Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE STABILIZOWANE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE STABILIZOWANE"— Zapis prezentacji:

1 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE STABILIZOWANE
Opracował: Anna Pietruszka Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych w Jeleniej Górze Technikum Architektury Krajobrazu Klasa III Rok szkolny 2011/2012

2 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE STABILIZOWANE
Elementy warstwy ścieralnej połączone ze sobą różnymi spoiwami lub lepiszczami Rozebranie = zniszczenie warstwy Nawierzchnia zwykle nieprzepuszczalna dla wody Nie powinny być zbyt często stosowane w terenach zieleni Ograniczone użycie w pobliżu drzew i krzewów

3 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE STABILIZOWANE
Zalety: Gładkie Łatwe w utrzymaniu czystości Rzadko ulegają zachwaszczeniu Większość prac przy budowie można wykonać maszynowo

4 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE STABILIZOWANE
Podział na: Betonowe Betonowe z okładzinami Bitumiczne Ze spoiwami z tworzyw sztucznych

5 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE STABILIZOWANE
Konieczne stosowanie spadków poprzecznych (nawet na gruncie przepuszczalnym) 0,5-2% Przy niedokładnym wykonaniu – może zbierać się woda Po pracach remontowych – zostają nieestetyczne ślady

6 NAWIERZCHNIE BETONOWE
Formowanie płyt na terenie budowy – wylewanie ich w miejscu przeznaczenia Stosuje się tzw. DYLATACJE Przerwy konstrukcyjne Nawierzchnia podzielona na części, które mogą się odkształcać niezależnie od siebie Wymiary płyty betonowej – w granicach proporcji jej grubości do długości (1:10)

7 NAWIERZCHNIE BETONOWE
Grubość zależy od przewidywanych obciążeń Dylatacje wykonane z: Zaimpregnowanej deski Wkładek z tworzyw sztucznych Pasków styropianowych itp. Lub nacięcia w gotowym betonie

8 NAWIERZCHNIE BETONOWE
W terenach zieleni rzadko stosuje się beton surowy Górna część dylatacji zabezpieczona: Sylikonami Wkładkami dylatacyjnymi z metalowymi krawędziami Paskami ciętego szkła Specjalne kity (z tworzyw sztucznych)

9

10

11 NAWIERZCHNIE BETONOWE
Nawierzchnie takie nie wymagają obrzeży, lecz można je zastosować Nawierzchnie mogą być 1 lub 2 warstwowe Dolna warstwa – 8-12 cm (dla ruchu pieszego i pieszo-jezdnego) Beton żwirowy lub tłuczniowy klasy C12/15 Beton wylewamy i zagęszczamy wibratorami

12 NAWIERZCHNIE BETONOWE
Górna warstwa: Wylewana po związaniu warstwy dolnej Grubość 2-3 cm Nadmiar mieszanki zgarniamy (łata, szablon oparty na krawędziach szalunku) Beton lepszej klasy (C16/20) o drobniejszym uziarnieniu kruszywa Można zatrzeć powierzchnię (paca murarska)

13 NAWIERZCHNIE BETONOWE
Po zakończeniu prac (po 24 godz.) Tzw. pielęgnacja: Polewanie wodą Przez 7-14 dni Można stosować preparaty zabezpieczające przed wyparowywaniem wody z mieszanki betonowej (nanoszone na powierzchnię)

14 NAWIERZCHNIE BETONOWE
Uszlachetnianie powierzchni: Lepsze wł. mechaniczne i estetyczne Zastosowanie w górnej warstwie kruszywa Grysy lub żwir sortowany Można po stwardnieniu mieszanki zeszlifować część kruszywa i zaprawy = lastryko Jest to nawierzchnia gładka o rysunku grysu lub ziaren żwiru Wykończenie dylatacji – odcinki ze szkła płaskiego

15 NAWIERZCHNIE BETONOWE
Uszlachetnianie nawierzchni: Tzw. beton płukany Przed związaniem betonu część zaprawy spomiędzy ziaren kruszywa wypłukujemy małym strumieniem wody Spadek – w granicach 2%

16

17 NAWIERZCHNIE BETONOWE
Nawierzchnie systemu betonu odciskanego Piesze i pieszo-jezdne Wykonywane na nawierzchniach jednowarstwowych z odpowiednią podbudową tłuczniową lub żwirową Dodatek – włókna z tworzywa (poprawiają wł.) Na powierzchni odciskane wzory (forma) Warstwa barwiona i zabezpieczona preparatami przeciw ścieraniu i odbarwianiu Dylatacje – szczeliny wycinane za pomocą tarcz

