Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2010/2011 Gimnazjum Publiczne nr 2 w Solcu Kujawskim Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób , aby uczniowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2010/2011 Gimnazjum Publiczne nr 2 w Solcu Kujawskim Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób , aby uczniowie."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2010/2011 Gimnazjum Publiczne nr 2 w Solcu Kujawskim
Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób , aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Albert Einstein

2 WPROWADZENIE Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej dotyczącej :
Realizacji podstawy programowej. Analizy wyników egzaminów gimnazjalnych. Realizacji obowiązku szkolnego.

3 Realizacja podstawy programowej.
Wymaganie: 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. Cele ewaluacji: Pozyskanie informacji w jaki sposób w naszej szkole wykorzystujemy zalecenia dotyczące warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.

4 Sprawdzenie, czy realizowane programy nauczania na każdym poziomie edukacyjnym są zgodne z podstawa programową. Dokonanie oceny skuteczności realizacji treści podstawy programowej.

5 W szkole znajduje się procedura wyboru programu nauczania
W szkole znajduje się procedura wyboru programu nauczania. Nauczyciele znają tę procedurę. Obowiązkiem nauczyciela jest opisanie zgodności treści programu z podstawą programową, określenie poprawności dydaktycznej programu (czy materiał jest przystępny dla uczniów, uszeregowany zgodnie z zasadą stopniowania trudności, uwzględniający zainteresowania i potrzeby uczniów, uwzględniający różnorodność metod i indywidualizację kształcenia), możliwości planowania i realizacji wybranego programu na danym poziomie edukacyjnym, oceny interdyscyplinarności programu (czy łączy treści z innych przedmiotów).

6 Określenie, czy treści wychowawcze zawarte w programie są zgodne z zapisami podstawy programowej (analiza jakościowa i ilościowa).

7 WNIOSKI - REKOMENDACJE
Mocne strony szkoły: W wyniku przeprowadzonej ewaluacji stwierdza się, że realizacja podstawy programowej jest procesem kierowanym i zorganizowanym, opartym na obowiązujących przepisach prawnych na każdym poziomie edukacyjnym, na co wskazują: szkolne zestawy programów nauczania; plany pracy dydaktycznej w postaci rozkładów materiału i planów wynikowych; plany pracy wychowawczej; protokoły Rady Pedagogicznej.

8 Dyrekcja systematycznie monitoruje realizację podstawy programowej, kontrolując dokumentację.
W ramach nadzoru pedagogicznego hospituje i obserwuje zajęcia dydaktyczne. Prowadzi kontrolę stopnia realizacji podstawy programowej porównując zgodność treści programu z podstawą programową. Analizy przeprowadzanych przez nauczycieli (na końcu roku) diagnoz przyrostu wiedzy i umiejętności są podstawą do modyfikacji planów nauczania zgodnie z potrzebami szkoły, zmieniającymi się metodami pracy, przekładając się tym samym na efekty kształcenia.

9 Nauczyciele, co roku przeprowadzają diagnozy w postaci testów na starcie, badające poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym . Nauczyciele są zgodni, co do korelacji treści międzyprzedmiotowych i ich realizacji. Zapisy tematów zajęć w dziennikach lekcyjnych są zgodne z realizowanymi rozkładami materiału i planami wynikowymi opartymi na podstawie programowej. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową, potwierdzają to, analizy dokumentacji szkolnej, w tym wyniki sprawdzianów wewnętrznych.

10 Indywidualizuje się podejście do ucznia, dostosowując wymagania i wykorzystując na zajęciach różnorodne pomoce dydaktyczne. Organizuje się zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dla uczniów mających trudności w nauce oraz dla uczniów, którzy maja szczególne zdolności. Diagnozuje się i analizuje osiągnięcia szkolne uczniów. Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w oparciu o diagnozę potrzeb i wzbogacana, co umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.

11 Rekomendacje: Wnikliwiej analizować zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w celu umożliwienia uczniom otrzymania promocji do klasy programowo wyższej. Wygospodarować czas na prowadzenie doświadczeń, eksperymentów i zajęć w terenie na wybranych zajęciach. Uaktywnić wymianę doświadczeń w ramach spotkań nauczycieli z różnych placówek, zajęć pokazowych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów.

