Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu im. J.J. Śniadeckich ID grupy: 97/36_P_G1] Opiekun: Justyna Tyczyńska - Kubiak Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: „Projektowanie i zakładanie firmy” Semestr/rok szkolny: Semestr IV/ Rok szkolny 2011/2012

3 Zakładanie i projektowanie firmy

4 Tworzenie strategii własnej firmy
Strategia firmy składa się z kilku etapów tworzenia wariantów strategii ich oceny podjęcia wyboru. 

5 Na proces tworzenia strategii składają się takie elementy jak:
Gdzie i komu zamierzamy sprzedawać swoje produkty lub wyroby Stworzyć taki produkt aby był najbardziej atrakcyjny na rynku Mieć ustalone cele jaki firma ma osiągnąć przez dany produkt

6 W dobrej strategii powinno się znaleźć:
plany strategiczne dotyczą okresu potrzebnego do realizacji przyjętych celów i zadań skuteczna realizacja strategii wymaga zazwyczaj skupienia wysiłków na względnie ograniczonej liczbie ściśle określonych działań w strategii powinny się znaleźć oczekiwane wyniki finansowe, marketingowe

7 Założenie firmy składa się z poszczególnych etapów
Procesy związane z zakładaniem firmy Założenie firmy składa się z poszczególnych etapów

8 1. krok do powstania firmy
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: Osoba zdecydowana rozpocząć własną działalność gospodarczą powinna wybrać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu gminy (lub urzędu miasta), gdzie dokona zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Każde miasto ma inny formularz zgłoszenia

9 2. krok do powstania firmy
Regon: Przedsiębiorca ma obowiązek posiadania numeru identyfikacyjnego Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych.

10 3. krok do powstania firmy
Pieczątka firmy: Po uzyskaniu numeru NIP oraz REGON przedsiębiorca powinien pomyśleć o firmowej pieczątce. Pieczątka powinna być czytelna i powinna zawierać w zależności od potrzeb następujące informacje: nazwę firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy, dokładny adres siedziby firmy, numer telefonu, numery REGON i NIP.

11 4. krok do powstania firmy
Założenie konta bankowego firmy: Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są także do posiadania konta bankowego, za pośrednictwem, którego przedsiębiorca musi dokonywać lub przyjmować płatności. Gdy stroną transakcji może być inny przedsiębiorca. Możemy też dokonywać przelewów zobowiązań do takich instytucja jak ZUS czy Urząd Skarbowy.

12 Prowadzenie dokumentacji firmy
Gromadzenie dokumentów kasowych, faktur, dowodów przelewów oraz czytelne prowadzenie ksiąg rachunkowych Księgowość Elektroniczna Prowadzenie firmowego blog-a

13 Zasady prowadzenia dokumentacji
Elektronicznej Sposób przechowywania musi zapewnić właściwe zabezpieczenie treści dokumentów, danych przed ich utratą oraz nieuprawnionym dostępem. Na tworzeniu dokumentacji w formie elektronicznej zamiast papierowej przedsiębiorcy mogą sporo zaoszczędzić.

14 Prowadzenie bloga Umieszczane są tam niezbędne do pracy wiadomości dla pracowników Ważne informacje z bieżącej działalności firmy Ogłoszenia o pracę dla ludzi z poza firmy

15 Aby założyć firmę należy :
1. Wybór formy opodatkowania 2. Wizyta w urzędzie gminy 3. Koncesje, zezwolenia, licencje i uprawnienia zawodowe 4. Pieczątka 5. Konto bankowe 6. Sanepid

16 Forma opodatkowania Do wyboru mamy:
opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa, stawka liniowa) opodatkowanie w formach zryczałtowanych (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)

17 Urząd gminy: Od dnia 31 marca 2009 r. weszły w życie nowe przepisy upraszczające procedurę zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej.    Osoba fizyczna pragnąca założyć jednoosobową działalność gospodarczą , wypełnia tylko jeden wniosek (EDG-1) i składa go w urzędzie gminy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Wniosek jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacją NIP zgłoszeniem składek do systemu ubezpieczeń społecznych Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej we właściwym urzędzie lub też przesłany listem poleconym, jednakże wówczas podpis osoby składającej wniosek musi być poświadczony przez notariusza. Wniosek można złożyć także w wersji elektronicznej. Konieczne jest jednak posiadanie podpisu elektronicznego. W przeciwnym razie należy wstawić się w urzędzie gminy celem podpisania wniosku Zmiany prawne znoszą opłaty za złożenie wniosku Działalność można podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

18 Koncesja i inne pozwolenia
Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, licencji do prowadzenia działalności gospodarczej lub też stosownych uprawnień zawodowych.

19 Pieczątka Pieczątkę możemy wyrobić dopiero po wizycie w urzędzie
gminy i US, gdyż na pieczątce powinien widnieć numer REGON oraz NIP. Na pieczątce znajduje się także pełna nazwa firmy oraz siedziba (adres). Dodatkowo możemy zamieścić inne dane, np.: dane kontaktowe oraz logo. Koszt wyrobienia pieczątki wynosi kilkadziesiąt złoty i jest on kosztem prowadzenia działalności gospodarczej. Pieczątki są wyrabiane w jeden dzień. Zazwyczaj nie trzeba okazywać żadnych dokumentów. Nie powinniśmy stosować czerwonego tuszu oraz okrągłych pieczątek, albowiem czerwony kolor tuszy i okrągły kształt pieczątki jest zarezerwowany dla organów państwowych.

20 Konto w banku Każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać firmowy rachunek bankowy. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej: „Rozliczenia z tytułu dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następują za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro (…)”. Konto firmowe służy również do rozliczeń z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym. Zazwyczaj opłaty za prowadzenie firmowego rachunku są znacznie wyższe niż w przypadku kont osobistych.

21 Sanepid W przypadku niektórych rodzajów działalności, odbioru miejsca, gdzie będzie wykonywana działalność musi dokonać Sanepid. Dotyczy to m.in. prowadzenia: sklepu spożywczego, placówek gastronomicznych, gabinetu kosmetycznego itd. Po wybraniu lokalu należy zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub do rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych celem uzyskania opinii. W projekcie należy opisać zakres działania uzależniony od możliwości lokalowych. Dopiero gdy projekt zostanie zaopiniowany, można przystąpić do prac budowlanych lub adaptacyjnych. Po zakończeniu prac budowlanych lub adaptacyjnych należy złożyć wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed planowanym uruchomieniem działalności. Wówczas przedstawiciele właściwej dla danego terenu stacji sanitarno-epidemiologicznej dokonają odbioru lokalu, a następnie zostanie wydana decyzja zatwierdzającej dany obiekt.

22 Do odbioru lokalu należy przygotować następujące dokumenty:
umowę najmu lokalu lub akt własności KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej numery REGON i NIP sprawozdanie z badań próbki wody umowę na wywóz śmieci protokół pomiarów wydajności i głośności wentylacji mechanicznej.


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google