18 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni z zastosowaniem betonu odciskanego

19 NAWIERZCHNIE BETONOWE Z OKŁADZINAMI
Wykonywane na nawierzchniach betonowych jednowarstwowych Górna warstwa ścieralna – różne materiały: Płytki okładzinowe kamienne Gruby żwir lub małe otoczaki Płyty kamienne łamane Małe kostki kamienne Małe kostki ceramiczne Cegły ceramiczne Płytki okładzinowe ceramiczne Płytki gresowe

20 NAWIERZCHNIE BETONOWE Z OKŁADZINAMI
Na przygotowaną nawierzchnię betonową naklejamy (zaprawy cementowe lub kleje mineralne) płyty kamienne, płytki gresowe itp. Między elementami pozostawiamy odstępy (fugi) – wypełniane są zaprawą lub specjalnymi mieszankami do fugowania

21 NAWIERZCHNIE BETONOWE Z OKŁADZINAMI
Otoczaki, kostka kamienna – warstwa zaprawy musi być grubsza Jeśli konieczne – przerwy między elementami wypełniamy zaprawą Nie przyklejać elementów na dylatacji

22

23 Przekrój konstrukcyjny nawierzchni betonowej z zastosowaniem kostek brukowych jako okładziny (nawierzchnia pieszo-jezdna na gruntach o słabszej przepuszczalności)

24

25 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
Kruszywa połączone za pomocą lepiszczy bitumicznych Tego rodzaju nawierzchnie powinny być zastępowane nawierzchniami przepuszczalnymi Dolne warstwy: Podbudowa tłuczniowa lub betonowa jednowarstwowa

26 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
Powinny być ograniczone obrzeżami Masy bitumiczne rozkładane na gorąco jako upłynniona masa Ze względu na rodzaj kruszywa wyróżniamy: Beton asfaltowy Asfalt lany Asfalt piaskowy

27 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
Są to masy bitumiczne nawierzchniowe typu betonowego, charakteryzujące się różnowymiarowym kruszywem (tłuczeń, grys, piasek, mączki kamienne)

28 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
Beton asfaltowy Zastosowanie: nawierzchnie dróg jezdnych, pieszo-jezdnych, parkingów (większe obciążenia) Wykonywany na nawierzchniach tłuczniowych lub betonowych Nawierzchnia rozkładana maszynowo i zagęszczana ciężkimi walcami drogowymi Grubość warstwy – 5-10 cm (bez podbudowy)

29 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
Asfalt lany Upłynniona masa zawierająca kruszywo, mączkę kamienną i ok. 10% asfaltu Na ustabilizowanej podbudowie tłuczniowej Ręczne rozgarnięcie gorącej masy asfaltowej Nie wymaga zagęszczania mechanicznego Drogi o lekkim obciążeniu lub nawierzchnie piesze Grubość warstwy bitumicznej: 3-5 cm

30 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
Asfalt piaskowy Przygotowywany podobnie jak asfalt lany, ale składniki to piasek i mączka kamienna Wymaga zagęszczenia mechanicznego Stosowany głównie do nawierzchni pieszych

31 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
Wykańczanie nawierzchni bitumicznych Rozsypanie grysu na świeżo położoną nawierzchnię i uwałowanie Po natrysku asfaltu rozrzucamy kruszywo (np. grys marmurowy) – przykleja się (rozjaśnienie powierzchni i zmniejszenie poślizgu)

32 Przekrój konstrukcyjny nawierzchni bitumicznych

33 NAWIERZCHNIE ZE SPOIWAMI Z TOWRZYW SZTUCZNYCH
Dla terenów zieleni – nawierzchnie typu „Terra Way” Przepuszczalne dla wody i powietrza Zastosowanie: drogi piesze i jezdne Układane na podbudowie mineralnej (mieszanina tłucznia, żwiru i piasku) 20-40 cm Warstwa klinująca: Jest zarazem warstwą wiążącą 10, 15, 20 cm Kliniec (0,2-32 mm Ø)

34 NAWIERZCHNIE ZE SPOIWAMI Z TOWRZYW SZTUCZNYCH
Warstwa ścieralna: Mieszanina żywicy epoksydowej z kruszywem (1 frakcja – żwir lub grys) 2,5-3 cm Stosuje się obrzeża Dylatacje co 5-7 m Nawierzchnia jest obojętna dla środowiska + nie zarasta chwastami

