Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakładam firmę … pierwsze kroki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakładam firmę … pierwsze kroki"— Zapis prezentacji:

1 Zakładam firmę … pierwsze kroki
Prawdy oczywiste Część 12 Zakładam firmę … pierwsze kroki      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

2 Rejestracja firmy w CEDIG – przez Internet
Zamierzasz właśnie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? PAMIĘTAJ: Obecnie możesz dokonać rejestracji swojej firmy przez Internet. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG wypełniając formularz elektroniczny, udostępniony : na stronie internetowej CEIDG ( w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki Na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. Następnie otrzymasz na wskazany adres , podany w czasie rejestracji, potwierdzenie złożenia wniosku lub informuje o błędach, które należy poprawić.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

3 Rejestracja firmy w CEDIG – przez Internet c.d.
W celu poprawnego złożenia wniosku należy: go opatrzeć podpisem elektronicznym, który weryfikuje się za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). W chwili zamieszczenia danych w systemie teleinformatycznym dokonywany jest wpis do CEIDG, jednak nie może to nastąpić później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku, o ile spełnia następujące warunki: został on złożony poprawnie, złożyła go osoba do tego uprawniona.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

4 Rejestracja firmy w CEDIG – tradycyjna
W dalszym ciągu można dokonywać rejestracji własnej firmy bezpośrednio w urzędzie gminy (miasta). Jednak obecnie gminy nie są już organami rejestracyjnymi przedsiębiorców, zatem jedynie pośredniczą one w przekazaniu zgłoszenia do CEIDG (np. wprowadzając wniosek do systemu CEIDG). UWAGA: Obecnie składając wniosek w formie tradycyjnej przedsiębiorca nie jest ograniczony terytorialnie i może to zrobić w dowolnie wybranej gminie. Formularz CEIDG-1 można również wysłać listem, wysyłając go do wybranego urzędu gminy (miasta) listem poleconym. Jednak wówczas własnoręczny podpis przedsiębiorcy złożony na wniosku, musi zostać potwierdzony przez notariusza.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

5 Zakładanie firmy może być proste…
Następnie CEIDG przesyła komplet danych zawartych we wniosku koniecznych do uzyskania: wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

6 Czy zawsze zakładanie firmy jest proste?
Nie zawsze… Dlaczego? Wypełniając wniosek mamy możliwość wybrania formy opodatkowania: podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie karty podatkowej (pkt 18 formularza CEIDG-1). Nie dokonując tego wyboru na etapie rejestracji firmy, musimy zrobić to w późniejszym czasie w Urzędzie Skarbowym. Podobnie jak w celu rejestracji do podatku VAT, której należy tego dokonać przed uzyskaniem pierwszych przychodów. Konieczna jest również wizyta w ZUS w celu dokonania zgłoszenia siebie i ewentualnych pracowników do ubezpieczenia społecznego.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

7 Czy zawsze zakładanie firmy jest proste? – c.d.
Do wniosku o wpis do CEIDG może my dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (formularz VAT-R), o ile samodzielnie składamy wniosek w CEIDG i dysponujemy podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2012 r. poz. 1537). W przeciwnym przypadku rejestrujący działalność musi złożyć formularz VAT-R oddzielnie w Urzędzie Skarbowym.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

8 Opłaty Za potwierdzenie zarejestrowania podatnika VAT pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł. Konieczność zapłaty tej kwoty powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia, a dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Przy zgłoszeniu złożonym drogą elektroniczną wystarczy dołączyć dowód zapłaty w postaci pliku z rozszerzeniem pdf. Działanie takie nie pociąga za sobą obowiązku dostarczenia w późniejszym terminie papierowej wersji dowodu zapłaty.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

9 Koncesje i zezwolenia Pewne rodzaje działalności gospodarczej (ponad 80 różnych) obowiązuje konieczność uzyskania koncesji, zezwolenia bądź wpisu w rejestrze działalności regulowanej: w celu uzyskania koncesji i zezwoleń konieczne jest wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o ich udzielenie, w przypadku działalności regulowanej wystarczy złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do prowadzenia danej działalności gospodarczej. UWAGA: Rozpocząć prowadzenie firmy można dopiero po uzyskaniu koncesji, zezwolenia albo zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, jedynie działalność regulowaną można zacząć już po upływie 14 dni od złożenia oświadczenia, o ile w tym czasie organ prowadzący rejestr nie zajął w sprawie stanowiska.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

10 … ciąg dalszy nastąpi ;)
W następnych odcinkach będziemy pogłębiać naszą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia firmy oraz wszelkich zagadnień z tym związanych.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

11 http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl
Dziękujemy za uwagę! Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801  ul. Przejazd 6/67 | Warszawa| tel. 22  |      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |


Pobierz ppt "Zakładam firmę … pierwsze kroki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google