcie jest ważny, czy nie ważny, komisja stosuje poniższe reguły: uznania głosu za nieważny komisja dokonuje po okazaniu karty wszystkim członkom komisji uczestniczącym w ustalaniu wyniku głosowania; nieważne są głosy, jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawił znak "x" w kratce przy nazwiskach kandydatów z różnych list okręgowych (tj. z więcej niż jednej listy) bądź nie postawił znaku w kratce przy nazwisku kandydata na żadnej liście; jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawił znak "x" w kratce obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów z tej samej listy, to głos taki uważa się za ważnie oddany na daną listę i zalicza kandydatowi, którego nazwisko jest umieszczone wyżej na tej liście od innych nazwisk, przy których postawiono znak "x";

39 PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
jeżeli znak "x" został postawiony przy nazwisku kandydata, którego okręgowa komisja wyborcza skreśliła z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów lub (oraz) unieważniła rejestrację listy okręgowej, wówczas przy ocenie, czy głos jest ważny, należy kierować się następującymi zasadami: jeżeli wyborca postawił znak "x" w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata oraz postawił znak "x" w kratce obok nazwiska innego kandydata z tej samej listy, to głos jest ważny i zalicza się nieskreślonemu kandydatowi; jeżeli wyborca postawił znak "x" w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata oraz postawił znak "x" w kratce obok nazwiska kandydata z innej (ale tylko jednej) listy, to głos jest ważny i oddany na kandydata z innej listy i tę listę; jeżeli wyborca postawił znak "x" jedynie w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata, to głos jest ważny i oddany na listę, ale głosu tego nie zalicza się żadnemu kandydatowi z tej listy; jeżeli wyborca postawił znak "x" w kratce obok nazwiska kandydata z listy, której rejestrację unieważniono, oraz postawił znak "x" w kratce obok nazwiska kandydata z innej (ale tylko jednej) listy, to głos jest ważny i oddany na kandydata z innej listy i tę listę; jeżeli wyborca postawił znak "x" jedynie w kratce obok nazwiska kandydata z listy, której rejestrację unieważniono, to głos jest nieważny.

40 PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 w przypadkach wątpliwych należy przyjmować, że znakiem "x" postawionym w kratce są dwie linie przecinające się, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki. Ustalenie, czy znak "x" postawiony jest w kratce, czy poza nią, należy do komisji; wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym również i znak "x" postawiony przez wyborcę poza przeznaczoną na to kratką, traktuje się jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu. Natomiast wszelkie znaki graficzne naniesione w obrębie kratki, w szczególności zamazanie kratki, przekreślenie znaku w kratce itp. powoduje nieważność głosu.

41 PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Karty ważne z głosami nieważnymi należy zapakować w pakiet, opieczętować i opisać „Głosy nieważne z kart ważnych do Sejmu – podać ilość” ANALOGICZNIE POSTĘPUJE SIĘ PRZY SPORZĄDZANIU PROTOKOŁÓW DO SENATU

42 PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA DO SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Komisja uznaje za nieważne głosy, jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawił znak "x" w kratkach przy nazwiskach więcej niż jednego kandydata, bądź nie postawił znaku “x” w kratce przy żadnym nazwisku kandydata. Jeżeli okręgowa komisja wyborcza skreśliła kandydata na senatora, wówczas przy ocenie, czy głos jest ważny, należy stosować odpowiednio zasady jak do sejmu, z tym że: jeżeli wyborca postawił znak "x" w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata na senatora oraz postawił znak "x" w kratkach obok nazwiska tylko jednego nieskreślonego kandydata, głos taki uważa się za ważny i oddany na tego kandydata.; jeżeli wyborca postawił znak "x" tylko w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata, głos taki uważa się za nieważny.

43 Do protokołów głosowania w obwodzie mogą wnieść zarzuty mężowie zaufania obecni przy pracach komisji oraz członkowie komisji uczestniczących w jej pracach. Zarzuty takie należy wpisać bezpośrednio do protokołu. Komisja ma obowiązek ustosunkować się do wniesionych zarzutów, załączając do protokołu wyjaśnienia. Należy pamiętać, aby na każdej stronie protokołu znajdowały się parafy członków komisji obecnych przy ich sporządzaniu.

44 Protokoły głosowania w obwodzie podpisują wszyscy członkowie komisji obecni przy ich sporządzeniu, także ci, którzy wnieśli do nich uwagi; opatruje się je również pieczęcią. Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie komisja wywiesza w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu. Kolejne protokoły umieszcza się w odrębnych kopertach, zakleja się je, pieczętuje na załączeniach oraz odpowiednio opisuje.


Pobierz ppt "CZŁONKOWIE KOMISJI Otrzymują od przewodniczącego komisji dokumenty potwierdzające członkostwo i funkcje pełnione w komisji; Są zobowiązani w dniu wyborów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google