Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO
DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW W OBSZARZE WYCHOWANIE/PROFILAKTYKA W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

2 Prezentację opracowała
Jadwiga Borkowicz Konsultant ds. rozwoju zawodowego nauczycieli

3 WPROWADZENIE W roku 2006/2007 WODN w Białej Podlaskiej skierował do nauczycieli gimnazjów z powiatów: bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, łukowskiego ankietę w celu pozyskania informacji na temat ich potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego w obszarze wychowanie/profilaktyka.

4 WPROWADZENIE Ankieta składała się z dziesięciu pytań.
Osiem pytań zamkniętych. Dwa pytania otwarte. W przypadku dwóch pytań zamkniętych możliwość wyrażania przez nauczycieli własnych propozycji i uwag.

5 WPROWADZENIE Pytania dotyczyły:
Problemów wychowawczych występujących w szkole. Oceny własnych umiejętności wychowawczych nauczyciela. Potrzeby pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych, zakresu tej pomocy. Zadowolenia z obecnej oferty szkoleniowej. Propozycji tematyki szkoleń wychowawczo-profilaktycznych. Płci, stażu pracy i obszaru działania nauczyciela.

6 WPROWADZENIE Ankietowani nauczyciele wyrażali swoją opinię o dotychczas realizowanych formach doskonalenia zawodowego. Wyrażone przez nich opinie i potrzeby, zostaną wykorzystane do ulepszenia i usprawnienia działalności WODN w Białej Podlaskiej w aspekcie problematyki wychowawczej.

7 PŁEĆ RESPONDENTÓW

8 STAŻ PRACY

9 STAŻ PRACY Z materiału badawczego wynika, że zapotrzebowanie
na ofertę szkoleniową WODN mają w większości nauczyciele ze stażem od 6 do 20 lat pracy, w mniejszym zakresie nauczyciele rozpoczynający pracę w placówkach oświatowych od 0 do 5 lat oraz posiadający staż ponad 20 lat pracy.

10 OBSZAR DZIAŁANIA ANKETOWANYCH NAUCZYCIELI

11 CZY SPRAWY WYCHOWAWCZE W PORÓWNANIU Z NAUCZANIEM POWINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO WAŻNIEJSZE, RÓWNORZĘDNE, MNIEJ WAŻNE?

12 Z JAKIMI PROBLEMAMI WYCHOWAWCZYMI SPOTYKA SIĘ PAN/I W SZKOLE?
Oto wymienione przez respondentów sytuacje szkolne w ujęciu problemowym: Zaczepki, nadpobudliwość, brak dyscypliny Niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji i przerw Ignorowanie poleceń Wulgaryzmy Nałogi, przemoc, wagary Trudny kontakt z rodzicami Korzystanie uczniów z telefonów komórkowych Brak szacunku miedzy uczniami i wobec nauczycieli

13 Z JAKIMI PROBLEMAMI WYCHOWAWCZYMI SPOTYKA SIĘ PAN/I W SZKOLE
Bójki, agresja, wandalizm Niska kultura osobista Wagarowanie, palenie papierosów Przemoc słowna i fizyczna Trudności w nauce Niska frekwencja Niekulturalne odnoszenie się do nauczyciela Brak zainteresowania i kontroli rodziców nad dziećmi Brak współpracy z rodzicami Odmowa pracy na lekcji

14 Z JAKIMI PROBLEMAMI WYCHOWAWCZYMI SPOTYKA SIĘ PAN/I W SZKOLE
Samowola uczniów Brak tolerancji Niszczenie sprzętu i obejścia szkoły Upadek autorytetów Brak motywacji Nieprzestrzeganie regulaminu Psychiczna presja Brak kultury osobistej Lenistwo Palenie papierosów, marihuany

15 Z JAKIMI PROBLEMAMI WYCHOWAWCZYMI SPOTYKA SIĘ PAN/I W SZKOLE
Lekceważenie obowiązków szkolnych Brak poszanowania mienia Zaśmiecanie terenu szkoły Arogancja, bezkarność, brak subordynacji Wymuszanie, mobbing Zaniedbanie opiekuńcze i wychowawcze uczniów Trudne relacje dziewczyny - chłopcy

16 JAK OCENIA PAN/I SWOJE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE W SKALI OD 1 DO 6?

17 CZY ODCZUWA PAN/I POTRZEBĘ POMOCY W SWOJEJ PRACY WYCHOWAWCZEJ?

18 W JAKIM ZAKRESIE POTRZEBUJE PAN/I POMOCY?
W ankiecie nauczyciele mieli do wyboru 27 obszarów tematycznych w zakresie których deklarowali potrzebę wsparcia merytorycznego. Wszystkie proponowane tematy znajdują zapotrzebowanie wśród respondentów. Była też możliwość zaproponowania innych tematów. Zgłosiła tylko jedna osoba.

