Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OWES – MISJA I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OWES – MISJA I."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OWES – MISJA I WARTOŚCI Korzystając z usług PES tworzymy społecznie odpowiedzialny rynek zbytu i pracy Zespół OWES

3 OWES klimat + skuteczność przedsiębiorczości społecznej

4 Kto skorzysta z OWES? NGO- ekonomizacja Sp. Socjalna Osób Prawnych Dotrudnienie osób NGO Sp. SocjalnaEkonomizacja Instytucje III sektora (WTZ, NGO, Sp.Socjalne) Osoby indywidualne Osoby prawne (JST, NGO, Sp.Socjalne) Spółdzielnie socjalne – już istniejące

5 Obszar działania

6 OWES w liczbach 700 osób objętych wsparciem Wzmocnienie 200 podmiotów ekonomii społecznej (ekonomizacja, wsparcie merytoryczne) 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych kompleksowym wsparciem Utworzenie co najmniej 10 Spółdzielni Socjalnych Utworzenie 40 podmiotów ekonomii społecznej Powstanie 8 Lokalnych Modeli Ekonomii Społecznej

7 OWES w liczbach 103 dotacje dla nowopowstałych podmiotów lub osób zatrudnianych w PES 20 000 zł - pojedyncza dotacja (1 osoba) 3 790 400 zł na wsparcie finansowe dla nowych PES 20 szkoleń wstępnych, 180 szkoleń podstawowych i specjalistycznych, 90 usług księgowych, prawnych, marketingowych, 3 fora biznesowe, 7mentorów biznesowych, 2 katalogi produktów i usług 1000 h doradztwa biznesowego, 800 h coachingu biznesowego 20 wizyt studyjnych 3 edycje Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej

8

9 Dla kogo? Osób fizycznych należących do grupy inicjatywnej chcącej powołać spółdzielnię socjalną lub chcących przyłączyć się do istniejącej spółdzielni socjalnej Osoby te muszą spełniać kryteria: a)Bycia bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo b)Zamieszkiwać obszar oddziaływania projektu c)Nie uczestniczyć w tym czasie w innym projekcie o podobnej tematyce finansowanym z Funduszu Pracy, POKL, PFRON d)Nie otrzymały w ciągu ostatnich 24 m-cy dotacji publicznych na podjęcie działalności gospodarczej e)Nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy

10 Istniejących Spółdzielni socjalnych – do wsparcia kwalifikują się spółdzielnie socjalne zarejestrowane w KRS nie dłużej niż 6 miesięcy (w przypadku gdy chcą uzyskać wsparcie na zatrudnienie) Jeśli wsparcie dla spółdzielni powiązane jest z przyjęciem nowego członka/ członków – nie ma ograniczeń co do okresu działalności spółdzielni. Spółdzielnie muszą spełniać warunki: - są zarejestrowane na obszarze realizacji projektu - nie uczestniczą w tym samym czasie i nie ubiegają się o dotacje w innym projekcie o podobnej tematyce, finansowanym z EFS

11 Droga do dotacji Zgłoszenie chęci przystąpienia do projektu ocena negatywna (animator, biuro OWES) (można składać jeszcze raz) Wypełnienie formularza rekrutacyjnego ocena pozytywna indywidualna ścieżka wsparcia doradczo-szkoleniowego, (szkolenia z BP i MB, doradztwo formalno-prawne, doradztwo psychologiczne i zawodowe, doradztwo specjalistyczne), doradztwo biznesowe (tworzenie biznesplanu) złożenie BP do biura OWES dotacja ocena pozytywna ocena negatywna (można składać jeszcze raz w kolejnej turze naboru)

12 ZASADY UDZIELANIA DOTACJI Warunkiem ubiegania się o dotacje jest: - pozytywne przejście etapu rekrutacji - uczestnictwo we wsparciu szkoleniowo – doradczym, zgodnie z opracowanym planem indywidualnej ścieżki wsparcia - złożenie Biznesplanu

13 Formularz rekrutacyjny 1.Ocena motywacji kandydata i jego planów rozwoju/utworzenia spółdzielni 2.Ocena psychologa/doradcy po przeprowadzonym teście kompetencji 3.Ocena koncepcji biznesowej 4.Kwalifikacje Beneficjenta

14 Biznesplan Dane przedsiębiorstwa Opis grupy inicjatywnej Opis planowanego przedsięwzięcia Plan marketingowy Analiza SWOT przedsięwzięcia Opis polityki cenowej i prognoza sprzedaży oraz przychodów Opis zasobów ludzkich Plan inwestycyjny Analiza finansowa Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji

15 Na co można przeznaczyć dotacje Zakup lub leasing środków trwałych Wartości niematerialne i prawne Koszty prac remontowych i budowlanych (max 50% dotacji) Koszt reklamy, promocji (max. 10% dotacji) Aktywa obrotowe (do 30%) Pomoc będzie przyznawana spółdzielniom w wysokości do 20 000 zł – zależnie od realnych potrzeb wykazanych w biznesplanie; w wysokości do 200 000 zł na jedną spółdzielnię, w oparciu o decyzje KOB Beneficjent, który otrzyma dotacje oraz wsparcie pomostowe jest zobowiązany do prowadzenie działalności gospodarczej i społecznej lub utrzymywania miejsca pracy prze minimum 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności lub podpisania umowy dotacyjnej Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania kwartalnych informacji o kondycji działalności

16 Co to jest wsparcie pomostowe Formy wsparcia: doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków wsparcie finansowe opieka indywidualna ( min. 6 – max. 12 miesięcy)

17 Wsparcie pomostowe Środki w ramach wsparcia można przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia pracowników przez pierwsze 2 miesiące koszty administracyjne koszty eksploatacyjne koszty związane z ubezpieczeniami innymi niż społeczne

18 Skontaktuj się… OWES strona internetowa: www.dobrarobota.org Biuro projektu: GPNT, ul. Trzy Lipy 3; bud. B pok. 412 80 -172 Gdańsk Tel. 58 728 24 55


Pobierz ppt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OWES – MISJA I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google