Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI"— Zapis prezentacji:

1 ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI WPROWADZENIE DO ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI CZĘŚĆ I prof. Andrzej Hałas Katedra Mikroelektroniki i Mikrosystemów

2 SIŁY SŁABYCH ODDZIAŁYWAŃ
Prawo powszechnego ciążenia – I. Newton 1687 r. Stała grawitacyjna M m R Oddziaływanie między ładunkami elektrycznymi – Ch. Coulomb 1785 r. Q q R Przenikalność elektryczna próżni Oddziaływanie między masami magnetycznymi S S Przenikalność magnetyczna próżni N R

3 CENTRALNE POLE SIŁ - NATĘŻENIE POLA
m +++ q Linie sił pola + R M Q R _ - + Natężenie pola grawitacyjnego Natężenie pola elektrycznego

4 LINIE NATĘŻENIA POLA MIĘDZY ŁADUNKAMI ELEKTRYCZNYMI
Przyciąganie Odpychanie l Dipol elektryczny Natężenie pola elektrycznego K definiuje się jako stosunek siły F, działającej na dodatni ładunek q, do wartości tego ładunku. Linie natężenia pola  linie styczne w każdym swoim punkcie do wektora działającej siły F i tym samym do wektora natężenia pola K. W polu elektrycznym linie zaczynają się na ładunkach dodatnich, a kończą na ładunkach ujemnych.

5 ENERGIA POTENCJALNA W CENTRALNYM POLU SIŁ
Energię potencjalną ciała definiuje się jako pracę potrzebną do przeniesienia tego ciała z danego punktu pola sił do nieskończoności. F F h R + RZ + + _ Jeżeli pracę wykonuje pole Ep jest dodatnia Jeżeli praca wykonywana jest przeciw siłom pola - Ep jest ujemna

6 POTENCJAŁ W POLU SIŁ Potencjał jest parametrem charakteryzującym pole sił i nie zależy od właściwości obiektu, na który działa siła. q + W polu grawitacyjnym Ziemi na wysokości h od jej powierzchni Q R _ W polu elektrycznym, w odległości R od ładunku wytwarzającego pole _ + Linie linie natężenia pola Linie ekwipotencjalne

7 PRACA PRZESUNIĘCIA W POLU ELEKTRYCZNYM O STAŁYM NATĘŻENIU
B W polu elektrycznym FAB=q.KAB + d więc : _ +

8 PRAWO GAUSSA Strumień elektryczny   liczba linii natężenia pola elektrycznego przechodzących przez prostopadle ustawioną powierzchnię A. A Umownie przyjęto, że W przypadku kuli o promieniu R : Prawo Gaussa - strumień linii natężenia pola przez dowolną powierzchnię zamkniętą = sumie ładunków w obszarze ograniczonym tą powierzchnią podzielonej przez przenikalność elektryczną ośrodka, otaczającego ładunki. Stąd: natężenie pola elektrycznego - powierzchniowa gęstość ładunku

9 POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA
Ładunek zgromadzony na powierzchni kuli jest wprost proporcjonalny do wartości przyłożonego napięcia. V=0 Q  U R Współczynnik proporcjonalności Potencjał na powierzchni kuli 2R U Ponieważ U=V-V=V, zatem pojemność kuli

10 KONDENSATOR PŁASKI d Zgodnie z prawem Gaussa natężenie pola elektrycznego A – wewnętrzna powierzchnia jednej z okładek kondensatora U Z definicji natężenie pola elektrycznego _ + Stąd pojemność kondensatora płaskiego W próżni =0 i stąd

11 Cząsteczka niepolarna Ciało stałe z cząsteczek polarnych
DIELEKTRYKI Dielektryki – ciała b. słabo przewodzące prąd elektryczny - izolatory Cząsteczka niepolarna Cząsteczka polarna Ciało stałe z cząsteczek polarnych - - O - H + + + H K=0 K l K=0 pel=0 l Moment dipolowy pel=q.l - + - + K Polaryzacja - + - + Elektrety – trwała polaryzacja po zestaleniu w obecności pola Ferroelektryki – porządkowanie domen w pewnych temperaturach - + - + - + d

12 INDUKCJA ELEKTRYCZNA + - dielektryk - gęstość ładunku na
okładce kondensatora - polaryzacja = gęstość ładunku wyindukowanego na ściankach dielektryka l l l l l l l l l l l l l l l + l l l l l l l l l l + + - + + + - + - - natężenie pola elektrycz. w próżni Nieskompensowany ładunek na okładce kondensatora  - natężenie pola elektrycz. w dielektryku Indukcja elektryczna Podatność elektryczna

13 POŁĄCZENIA KONDENSATORÓW
Połączenie równoległe C1 C2 C3 U Połączenie szeregowe C1 U C2 C3

14 PRĘDKOŚĆ NAŁADOWANYCH CZĄSTEK W PRÓŻNI
anoda Praca niezbędna do przeniesienia ładunku q z katody do anody katoda q U Jeżeli pracę wykonuje pole naładowana cząstka uzyskuje energię kinetyczną = różnicy energii potencjalnych na anodzie i katodzie + _ W przypadku elektronu q=e=1, C m=me=9, kg i stąd prędkość naładowanej cząstki :

