Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Waligórska 24 listopada 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Waligórska 24 listopada 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Waligórska 24 listopada 2010 r.
PROGNOZA LUDNOŚCI GUS Małgorzata Waligórska 24 listopada 2010 r.

2 Uproszczony schemat ogólny

3 Uwagi ogólne Prognoza ludności została sporządzona metodą składnikową
Podstawą obliczeń był stan ludności według płci, wieku i województw ( z uwzględnieniem podziału na część miejską i wiejską) w dniu r., w podziale administracyjnym obowiązującym w tym dniu Jednostkę prognozy stanowiła część miejska lub wiejska województwa Założenia zostały przygotowane odrębnie dla każdej jednostki prognozy Prognoza została policzona oddzielnie dla każdej jednostki, zaś wyniki dla Polski stanowią sumę stanów ludności w poszczególnych jednostkach.

4 Uwagi ogólne cd. Przygotowano: cztery warianty zmian płodności,
trzy warianty zmian umieralności dwa warianty migracji wewnętrznych definitywnych (tzn. na pobyt stały) dwa warianty migracji zagranicznych definitywnych Na bazie przygotowanych wariantów założeń zostało skonstruowanych 12 scenariuszy prognostycznych dla Polski Wyniki zostały przedstawione do dalszej dyskusji w gronie ekspertów ze środowiska naukowego. Założenia prognostyczne były recenzowane przez pracowników naukowych SGH oraz UW.

5 Założenia płodności Sformułowanie założeń płodności zostało poprzedzone analizą zmian zachowań prokreacyjnych i formowania rodzin w Polsce w okresie po 1990 roku oraz analizą zmian obserwowanych w Polsce na tle innych krajów europejskich Trendy współczynników dzietności dla każdej jednostki przygotowano bazując na danych faktycznych z lat przy wykorzystaniu metody zastosowanej przez Eurostat w prognozie regionalnej: dla każdego roku policzony został wyjściowy indeks „zróżnicowania” jednostki w stosunku do Polski (w przekroju miasto-wieś), docelowy indeks oszacowano zakładając zmniejszenie zróżnicowania do roku 2035 o połowę oraz przeprowadzając interpolację liniową między wartościami brzegowymi.

6 Założenia płodności cd.
Wartości indeksu startowego uzyskano nakładając cząstkowe współczynniki płodności dla Polski (w przekroju miasto-wieś) na populację kobiet w wieku w danej jednostce. Uzyskane w ten sposób hipotetyczne urodzenia stanowiły mianownik indeksu, zaś licznik – urodzenia faktyczne. Średni wiek rodzenia został oszacowany – przy założeniu zmniejszania zróżnicowania między jednostkami- na podstawie danych z lat Rozkład współczynników płodności według wieku kobiet został oszacowany odrębnie dla każdego województwa w przekroju miasto wieś przy użyciu funkcji gamma.

7 Założenia umieralności
Sformułowanie założeń umieralności zostało poprzedzone analizą zmian zaobserwowanych w ciągu ostatnich dekad Założenia zostały oparte na oszacowaniu obserwowanych i przewidywanych zmian opóźnienia Polski w zakresie spadku umieralności w stosunku do wybranych krajów europejskich (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niderlandy, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Australia, Kanada i Stany Zjednoczone Ameryki) We wszystkich województwach założono stopniowy spadek natężenia zgonów. Przyjęto - tempo wzrostu przeciętnego trwania życia - zgodne z przewidywanymi ogólnopolskimi parametrami trwania życia Zostały zachowane międzywojewódzkie zróżnicowania parametrów trwania życia

8 Założenia migracji wewnętrznych i zagranicznych
Sformułowanie założeń poprzedzała analiza obserwowanych w ostatniej dekadzie zmian w zakresie wielkości i kierunku migracji Podstawą sporządzenia założeń dotyczących wielkości migracji stałych były rejestrowane wartości strumieni odpływu i napływu krajowego i zagranicznego W prognozie nie uwzględniono wielkości migracji czasowych zagranicznych. W prognozie uwzględniono migracje czasowe wewnętrzne powyżej 3 miesięcy, na poziomie z roku 2007.

9 Założenia migracji wewnętrznych i zagranicznych cd.
Współczynniki odpływu migracyjnego wewnętrznego i zagranicznego, zostały policzone dla każdej jednostki na podstawie danych z lat (migracje wewnętrzne) oraz z lat – migracje zagraniczne. Na cały okres prognozy przyjęto stałą strukturę współczynników według płci i wieku. Współczynniki napływu migracyjnego są wskaźnikami struktury. Zróżnicowanie terytorialne strumieni napływu i odpływu dla jednostek uzyskano na podstawie średniej struktury zróżnicowania terytorialnego odpływów i napływów, zarówno wewnętrznych jak i zagranicznych, z lat

10 Prognoza GUS do 2050 r.

11 Prognozy GUS-Eurostat-0NZ: 2010-2035

12 Prognozy GUS-Eurostat-0NZ: 2010-2035 - założenia

13 Prognozy GUS-Eurostat-0NZ: 2010-2035 - wyniki

14 Prognozy GUS-Eurostat-0NZ: 2010-2035 - wyniki


Pobierz ppt "Małgorzata Waligórska 24 listopada 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google