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 NAWIERZCHNIE ZE SPOIWAMI Z TOWRZYW SZTUCZNYCH
Zad. Opisz etapy wykonania nawierzchni ze spoiwem z tworzyw sztucznych Str. 80,81

78 NAWIERZCHNIE ZE SPOIWAMI Z TOWRZYW SZTUCZNYCH
Nawierzchnie o dużej elastyczności Wypełniacz: granulat gumowy Lepiszcze: żywice epoksydowe, poliuretany, poliamidy, polichlorek winylu, kauczuk syntetyczny Proporcja lepiszcza do wypełniacza 1:1, 1:5 Nawierzchnie 1 lub wielowarstwowe, grubość 4-50 mm Podbudowa tłuczniowa lub tłuczniowo-żwirowa; także na nawierzchniach betonowych i bitumicznych Duże koszty Zastosowanie: place zabaw, obiekty sportowe

79 NAWIERZCHNIE KOMBINOWANE
Cel: zniwelowanie monotonii placu Nadanie ciekawych efektów plastycznych ciągom pieszym Może być: poprawienie wł. Mechanicznych Np. użycie tego samego materiału ale o różnej wielkości Np. połączenie cegły klinkierowej i kostki kamiennej Np. połączenie kostki kamiennej i nawierzchni żwirowej lub tłuczniowej

80 Przekrój konstrukcyjny nawierzchni kombinowanej wykonanej z cegły klinkierowej i kamiennej kostki brukowej

81 Przekrój konstrukcyjny nawierzchni kombinowanej wykonanej ze żwiru i kamiennej kostki brukowej

82 Przekrój konstrukcyjny nawierzchni kombinowanej wykonanej z płyt chodnikowych i kamiennej kostki brukowej

83 Przekrój konstrukcyjny nawierzchni kombinowanej wykonanej z płyt chodnikowych i drobnych otoczaków

84 NAWIERZCHNIE KOMBINOWANE
Problem: zwykle materiały mają różną grubość Dostosowanie konstrukcji do przeważającego materiału i sposobu użytkowania Uwaga: stabilizowanie elementów, aby nawierzchnia się nie odkształcała Wytrzymałość nawierzchni kombinowanych jest taka, jak wytrzymałość najsłabszego elementu zastosowanego w kombinacji

85 NAWIERZCHNIE SPECJALNE
Nawierzchnie specjalne to nawierzchnie: Sportowe Na placach zabaw O zwiększonej wodoprzepuszczalności Ochronne dla projektowanej i istniejącej roślinności

86

87

88 Zad.1 Opisz tradycyjne nawierzchnie kortowe (sposób wykonania). Wykonaj rysunek przedstawiający przekrój przez taką nawierzchnię. Zad.2 Opisz nawierzchnię boiska do gry w siatkówkę plażową (sposób wykonania, przekrój, grubość poszczególnych warstw).

89 Zad.3. Jakie materiały stosujemy przy wykonywaniu nawierzchni specjalnych twardych ulepszonych z zastosowaniem tworzyw sztucznych?

90 Zad4. Narysuj i opisz przekroje
Nawierzchni kortowej sztucznej Nawierzchni sztucznej przeznaczonej do gier zespołowych Nawierzchni sztucznej na bieżni Nawierzchni z prefabrykowanych elementów z tworzyw sztucznych do gier drobnych Nawierzchni sztucznej przeznaczonej do gry w piłę nożną

91 Zad. 5 Opisz sposób wykonywania nawierzchni z kruszywa naturalnego na placach zabaw. Narysuj przekrój takiej nawierzchni. Zad.6 Narysuj przekrój konstrukcyjny nawierzchni na placach zabaw dla dzieci wykonanych z wiórów drzewnych.

92 Zad.7 Jaka powinna być grubość warstwy dla różnych materiałów organicznych przy wykonywaniu nawierzchni z kruszyw organicznych na placach zabaw? Zad.8 Jakie są zalety nawierzchni ustabilizowanych z tworzyw sztucznych stosowanych na placach zabaw?

93 Zad.9 Narysuj przekrój nawierzchni z tworzyw sztucznych na placu zabaw dla dzieci. Zad.10 Jakie materiały możemy wykorzystać jako wykończenie nawierzchni o podwyższonej wodoprzepuszczalności?