15 ODCHYLANIE W POLU ELEKTRYCZNYM OCYLOSKOP KATODOWY
Ua +Ud h2 vx h1 x d ekran l L Ua W polu elektrycznym: Stąd, czułość odchylania:

16 ? LAMPA OSCYLOSKOPOWA fp= 2fs Tp=0,5Ts fp = fs Tp=Ts sygnał
Us fp = fs Tp=Ts t sygnał ø Up X - X t ø U0 podstawa czasu + _ fp=0,5fs Tp=2Ts Y - Y ? Ekran X – X Y - Y

17 POLE MAGNETYCZNE William Gilbert r. Hans Christian Oersted r. N S N I I S Kciuk prawej ręki, ułożonej w kierunku przepływu prądu, wskazuje płożenie bieguna N.

18 LINIE POLA MAGNETYCZNEGO
S Linie pola magnetycznego są zawsze zamknięte. Ramiona pętli przez którą przepływa prąd wzajemnie się odpychają. I Jeżeli przez dwa przewody prąd przepływa w tym samym kierunku to przewody te przyciągają się. Opiłki żelaza układają się wzdłuż linii pola magnetycznego.

19 STRUMIEŃ ŁADUNKÓW W POLU MAGNETYCZNYM
Odpychanie - zgodny kierunek Przyciąganie - przeciwny kierunek linii linii I N N N S N S F F B F + Po podstawieniu oraz v N S lub l I l Wzór Lorenza B – indukcja magnetyczna -

20 ZASADA SPEKTROMETRU MASOWEGO
Jeżeli B  v - to naładowane cząstki poruszają się po torach kołowych. Podczas ruchu po torze kołowym y v v F Stąd: F v r x F F i promień toru: + B v Prędkość naładowanych cząstek: z i ostatecznie

21 SPEKTROMETR MAS podstawa czasu _ y Us m1 m2 m3 X - X x Us z Y - Y
ø m1 m2 m3 Up X - X t x ø U0 B podstawa czasu + _ Us R z Y - Y Jeżeli napięcie przyspieszające jony w wyrzutni ma ten sam kształt i tą samą fazę, to na ekranie lampy oscyloskopowej pojawi się całe widmo analizowanych gazów.

22 ODCHYLANIE ELEKTRONÓW W JEDNORODNYM POLU MAGNETYCZNYM
F ekran v m r B h2 m h                                    h1 elektrony x l L to a jeżeli << r2 Po podstawieniu

23 MOMENT MAGNETYCZNY Siły:
F2 F2 B Siły: I działają wzdłuż jednej linii i wzajemnie się równoważą a A B I X X X X X X X X X X AB B F1 B B b F3 Proste działania sił: I CD C D I B nie pokrywają się. Moment tych sił: F4 F4 Magnetyczny moment dipolowy ramki

24 POLE MAGNETYCZNE PĘTLI I SOLENOIDU
Pętla o promieniu r Solenoid o N zwojach na długości mdip N S N S w środku pętli wewnątrz solenoidu Indukcja magnetyczna: Dipolowy moment magnetyczny Natężenie pola magnetycznego Przenikalność magnetyczna próżni 0=4.10-7

25 MAGNETON BOHRA mdip=9,27.10-24 [A.m2]
Z warunku równowagi sił Fod=Fel wynika zależność: i stąd mdip W modelu Bohra, dipol magnetyczny wytwarzany jest przez elektron wirujący wokół jądra atomu wodoru. Orbitalny moment magnetyczny tego dipola: r =5, [m] e =1, [A.s] mdip=9, [A.m2] me=9, [kg] o =8, [F/m] Moment dipolowy i spinowy są momentami elementarnych dipoli magnetycznych

26 MAGNETYCZNE WŁAŚCIWOŚCI CIAŁ
Polaryzacja magnetyczna albo magnetyzacja ciała DIAMAGNETYKI Oddziaływania dipoli wewnątrz cząsteczki diamagnetyka wzajemnie się kompensują (Pmag=0). Pod wpływem H powłoki elektronowe ulegają pewnej deformacji i pojawia się niewielkie pole Pmag skierowane przeciwnie do pola zewnętrznego PmagH H2, He, H2O, Cu, Zn, Hg, szkło, grafit 1>r  1 Cząsteczki paramagnetyka są dipolami magnetycznymi, ale w wyniku ruchów termicznych ich oddziaływania wzajemnie się kompensują. Pod wpływem H następuje porządkowanie dipoli, a pole Pmag wzmacnia pole zewnętrzne PmagH PARAMAGNETYKI N2, O2, Al, K, Ti, W, Pt 1 r  1 FERROMAGNETYKI Dipole o dużych momentach magnetycznych mają tendencję do samoporządkowania się w pewnych obszarach, zwanych domenami. Pole H porządkuje te domeny, a pole Pmag wzmacnia pole H Pmag= f(H) Fe, Co, Ni, Gd, Dy 1  r=f(H)

27 PRAWO GAUSSA A Linia indukcji magnetycznej – linia w każdym swym punkcie styczna do kierunku wektora indukcji B. Strumień indukcji magnetycznej – liczba linii indukcji magnetycznej przechodzących przez prostopadle ustawioną powierzchnię A . Prawo Gaussa – strumień indukcji magnetycznej przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy zeru.

