Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASY TERAPEUTYCZNE Jako jedna z form opieki psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum nr 14.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASY TERAPEUTYCZNE Jako jedna z form opieki psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum nr 14."— Zapis prezentacji:

1 KLASY TERAPEUTYCZNE Jako jedna z form opieki psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum nr 14

2 Uczniowie klas I i II w 2004/05 w Gimnazjum nr 14

3 Badania wykazały, że 29 spośród 101 uczniów z dysleksją miało inteligencję powyżej przeciętnej lub wysoką 18 spośród tych 29 osób uzyskało średnią ocen w I semestrze od 1,7 do 2,8 36 uczniów z dysleksją na koniec I semestru otrzymało 5 i więcej ocen niedostatecznych 20 opóźnionych w realizacji obowiązku szkolnego to uczniowie z dysleksja, w tym 4 z inteligencją wysoką

4 82 uczniów klas II, w tym 51 z dysleksją, miało trudności w stosowaniu zintegrowanej wiedzy (IV standard) w próbnych sprawdzianach kompetencji Średnia ocen uzyskana przez uczniów z dysleksją klas I i II w I semestrze roku szkolnego 2004/05 wynosiła 2,8 Problemy dydaktyczne spowodowane dysleksją w znacznej mierze przekładały się na trudności wychowawcze i emocjonalne

5 Według rodziców trudności dydaktyczne uczniów z dysleksją wynikały z braku możliwości dostosowania metod pracy i sposobów sprawdzania wiedzy Nauczyciele sugerowali potrzebę zmian w zakresie organizacji pracy z uczniami z dysleksją (mniejsza grupa, dostosowanie metod do potrzeb edukacyjnych np. regulacja tempa pracy, kontrola stopnia rozumienia tekstu itp.)

6 Pojawiła się potrzeba znalezienia nowych rozwiązań
Opracowano projekt, którego celem było stworzenie warunków do optymalnego i wszechstronnego rozwoju uczniów dyslektycznych przez organizację k l a s t e r a p e u t y c z n y c h.

7 Ustalono zadania Zastosowanie modelu nauczania zindywidualizowanego, dostosowanego do potrzeb, możliwości i ograniczeń ucznia Wprowadzenie nauczania polisensorycznego, tzn. angażującego jednocześnie różne zmysły – słuch, wzrok, dotyk, ruch. Tworzenie atmosfery życzliwości i akceptacji, minimalizującej napięcia i sprzyjającej osiąganiu sukcesu przez ucznia

8 Opracowanie i wdrażanie programów terapii pedagogicznej (korekcja – ćwiczenie funkcji zaburzonych, kompensacja – ćwiczenie funkcji niezaburzonych, aby stały się wsparciem bądź zastąpiły funkcję zaburzoną) Prowadzenie zajęć wspierających rozwój sfery motywacyjnej i emocjonalnej ucznia

9 Dokonanie właściwego doboru kadry nauczycielskiej i przygotowanie jej do pracy z uczniami z dysleksją Zatrudnienie specjalisty ds. terapii Kształcenie i współdziałanie z rodzicami uczniów dysfunkcyjnych Dostosowanie organizacji zajęć szkolnych do potrzeb wynikających z dysfunkcji uczniów

10 W konsekwencji zaproponowaliśmy
Nieprzekraczające 15 osób zespoły klasowe Szansę na osobisty rozwój Warunki sprzyjające wzmacnianiu sfery emocjonalno-motywacyjnej i poczucia wartości Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia (metody, czas pracy, ocenianie) Opiekę pedagoga i terapeuty Wykwalifikowaną kadrę nauczycielską Zajęcia integracyjne, korekcyjno-kompensacyjne Pracę metodą Dennisona

11 Już pierwsze analizy dokonane na podstawie obserwacji, wywiadów, rozmów, porównywania wyników nauki i frekwencji, świadczą o sukcesie przedsięwzięcia i realizacji założonych zadań. Entuzjastycznie oceniają realizację projektu rodzice, wskazując na wymierne efekty

12 Porównanie wyników klasyfikacji uczniów z dysleksją uczęszczających do klas terapeutycznych i „zwykłych” w I semestrze 2005/06

13 Efekty, które uzyskaliśmy
Dydaktyczny sukces przy braku obniżenia wymagań Zmniejszenie napięcia i lęku przed szkołą Wzrost poczucia identyfikacji z grupą Zwiększenie mobilizacji do pracy Zadowolenie rodziców z fachowej pomocy

14 Dziękujemy za uwagę Koniec pokazu slajdów


Pobierz ppt "KLASY TERAPEUTYCZNE Jako jedna z form opieki psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum nr 14."

Podobne prezentacje


Reklamy Google