Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III DNI INNOWACJI, TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII – ENERGIA ODNAWIALNA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1 1 UNIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III DNI INNOWACJI, TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII – ENERGIA ODNAWIALNA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1 1 UNIA."— Zapis prezentacji:

1 III DNI INNOWACJI, TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII – ENERGIA ODNAWIALNA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1 1 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Olsztyn, 28 maja 2010 r.

2 2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Źródła finansowania projektów z zakresu oze wsparcie fundusze Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 środki krajowe środki WFOŚiGW środki NFOŚiGW

3 3 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dotacje z Funduszy UE

4 4 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii PROJEKTY: Inwestycje zakładające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii PO IiŚ – Ministerstwo Gospodarki - minimalna wartość projektu od 20 mln zł, - dla projektów z zakresu wykorzystania energii elektrycznej z biomasy i biogazu oraz w zakresie budowy i rozbudowy małych elektrowni wodnych – 10 mln zł RPO WiM - maksymalna wartość projektu do 20 mln zł, - dla projektów z zakresu wykorzystania energii elektrycznej z biomasy i biogazu – 10 mln zł

5 5 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - 37,6 mld euro Ze środków Unii Europejskiej 27,9 mld euro, w tym: - Fundusz Spójności 22 176,4 mln euro (79%) - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5 737,3 mln euro (21%), + wkład krajowy – 9,7 mld euro

6 6 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POIiŚ - Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Budżet działania: 1,76 mld euro Rodzaje projektów: dotyczące budowy lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię: wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy albo projekty dotyczące budowy lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej.

7 7 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POIiŚ - Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych O dofinansowanie mogą występować: Przedsiębiorcy; Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST; Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; Kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 mln PLN.

8 8 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - 1,62 mld euro Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1,04 mld euro + wkład krajowy – 0,2 mld euro + inne środki finansowe – 0,38 mld euro

9 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE JAKO I NSTYTUCJA P OŚREDNICZĄCA DLA O SI PRIORYTETOWEJ 6 Ś RODOWISKO PRZYRODNICZE R EGIONALNEGO P ROGRAMU O PERACYJNEGO W ARMIA I M AZURY NA LATA 2007-2013 19 czerwca 2007 podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa a WFOŚiGW w Olsztynie na mocy którego dla WFOŚiGW w Olsztynie powierzono zadania Instytucji Pośredniczącej dla Osi 6 RPO WiM. 9 9 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

10 10 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Udział osi priorytetowej 6: Środowisko Przyrodnicze w nakładach ogółem RPO WiM

11 11 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś priorytetowa 6: Środowisko przyrodnicze Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii PROJEKTY: Inwestycje zakładające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej; biomasy; energii geotermalnej. Elementy bezpośrednio związane z OZE muszą stanowić więcej niż 50% wartości projektu

12 12 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Typy projektów: Inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej, np.: budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zgodnie z wymogami dla wysokosprawnej kogeneracji określonymi w dyrektywie 2004/8/WE z wykorzystaniem biomasy; zakup urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania biomasy, jako element kompleksowego projektu; kompleksowa modernizacja systemów grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE, obejmująca źródło-przesył- odbiór. Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

13 13 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W ramach kompleksowych projektów, obejmujących budowę lub modernizację źródła, dopuszcza się jako element projektu budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W ramach poddziałania nie mogą być realizowane projekty, które wykorzystują w 100% wytworzoną energię na potrzeby własne, z wyłączeniem energii słonecznej, geotermalnej oraz obiektów użyteczności publicznej. Poziom dofinansowania: max. 80%; w przypadku występowania pomocy publicznej 50%

14 14 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO O wsparcie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

15 15 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 15 Alokacja na 2010 r: 73.844.289,38 PLN W konkursie w 2010 r. złożono 16 wniosków o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości ok. 41 mln zł Do rozdysponowania pozostało prawie 33 mln zł

16 16 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wsparcie ze środków krajowych: Pożyczki preferencyjne Pożyczki z możliwością umorzenia Dopłaty do kredytów

17 17 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Środki krajowe PROGRAM DLA PRZEDSIEWZIEC W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ZRÓDEŁ ENERGII I OBIEKTÓW WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Koordynacja: NFOŚiGW w Warszawie Część 1) wdrażana przez Narodowy Fundusz Część 2) wdrażana przez Wojewódzkie Fundusze Część 3) dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

18 18 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wdrażający: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Część 1 - Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Forma wsparcia: pożyczki preferencyjne od 4 mln zł do 50 mln zł z możliwością umorzenia do 50% Wysokość pożyczki: do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł Budżet: 1,5 mld zł Beneficjenci: Podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji.

19 19 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rodzaje przedsięwzięć: Wytwarzania energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt). Wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWe). Wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych. Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe. Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe. Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy.

20 20 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wdrażający: Wojewódzkie Fundusze Część 2 - Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Forma wsparcia: Oprocentowane pożyczki na przedsięwzięcia o koszcie całkowitym od 0,5 mln zł do 10 mln zł Wysokość pożyczki: do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Budżet: 560 mln zł; do 35 mln zł dla jednego WFOŚiGW Beneficjenci: podmioty podejmujące realizacje przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji

21 21 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rodzaje przedsięwzięć: Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt). Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy A poniżej 3 MWe). Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątków roślinnych i zwierzęcych. Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy. Wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła. Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltanicznych. Wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych.

22 22 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wdrażający: NFOŚiGW oraz BANKI Część 3- Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Forma wsparcia: Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie zawartej umowy o współpracy w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego Budżet: 300 mln zł Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora.

23 23 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Beneficjenci: Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć maja zakupione kolektory słoneczne lub Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania. Rodzaje przedsięwzięć: Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

24 24 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gdzie szukać informacji? WFOŚiGW w Olsztyniewww.wfosigw.olsztyn.pl NFOŚIGW w Warszawiewww.nfosigw.gov.pl Ministerstwo Gospodarkiwww.mg.gov.pl

25 25 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Punkt informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Oś priorytetowa VI Środowisko przyrodnicze Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie ul. Św. Barbary 9 10-026 Olsztyn tel.: (089) 522-02-00; -10; -20; -30 fax: (089) 522-02-25 www.wfosigw.olsztyn.pl e-mail: rpowim@wfosigw.olsztyn.pl

26 26 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE REGIONALNE CENTRUM PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "III DNI INNOWACJI, TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII – ENERGIA ODNAWIALNA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1 1 UNIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google