28 ZJAWISKO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
Kierunek prądu indukowanego musi być zawsze taki, Reguła Lenza: aby wytworzone przez ten prąd pole przeciwdziałało zmianom, które spowodowały jego wytworzenie. N – liczba zwojów cewki Prawo Faradaya

29 MECHANIZM INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
V B I - + - + Reguła trzech palców prawej ręki v v v B B B F F F - + - + F = e.v.B.sin(v,B)

30 INDUKCJA WZAJEMNA Całkowity strumień indukcji magnetycznej w uzwojeniu cewki 2: 21N2 I1 G cewka 1 I2 N221=L21I1 S N L21=L12 - współczynnik indukcji wzajemnej, wyrażony w henrach cewka 2 I1 Eo Siła elektromotoryczna, indukowana w cewce 2 R Prąd indukowany w cewce 2 oddziaływuje zwrotnie na obwód cewki 1, indukując w nim siłę elektromotoryczną, skierowaną przeciwnie do Eo Prąd I1 płynący w obwodzie cewki 1

31 INDUKCJA WŁASNA - SAMOINDUKCJA
Każda zmiana prądu w obwodzie powoduje zmianę strumienia indukcji magnetycznej i w konsekwencji wytworzenie SEM indukcji własnej o kierunku zgodnym z regułą Lenza. L – indukcyjność własna I obwodu [H=.s] - + W Równanie napięć w obwodzie I I Prąd po zamknięciu włącznika t Prąd po otwarciu włącznika t t - stała czasowa obwodu t

32 ZASADA DZIAŁANIA TRANSFORMATORA
Na wspólnym rdzeniu SEM samoindukcji w uzwojeniu pierwotnym 21  1  uzwojenie uzwojenie pierwotne wtórne SEM indukowana w uzwojeniu wtórnym U1 U2 Przekładnia napięciowa Zaniedbując straty, można przyjąć, że P = U1.I1 = U2.I2 Stąd przekładnia prądowa

33 PRZEPŁYW PRĄDU ZMIENNEGO PRZEZ REZYSTOR, CEWKĘ I KONDENSATOR
R i i L i C

34 PRZESUNIĘCIE FAZOWE u = Umsin t u = Umsin(t+ ) y = R sin(+o)
0 u u u = Umsin(t+ ) y = R sin(+o) Um t .f.t = t u = Umsin(t - ) u u y = R sin(t+o) Um t

35 DRGANIA WYMUSZONE  i=Imsin(t-) UL Um UL-UC Im  UR Im UR UC
u = Umsint Um Im i=Imsin(t-)

36 DRGANIA NIE TŁUMIONE L C 1. t=0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. + - 3. I 4. t=0
t=T - + I 1 5. 6. t=T + - T

37 DRGANIA TŁUMIONE R + L C - W Stała tłumienia Pulsacja drgań tłumionych

38 REZONANS  F = Fmsin t Prąd płynący w obwodzie i = Imsint
< L u=Umsin t F = Fmsin t Prąd płynący w obwodzie i = Imsint Amplituda prądu W przypadku rezonansu

39 UKŁAD DRGAJĄCY OTWARTY
I I Przy stałym napięciu zasilającym, z rozciągniętego obwodu powstaje dipol elektryczny. Przy zmiennym napięciu zasilającym, ładunek przepływając między okładkami kondensatora wytwarza zmienne pole elektryczne i magnetyczne. Hipoteza Maxwella (1864) – Drgający układ otwarty promieniuje falę elektromagnetyczną. „Powstanie fali elektromagnetycznej wymaga istnienia zmiennego ruchu ładunków, lecz fala, która już powstała, sama sobie zawdzięcza zdolność rozchodzenia się w przestrzeni – w przypadku braku adsorpcji – na nieskończoną odległość i w nieograniczonym czasie.

40 POCZĄTKI RADIOKOMUNIKACJI
Kierunek propagacji H Z teorii Maxwella wynika, że prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej: Światło jest więc falą elektromagnetyczną ! 1864 – Maxwell formułuje teorię fal elektromagnetycznych 1887 – Hertz potwierdza doświadczalnie hipotezę Maxwella 1899 – Marconi nawiązuje łączność radiową przez kanał La Manche 1901 – Marconi nawiązuje łączność radiową przez Atlantyk


Pobierz ppt "ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google