19 W JAKIM ZAKRESIE POTRZEBUJE PAN/I POMOCY?
Zestawienie tematów wg największej liczby wyborów nauczycieli: Postępowanie prawne w sytuacjach trudnych wychowawczo – 49,3% Przeciwdziałanie agresji – 42,9% Rozwiązywanie trudności wychowawczych – 39,1% Praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową – 38,7% Niepowodzenia szkolne – 30,9% Motywowanie uczniów do nauki – 29,9% Przemoc w grupie – 26,3% Rozwiązywanie konfliktów – 24,9% Współpraca z rodzicami – 24,9% Diagnozowanie trudności wychowawczych – 20,3% Konstruowanie programów wychowawczych i profilaktycznych – 19,8%

20 W JAKIM ZAKRESIE POTRZEBUJE PAN/I POMOCY?
Diagnozowanie potrzeb uczniów – 19,3% Budowanie właściwych relacji z rodzicami – 17,0% Projektowanie pracy wychowawczej – 17,0% Asertywne zachowania nauczyciela i ucznia – 16,6% Integracja uczniów – 16,1% Metody aktywizujące na lekcjach wychowawczych – 16,1% Komunikowanie się z uczniami – 15,2% Ewaluowanie programów wychowawczych i profilaktycznych – 14,3% Prowadzenie zebrań z rodzicami – 14,3% Znajomość aktów prawnych – 14,3%

21 W JAKIM ZAKRESIE POTRZEBUJE PAN/I POMOCY?
Samoocena uczniów – 12,9% Znajomość oczekiwań i potrzeb uczniów – 11,5% Dokumentacja wychowawcza – 7,8% Samorządność uczniowska – 7,8% Znajomość i przestrzeganie praw uczniów w szkole – 4,1% Formułowanie celów wychowawczych – 2,8% WYNIKI BADAŃ POKAZUJE DIAGRAM

22 W JAKIM ZAKRESIE POTRZEBUJE PAN/I POMOCY?

23 CZY JEST PAN/I ZADOWOLNY/A Z OFERTY SZKOLENIOWEJ WODN W Białej Podlaskiej W OBSZARZE WYCHOWANIE – PROFILAKTYKA (cztery osoby - 1,8% odpowiedziały, że nie znają oferty szkoleniowej WODN)

24 PROSZĘ ZAPROPONOWAĆ TEMATYKĘ SZKOLEŃ PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W KTÓRYCH PAN/I CHĘTNIE WEŹMIE UDZIAŁ Agresja wśród uczniów Rozwiązywanie trudności wychowawczych Sposoby przeciwdziałania przemocy Niwelowanie zachowań agresywnych Praca z uczniem o specjalnych potrzebach Praca z uczniem z ADHD Integracja młodzieży niepełnosprawnej Metody pracy wychowawczej Dziecko – ofiara przemocy domowej Jak pomóc dziecku z rodziny alkoholowej Praca z rodzinami z problemem alkoholowym Dokumentacja wychowawcy klasowego

25 PROSZĘ ZAPROPONOWAĆ TEMATYKĘ SZKOLEŃ PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W KTÓRYCH PAN/I CHĘTNIE WEŹMIE UDZIAŁ Konstruowanie programów Metody aktywizujące na lekcjach wychowawczych Samorządność uczniowska Motywacja do nauki Znajomość aktów prawnych, prawne postępowanie w sytuacjach trudnych Przeciwdziałanie agresji Nadpobudliwość psychoruchowa Podniesienie wśród młodzieży poziomu kultury osobistej Skuteczne przeciwdziałanie trudnościom wychowawczym Diagnozowanie potrzeb uczniów Jak karać i jak nagradzać uczniów?

26 PODSUMOWANIE Szkoły i nauczyciele borykają się z problemami wychowawczymi. Większość badanych osób potrzebuje pomocy w pracy wychowawczej i profilaktycznej. Nauczyciele dostrzegają problemy szkolne, analizują swoje możliwości ich przezwyciężanie i deklarują potrzebę pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Nauczyciele zainteresowani są szkoleniami dotyczącymi problematyki wychowawczej i profilaktycznej. Zdecydowana większość badanych, sprawy wychowawcze w porównaniu z nauczaniem traktuje równorzędnie. Oferta szkoleniowa WODN w obszarze „wychowanie-profilaktyka” uwzględnia wymieniane przez nauczycieli problemy i wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Większość nauczycieli (88%) zadowolona jest z oferty szkoleniowej w obszarze „wychowanie - profilaktyka”. Cztery osoby odpowiedziały, że nie znają oferty szkoleniowej. Tematyka zgłaszana przez nauczycieli pokrywa się z tematyką proponowaną przez WODN w Białej Podlaskiej.


Pobierz ppt "ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google