94 Zad.11 Jakie są metody wykonania nawierzchni o podwyższonej wodoprzepuszczalności z kostek brukowych? Zad.12 Narysuj przekrój konstrukcyjny nawierzchni wodoprzepuszczalnej z kostek brukowych.

95 Zad.13. Narysuj przekrój konstrukcyjny nawierzchni wodoprzepuszczalnej z ażurowych płyt betonowych. Zad.14 Jak wykonujemy warstwy konstrukcyjne przy wykonywaniu nawierzchni wodoprzepuszczalnych?

96 Nawierzchnie ochronne dla projektowanej i istniejącej roślinności
Cel: zapewnienie prawidłowego rozwoju oraz ochrona korzeni drzew i krzewów sadzonych przy ulicach w miastach Konstrukcja – dostosowana do warunków miejscowych i zagrożeń dotyczących nadmiernego zagęszczenia gruntu

97 Nawierzchnie ochronne dla projektowanej i istniejącej roślinności
Najprostszy sposób – zastosowanie nawierzchni o zwiększonej wodoprzepuszczalności Najlepiej: małe elementy z szerokimi fugami

98

99 Nawierzchnie ochronne dla projektowanej i istniejącej roślinności
W celu zapewnienia dobrych warunków drzewom powinno się tworzyć ciągi strukturalnie przystosowane dla korzeni drzew, stanowiące jednocześnie oparcie dla nawierzchni Specjalne substraty glebowe dostosowane do warunków miejskich

100 Nawierzchnie ochronne dla projektowanej i istniejącej roślinności
Substraty glebowe – cechy: Są odporne na zagęszczenie po ustabilizowaniu struktury Mają duży udział przestworów powietrznych Mają właściwą dla roślin zasobność w składniki pokarmowe Zapewniają prawidłową wilgotność roślinom Nie są zbyt kosztowne

101 Nawierzchnie ochronne dla projektowanej i istniejącej roślinności
Wykonanie: Pasowe wykorytowanie gruntu Szer. min. 2,5 m Głębokość cm Wypełnienie mieszanką kamienno-glebową Np. tłuczeń (12,5-25mm)+ił gliniasty (glina 35%; ił 40%; piasek 25%) – proporcja 4:1 (5:1) Piasek (0,21mm)+materia organiczna 4-5%+ glina 2-4% Kamienie(32-150mm) lub tłuczeń kamienny (32-45mm)+ił gliniasty – proporcja 1:5

102 Nawierzchnie ochronne dla projektowanej i istniejącej roślinności
Warto zastosować hydrożele M.in. – lepsze zlepienie mieszanki Przygotowanie mieszanek kamienno-glebowych: Wstępne mieszanie w betoniarkach materiałów przed ich ułożeniem Mieszanie z użyciem wody podczas układania Mieszanie na sucho podczas układania

103 Nawierzchnie ochronne dla projektowanej i istniejącej roślinności
Ważne: zapewnienie dostatecznego wypełnienie glebą przestrzeni między elementami szkieletowymi Tak przygotowane podłoże: Odpowiednia nośność dla chodnika Optymalne warunki dla rozwoju korzeni Następny etap: układanie chodnika

104

105 Nawierzchnie ochronne dla projektowanej i istniejącej roślinności
KONSTRUKCJE TECHNICZNE, na których będzie oparta nawierzchnia Np. żelbetowe pojemniki bez dna, z otworami w ściankach Pojemniki zagłębia się w gruncie, wypełnia się mieszanką glebową i sadzi się drzewa Mogą być przykryte ażurowymi płytami żeliwnymi lub betonowymi

106

107 Nawierzchnie ochronne dla projektowanej i istniejącej roślinności
Zastosowanie kanałów w ciągach między drzewami Wypełnione podłożem właściwym dla korzeni drzew Nawierzchnia – żelbetowe płyty ażurowe Oparte na cokole krawężnika i zbrojonej ławie betonowej Zapobieganie ugniatanie gleby wokół drzew

108

109 Kolizja krawężników z korzeniami
Problemy występujące przy wykonywaniu nawierzchni wokół rosnących już drzew Kolizja krawężników z korzeniami Zastosowanie krawężników mostowych (konstrukcje żelbetowe, układane nad korzeniami) Wycinanie otworów w krawężnikach dla pojedynczych korzeni Drzewa płytko korzeniące się – najwięcej kłopotów (zmiana trasy – najlepsza)


Pobierz ppt "NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE STABILIZOWANE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google