Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja lodowisk przyszkolnych na terenach gmin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja lodowisk przyszkolnych na terenach gmin"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja lodowisk przyszkolnych na terenach gmin

2 Program „Bezpieczna Ślizgawka 2009”
Jak co roku, straż pożarna może udzielić pomocy zainteresowanym szkołom oraz innym instytucjom w utworzeniu tymczasowych sztucznych lodowisk. W ramach programu jednostki PSP, jeżeli pozwolą warunki atmosferyczne, organizują akcję pomocy dla szkół polegającą na budowaniu lodowisk i ślizgawek na terenach należących do szkół i ośrodków kultury. Lodowiska te powinny umożliwiać dzieciom i młodzieży aktywny i bezpieczny wypoczynek. Chętnych do skorzystania z oferty prosi się o kontakt z Komendami Powiatowymi (Miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej i Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi woj. małopolskiego, a także – zwłaszcza na terenach wiejskich z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych . W zależności od lokalnych możliwości zostanie wówczas ustalony sposób wykonania lodowiska przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

3 Przygotowanie lodowiska
Instytucje zamierzają utworzyć lodowisko z pomocą jednostek PSP: przygotowują miejsce na którym zlokalizowane ma być lodowisko. Teren powinien być równy, uprzątnięty i obwałowany śniegiem. Najlepiej gdy bandy są polewane wodą i zamarznięte. dbają o organizację takiego przedsięwzięcia tj. dostęp do wody oraz oświetlenie terenu. odpowiadają za bezpieczeństwo osób przebywających na lodowisku. zapewniają bezpieczny nadzór - Zabawa na ślizgawce powinna odbywać się pod nadzorem osób dorosłych.

4 Rola samorządu lokalnego w tworzeniu lodowisk przyszkolnych
Władze gminy stwarzają warunki do organizowania naturalnych lodowisk przyszkolnych poprzez: rozpoznanie możliwości technicznych dla tych przedsięwzięć. wyznaczenie co najmniej jednej szkoły osiedlowej do realizacji zadania. pomoc w pokryciu kosztów zużycia wody, oświetlenia terenu, ubezpieczenia boisk, zapewnienia nadzoru. tworzenie programów pomocowych i dotacji dla placówek zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz organizacją wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży na terenie gminy.

5 Korzyści z funkcjonowania lodowisk przyszkolnych w gminie
Aktywny i bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i przerw świątecznych oraz zajęć pozalekcyjnych. Zminimalizowanie niebezpiecznych zdarzeń na zamarzniętych ciekach wodnych, stawach, rzekach i jeziorach z udziałem dzieci i młodzieży – liczba tych dramatycznych wypadków wzrasta w okresie dni wolnych od nauki. Zapewnienie mieszkańcom gminy dodatkowych, zimowych atrakcji w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych.

6 Bezpieczeństwo osób przebywających na lodowiskach przyszkolnych
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej oraz personelu w szkołach i innych zakładach - Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrekcji szkoły z tytułu wykonywania zawodu - Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów za szkody wyrządzone uczniom, wychowankom lub osobom trzecim poprzez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej - Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna szkoły tzn. wszystkich osób zatrudnionych w szkole, w tym dyrekcji, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem lub prowadzeniem działalności.

7 Alternatywne formy organizacji lodowisk w gminie
Lodowiska przenośne z bandami i oświetleniem – sezonowa dzierżawa

8 Montaż sztucznych lodowisk w gminie to:
Możliwość stworzenia w gminie zimowego centrum rozrywki. Dodatkowa forma promocji. Super atrakcja dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. Dzieci mają szansę nauki jazdy na łyżwach w ramach szkolnych zajęć sportowych oraz zajęć indywidualnych. Miejsce zabawy, rozrywki, sportu, integracji mieszkańców gminy. Mieszkańcy otrzymują ofertę zdrowego, rodzinnego wypoczynku oraz dostęp do profesjonalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Szansa adaptacji, niewykorzystanych w okresie zimowym, boisk sportowych, placów zabaw poprzez organizację otwartych lodowisk sezonowych.


Pobierz ppt "Organizacja lodowisk przyszkolnych na terenach gmin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google