Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Założenia do przygotowania Strategii Inwestycyjnej Wydział Rozwoju Gospodarczego Wrocław, 2 czerwca 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Założenia do przygotowania Strategii Inwestycyjnej Wydział Rozwoju Gospodarczego Wrocław, 2 czerwca 2009."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Założenia do przygotowania Strategii Inwestycyjnej Wydział Rozwoju Gospodarczego Wrocław, 2 czerwca 2009

3 PORZĄDEK PREZENTACJI Sytuacja MŚP na Dolnym Śląsku oraz bariery w dostępie do zewnętrznego finansowania Przykładowe produkty finansowe w ramach JEREMIE Cele inicjatywy w odniesieniu do regionu dolnośląskiego Elementy obligatoryjne Strategii Inwestycyjnej

4 Sektor MŚP na Dolnym Śląsku ponad 307 tys. podmiotów, tj. 99,8% wszystkich działających na rynku, przeważające rodzaje działalności: handel i naprawy, obsługa nieruchomości i firm, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, 68% pracujących w przedsiębiorstwach, 58% przychodów sektora przedsiębiorstw, 44% nakładów inwestycyjnych sektora przedsiębiorstw (tj. ok. 4-5 mld zł rocznie) średniorocznie ponad 23 tys. nowych przedsiębiorstw (MŚP)

5 Bariery w dostępie do finansowania zewnętrznego (1/2) firmy nowopowstające (brak historii kredytowej, niewielki kapitał własny, brak odpowiednich zabezpieczeń, uproszczona sprawozdawczość finansowa), firmy innowacyjne (przedsięwzięcia o dużym ryzyku, kapitał intelektualny trudny do wiarygodnej oceny wartości), wysoki wskaźnik śmiertelności firm, szczególnie mikro – średnio po roku pozostaje na rynku 66% firm, po 5 latach – 25%.

6 Bariery w dostępie do finansowania zewnętrznego (2/2) zbyt wysoki koszt finansowania, szybkość realizacji procedur i obciążenia z tym związane (dokumentacja), mała elastyczność i szybkość podejmowania decyzji przez banki,

7 Przykładowe produkty finansowe w ramach JEREMIE

8 Cele inicjatywy w odniesieniu do regionu dolnośląskiego Strategia Inwestycyjna – reakcja na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw w kontekście podniesienia konkurencyjności gospodarki Dolnego Śląska Cel ogólny: zwiększenie dostępu MŚP do źródeł finansowania działalności, zapewnienie jak najlepiej dostosowanych do potrzeb produktów finansowych

9 Cele inicjatywy w odniesieniu do regionu dolnośląskiego (1/2) Cele szczegółowe: Wsparcie przedsięwzięć rozwojowych MŚP mających problemy z uzyskaniem finansowania (brak historii, innowacyjne działania), Wsparcie instytucji finansowych znajdujących się w luce finansowej, Efektywne, elastyczne i wielokrotnie wykorzystanie dostępnych środków publicznych na wsparcie potrzeb MŚP w regionie

10 Cele szczegółowe: Wypracowanie mechanizmu monitoringu oraz kontroli popytu i podaży na instrumenty finansowe, ocena potrzeb i barier w finansowaniu przedsiębiorstw w regionie. Udoskonalenie systemu usług finansowych świadczonych na rzecz MŚP w regionie poprzez zwiększenie ich dostępności. Zastosowanie i rozwój nowatorskich produktów finansowych, które ze względu na duże ryzyko i małą skalę wdrożenia miałyby małą szansę zaistnienie na rynku bez zewnętrznego wsparcia. Cele inicjatywy w odniesieniu do regionu dolnośląskiego (2/2)

11 Treść strategii inwestycyjnej (1/3) A.Wnioski z oceny z luk istniejących pomiędzy ofertą instrumentów inżynierii finansowej a zapotrzebowaniem na nie wśród MŚP, B.Polityka inwestycyjna, tzn.: Określenie rynku docelowego (opis grupy odbiorców, proponowany profil wspieranych MŚP, w szczególności w odniesieniu do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/06 art. 44 ust. 2 pkt d) Określenie struktury portfela instrumentów finansowych, opis każdego z proponowanych instrumentów z uwzględnieniem alokacji środków z Funduszu Powierniczego wraz z uzasadnieniem proponowanych rozwiązań w odniesieniu do sytuacji gospodarczej regionu (w szczególności w odniesieniu do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/06 art. 44 ust. 2 pkt d)

12 Określenie zasad monitorowania operacji wraz z zasadami przesuwania alokacji między poszczególnymi instrumentami finansowymi w trakcie realizacji (w szczególności w odniesieniu do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/06 art. 44 ust. 2 pkt d), Określenie liczby obrotów kapitału będącego w dyspozycji FP z uzasadnieniem, Przedstawienie harmonogramu uruchamiania poszczególnych instrumentów finansowych z uzasadnieniem (w szczególności w odniesieniu do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/06 art. 44 ust. 2 pkt d), Założenia warunków konkursowych dla Pośredników Finansowych (w szczególności w odniesieniu do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/06 art. 44 ust. 2 pkt b) Treść strategii inwestycyjnej (2/3)

13 Przedstawienie kryteriów wyboru Pośredników Finansowych oraz określenie zasad i warunków finansowania Pośredników Finansowych (ocena, wybór i akredytowanie pośredników finansowych, w szczególności w odniesieniu do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/06 art. 44 ust. 2 pkt c), Założenia dotyczące inwestowania niezaalokowanych środków - bieżąca gospodarka środkami FP, Planowane współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych (określenie sposobu pozyskania potencjalnej ilości i pochodzenia kapitału zewnętrznego) Planowany dodatkowy wkład własny – określenie ewentualnego poziomu planowanego wkładu własnego, Polityka wychodzenia FP z Instrumentów Finansowych (w odniesieniu do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/06 art. 44 ust. 2 pkt h) Treść strategii inwestycyjnej (3/3)

14 Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju Gospodarczego Wrocław, 2 czerwca 2009

15 15


Pobierz ppt "1. Założenia do przygotowania Strategii Inwestycyjnej Wydział Rozwoju Gospodarczego Wrocław, 2 czerwca 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google