Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona własności intelektualnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona własności intelektualnej"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona własności intelektualnej
Wykład 2

2 Autorskie prawa majątkowe
Są cywilnymi prawami podmiotowymi o charakterze bezwzględnym Są to uprawnienia, których realizacja ma na celu zaspokojenie ekonomicznych interesów właściciela utworu

3 Treść autorskich praw majątkowych
Art. 17 PrAutU Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

4 Autorskie prawa majątkowe obejmują Prawo do korzystania z utworu
Eksploatacja utworu w postaci materialnej Eksploatacja utworu w postaci niematerialnej Prawo do rozporządzania utworem Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu

5 Eksploatacja utworu w postaci materialnej
Korzystanie z opracowań (adaptacji) Reprodukcja Wprowadzanie do obrotu Eksploatacja utworu w postaci niematerialnej wykonanie Wystawienie, recytacja Udostępnienie w Internecie

6 Pola eksploatacji Są to obszary wyodrębnione zasadniczo ze względu na techniczny sposób korzystania z dzieła, Są to sposoby gospodarczego (zawodowego, zarobkowego) korzystania z utworu, jak np.: Utrwalenie, Zwielokrotnienie określona techniką, Wprowadzenie do obrotu, do pamięci komputera, Najem, Publiczne wykonanie.

7 Pola eksploatacji stanowią w szczególności:
W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu Wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu Technika drukarska, reprograficzna, zapis magnetyczny, technika cyfrowa W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono Wprowadzenie do obrotu Użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy W zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemisja Publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym

8 Katalog pól eksploatacji jest katalogiem przykładowym, w każdej chwili mogą pojawić się nowe formy korzystania z utworu, które powinny zostać uznane w obrocie za samodzielne.

9 Droit de suite Prawo autora (jego spadkobierców) do otrzymywania pewnego procentu ceny sprzedażnej dzieła sztuk plastycznych, czasem rękopisów oraz utworów fotograficznych, w przypadku kiedy sprzedaż ma charakter zawodowy (domy aukcyjne, galerie sztuki). Oryginalnymi egzemplarzami utworu są: 1) egzemplarze wykonane osobiście przez twórcę; 2) kopie uznane za oryginalne egzemplarze utworu, jeżeli zostały wykonane osobiście, w ograniczonej ilości, przez twórcę lub pod jego nadzorem, ponumerowane, podpisane lub w inny sposób przez niego oznaczone.

10 Stawki: 1) 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości euro, 2) 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości ,01 euro do równowartości euro, 3) 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości ,01 euro do równowartości euro, 4) 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości ,01 euro do równowartości euro, 5) 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość euro - jednak nie wyższego niż równowartość euro.

11 Zbywalność autorskich praw majątkowych
Sposoby pochodnego nabycia autorskich praw majątkowych dziedziczenie ustawowe testamentowe umowa O przeniesienie majątkowych praw autorskich licencyjna

12 Swoboda kształtowania treści i formy umów autorskich doznaje ograniczeń wynikających z:
Zasady specyfikacji w umowie pól eksploatacji utworu - umowa obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Zakazu obejmowania umową nieznanych pól eksploatacji utworu - umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Zakazu zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów tego samego twórcy mających powstać w przyszłości.

13 Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia
Swoboda kształtowania treści i formy umów autorskich doznaje ograniczeń wynikających z: Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia Nakaz zawierania umów prawnoautorskich w formie pisemnej pod rygorem nieważności

14 Rodzaje umów Umowy przenoszące własność autorskich praw majątkowych – umowa wydawnicza Umowy o korzystanie z utworu – - umowa licencyjna wyłączna - umowa licencyjna niewyłączna

15 Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe
Nabycie prawa następuje pod tytułem odpłatnym (sprzedaż prawa) lub darmym (darowizna) Skutkiem tej umowy jest cesja całości lub części autorskiego prawa majątkowego na nabywcę Jest to nabycie pochodne i konstytutywne, w jego rezultacie powstaje prawo dotychczas niewyodrębnione z całości uprawnień zbywcy

16 Umowa wydawnicza Autor przenosi na wydawcę prawo wydania dzieła literackiego (w tym także naukowego) lub artystycznego, wydawca zaś zobowiązuje się do wydania dzieła i zapłacenia umówionego wynagrodzenia Umowa o charakterze rozporządzającym

17 Obowiązki stron umowy wydawniczej
autor Dostarczenie wydawcy utworu Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wydawcę wydawca Wydanie utworu Rozpowszechnienie utworu Zapłacenie umówionego wynagrodzenia

18 Umowa licencyjna Upoważnia do korzystania z utworu na ustalonych w umowie polach eksploatacji, z określeniem zakresu, miejsca i czasu eksploatacji. Stronami umowy są: licencjodawca – osoba uprawniona autorsko (podmiot wyłącznych praw majątkowych do utworu), jeżeli prawo przysługuje kilku osobom, występują oni wspólnie jako jedna strona umowy licencjobiorca – każda osoba mająca zdolność do czynności prawnych

19 Umowa licencyjna Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Po upływie tego terminu prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa.

20 Umowa licencyjna Licencja wyłączna
Zastrzega wyłączność korzystania z utworu w określony sposób Licencjonodawca nie może udzielać licencji innym osobom Licencja niewyłączna Pozostawia prawo licencjonodawcy do korzystania z utworu i udzielania licencji innym osobom Ustawa zawiera domniemanie udzielenia licencji niewyłącznej w razie niejasności co do umowy

21 Wypowiedzenie umowy licencyjnej
Tryb zwykły Wypowiedzenie z zachowaniem terminów Ustawowy – 1 rok umowny Tryb szczególny Możliwość każdorazowego złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy Nienależyte wykonywanie umowy licencyjnej

22 Autorskie prawa majątkowe Są ograniczone w czasie, wygasają po upływie ustawowo określonego czasu osobiste Trwają bezterminowo

23 Czas trwania autorskich praw majątkowych
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: 1)   od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych; 2)   w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość;

24 Czas trwania autorskich praw majątkowych
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: 3)   w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca - od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony - od daty jego ustalenia;  4)   w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

25 Czas trwania autorskich praw majątkowych
Jeżeli bieg terminu wygaśnięcia autorskich praw majątkowych rozpoczyna się od rozpowszechnienia utworu, a utwór rozpowszechniono w częściach, odcinkach, fragmentach lub wkładkach, bieg terminu liczy się oddzielnie od daty rozpowszechnienia każdej z wymienionych części. Czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów


Pobierz ppt "Ochrona własności intelektualnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google