Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 9 - SPIS Z NATURY

2 Wycena składników spis z natury – jaka jest właściwa metoda wyceny Podatnik zobowiązany jest w terminie 14 dni od zakończenia spisu z natury dokonać jego wyceny. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Wycena towarów i materiałów Towarami handlowymi są wyroby zakupione przez przedsiębiorcę w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym. Materiały dzielą się na podstawowe i pomocnicze. Surowce i materiały podstawowe to materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały, które stanowią część składową wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone. Wyjątek stanowią paliwa i oleje zużywane w transporcie, które nie są uznawane za materiały podstawowe. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Wycena towarów i materiałów – c.d. Z kolei materiały pomocnicze, to takie materiały, które nie zostały uznane za podstawowe, ale podlegają zużyciu i oddają swe właściwości tworzonemu wyrobowi. Podatnik wycenia materiały i towary handlowe, które zostały objęte spisem z natury według cen zakupu lub cen nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu/ nabycia, a także gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Wycena towarów i materiałów – cena zakupu Cena zakupu jest ceną, jaką nabywca płaci za zakupione elementy. Cena pomniejszana jest o cześć podatku od towarów i usług (VAT), który podatnik może odliczyć oraz o otrzymane rabaty. Może ona być także zwiększona o opłacane przy imporcie cło, podatek akcyzowy. W przypadku otrzymania składnika majątku w drodze spadku lub darowizny, jako cenę zakupu przyjmuje się cenę zakupu takiego samego lub podobnego elementu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Wycena towarów i materiałów – cena nabycia Z kolei cena nabycia jest ceną zakupu powiększoną o koszty dodatkowe/ uboczne związane z zakupem np. transport, załadunek, wyładunek, ubezpieczenie w drodze. Dodatkowe elementy kosztowe mogą powstać do czasu złożenia składnika majątku w magazynie. UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku przyjęcia do wyceny ceny niższej niż cena zakupu/ nabycia, należy przy poszczególnych pozycjach podać również jednostkową cenę zakupu/nabycia. Przyjęcie niższej ceny może być wynikiem uszkodzenia, czy wyjścia z mody danego towaru. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Wycena towarów i materiałów – c.d. W celu ustalenia wartości poszczególnych składników spisu z natury materiałów i towarów handlowych według cen nabycia należy ustalić procentowy wskaźnik kosztów ubocznych zakupu (kolumna 11 KPIR) w stosunku do ogólnej wartości zakupu towarów handlowych i materiałów zewidencjonowanych (w kolumnie 10 KPIR), tj. suma kosztów ubocznych zakupu przemnożona przez 100 i podzielona przez wartość zakupu. O tak ustalony wskaźnik należy podwyższyć jednostkowy koszt zakupu, a następnie ustalić wartość poszczególnych składników spisu z natury. Podatnik może również dokonać wyceny wartości materiałów i towarów handlowych według cen zakupu, tj. bez podwyższenia tej ceny o wskaźnik kosztów ubocznych zakupu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Wycena półfabrykatów, wyrobów gotowych i braków Wyroby gotowe to składniki własnej produkcji, których proces przerobu i wytwarzania został całkowicie zakończony, jak również wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, jak i zakończone roboty, w tym budowlane. Produkcja niezakończona obejmuje produkcję w toku i półfabrykaty. Są to niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji oraz wykonywane usługi i roboty przed ich ukończeniem. Braki to nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również t towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Wycena półfabrykatów, wyrobów gotowych i braków – c.d. Półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji wyceniane są według kosztów wytworzenia. Kosztami wytworzenia są wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług lub pozyskaniem i wydobyciem kopalin. Należy zaznaczyć, że koszty sprzedaży wyrobów gotowych i usług nie są zaliczane do kosztów wytworzenia, natomiast przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej. Natomiast w przypadku produkcji zwierzęcej, wyceny dokonuje się według cen rynkowych z Dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Wycena półfabrykatów, wyrobów gotowych i braków – c.d. UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku przyjęcia do wyceny ceny niższej niż koszt wytworzenia, należy przy poszczególnych pozycjach podać również jednostkowy koszt wytworzenia. Przyjęcie niższej wartości może być wynikiem uszkodzenia, czy wyjścia z mody danego składnika. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Wycena półfabrykatów, wyrobów gotowych i braków – c.d. UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku przyjęcia do wyceny ceny niższej niż koszt wytworzenia, należy przy poszczególnych pozycjach podać również jednostkowy koszt wytworzenia. Przyjęcie niższej wartości może być wynikiem uszkodzenia, czy wyjścia z mody danego składnika. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

12 Wycena odpadów Odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową. Odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

13 Wycena wartości dewizowych i rzeczy zastawionych Na wartości dewizowe składają się: zagraniczne środki płatnicze, to waluty obce i dewizy, czyli papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcje środa płatniczego, które są wystawione w walutach obcych złoto dewizowe i platyna dewizowa Spis z natury niesprzedanych wartości dewizowych wycenia się według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu. Przy czym jeśli spis ma miejsce w dniu kończącym rok podatkowy to wówczas wycena następuje według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy. Wartość rzeczy zastawionych wycenia się według ich wartości rynkowej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

14 Wycena wyposażenia Wyposażenie obejmuje rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, które nie zostały zaliczone do środków trwałych. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, podatnik obowiązany jest to dokonania wyceny wyposażenia. Wyposażenie wyceniane jest według cen zakupu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

15 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach przyjrzymy się bliżej zagadnieniom związanym z Ewidencją wyposażenia oraz Ewidencji przychodów Co jest traktowane jako wyposażenie? Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wyposażenia? Co powinna zawierać ewidencja wyposażenia? Kiedy wprowadza się składniki do ewidencji wyposażenia? Kiedy uznaje się, że ewidencja przychodów jest rzetelna i niewadliwa? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

16 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. 1-go Sierpnia 29 | 02-134 Warszawa |tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google