12 Prowadzić ocenianie systematycznie i równie systematycznie komunikować uczniom i ich rodzicom informacje o poziomie sprawności w określonych umiejętnościach oraz przyczynach ewentualnych niepowodzeń. Konsekwentnie dokonywać autoewaluacji skuteczności właściwych działań edukacyjnych adresowanych do uczniów. Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z przepisami. Uzupełniać terminowo zapisy dotyczące kontaktów z rodzicami oraz tematów zajęć.

13 Dokonywać analizy poziomu wyposażenia uczniów w umiejętności finalne w poszczególnych klasach ze zwróceniem szczególnej uwagi na te umiejętności, które na egzaminie zewnętrznym wypadają najsłabiej. Monitorować metody pracy na zajęciach wyrównawczych, pod kątem ich skuteczności.

14 Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych.
Wymaganie: 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego. Cele ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża się wnioski z tych analiz, w celu poprawy jakości pracy szkoły. Doskonalenie umiejętności analizowania wyników egzaminu gimnazjalnego.

15 WNIOSKI - REKOMENDACJE
Mocne strony szkoły: Wnikliwa analiza egzaminów gimnazjalnych (stały element) - wyniki nauczania analizuję się z wykorzystaniem: analizy ilościowej, analizy jakościowej, metody EWD, metod porównawczych. Analizy wyników dokonywane są w zespołach przedmiotowych a wnioski przedstawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

16 Uwzględnia się wnioski z analizy egzaminu gimnazjalnego podczas planowania pracy dydaktycznej w danym roku szkolnym. Ocenia się stopień wykorzystania wniosków z analizy egzaminu gimnazjalnego na podstawie analizy wyników egzaminów próbnych. Szczegółowe opracowania wyników i wniosków przekazywane są do nauczycieli konkretnych przedmiotów i klas w celu dalszej pracy nad konkretnymi problemami.

17 W procesie dydaktycznym uwzględnia się wnioski z analizy próbnych egzaminów klas trzecich i drugich, diagnoz w klasach pierwszych. Szkoła organizuje coraz większą ilość zajęć pozalekcyjnych i wspomagających rozwój uczniów.

18 Rekomendacje: Podnieść efekty kształcenia, ponieważ wyniki egzaminów zewnętrznych naszej szkoły nie są do końca zadawalające w porównaniu z wynikami powiatu i województwa. Diagnozować prawidłowość szkolnego oceniania pod kątem adekwatności wyników egzaminu zewnętrznego z ocenami osiągnięć uczniów. Stosować różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności.

19 Dokonywać analizy wyników egzaminów zewnętrznych pod kątem rozpoznania, które z diagnozowanych umiejętności winny stać się przedmiotem szczególnego zainteresowania, priorytetami w dalszym kształceniu. Uświadamiać rodzicom konsekwencje słabego wyniku z egzaminu zewnętrznego.

20 Realizacja obowiązku szkolnego.
Wymaganie 1.3. Uczniowie są aktywni (realizacja obowiązku szkolnego). Cel ewaluacji: Dążenie do podniesienia i utrzymania na jak najwyższym poziomie wskaźnika frekwencji uczniów.

21 WNIOSKI - REKOMENDACJE
Mocne strony szkoły: Wprowadzony program „Wagarom STOP” przyniósł oczekiwane efekty. Znacząco zmalały godziny nieusprawiedliwione. Program ten zostanie dołączony do wcześniej przyjętych procedur szkolnych. Dobra współpraca nauczycieli z pedagogiem szkolnym.

22 Rekomendacje: Kontynuować pracę w zakresie kontroli realizacji obowiązku szkolnego poprzez dokumentowanie frekwencji uczniów (na każdej lekcji) oraz analizy szczegółowej nieobecności. Utrzymać współpracę z rodzicami w zakresie kontroli, rozliczania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Uzupełniać terminowo zapisy dotyczące kontaktów z rodzicami. Uaktualniać dane uczniów .

23 Opracowała Anna Pituła-Kierońska


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2010/2011 Gimnazjum Publiczne nr 2 w Solcu Kujawskim Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób , aby uczniowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google